Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2020:854

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
25-03-2020
Datum publicatie
25-03-2020
Zaaknummer
201905578/1/A3
Formele relaties
Eerste aanleg: ECLI:NL:RBOBR:2019:3188, Bekrachtiging/bevestiging
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 5 oktober 2018 heeft de bewaarder van het kadaster en de openbare registers naar aanleiding van een verzoek van TenneT TSO B.V. de in de Basisregistratie Kadaster opgenomen gegevens ten aanzien van de [locatie] hersteld. Bij akte van levering van 12 maart 1992 is in de openbare registers ingeschreven dat [appellant] de [locatie] heeft gekocht en eigenaar is geworden van dat perceel. In deze akte is omschreven dat het voornoemd zakelijk recht op het perceel is gevestigd ten behoeve van SEP. TenneT, belast met het beheer van onder meer de voornoemde 380 kV-leiding, heeft namens Saranne B.V., rechtsopvolger van SEP en eigenaar van de 380 kV-leiding, de bewaarder verzocht om het hiervoor genoemde zakelijke recht ten aanzien van perceel [...] in de BRK op te nemen. De bewaarder heeft dit verzoek toegewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

201905578/1/A3.

Datum uitspraak: 25 maart 2020

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak op het hoger beroep van:

[appellant], wonend te [woonplaats],

tegen de uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant van 11 juni 2019 in zaak nr. 18/3155 in het geding tussen:

[appellant]

en

de bewaarder van het kadaster en de openbare registers.

Procesverloop

Bij besluit van 5 oktober 2018 heeft de bewaarder naar aanleiding van een verzoek van TenneT TSO B.V. (hierna: TenneT) de in de Basisregistratie Kadaster (hierna: BRK) opgenomen gegevens ten aanzien van de [locatie] hersteld.

Bij besluit van 15 november 2018 heeft de bewaarder het door [appellant] daartegen gemaakte bezwaar ongegrond verklaard.

Bij uitspraak van 11 juni 2019 heeft de rechtbank het door [appellant] daartegen ingestelde beroep ongegrond verklaard. Deze uitspraak is aangehecht.

Tegen deze uitspraak heeft [appellant] hoger beroep ingesteld.

De bewaarder heeft een schriftelijke uiteenzetting gegeven.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 14 februari 2020, waar [appellant] en de bewaarder, vertegenwoordigd door mr. P.A.M. Schamp, zijn verschenen.

Overwegingen

Inleiding

1.    Op 9 augustus 1967 is een akte van vestiging van een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, derde lid, aanhef en onder b, van de Belemmeringenwet Privaatrecht ten behoeve van de Naamloze vennootschap Samenwerkende Electriciteits Produktiebedrijven (hierna: SEP) ingeschreven in het register Onroerende Zaken Hypotheken 4 deel 1776, nummer 26. Dit zakelijk recht was nodig om ten behoeve van een 380 kV-hoogspanningsleiding Eindhoven-Maasbracht werkzaamheden te verrichten.

    Op 9 juni 1976 is een akte van ruilverkaveling ingeschreven in voornoemd register. [vader] van [appellant], heeft daarbij de kavels […] en […] in eigendom verkregen. Bij het kadaster waren deze kavels bekend als perceel […]. Bij deze akte is bepaald dat de eigenaren SEP toestemming verlenen tot het hebben, inspecteren, onderhouden en vervangen van de 380 kV-hoogspanningsleiding Eindhoven-Maasbracht onder de voorwaarden zoals die zijn omschreven in de akte van 9 augustus 1967. In 1981 is het perceel […] gesplitst in […] en […]. Perceel Mierlo […] is in 1982 gesplitst in de percelen Mierlo […] en […].

    Bij akte van levering van 12 maart 1992 is in de openbare registers ingeschreven dat [appellant] de [locatie], ook bekend als perceel [...], heeft gekocht en eigenaar is geworden van dat perceel. In deze akte is omschreven dat het voornoemd zakelijk recht op het perceel is gevestigd ten behoeve van SEP.

1.1.    TenneT, belast met het beheer van onder meer de voornoemde 380 kV-leiding, heeft namens Saranne B.V., rechtsopvolger van SEP en eigenaar van de 380 kV-leiding, de bewaarder verzocht om het hiervoor genoemde zakelijke recht ten aanzien van perceel [...] in de BRK op te nemen. De bewaarder heeft dit verzoek toegewezen en de gegevens in de BRK ten aanzien van dat perceel hersteld, omdat bij de splitsing van perceel [...] naar [...], dat later is gesplitst in perceel [...] en [...], is verzuimd het zakelijke recht dat op [...] rustte over te brengen naar [...]. De bewaarder heeft van deze wijziging van de BRK [appellant] op de hoogte gesteld. Hij is het daar niet mee eens en heeft bezwaar gemaakt. Hij is van mening dat er geen zakelijk recht op zijn perceel rust. De bewaarder heeft het bezwaar ongegrond verklaard, waarna de rechtbank dat besluit rechtmatig heeft geacht.

Het hoger beroep

2.    [appellant] betoogt dat er met hem nooit een zakelijk recht is afgesloten. Dat is wel het geval met zijn ouders, die in 1967 voor wat betreft de 380 kV-hoogspanningsleiding een zakelijk recht hebben afgesloten. In 1992 heeft hij het perceel gekocht. Daarbij heeft de notaris stukken overgenomen uit 1976 die bij de ruilverkaveling hoorden. Dat zakelijk recht klopte niet meer. Weliswaar is in 2012 een nieuwe hoogspanningsleiding bij zijn woning geplaatst, maar daarvoor is geen zakelijk recht gevestigd. De rechtbank heeft gezien het voorgaande ten onrechte geoordeeld dat de bewaarder het verzoek van TenneT mocht toewijzen, aldus [appellant].

