Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2018:2562

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
01-08-2018
Datum publicatie
01-08-2018
Zaaknummer
201706135/1/A1
Formele relaties
Eerste aanleg: ECLI:NL:RBMNE:2017:3370, Bekrachtiging/bevestiging
Rechtsgebieden
Omgevingsrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 16 juni 2016 heeft het college van burgemeester en wethouders van Zeewolde aan Grocon Holding B.V. een omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een technisch crematorium in een bedrijfspand op het perceel Baardmeesweg 15D te Zeewolde. Dit perceel maakt deel uit van het bedrijventerrein Trekkersveld III te Zeewolde. In de aangevallen uitspraak heeft de rechtbank overwogen dat beroep is ingesteld namens bewoners en ondernemers van het bedrijventerrein Trekkersveld III te Zeewolde. Omdat de identiteit van deze bewoners en ondernemers niet binnen de beroepstermijn, die afliep op 13 december 2016, kenbaar is geworden, heeft de rechtbank het beroep niet-ontvankelijk verklaard.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JOM 2018/873
JOM 2018/878
JGROND 2018/208 met annotatie van Loo, F.M.A. van der
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

201706135/1/A1.

Datum uitspraak: 1 augustus 2018

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak op het hoger beroep van:

JKV Nutrition B.V. en anderen, gevestigd dan wel wonend te Zeewolde,

appellanten,

tegen de mondelinge uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland van 14 juni 2017 in zaak nr. 16/5642 in het geding tussen:

bewoners en ondernemers Trekkersveld III, gevestigd dan wel wonend te Zeewolde

en

het college van burgemeester en wethouders van Zeewolde.

Procesverloop

Bij besluit van 16 juni 2016 heeft het college aan Grocon Holding B.V. een omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een technisch crematorium in een bedrijfspand op het perceel Baardmeesweg 15D te Zeewolde (hierna: het perceel).

Bij besluit van 1 november 2016 heeft het college het door onder meer JKV Nutrition B.V. en anderen daartegen gemaakte bezwaar ongegrond verklaard.

Bij mondelinge uitspraak van 14 juni 2017 heeft de rechtbank het door bewoners en ondernemers Trekkersveld III daartegen ingestelde beroep niet-ontvankelijk verklaard. Deze uitspraak is aangehecht.

Tegen deze uitspraak hebben JKV Nutrition B.V. en anderen hoger beroep ingesteld.

Grocon Holding B.V. heeft een schriftelijke uiteenzetting gegeven.

JKV Nutrition B.V. en anderen hebben een nader stuk ingediend.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 5 juni 2018, waar JKV Nutrition B.V. en anderen, vertegenwoordigd door [gemachtigde A] en [gemachtigde B], en het college, vertegenwoordigd door S.L. Strauss en M. de Boer, zijn verschenen. Ter zitting is voorts Grocon Holding B.V. verschenen, vertegenwoordigd door [gemachtigde C], bijgestaan door mr. M.S. Ducaat, advocaat te Zeewolde.

Overwegingen

1.    Het college heeft aan Grocon Holding B.V. een omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van een technisch crematorium op het perceel. Dit perceel maakt deel uit van het bedrijventerrein Trekkersveld III te Zeewolde. In de aangevallen uitspraak heeft de rechtbank, voor zover hier van belang, overwogen dat beroep is ingesteld namens bewoners en ondernemers van het bedrijventerrein Trekkersveld III te Zeewolde. Omdat de identiteit van deze bewoners en ondernemers niet binnen de beroepstermijn, die afliep op 13 december 2016, kenbaar is geworden, heeft de rechtbank het beroep niet-ontvankelijk verklaard.

2.    JKV Nutrition B.V. en anderen betogen dat de rechtbank het beroep van bewoners en ondernemers van het bedrijventerrein Trekkersveld III te Zeewolde ten onrechte niet-ontvankelijk heeft verklaard. Zij voeren aan dat bij het pro forma beroepschrift, dat is ingediend voor het einde van de beroepstermijn, als bijlage het besluit op bezwaar is gevoegd met daarbij een lijst met namen van ondernemers die bezwaar hebben gemaakt. Zij voeren verder aan dat de rechtbank hen bij brief van 18 oktober 2016 als belanghebbenden heeft aangemerkt in een andere procedure ten aanzien van hetzelfde perceel met zaaknummer UTR 16 3998 WET. Daarbij wijzen JKV Nutrition B.V. en anderen op correspondentie met de rechtbank van 1 november en 23 november 2016 over dat zaaknummer, waaruit blijkt dat zij gebruik hebben gemaakt van de door de rechtbank geboden mogelijkheid te reageren op een door Grocon Holding B.V. ingediend beroepschrift. Ook wijzen zij erop dat de rechtbank op 7 december 2016, voor afloop van de beroepstermijn, heeft besloten de zaak met zaaknummer UTR 16 3998 WET te voegen met het beroep in de zaak die nu voorligt, zodat de identiteit van de desbetreffende bewoners en ondernemers van het bedrijventerrein Trekkersveld III voor afloop van de beroepstermijn kenbaar was. Verder wijzen zij op brieven van de rechtbank van 19 en 27 december 2016, waaruit volgt dat het bij de rechtbank door Zeldenrust B.V. namens bewoners en ondernemers van het bedrijventerrein Trekkersveld III ingediende beroepschrift niet aan de daaraan gestelde voorwaarden voldoet en zij de gelegenheid krijgen om binnen een termijn van vier weken alsnog de door de rechtbank benodigde informatie toe te sturen, alsmede op telefonisch contact met de rechtbank op 11 januari 2017. De rechtbank heeft volgens JKV Nutrition B.V. en anderen bovendien in strijd gehandeld met de Procesregeling bestuursrecht 2013, omdat de rechtbank de ontvangst van het pro forma beroepschrift niet binnen een week heeft bevestigd, waardoor de rechtbank het vertrouwen van hen en de rechtszekerheid heeft geschaad.

