Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2015:3427

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
11-11-2015
Datum publicatie
11-11-2015
Zaaknummer
201401940/2/R1
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 16 december 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Buitengebied 2013" vastgesteld.

Wetsverwijzingen
Algemene wet bestuursrecht
Wet ruimtelijke ordening
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JOM 2016/1095
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

201401940/2/R1.

Datum uitspraak: 11 november 2015

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak in het geding tussen:

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid J+P Commitment B.V. en [appellant sub 1], gevestigd onderscheidenlijk wonend te [plaats],

2. [appellant sub 2], wonend te Vijlen, gemeente Vaals,

appellanten,

en

de raad van de gemeente Vaals,

verweerder.

Procesverloop

Bij besluit van 16 december 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Buitengebied 2013" vastgesteld.

Tegen dit besluit hebben onder meer J+P Commitment en [appellant sub 1] en [appellant sub 2] beroep ingesteld.

De raad heeft een verweerschrift ingediend.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 4 maart 2015, waar [appellant sub 2], en de raad, vertegenwoordigd door mr. S. Pieters, mr. J.P.A. Croughs en mr. T.J.G Keulders, allen werkzaam bij de gemeente, zijn verschenen.

Bij tussenuitspraak van 15 april 2015, in de zaak nr. 201401940/1/R1, heeft de Afdeling de raad opgedragen om binnen zestien weken na verzending van de tussenuitspraak de daarin geconstateerde gebreken te herstellen. De tussenuitspraak is aangehecht.

Bij besluit van 29 juni 2015 heeft de raad het bestemmingsplan "Buitengebied 2013" gewijzigd vastgesteld. De raad heeft aangegeven met dit besluit de gebreken in het besluit van 16 december 2013 te hebben hersteld.

J+P Commitment en [appellant sub 1] en [appellant sub 2] zijn in de gelegenheid gesteld hun zienswijzen over de wijze waarop de gebreken is hersteld naar voren te brengen. Van deze gelegenheid hebben zij geen gebruik gemaakt.

De Afdeling heeft bepaald dat een nadere zitting achterwege blijft. Vervolgens heeft de Afdeling het onderzoek gesloten.

Overwegingen

De tussenuitspraak

Ontvankelijkheid

1. Onder 3 van de tussenuitspraak van 15 april 2015 is overwogen dat [appellant sub 1] geen belanghebbende is bij het besluit van 16 december 2013 als bedoeld in artikel 1:2, eerste lid, van de Awb en dat hij daartegen ingevolge artikel 8.2, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening (hierna: Wro), geen beroep kan instellen. Het beroep van J+P Commitment en [appellant sub 1], voor zover ingesteld door [appellant sub 1], tegen het besluit van 16 december 2013 is niet-ontvankelijk.

1.1. In het hierna volgende wordt het beroep van J+P Commitment en [appellant sub 1], voor zover ingesteld door J+P Commitment, aangeduid als het beroep van J+P Commitment.

Inhoudelijk

2. De Afdeling heeft in de tussenuitspraak van 15 april 2015 overwogen dat het besluit van 16 december 2013, wat betreft de drie schuurtjes op het perceel van J+P Commitment, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie F, nr. 569 (hierna: het perceel van J+P Commitment) niet met de vereiste zorgvuldigheid is voorbereid. Tevens heeft de Afdeling daarin overwogen dat dit besluit wat betreft het niet toestaan van ondergeschikte horeca ter plaatse van het creativiteitscentrum op het perceel Cottessen 13 niet met de vereiste zorgvuldigheid is voorbereid.

3. Gelet op hetgeen in de tussenuitspraak is overwogen, zijn de beroepen van J+P Commitment en [appellant sub 2] tegen het besluit van 16 december 2013 gegrond. Dat besluit dient te worden vernietigd voor zover het betreft de plandelen voor de drie schuurtjes op het perceel van J+P Commitment en wat betreft het plandeel voor het creativiteitscentrum op het perceel Cottessen 13, voor zover ter plaatse geen ondergeschikte horeca is toegestaan.

