Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2017:507

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
23-02-2017
Datum publicatie
01-03-2017
Zaaknummer
201609517/2/R1
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 29 september 2016 heeft de raad het bestemmingsplan "Buitengebied Dorado Beach" vastgesteld.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2017/1088
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

201609517/2/R1.

Datum uitspraak: 23 februari 2017

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak van de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op de verzoeken om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht) in het geding tussen onder meer:

1. [verzoeker sub 1A] en [verzoeker sub 1B] (hierna tezamen en in enkelvoud: [verzoeker sub 1]), beiden wonend te Olburgen, gemeente Bronckhorst,

2. [verzoeker sub 2A] en [verzoeker sub 2B] (hierna tezamen en in enkelvoud: [verzoeker sub 2]), beiden wonend te Olburgen, gemeente Bronckhorst,

verzoekers,

en

de raad van de gemeente Bronckhorst,

verweerder.

Procesverloop

Bij besluit van 29 september 2016 heeft de raad het bestemmingsplan "Buitengebied Dorado Beach" vastgesteld.

Tegen dit besluit hebben onder meer [verzoeker sub 1] en [verzoeker sub 2] beroep ingesteld.

[verzoeker sub 1] en [verzoeker sub 2] hebben de voorzieningenrechter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

De raad heeft een nader stuk ingediend.

De voorzieningenrechter heeft de verzoeken ter zitting behandeld op 7 februari 2017, waar [verzoeker sub 2] en [verzoeker sub 1], beiden bijgestaan door mr. J.T.F. van Berkel, rechtsbijstandverlener te ‘s-Hertogenbosch, en de raad, vertegenwoordigd door mr. A.R. Francken, mr. A.J. IJsseldijk, C.W.T. Beijer en H.C.W. van Voorden zijn verschenen. Voorts is ter zitting als partij gehoord Dorado Beach B.V., vertegenwoordigd door [gemachtigden] en mr. E.T. de Jong, advocaat te Arnhem.

Overwegingen

1. Het oordeel van de voorzieningenrechter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure.

Inleiding

2. Het plan voorziet in de herstructurering van de bestaande jachthaven en camping Dorado Beach te Olburgen. Dorado Beach bestaat thans uit 410 vaste en 25 toeristische standplaatsen en ongeveer 200 ligplaatsen voor vaartuigen, waarvan ongeveer 170 met een vaste ligplaats. Een verschuiving in het gedrag van de consument, veroudering van het accommodatieaanbod en de daarmee gepaard gaande verandering van het gastenbestand zijn voor Dorado Beach aanleiding geweest om te willen herstructureren. De voorziene herstructurering houdt in dat alle stacaravans en de meeste overige bebouwing zullen worden verwijderd en worden vervangen door chalets en recreatiewoningen en enkele toeristenplaatsen. De hoofdingang van Dorado Beach zal worden verplaatst van de Pipeluurseweg naar de Capelleweg Oost. Het is de bedoeling dat Dorado Beach wordt ontsloten via de Capellegoedweg Oost, de Pipeluurseweg en de Olburgseweg.

[verzoeker sub 1] en [verzoeker sub 2] wonen aan de Capelleweg Zuid. Zij vrezen met name dat het plan zal leiden tot negatieve gevolgen voor de verkeersveiligheid. Volgens hen is het verkeer als gevolg van het plan onderschat en worden de omliggende wegen onvoldoende verbreed om dat verkeer te kunnen verwerken.

Inhoudelijk

3. [verzoeker sub 1] en [verzoeker sub 2] betogen dat het rapport "Verkeersproductie Dorado Beach" van 1 augustus 2016 van het bureau Sweco (hierna: het verkeersrapport) gebrekkig is. Daartoe voeren zij aan dat in het verkeersrapport het aantal verkeersbewegingen als gevolg van het plan is onderschat. Zij wijzen er daarbij op dat in het verkeersrapport voor de voorziene recreatiewoningen en chalets de kengetallen uit CROW publicatie 272 "Verkeersgeneratie voorzieningen, kengetallen gemotoriseerd verkeer" uit 2008 zijn gebruikt in plaats van de kengetallen uit CROW publicatie 317 "Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie" uit 2012. Ook is volgens [verzoeker sub 1] en [verzoeker sub 2] in het verkeersrapport ten onrechte geen rekening gehouden met het zelfstandig gebruik van de verschillende functies in Dorado Beach. Voorts is volgens hen onduidelijk of de verkeersbewegingen van het personeel en de bevoorrading van de winkels/restaurants zijn meegenomen in het verkeersrapport. Verder heeft het verkeersrapport volgens [verzoeker sub 1] en [verzoeker sub 2] het aantal verkeersbewegingen op de verschillende wegen verkeerd ingeschat. Zo zal volgens hen meer verkeer van en naar Dorado Beach gebruik maken van de veerpont naar Dieren dan is ingeschat.