Het wettelijk kader

3.    De relevante wet- en regelgeving is opgenomen in de bijlage. Deze maakt deel uit van de uitspraak.

Beoordeling van het hoger beroep

4.    Op grond van artikel 7t, eerste lid, van de Kadasterwet is de bewaarder bevoegd om op verzoek van een belanghebbende een in de BRK genoemd gegeven te herstellen. Dat doet de bewaarder op basis van authentieke gegevens. Uit de wetsgeschiedenis van artikel 7t van de Kadasterwet (Kamerstukken II 2005/06, 30 544, nr. 3, blz. 18 en 20) kan worden afgeleid dat met deze bepaling is beoogd een regeling te bieden voor het ambtshalve of op verzoek herstellen van misslagen.

    De akte van 12 maart 1992 moet als authentiek gegeven worden aangemerkt. In deze akte is  omschreven dat op het perceel van [appellant], [...], een zakelijk recht is gevestigd. Deze akte is ingeschreven in de daarvoor bestemde registers. Op grond van artikel 39, tweede lid, van de Kadasterregeling moet de bewaarder de in de openbare registers opgenomen rechtstoestand over een perceel, in dit geval de vestiging van een zakelijk recht op perceel [...], opnemen in de BRK. De bewaarder heeft dit niet eerder gedaan en daarom heeft hij de situatie in de BRK in overeenstemming gebracht met wat in de openbare registers is vermeld. [appellant] heeft niet aannemelijk gemaakt dat de gegevens waar de bewaarder zich op gebaseerd heeft niet in de openbare registers zijn opgenomen. Als [appellant] van mening is dat de inhoud van de zakelijke rechten niet juist is of dat zakelijke rechten ten onrechte in de daarvoor bestemde registers zijn opgenomen, moet hij zich wenden tot de burgerlijke rechter. Vergelijk ook de uitspraak van de Afdeling van 16 maart 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BP7779. De rechtbank is terecht tot dezelfde conclusie gekomen.

    Het betoog faalt.

Conclusie

5.    Het hoger beroep is ongegrond. De aangevallen uitspraak dient te worden bevestigd.

6.    Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

bevestigt de aangevallen uitspraak.

Aldus vastgesteld door mr. C.H.M. van Altena, lid van de enkelvoudige kamer, in tegenwoordigheid van mr. A.M.E.A. Neuwahl, griffier.

w.g. Van Altena

lid van de enkelvoudige kamer

De griffier is verhinderd de uitspraak te ondertekenen.

Uitgesproken in het openbaar op 25 maart 2020

280-857.

 

BIJLAGE

 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

Artikel 156

[…]

2. Authentieke akten zijn akten in de vereiste vorm en bevoegdelijk opgemaakt door ambtenaren, aan wie bij of krachtens de wet is opgedragen op die wijze te doen blijken van door hen gedane waarnemingen of verrichtingen. Als authentieke akten worden tevens beschouwd de akten, waarvan het opmaken aan ambtenaren is voorbehouden, doch waarvan de wet het opmaken in bepaalde gevallen aan anderen dan ambtenaren opdraagt.

[…]

Wet op het notarisambt

Artikel 2

1. Het ambt van notaris houdt de bevoegdheid in om authentieke akten te verlijden in de gevallen waarin de wet dit aan hem opdraagt of een partij zulks van hem verlangt en andere in de wet aan hem opgedragen werkzaamheden te verrichten.

[…]

Kadasterwet

Artikel 1

1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

[…]

authentiek gegeven: in een basisregistratie opgenomen gegeven dat bij wettelijk voorschrift als authentiek is aangemerkt;

[…]

Artikel 7

1. De bewaarder is, onverminderd het bepaalde bij of krachtens deze of een andere wet, belast met:

a. het verrichten van inschrijvingen in de openbare registers en het stellen van aantekeningen in die registers, en

b. het bijwerken van de basisregistratie kadaster, de registratie voor schepen en de registratie voor luchtvaartuigen.

[…]

Artikel 7t

1. Indien een belanghebbende gerede twijfel heeft omtrent de juistheid van een in de basisregistratie kadaster opgenomen gegeven dat krachtens deze wet als authentiek is aangemerkt, dan wel omtrent de juistheid van een uit een andere basisregistratie dan genoemd in artikel 1a in de basisregistratie kadaster of de registratie voor schepen of luchtvaartuigen overgenomen authentiek gegeven, kan die belanghebbende onder opgaaf van redenen aan de Dienst een verzoek tot herstel van dat gegeven in de basisregistratie kadaster doen. De artikelen 7n, tweede tot en met vierde en zesde lid, en 7r zijn van overeenkomstige toepassing indien het verzoek betrekking heeft op een in de basisregistratie kadaster opgenomen gegeven dat krachtens deze wet als authentiek is aangemerkt, en artikel 7m, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing indien het verzoek betrekking heeft op een uit een andere basisregistratie overgenomen gegeven.

Kadasterregeling

Artikel 39

[…]

2. Indien de inschrijving in de openbare registers een wijziging betreft in de rechtstoestand naar burgerlijk recht dan wel een wijziging of aanvulling van de gegevens omtrent een rechthebbende en die inschrijving aanleiding geeft tot een wijziging of aanvulling van de in de kadastrale registratie vermelde gegevens, worden laatstbedoelde gegevens met het ingeschreven stuk in overeenstemming gebracht, tenzij de inschrijving betrekking heeft op een erfdienstbaarheid. Bij de desbetreffende in de kadastrale registratie vermelde gegevens wordt een korte aanduiding van de aard van het ingeschreven stuk vermeld.

[…]