Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2015:882

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
12-03-2015
Datum publicatie
18-03-2015
Zaaknummer
201500610/2/R1
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 10 december 2014 heeft de minister aan de in dit besluit vermelde rechthebbenden ingevolge de Belemmeringenwet Privaatrecht een plicht opgelegd tot het gedogen van de aanleg en instandhouding van de Randstad 380 kV hoogspanningsverbinding Beverwijk-Vijfhuizen in de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

201500610/2/R1.

Datum uitspraak: 12 maart 2015

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak van de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op de verzoeken om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht) in het geding tussen:

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Wheelplanet B.V. en de vereniging Haarlemse Sportvereniging De Kampioen, beide gevestigd te Haarlem,

2. [verzoeker sub 2A] en [verzoekster sub 2B] (hierna tezamen en in enkelvoud: [verzoeker sub 2]), beiden wonend te [woonplaats],

en

de minister van Infrastructuur en Milieu,

verweerder.

Procesverloop

Bij besluit van 10 december 2014 heeft de minister aan de in dit besluit vermelde rechthebbenden ingevolge de Belemmeringenwet Privaatrecht een plicht opgelegd tot het gedogen van de aanleg en instandhouding van de Randstad 380 kV hoogspanningsverbinding Beverwijk-Vijfhuizen in de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude.

Tegen dit besluit hebben Wheelplanet en De Kampioen en [verzoeker sub 2] beroep ingesteld.

[verzoeker sub 2] en Wheelplanet en De Kampioen hebben de voorzieningenrechter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

De minister heeft een verweerschrift ingediend.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TenneT TSO B.V. (hierna: TenneT) heeft een schriftelijke uiteenzetting gegeven.

De voorzieningenrechter heeft de verzoeken ter zitting behandeld op 10 maart 2015, waar Wheelplanet en De Kampioen, vertegenwoordigd door J. Menkveld, A.J.M. Blom, R. Dijkman, F.S. Paanakker en bijgestaan door mr. F. Onrust, advocaat te Amsterdam, [verzoeker sub 2], bijgestaan door mr. A.P. van Delden, advocaat te Den Haag en ing. G.J. Pelgrum, en de minister, vertegenwoordigd door J.H. van Dijk-Berends, werkzaam bij het ministerie, bijgestaan door mr. A. Divis-Stein, advocaat te Utrecht, zijn verschenen. Voorts is TenneT, vertegenwoordigd door mr. R.C.M. van Meer-Dijksman, ir. A. Middelburg, mr. A. Veldhuizen en R.T. van der Woude, allen werkzaam bij TenneT, bijgestaan door mr. C.H.R.M. van der Hoeven en mr. N.H. van den Biggelaar, beiden advocaat te Amsterdam, als partij gehoord.

Overwegingen

1. Het oordeel van de voorzieningenrechter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure.

Het verzoek van [verzoeker sub 2]

2. [verzoeker sub 2] pacht de onroerende zaken, kadastraal bekend gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, sectie A, perceelnummers 67, 70, 71, 72, 82 en 261 van de gemeente Amsterdam. De gedoogbeschikking legt aan [verzoeker sub 2], als rechthebbende op deze onroerende zaken, behoudens zijn recht op schadevergoeding, de plicht op tot het gedogen van de aanleg en instandhouding van de Randstad 380 kV hoogspanningsverbinding Beverwijk-Vijfhuizen met dien verstande dat de gedoogplicht met betrekking tot perceel 71, benodigd voor een tijdelijke werkweg, komt te vervallen nadat de werken zijn aangelegd.

2.1. [verzoeker sub 2] vreest dat zijn agrarisch bedrijf in een financiële noodsituatie zal komen te verkeren indien TenneT op korte termijn aanvangt met de werkzaamheden voor de aanleg van de hoogspanningsverbinding op de percelen 67, 70, 71, 72, 82 en 261. Het verzoek van [verzoeker sub 2] is er dan ook op gericht te voorkomen dat de gedoogbeschikking in werking treedt, teneinde te voorkomen dat TenneT op korte termijn kan aanvangen met haar werkzaamheden op deze percelen. TenneT heeft echter in haar brief van 6 maart 2015 te kennen gegeven dat de werkzaamheden ten behoeve van de aanleg van de hoogspanningsverbinding, op de perceelnummers 67, 70, 71, 72, 82 en 261 niet vóór 5 oktober 2015 zullen aanvangen, een toezegging die zij ter zitting heeft herhaald. Reeds hierom is naar het oordeel van de voorzieningenrechter met het verzoek van [verzoeker sub 2] vooralsnog geen spoedeisend belang gemoeid, dat thans een schorsing van de gedoogbeschikking rechtvaardigt.

