Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2020:2013

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
20-08-2020
Datum publicatie
26-08-2020
Zaaknummer
202002545/4/R3
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Vereenvoudigde behandeling
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 18 december 2018 heeft de raad van de gemeente Westvoorne het bestemmingsplan "Sanering Glastuinbouw Walinxweg 3" vastgesteld. Dit plan voorziet in de beëindiging van het glastuinbouwbedrijf aan de Walinxweg 3 te Rockanje. De voormalige bedrijfswoning blijft bestaan en verder maakt het plan het mogelijk om vier woningen te realiseren.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

202002545/4/R3.

Datum uitspraak: 20 augustus 2020

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak na vereenvoudigde behandeling (artikel 8:54 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb)) in het geding tussen:

1.    [appellant sub 1], wonend te Rockanje, gemeente Westvoorne,

2.    [appellanten sub 2], beiden wonend te Rockanje, gemeente Westvoorne (hierna tezamen en in enkelvoud: [appellant sub 2]),

appellanten,

en

de raad van de gemeente Westvoorne,

verweerder.

Procesverloop

Bij besluit van 18 december 2018 heeft de raad het bestemmingsplan "Sanering Glastuinbouw Walinxweg 3" vastgesteld.

Tegen dit besluit hebben [appellanten] beroep ingesteld.

Bij besluit van 22 januari 2020 heeft de raad het bestemmingsplan "Omgevingsplan Buitengebied Westvoorne" vastgesteld.

Bij uitspraak van 18 maart 2020, ECLI:NL:RVS:2020:804, heeft de Afdeling de beroepen van [appellanten] gegrond verklaard en het besluit van de raad van 18 december 2018 tot vaststelling van het bestemmingsplan "Sanering Glastuinbouw Walinxweg 3" vernietigd.

De raad heeft de Afdeling bij brief van 9 juni 2020 mededeling gedaan van de vaststelling van het besluit van 22 januari 2020.

Overwegingen

1.    Artikel 6:19 van de Awb luidt:

"1. Het bezwaar of beroep heeft van rechtswege mede betrekking op een besluit tot intrekking, wijziging of vervanging van het bestreden besluit, tenzij partijen daarbij onvoldoende belang hebben.

[…]

3. Het bestuursorgaan doet onverwijld mededeling van het nieuwe besluit aan het orgaan waarbij het beroep aanhangig is."

2.    De raad heeft bij besluit van 18 december 2018 het bestemmingsplan "Sanering Glastuinbouw Walinxweg 3" vastgesteld. Dit plan voorziet in de beëindiging van het glastuinbouwbedrijf aan de Walinxweg 3 te Rockanje. De voormalige bedrijfswoning blijft bestaan en verder maakt het plan het mogelijk om vier woningen te realiseren.

Tegen dit bestemmingsplan is beroep ingesteld door [appellanten]. Bij uitspraak van 18 maart 2020, ECLI:NL:RVS:2020:804, heeft de Afdeling hun beroepen gegrond verklaard en het besluit van de raad van 18 december 2018 tot vaststelling van het bestemmingsplan "Sanering Glastuinbouw Walinxweg 3" vernietigd.

3.    De raad heeft bij besluit van 22 januari 2020 het bestemmingsplan "Omgevingsplan Buitengebied Westvoorne" vastgesteld. Dit plan voorziet in een actualisatie van het planologisch regime voor het buitengebied van de gemeente Westvoorne. In dit plan is het planologisch kader voor het perceel aan de Walinxweg 3 te Rockanje als vastgesteld bij het plan "Sanering Glastuinbouw Walinxweg 3" overgenomen.

4.    De Afdeling stelt vast dat de raad het besluit van 22 januari 2020 heeft vastgesteld en bekend gemaakt hangende de procedure tegen het besluit van 18 december 2018. De raad heeft de Afdeling in strijd met artikel 6:19, derde lid, van de Awb hangende de procedure tegen het besluit van 18 december 2018 geen mededeling gedaan van het besluit van 22 januari 2020.