De onderzoeken naar de luchtkwaliteit en de geluidbelasting zijn volgens [verzoeker sub 1] en [verzoeker sub 2] ook gebrekkig, nu het aantal verkeersbewegingen als gevolg van het plan te laag is ingeschat. Zij stellen dat het verkeer als gevolg van het plan zal leiden tot een overschrijding van de grenswaarden voor stikstofdioxide en fijn stof.

[verzoeker sub 1] en [verzoeker sub 2] betogen voorts dat de omliggende wegen onvoldoende worden verbreed om het aantal te verwachten verkeersbewegingen te kunnen verwerken. Daarbij wijzen zij erop dat volgens richtlijnen van het CROW bij wegen op kleigrond, zoals in dit geval, een wegbreedte van 4,5 m benodigd is bij etmaalintensiteiten van 800 verkeersbewegingen om bermschade te voorkomen, terwijl de rijloper van de omliggende wegen in dit geval tot 3,5 m wordt verbreed. Volgens [verzoeker sub 1] en [verzoeker sub 2] is ook niet verzekerd dat de omliggende wegen worden verbreed, omdat in het plan daarover geen voorwaardelijke verplichting is opgenomen. Zij stellen in dit verband ook dat de gemeente de benodigde gronden voor de verbreding niet in eigendom heeft.

[verzoeker sub 1] en [verzoeker sub 2] voeren verder aan dat ten onrechte geen verkeersmaatregelen zijn genomen ten aanzien van de Capellegoedweg Zuid, terwijl het verkeersrapport dat wel aanbeveelt, omdat tegemoetkomende motorvoertuigen hier elkaar over grote delen van de weg niet kunnen passeren. Zij vrezen voorts voor overlast als gevolg van bouwverkeer dat over de Capellegoedweg Oost zal rijden.

3.1. De raad stelt zich op het standpunt dat het verkeersrapport gebruik heeft kunnen maken van de kengetallen uit de CROW publicatie uit 2008, omdat uit verkeerstellingen bleek dat het daadwerkelijke aantal verkeersbewegingen van en naar Dorado Beach bijna overeenkwam met het aantal verkeersbewegingen dat berekend is op basis van deze kengetallen. Verder is volgens de raad verzekerd dat de Capelleweg Oost en het gedeelte van de Pipeluurseweg tussen de Capellegoedweg Oost en de Olburgseweg voldoende worden verbreed. Voorts zal volgens de raad de situatie op de Capellegoedweg Zuid worden gemonitord en zullen verkeersmaatregelen worden genomen zodra dat nodig blijkt te zijn.

3.2. In het verkeersrapport is de etmaalintensiteit van en naar Dorado Beach in de maand augustus berekend voor het jaar 2024. Het verkeersrapport komt uit op een etmaalintensiteit van 1.034 verkeersbewegingen van en naar Dorado Beach. Daarbij is het verkeersrapport voor de recreatiewoningen en de chalets uitgegaan van de kengetallen uit CROW publicatie 272 "Verkeersgeneratie voorzieningen, kengetallen gemotoriseerd verkeer" uit 2008 en van een 100% bezetting van de recreatiewoningen en chalets. De drukste weg zal volgens het verkeersrapport de Olburgseweg richting Steenderen zijn. In augustus bedraagt de gemiddelde etmaalintensiteit op deze weg iets minder dan 1.500 motorvoertuigen. Wegen met een iets lagere piekintensiteit zijn de Pipeluurseweg en de Capellegoedweg Oost met 1.200 à 1.400 motorvoertuigen. Van alle onderzochte wegen is de Capellegoedweg Zuid volgens het verkeersonderzoek de meest krappe. Tegemoetkomende motorvoertuigen kunnen elkaar hier over grote delen van de weg niet passeren. Gebruik van deze weg door verkeer van/naar Dorado Beach dient om die reden niet aangemoedigd te worden. Voor verkeer van Dorado Beach naar het Dierense veer loopt de kortste route echter via de Capellegoedweg Zuid. De verkeersstroom die van deze route gebruik maakt is beperkt, maar de relatieve toename van het verkeer op de weg is desondanks aanzienlijk: van ongeveer 200 naar ongeveer 300 motorvoertuigen per etmaal in augustus 2024. In absolute zin zijn dit zeer bescheiden aantallen, maar op wegen die in principe te smal zijn om elkaar te passeren is er hoe dan ook sprake van een knelpunt. Het verkeersrapport beveelt aan om een keuze te maken uit een van de volgende twee ingrepen:

