Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2015:2470

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
05-08-2015
Datum publicatie
05-08-2015
Zaaknummer
201400177/2/R3
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 19 september 2013, met kenmerk 13 RZ 188, heeft de raad het bestemmingsplan "Centrum Wijchen 2013" vastgesteld.

Wetsverwijzingen
Algemene wet bestuursrecht
Wet ruimtelijke ordening
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JOM 2016/836
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

201400177/2/R3.

Datum uitspraak: 5 augustus 2015

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak in het geding tussen:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Kalot B.V., gevestigd te Wijchen,

appellante,

en

de raad van de gemeente Wijchen,

verweerder.

Procesverloop

Bij besluit van 19 september 2013, met kenmerk 13 RZ 188, heeft de raad het bestemmingsplan "Centrum Wijchen 2013" vastgesteld.

Tegen dit besluit heeft onder meer Kalot B.V. beroep ingesteld.

De raad heeft een verweerschrift ingediend.

De raad heeft een nader stuk ingediend.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 17 november 2014, waar onder meer Kalot B.V., vertegenwoordigd door mr. D.H. Nas, advocaat te Nijmegen, en de raad, vertegenwoordigd door mr. Y. Sieuwerts en J.C.J.M. Wagenaar, beiden werkzaam bij de gemeente, zijn verschenen.

Bij uitspraak, deels tussenuitspraak, van 14 januari 2015, in zaak nr. 201400177/1/R3 (www.raadvanstate.nl), heeft de Afdeling de raad opgedragen om binnen 16 weken na verzending van de tussenuitspraak de daarin omschreven gebreken in het besluit van 19 september 2013 te herstellen. Deze uitspraak, deels tussenuitspraak, is aangehecht.

Bij besluit van 26 maart 2015, met kenmerk 15 RZ 059, heeft de raad het bestemmingsplan "Centrum Wijchen 2013" gewijzigd en nader gemotiveerd.

Kalot B.V. is in de gelegenheid gesteld haar zienswijze over de wijze waarop de gebreken zijn hersteld naar voren te brengen. Zij heeft hiervan geen gebruik gemaakt.

De Afdeling heeft bepaald dat een nadere zitting achterwege blijft. Vervolgens heeft de Afdeling het onderzoek gesloten.

Overwegingen

1. De Afdeling heeft in de tussenuitspraak geoordeeld dat het bestemmingsplan "Centrum Wijchen 2013" voor zover het betreft het gedeelte van het plandeel met de bestemming "Verkeer" ter plaatse van het Europaplein, grenzend aan het plandeel met de bestemming "Gemengd" (lees: "Centrum") voor de percelen Don Emanuelstraat 1-9, alwaar een gedeelte van het bouwplan "Don Emanuel" van december 2012 van Frank Willems Architecten is voorzien, in strijd met artikel 3:2 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) is vastgesteld en het gedeelte van voornoemd plandeel dat in eigendom is van Kalot B.V. in strijd met artikel 3:46 van de Awb is vastgesteld.

2. Gelet op hetgeen de Afdeling in de tussenuitspraak heeft overwogen, is het beroep van Kalot B.V. tegen het besluit van de raad van 19 september 2013 gegrond, zodat dit besluit in zoverre dient te worden vernietigd.

3. De Afdeling heeft de raad opgedragen om binnen 16 weken na de verzending van de tussenuitspraak:

- het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan "Centrum Wijchen 2013" zodanig te wijzigen dat het gehele bouwplan "Don Emanuel" van december 2012 van Frank Willems Architecten van een passende bestemming en bouwvlak wordt voorzien;

- te motiveren waarom niet wordt tegemoet gekomen aan het verzoek van Kalot B.V. om de grens van het plandeel met de bestemming "Gemengd" (lees: "Centrum") ter plaatse van de percelen Don Emanuelstraat 1-9 aan de zijde van het Europaplein te laten samenvallen met haar eigendomsgrens, ten koste van een gedeelte van de bestemming "Verkeer", dan wel het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan ook in zoverre te wijzigen.