2.1.    Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen in onder meer de uitspraak van 20 juli 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:2031), kan de omstandigheid dat beroep wordt ingesteld namens een persoon of personen van wie tijdens de beroepstermijn de identiteit niet kenbaar is, niet worden beschouwd als een vormverzuim dat op grond van artikel 6:6 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) kan worden hersteld. In dat geval staat tijdens de beroepstermijn immers in het geheel nog niet vast wie beroep heeft willen instellen. De artikelen 6:5 en 6:6 van de Awb strekken er niet toe het mogelijk te maken beroep in te stellen namens nog onbekende personen. De in artikel 8:1, in samenhang met de artikelen 6:7 en 6:11 van de Awb, neergelegde regeling met betrekking tot de beroepstermijn brengt met zich dat de identiteit van degenen namens wie beroep wordt ingesteld, voor afloop van de beroepstermijn kenbaar moet zijn.

2.2.    Het pro forma beroepschrift van bewoners en ondernemers Trekkersveld III te Zeewolde is gedateerd op 9 december 2016 en bij de rechtbank ingekomen op 12 december 2016. Het pro forma beroepschrift begint met de woorden: "Namens opdrachtgevers (bewoners en ondernemers Trekkersveld III te Zeewolde) stel ik beroep in tegen het besluit van 1 november 2016 van de gemeente Zeewolde." De rechtbank heeft terecht overwogen dat daarmee de identiteit van de desbetreffende bewoners en ondernemers van het bedrijventerrein Trekkersveld III niet voor afloop van de beroepstermijn kenbaar was. Het enkel noemen van "bewoners en ondernemers Trekkersveld III te Zeewolde" is onvoldoende.

    Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen in voormelde uitspraak van 20 juli 2016, kan uit de omstandigheid dat de namen van bezwaarmakers in bijlagen bij het pro forma beroepschrift zijn vermeld, niet worden afgeleid dat alle daarin genoemde personen ook beroep in wilden stellen, wat overigens ook niet het geval was.

    De stelling van JKV Nutrition B.V. en anderen dat de identiteit van degenen namens wie beroep is ingesteld voor afloop van de beroepstermijn bekend was, omdat de rechtbank hen bij brief van 18 oktober 2016 als belanghebbende heeft aangemerkt in de zaak met zaaknummer UTR 16 3398 WET en op 7 december 2016 heeft besloten die zaak gevoegd te behandelen met het beroep in de zaak die nu voorligt, geeft evenmin aanleiding anders te oordelen. Dat de rechtbank bewoners en ondernemers van het bedrijventerrein Trekkersveld III in de procedure met zaaknummer UTR 16 3398 WET bij brief van 18 oktober 2016 als derde-belanghebbenden heeft aangemerkt, betekent niet dat diezelfde bewoners en ondernemers van het bedrijventerrein Trekkersveld III ook beroep in wilden stellen in de procedure die nu voorligt. Het optreden als derde-belanghebbende en het instellen van beroep zijn twee wezenlijk verschillende proceshandelingen. Bovendien betekent de gevoegde behandeling van twee beroepen niet dat in beide procedures dezelfde personen als partij aan die procedures deelnemen.

Ook uit de brieven van 1 en 23 november 2016 blijkt niet dat bij de rechtbank voor het verstrijken van de beroepstermijn de identiteit van de personen bekend was namens wie beroep werd ingesteld. De door JKV Nutrition B.V. en anderen genoemde brieven van de rechtbank van 19 en 27 december 2016 en het gestelde telefonisch contact met de rechtbank van 11 januari 2017 daarover, leiden evenmin tot een ander oordeel, nu deze handelingen dateren van na de afloop van de beroepstermijn op 13 december 2016.

    Dat de rechtbank volgens JKV Nutrition B.V. en anderen in strijd heeft gehandeld met de Procesregeling bestuursrecht 2013, wat daar ook van zij, verandert niets aan de omstandigheid dat de identiteit van hen die beroep wilden instellen voor afloop van de beroepstermijn niet kenbaar was.

    De rechtbank heeft gezien het vorenstaande het beroep van JKV Nutrition B.V. en anderen terecht niet-ontvankelijk verklaard.

    Het betoog faalt.

3.    Het hoger beroep is ongegrond. De aangevallen uitspraak dient te worden bevestigd.

4.    Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

bevestigt de aangevallen uitspraak.

Aldus vastgesteld door mr. J.C. Kranenburg, lid van de enkelvoudige kamer, in tegenwoordigheid van mr. D.A.B. Montagne, griffier.

w.g. Kranenburg    w.g. Montagne

lid van de enkelvoudige kamer    griffier

Uitgesproken in het openbaar op 1 augustus 2018

374-866.