- Het beter begaanbaar maken van de Capellegoedweg Zuid voor tegemoetkomend gemotoriseerd verkeer;

- Het verkeer van Dorado Beach naar het Dierense veer stimuleren/dwingen om via de Pipeluurseweg en Olburgseweg te rijden.

3.3. Uit het rapport "Dorado Beach, Geluidsonderzoek" van 12 augustus 2016 van Sweco volgt dat de hoogst berekende geluidbelasting op de woning van [verzoeker sub 2] ongeveer 39 dB(A) bedraagt. De hoogst berekende geluidbelasting op de woning van [verzoeker sub 1] bedraagt ongeveer 41,6 dB(A). Volgens het rapport "Dorado Beach, Luchtkwaliteit" van 21 mei 2014 vanGrontmij (hierna: het luchtkwaliteitsonderzoek) zullen in geen enkele situatie de wettelijke grenswaarden voor stikstofdioxide en fijn stof worden overschreden. Daarnaast bedraagt de maximale toename ten gevolge van het plan minder dan 3% van de grenswaarde (1,2 μg/m3). Het plan draagt volgens het luchtkwaliteitsonderzoek dus niet in betekenende mate bij aan de luchtkwaliteit.

3.4. De voorzieningenrechter overweegt dat in het verkeersrapport rekening is gehouden met de verschillende functies in Dorado Beach, anders dan [verzoeker sub 1] en [verzoeker sub 2] stellen. In het verkeersrapport staat immers dat bij wijze van worst case scenario ervan is uitgegaan dat er geen overlap is tussen het verkeer van en naar de jachthaven en van en naar de woonunits. Voorts zijn in het verkeersrapport de verkeersbewegingen van het personeel en de bevoorrading meegenomen, aangezien blijkens de CROW publicatie uit 2008 de verkeersbewegingen van werknemers en vrachtleveringen in de kengetallen zijn verwerkt.

De beantwoording van de kwestie of in het verkeersrapport voor de voorziene recreatiewoningen en chalets had moeten worden uitgegaan van de kengetallen uit de CROW publicatie uit 2012 zal de voorzieningenrechter in het midden laten. Ook als wordt uitgegaan van die kengetallen, leidt dit naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter niet tot significant andere resultaten dan de resultaten in het verkeersrapport en de verrichte onderzoeken naar de luchtkwaliteit en de geluidbelasting. Uitgaande van de kengetallen uit de CROW publicatie uit 2012 voor recreatiewoningen en chalets, zal het aantal verkeersbewegingen volgens het nadere stuk van de raad 1.231 bedragen. In het nadere stuk heeft de raad toegelicht dat dit betekent dat de gemiddelde etmaalintensiteit in augustus op de Olburgseweg richting Steenderen iets meer dan 1.500 zal bedragen. De gemiddelde etmaalintensiteit op de Pipeluurseweg en de Capellegoedweg Oost zal volgens de raad in augustus tussen de 1.200 à 1.450 motorvoertuigen bedragen. Voorts zal de geluidbelasting volgens de raad ter plaatse van de woningen van [verzoeker sub 1] en [verzoeker sub 2] hoogstens 1 dB(A) hoger komen te liggen, zodat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB(A) niet zal worden overschreden. Ook zullen de grenswaarden voor stikstofdioxide en fijn stof nog steeds in ruime mate niet worden overschreden. De voorzieningenrechter ziet op voorhand geen aanleiding te twijfelen aan deze toelichting van de raad.