2.2. Gelet op het voorgaande bestaat aanleiding het verzoek van [verzoeker sub 2] om het treffen van een voorlopige voorziening af te wijzen.

Het verzoek van Wheelplanet en De Kampioen

3. De gedoogbeschikking legt aan Wheelplanet en De Kampioen op de onroerende zaken, kadastraal bekend gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, sectie L, perceelnummers 3249, 3251 en 3252, behoudens hun recht op schadevergoeding, de plicht op tot het gedogen van de aanleg en instandhouding van de Randstad 380 kV hoogspanningsverbinding Beverwijk-Vijfhuizen.

3.1. De desbetreffende percelen zijn eigendom van Staatsbosbeheer. Het Recreatieschap Spaarnwoude heeft de percelen in erfpacht. Wheelplanet heeft het perceel 3249 in ondererfpacht en de percelen 3251 en 3252 worden door zowel Wheelplanet als De Kampioen gebruikt. Op het perceel 3249 zal een nieuwe mast worden opgericht. Tevens zal het perceel 3249 gedeeltelijk tijdelijk dienen als werkterrein. Verder komt de Randstad 380 kV hoogspanningsverbinding permanent boven de percelen 3249, 3251 en 3252 te hangen.

3.2. Wheelplanet en De Kampioen betogen dat TenneT met hen geen serieuze onderhandelingen heeft gevoerd om op minnelijke wijze tot overeenstemming te komen. Zij betogen voorts dat de minister geen gedoogplicht aan hen heeft kunnen opleggen, nu hun belangen onteigening vorderen van de percelen waarop zij een recht van ondererfpacht hebben. In dit verband voeren zij aan dat een gedeelte van de desbetreffende percelen door de gedoogplicht niet meer kan worden gebruikt voor recreatieve doeleinden.

3.3. De voorzieningenrechter overweegt dat de beoordeling van het betoog van Wheelplanet en De Kampioen dat de minister zich op voorhand niet in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat TenneT een serieuze en redelijke poging heeft ondernomen om langs minnelijke weg met hen tot overeenstemming te komen, nader onderzoek vergt. Hetzelfde geldt voor de beoordeling van het betoog van Wheelplanet en De Kampioen dat hun belangen onteigening van de desbetreffende percelen vorderen. De onderhavige procedure leent zich niet voor nader onderzoek ter zake. De vraag of vooruitlopend op de beoordeling van deze gronden in de hoofdzaak een voorlopige voorziening moet worden getroffen, zal derhalve worden beantwoord aan de hand van een belangenafweging.

3.4. Het belang van Wheelplanet en De Kampioen in deze procedure is overwegend financieel van aard, nu zij betogen dat hun onderhandelingspositie met TenneT omtrent hun rechtsvordering tot schadevergoeding verslechtert als gevolg van de inwerkingtreding van de gedoogbeschikking. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter hebben Wheelplanet en De Kampioen evenwel niet aannemelijk gemaakt dat zij in een financiële noodsituatie komen te verkeren indien de voorlopige voorziening niet wordt getroffen.

Tegenover het belang van Wheelplanet en De Kampioen staat het belang van TenneT om vertragingen bij de oprichting van de Randstad 380 kV hoogspanningsverbinding tegen te gaan en voorts om gevrijwaard te blijven van vertragingsschade die kan ontstaan in de periode tot aan de uitspraak van de Afdeling in de bodemprocedure. In dit verband heeft de minister aangevoerd dat een vertraging bij de oprichting van de Randstad 380 kV hoogspanningsverbinding tussen Beverwijk en Vijfhuizen leidt tot een vertraging in de ingebruikname daarvan, hetgeen onwenselijk is gelet op het belang van het veiligstellen van de elektriciteitsvoorziening in de Randstad. TenneT heeft ter zitting toegelicht dat zij vanwege het naderende broedseizoen, in februari 2015 al had willen beginnen met kapwerkzaamheden op het perceel 3249, doch dat zij deze heeft uitgesteld in verband met het thans voorliggende verzoek van Wheelplanet en De Kampioen om een voorlopige voorziening.

Het voorgaande in overweging nemende ziet de voorzieningenrechter bij afweging van de wederzijdse belangen aanleiding het verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening af te wijzen.

Proceskosten

4. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

Beslissing

De voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

wijst de verzoeken af.

Aldus vastgesteld door mr. Th.C. van Sloten, als voorzieningenrechter, in tegenwoordigheid van mr. E.C. Stoof, griffier.

w.g. Van Sloten w.g. Stoof

voorzieningenrechter griffier

Uitgesproken in het openbaar op 12 maart 2015

749.