Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2018:2371

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
13-07-2018
Datum publicatie
18-07-2018
Zaaknummer
201802524/2/R2
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 8 februari 2018 heeft de raad het paraplubestemmingsplan "Begrip Horeca" vastgesteld.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Module Horeca 2019/3008
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

201802524/2/R2.

Datum uitspraak: 13 juli 2018

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak van de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op een verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht) in het geding tussen:

[verzoekers], beiden wonend te Boxmeer (hierna tezamen en in enkelvoud: [verzoeker]),

verzoekers,

en

de raad van de gemeente Boxmeer,

verweerder.

Procesverloop

Bij besluit van 8 februari 2018 heeft de raad het paraplubestemmingsplan "Begrip Horeca" vastgesteld.

Tegen dit besluit heeft [verzoeker] beroep ingesteld.

[verzoeker] heeft de voorzieningenrechter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

De raad heeft nadere stukken ingediend.

De voorzieningenrechter heeft het verzoek ter zitting behandeld op 2 juli 2018, waar [verzoeker], vertegenwoordigd door mr. D. van de Weerdt, rechtsbijstandverlener te Roermond, en de raad, vertegenwoordigd door mr. J.P.L.M. van der Velden en T.J.M. Franssen, zijn verschenen.

Overwegingen

1.    Het oordeel van de voorzieningenrechter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure.

2.    Het plan wijzigt de omschrijving van het begrip "Horeca" in enkele bestemmingsplannen voor Boxmeer. Binnen de met het plan gewijzigde omschrijving van het begrip "horecacategorie 2" is het voor de tot die categorie behorende horecabedrijven nu ook toegestaan openbare feesten met levende en mechanische muziek te houden.

3.    Het verzoek is gericht tegen het plan, voor zover daarmee de horecacategorie 2 die geldt voor de nabij het woonperceel van [verzoeker] gelegen horecagelegenheid Cantina La Bamba aan de Steenstraat 55a is verruimd. [verzoeker] stelt dat de mogelijkheid van het houden van feesten met versterkte muziek leidt tot geluidoverlast van deze horecagelegenheid. Volgens de website vinden de komende maanden muziekevenementen plaats. [verzoeker] beoogt met zijn verzoek inwerkingtreding van het plan en daarmee geluidoverlast te voorkomen

4.    De raad stelt dat voor Cantina La Bamba, evenals onder de voorheen geldende horecabestemming, de geluidniveaus van het Activiteitenbesluit milieubeheer gelden. Die geluidniveaus zullen volgens de raad een aanvaardbaar woon- en leefklimaat waarborgen. Om onder de verruimde horecabestemming aan de geluidniveaus van het Activiteitenbesluit milieubeheer te kunnen voldoen heeft Cantina La Bamba een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor enkele bouwkundige aanpassingen binnen deze inrichting. Volgens het bij de aanvraag gevoegde akoestisch onderzoek van bureau ATA Escharen van maart 2018 zullen deze bouwkundige aanpassingen, die bestaan uit een zogeheten "doos-in-doos constructie", ertoe leiden dat aan alle geluidniveaus uit het Activiteitenbesluit milieubeheer kan worden voldaan. De voorzieningenrechter ziet voorshands geen aanleiding om aan de uitkomsten van het akoestisch onderzoek te twijfelen.

    Ter zitting heeft de raad verklaard dat, nadat de vergunning is verleend, vanaf half augustus een aanvang kan worden gemaakt met de bouwkundige aanpassingen. Zolang deze nog niet zijn voltooid zal het gemeentebestuur handhavend optreden tegen een eventuele overschrijding van de geluidniveaus uit het Activiteitenbesluit milieubeheer, zo staat in een door de raad overgelegde vooraankondiging van een last onder dwangsom van het college van burgemeester en wethouders van 8 juni 2018 aan Cantina La Bamba. De op de website aangekondigde muziekevenementen vinden, zo blijkt uit de omschrijving, elders in Boxmeer plaats. In het pand van Cantina La Bamba zelf worden volgens de raad gezien de evenementenkalender voorlopig geen openbare feesten gehouden.

4.1.    Gelet op de aanvraag voor bouwkundige aanpassingen en het bijbehorende akoestisch onderzoek, de vooraankondiging van het college van burgemeester en wethouders dat zonodig handhavend wordt opgetreden tegen een eventuele overschrijding van de geluidniveaus en de verklaring van de raad over de muziekevenementen in de komende periode, bestaat niet de verwachting dat in de periode tot aan de einduitspraak bij [verzoeker] vanwege de horecagelegenheid Cantina La Bamba onaanvaardbare geluidoverlast zal ontstaan als gevolg van de inwerkingtreding van het plan. Daarbij neemt de voorzieningenrechter in aanmerking dat volgens de brief van het college van burgemeester en wethouders van 8 juni 2018 de eerder geconstateerde overschrijding van de geluidniveaus vanwege activiteiten van Cantina La Bamba zich niet voordoen op het perceel van [verzoeker].

4.2.    In hetgeen [verzoeker] voor het overige heeft aangevoerd over de ruimtelijke aanvaardbaarheid van het plan, de verkeersaantrekkende werking en de handhaving van de openbare orde en veiligheid ziet de voorzieningenrechter geen grond voor het oordeel dat het plan, voor zover het de verruimde horecabestemming van Cantina La Bamba betreft, in de bodemprocedure niet in stand zal blijven.

4.3.    Gelet op het voorgaande bestaat aanleiding het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening af te wijzen.

5.    Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

Beslissing

De voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

wijst het verzoek af.

Aldus vastgesteld door mr. P.B.M.J. van der Beek-Gillessen, voorzieningenrechter, in tegenwoordigheid van mr. R.P.F. Boermans, griffier.

w.g. Van der Beek-Gillessen    w.g. Boermans

voorzieningenrechter    griffier

Uitgesproken in het openbaar op 13 juli 2018

429.