Het besluit van 22 januari 2020 tot vaststelling van het plan "Omgevingsplan Buitengebied Westvoorne" is aan te merken als een besluit als bedoeld in artikel 6:19, eerste lid, van de Awb, nu dit plan voor het perceel aan de Walinxweg 3 te Rockanje als planologisch kader in de plaats treedt van het plan "Sanering Glastuinbouw Walinxweg 3". De Afdeling stelt vast dat met het besluit van 22 januari 2020 niet tegemoet is gekomen aan de beroepen van [appellanten] tegen het besluit van 18 december 2018 tot vaststelling van het plan "Sanering Glastuinbouw Walinxweg 3", zodat deze beroepen van rechtswege mede zijn gericht tegen het besluit van 22 januari 2020.

Nu ten behoeve van [appellanten] een beroep van rechtswege is ontstaan, is niet vereist dat zij een zienswijze tegen het ontwerp van het bestemmingsplan "Omgevingsplan Buitengebied Westvoorne" hebben ingediend, maar is slechts van belang of zij tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerp van het bestemmingsplan "Sanering Glastuinbouw Walinxweg 3" (vergelijk de uitspraak van 22 juli 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2335). Niet in geschil is dat [appellanten] een dergelijke zienswijze tijdig naar voren hebben gebracht.

5.    De Afdeling overweegt dat in het besluit van 22 januari 2020 het planologisch kader voor het perceel aan de Walinxweg 3 te Rockanje als vastgesteld bij het plan "Sanering Glastuinbouw Walinxweg 3" is overgenomen en dat bij uitspraak van 18 maart 2020, ECLI:NL:RVS:2020:804, het besluit van de raad van 18 december 2018 tot vaststelling van het plan "Sanering Glastuinbouw Walinxweg 3" is vernietigd. In het verlengde van wat de Afdeling in die uitspraak heeft overwogen, ziet de Afdeling aanleiding voor het oordeel dat ook het besluit van 22 januari 2020, voor zover dat het plandeel aan de Walinxweg 3 te Rockanje betreft, in strijd met artikel 3:46 van de Awb niet berust op een deugdelijke motivering.

6.    Gelet op het vorenstaande zijn de beroepen van [appellanten] kennelijk gegrond en dient het besluit van 22 januari 2020, voor zover dat het plandeel aan de Walinxweg 3 te Rockanje betreft, te worden vernietigd.

7.    Uit een oogpunt van rechtszekerheid en gelet op artikel 1.2.3 van het Besluit ruimtelijke ordening, ziet de Afdeling aanleiding de raad op te dragen het hierna in de beslissing nader aangeduide onderdeel van deze uitspraak binnen zes weken na verzending van de uitspraak te verwerken in het elektronisch vastgestelde plan dat te raadplegen is op de landelijke voorziening, www.ruimtelijkeplannen.nl.

8.    Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding, omdat de raad bij uitspraak 18 maart 2020, ECLI:NL:RVS:2020:804, al tot vergoeding van deze kosten is veroordeeld.

Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

I.    verklaart de beroepen gegrond;

II.    vernietigt het besluit van de raad van de gemeente Westvoorne van 22 januari 2020 tot vaststelling van het bestemmingsplan "Omgevingsplan Buitengebied Westvoorne", voor zover dat het plandeel aan de Walinxweg 3 te Westvoorne betreft;

III.    draagt de raad van de gemeente Westvoorne op om binnen zes weken na verzending van deze uitspraak ervoor zorg te dragen dat het hiervoor vermelde onderdeel II wordt verwerkt in het elektronisch vastgestelde plan dat te raadplegen is op de landelijke voorziening, www.ruimtelijkeplannen.nl.

Aldus vastgesteld door mr. G.T.J.M. Jurgens, lid van de enkelvoudige kamer, in tegenwoordigheid van mr. B. Klein Nulent, griffier.

Het lid van de enkelvoudige kamer is verhinderd de uitspraak te ondertekenen.

De griffier is verhinderd de uitspraak te ondertekenen.

Uitgesproken in het openbaar op 20 augustus 2020

Tegen deze uitspraak kan verzet worden gedaan bij de Afdeling (artikel 8:55 van de Awb).

-     Verzet dient schriftelijk en binnen zes weken na verzending van deze uitspraak te worden gedaan.

-     In het verzetschrift moeten de redenen worden vermeld waarom de indiener het niet eens is met de gronden waarop de beslissing is gebaseerd.

-     Indien de indiener over het verzet door de Afdeling wenst te worden gehoord, dient dit in het verzetschrift te worden gevraagd. Het horen gebeurt dan uitsluitend over het verzet.

218-926.