Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2016:829

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
30-03-2016
Datum publicatie
30-03-2016
Zaaknummer
201500325/2/R4
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 22 oktober 2014, nummer 2014/106, heeft de raad het bestemmingsplan "Joure - Entree Joure" vastgesteld.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

201500325/2/R4.

Datum uitspraak: 30 maart 2016

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak in het geding tussen:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GoodFoodFast Joure B.V., gevestigd te Joure, gemeente De Friese Meren, thans: De Fryske Marren, en anderen,

appellanten,

en

de raad van de gemeente de Friese Meren, thans: De Fryske Marren,

verweerder.

Procesverloop

Bij besluit van 22 oktober 2014, nummer 2014/106, heeft de raad het bestemmingsplan "Joure - Entree Joure" vastgesteld.

Tegen dit besluit hebben GoodFoodFast en anderen beroep ingesteld.

De raad heeft een verweerschrift ingediend.

GoodFoodFast en anderen hebben nadere stukken ingediend.

De zaak is door een meervoudige kamer van de Afdeling verwezen naar een enkelvoudige.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 20 augustus 2015, waar GoodFoodFast en anderen, vertegenwoordigd door R. Zuiderveld, bijgestaan door mr. C.N.J. Kortmann, advocaat te Amsterdam, en de raad, vertegenwoordigd door drs. A. Flapper en ir. F.I. Carpentier Alting, beiden werkzaam bij de gemeente, zijn verschenen.

Bij tussenuitspraak van 9 september 2015, nr. 201500325/1/R4, heeft de Afdeling de raad opgedragen om binnen 20 weken na verzending van deze tussenuitspraak het in deze tussenuitspraak omschreven gebrek te herstellen en het gewijzigde of nieuwe besluit op de wettelijk voorgeschreven wijze bekend te maken. Deze tussenuitspraak is aangehecht.

Bij besluit van 15 december 2015 heeft de raad het besluit van 22 oktober 2014 gewijzigd.

GoodFoodFast en anderen zijn in de gelegenheid gesteld een zienswijze naar voren te brengen over de wijze waarop het gebrek is hersteld. Daarvan is geen gebruik gemaakt.

De Afdeling heeft bepaald dat een nadere zitting achterwege blijft.

Vervolgens heeft de Afdeling het onderzoek gesloten.

Overwegingen

1. In de tussenuitspraak heeft de Afdeling in hetgeen GoodFoodFast en anderen hebben aangevoerd aanleiding gezien voor het oordeel dat het bestreden besluit niet is voorbereid met de bij het nemen van een besluit te betrachten zorgvuldigheid ten aanzien van de in overweging 6.1 van de tussenuitspraak genoemde onderdelen van artikel 4 van de planregels en dat onvoldoende is onderbouwd dat het plan op de gronden met de bestemming "Horeca" voldoende mogelijkheden biedt voor een zichtbare reclamemast. Het plan is in zoverre vastgesteld in strijd met artikel 3:2 onderscheidenlijk artikel 3:46 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb).

Gelet hierop is het beroep van GoodFoodFast en anderen tegen het besluit van 22 oktober 2014 gegrond en dient dit besluit te worden vernietigd.

2. Ingevolge artikel 6:19, eerste lid, van de Awb heeft het beroep van rechtswege mede betrekking op een besluit tot intrekking, wijziging of vervanging van het bestreden besluit, tenzij partijen daarbij onvoldoende belang hebben. Gelet op deze bepaling is het besluit van 15 december 2015 mede onderwerp van het geding.

3. De raad heeft bij zijn besluit van 15 december 2015 het plan gewijzigd vastgesteld en heeft daarbij de incorrecte verwijzingen in artikel 4 van de planregels hersteld. Voorts heeft de raad aan een klein deel van de gronden met de bestemmingen "Groen" en "Water" de aanduiding "wetgevingszone - wijzigingsgebied - 1" toegekend. Op grond van artikel 9 van de planregels kunnen de ter plaatse van die aanduiding geldende bestemmingen worden gewijzigd in de bestemming "Horeca" ten behoeve van het realiseren van één bedrijfsgebonden reclamemast.

4. GoodFoodFast en anderen hebben naar aanleiding van het besluit van 15 december 2015 geen zienswijze ingediend. De Afdeling leidt hieruit af dat GoodFoodFast en anderen geen bezwaren hebben tegen het besluit van 15 december 2015. Het van rechtswege ontstane beroep is ongegrond.

5. De raad dient op na te melden wijze tot vergoeding van de proceskosten te worden veroordeeld.

Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

I. verklaart het beroep tegen het besluit van de raad van 22 oktober 2014 tot vaststelling van het bestemmingsplan "Joure - Entree Joure" gegrond;

II. vernietigt het besluit van de raad van de gemeente de Friese Meren, thans: De Fryske Marren, van 22 oktober 2014, nummer 2014/106;

III. verklaart het beroep tegen het besluit van de raad van 15 december 2015, tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan "Joure - Entree Joure" ongegrond;

IV. veroordeelt de raad van de gemeente De Fryske Marren, tot vergoeding van bij de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GoodFoodFast Joure B.V. en anderen in verband met de behandeling van het beroep opgekomen proceskosten tot een bedrag van € 1.254,50 (zegge: twaalfhonderdvierenvijftig euro en vijftig cent), waarvan € 992,00 is toe te rekenen aan door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand, met dien verstande dat betaling aan een van hen bevrijdend werkt ten opzichte van de anderen;

V. gelast dat de raad van de gemeente De Fryske Marren, aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GoodFoodFast Joure B.V. en anderen het door hen voor de behandeling van het beroep betaalde griffierecht ten bedrage van € 331,00 (zegge: driehonderdeenendertig euro) vergoedt, met dien verstande dat betaling aan een van hen bevrijdend werkt ten opzichte van de anderen.

Aldus vastgesteld door mr. Th.C. van Sloten, lid van de enkelvoudige kamer, in tegenwoordigheid van drs. M.H. Kuggeleijn-Jansen, griffier.

w.g. Van Sloten w.g. Kuggeleijn-Jansen

lid van de enkelvoudige kamer griffier

Uitgesproken in het openbaar op 30 maart 2016

545.