Het besluit van 29 juni 2015

4. Bij besluit van 29 juni 2015 heeft de raad het bestemmingsplan "Buitengebied 2013" gewijzigd vastgesteld. Ter plaatse van de drie schuurtjes op het perceel van J+P Commitment zijn bouwvlakken toegekend en is een bouwhoogte van 2,5 m toegekend. Voorts is artikel 10, lid 10.4, onder g, van de planregels gewijzigd, door toevoeging van de zinsnede "en de exploitatie van het creativiteitscentrum ter plaatse van de aanduiding "creativiteitscentrum".

5. Het besluit van 29 juni 2015 is ingevolge artikel 6:19, eerste lid, van de Awb mede onderwerp van het geding.

6. J+P Commitment en [appellant sub 2] hebben naar aanleiding van het besluit van 29 juni 2015 geen zienswijze ingediend. De Afdeling leidt hieruit af dat J+P Commitment en [appellant sub 2] geen bezwaren hebben tegen het besluit van 29 juni 2015. De van rechtswege ontstane beroepen zijn ongegrond.

Proceskostenveroordeling

7. De raad dient ten aanzien van J+P Commitment op na te melden wijze tot vergoeding van de proceskosten te worden veroordeeld.

Ten aanzien van [appellant sub 2] is niet gebleken van proceskosten die voor vergoeding in aanmerking komen.

Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

I. verklaart het beroep van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid J+P Commitment B.V. en [appellant sub 1], voor zover ingesteld door [appellant sub 1], niet-ontvankelijk;

II. verklaart de beroepen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid J+P Commitment B.V. en [appellant sub 1], voor zover ingesteld door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid J+P Commitment B.V., en van [appellant sub 2] tegen het besluit van de raad van de gemeente Vaals van 16 december 2013 tot vaststelling van het bestemmingsplan "Buitengebied 2013" gegrond;

III. vernietigt het besluit van de raad van de gemeente Vaals van 16 december 2013 tot vaststelling van het bestemmingsplan "Buitengebied 2013", wat betreft:

- de plandelen voor de drie schuurtjes op het perceel van J+P Commitment, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie F, nr. 569;

- het plandeel voor het creativiteitscentrum op het perceel Cottessen 13, voor zover ter plaatse geen ondergeschikte horeca is toegestaan;

IV. verklaart de beroepen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid J+P Commitment B.V. en [appellant sub 1], voor zover ingesteld door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid J+P Commitment B.V., en van [appellant sub 2] tegen het besluit van de raad van de gemeente Staphorst van 29 juni 2015 tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan "Buitengebied 2013" ongegrond;

V. veroordeelt de raad van de gemeente Vaals tot vergoeding van bij de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid J+P Commitment B.V. en [appellant sub 1] in verband met de behandeling van het beroep opgekomen proceskosten tot een bedrag van € 490,00 (zegge: vierhonderdnegentig euro), geheel toe te rekenen aan door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand, met dien verstande dat betaling aan een van hen bevrijdend werkt ten opzichte van de ander;

VI. gelast dat de raad van de gemeente Vaals vergoedt:

- aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid J+P Commitment B.V. en [appellant sub 1] het door hen voor de behandeling van het beroep betaalde griffierecht ten bedrage van € 328,00 (zegge: driehonderdachtentwintig euro), met dien verstande dat betaling aan een van hen bevrijdend werkt ten opzichte van de ander;

- aan [appellant sub 2] het door hem voor de behandeling van het beroep betaalde griffierecht ten bedrage van € 165,00 (zegge: honderdvijfenzestig euro).

Aldus vastgesteld door mr. Th.C. van Sloten, voorzitter, en mr. F.C.M.A. Michiels en mr. B.P.M. van Ravels, leden, in tegenwoordigheid van mr. Y. Verhage, griffier.

w.g. Van Sloten w.g. Verhage

voorzitter griffier

Uitgesproken in het openbaar op 11 november 2015

655.