3.5. Wat betreft de verkeerssituatie overweegt de voorzieningenrechter dat de raad voornemens is om op kosten van Dorado Beach de rijloper van de Capellegoedweg Oost en het gedeelte van de Pipeluurseweg tussen de Capellegoedweg Oost en de Olburgseweg te verbreden tot 3,5 m met rabatstroken van 40 cm aan weerszijden daarvan. Voor zover [verzoeker sub 1] en [verzoeker sub 2] aanvoeren dat uit de richtlijnen van de CROW volgt dat een breedte van 4,3 m onvoldoende is om bermschade te voorkomen, overweegt de voorzieningenrechter dat volgens de raad langs de Capellegoedweg Oost nog enkele passeerhavens met een breedte van 1 m zullen worden aangelegd, indien blijkt dat dat de verbreding tot 4,3 m onvoldoende is om bermschade te voorkomen. De voorzieningenrechter is op voorhand van oordeel dat [verzoeker sub 1] en [verzoeker sub 2] niet aannemelijk hebben gemaakt dat deze maatregelen onvoldoende zijn om bermschade te voorkomen. Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter is de uitvoering van deze maatregelen ook voldoende verzekerd. De raad heeft toegezegd de wegen te verbreden en zo nodig passeerhavens aan te leggen. Ter zitting heeft de raad toegelicht dat de gemeente de voor de verbreding benodigde gronden in eigendom heeft. Naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter hebben [verzoeker sub 1] en [verzoeker sub 2] niet aannemelijk gemaakt dat dit onjuist is. Uit de tekening van de beoogde verkeersinrichting die als bijlage bij de plantoelichting is gevoegd, volgt dat tussen de verbrede Capellegoedweg Oost en de kadastrale grenzen aan weerszijden nog een strook grond overblijft waarvan de breedte voor het grootste deel ongeveer 1,3 m zal zijn. Tussen de verbrede Pipeluurseweg en de kadastrale grenzen blijft aan weerszijden nog een strook grond met een breedte van 4 tot 5 m over. Aan deze stroken grond is in het bestemmingsplan "Buitengebied Steenderen/Hummelo en Keppel" de bestemming "Verkeer" toegekend. De kosten voor de uitvoering van de voorgenomen maatregelen kunnen via het exploitatieplan op Dorado Beach worden verhaald. Onder deze omstandigheden is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat de raad in redelijkheid geen voorwaardelijke verplichting ten aanzien van deze maatregelen in het plan behoefde op te nemen.

Voor zover [verzoeker sub 1] en [verzoeker sub 2] aanvoeren dat geen verkeersmaatregelen zijn genomen ten aanzien van de Capellegoedweg Zuid, overweegt de voorzieningenrechter dat bij de vaststelling van het plan nog geen verkeersmaatregelen behoeven te zijn genomen. Voldoende is dat zo nodig verkeersmaatregelen zullen worden getroffen en daaraan geen belemmeringen in de weg staan. Ter zitting heeft de raad toegezegd de situatie op de Capellegoedweg Zuid te monitoren en zo nodig verkeersmaatregelen te zullen treffen. Niet gebleken is dat er belemmeringen zijn die daaraan in de weg staan. Wat betreft de vrees van [verzoeker sub 1] en [verzoeker sub 2] voor overlast als gevolg van bouwverkeer, overweegt de voorzieningenrechter dat dit een kwestie van uitvoering betreft die in deze procedure niet aan de orde kan komen.

4. Gelet op het voorgaande en nu naar de voorlopige verwachting van de voorzieningenrechter de overige door [verzoeker sub 1] en [verzoeker sub 2] aangevoerde beroepsgronden ook niet zullen slagen, ziet de voorzieningenrechter geen aanleiding een voorlopige voorziening te treffen. De voorzieningenrechter wijst daarom de verzoeken af.

5. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

Beslissing

De voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

wijst de verzoeken af.

Aldus vastgesteld door mr. N.S.J. Koeman, als voorzieningenrechter, in tegenwoordigheid van mr. A.L. van Driel Kluit, griffier.

w.g. Koeman w.g. Van Driel Kluit

voorzieningenrechter griffier

Uitgesproken in het openbaar op 23 februari 2017

703.