4. Bij besluit van 26 maart 2015 heeft de raad naar aanleiding van de tussenuitspraak het bestemmingsplan "Centrum Wijchen 2013" gewijzigd. Hierbij heeft de raad de grens tussen het plandeel met de bestemming "Verkeer" ter plaatse van het Europaplein en het plandeel met de bestemming "Centrum" voor de percelen Don Emanuelstraat 1-9 verplaatst in de richting van het Europaplein, ten koste van een gedeelte van de bestemming "Verkeer", waardoor het bouwvlak met de bestemming "Centrum" is vergroot. De bestemmingsgrens is zodanig verplaatst dat hij samenvalt met de grens van het bouwplan "Don Emanuel" van december 2012 van Frank Willems Architecten. Voorts heeft de raad gemotiveerd waarom hij de bestemmingsgrens niet nog verder in de richting van het Europaplein heeft verplaatst zodat deze zou samenvallen met de eigendomsgrens van Kalot B.V., die een gedeelte van de voor "Verkeer" bestemde gronden ter plaatse van het Europaplein in eigendom heeft.

5. Nu voor een deel van de gronden van Kalot B.V. ter plaatse van het Europaplein nog steeds de bestemming "Verkeer" geldt, is niet volledig tegemoet gekomen aan het beroep van Kalot B.V. en wordt het besluit, gelet op artikel 6:19, eerste lid, van de Awb, van rechtswege geacht mede onderwerp te zijn van het geding.

6. Kalot B.V. heeft naar aanleiding van het besluit van 26 maart 2015 geen zienswijze ingediend. De Afdeling leidt hieruit af dat Kalot B.V. geen bezwaren heeft tegen de wijziging van het bestemmingsplan "Centrum Wijchen 2013" die bij het besluit van 26 maart 2015 is vastgesteld. Voorts ziet de Afdeling, in aanmerking genomen dat geen zienswijze naar voren is gebracht over de nadere motivering die bij het besluit van 26 maart 2015 is gegeven, geen aanleiding voor het oordeel dat de door de raad gegeven motivering niet toereikend is. Het van rechtswege ontstane beroep is ongegrond. Hieruit volgt dat de rechtsgevolgen van het bij besluit van 19 september 2013 vastgestelde bestemmingsplan "Centrum Wijchen 2013", voor zover het betreft het gedeelte van het plandeel met de bestemming "Verkeer" dat in eigendom is van Kalot B.V. en bij het besluit van 26 maart 2015 niet is gewijzigd, in stand kunnen worden gelaten.

7. De raad dient op na te melden wijze tot vergoeding van de proceskosten te worden veroordeeld.

Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

I. verklaart het beroep van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Kalot B.V., voor zover gericht tegen het besluit van de raad van de gemeente Wijchen van 19 september 2013, met kenmerk 13 RZ 188, gegrond;

II. vernietigt het besluit van de raad van de gemeente Wijchen van 19 september 2013, voor zover het betreft de vaststelling van het gedeelte van het plandeel met de bestemming "Verkeer" ter plaatse van het Europaplein, grenzend aan het plandeel met de bestemming "Centrum" voor de percelen Don Emanuelstraat 1-9, alwaar een gedeelte van het bouwplan "Don Emanuel" van december 2012 van Frans Willems Architecten is voorzien en het gedeelte van voornoemd plandeel dat in eigendom is van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Kalot B.V.;

III. bepaalt dat de rechtsgevolgen van dat besluit in stand blijven voor zover het betreft het gedeelte van het plandeel met de bestemming "Verkeer" ter plaatse van het Europaplein dat in eigendom is van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Kalot B.V. en bij het besluit van 26 maart 2015, met kenmerk 15 RZ 059, niet is gewijzigd;

IV. verklaart het beroep van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Kalot B.V., voor zover gericht tegen het besluit van de raad van de gemeente Wijchen van 26 maart 2015, met kenmerk 15 RZ 059, ongegrond;

V. veroordeelt de raad van de gemeente Wijchen tot vergoeding van bij de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Kalot B.V. in verband met de behandeling van het beroep opgekomen proceskosten tot een bedrag van € 980,00 (zegge: negenhonderdtachtig euro), geheel toe te rekenen aan door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand;

VI. gelast dat de raad van de gemeente Wijchen aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Kalot B.V. het door haar voor de behandeling van het beroep betaalde griffierecht ten bedrage van € 318,00 (zegge: driehonderdachttien euro) vergoedt.

Aldus vastgesteld door mr. W.D.M. van Diepenbeek, voorzitter, en mr. S.J.E. Horstink-von Meyenfeldt en mr. R. Uylenburg, leden, in tegenwoordigheid van mr. M.F.N. Pikart-van den Berg, griffier.

w.g. Van Diepenbeek w.g. Pikart-van den Berg

voorzitter griffier

Uitgesproken in het openbaar op 5 augustus 2015

350-813.