Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2015:2318

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
22-07-2015
Datum publicatie
22-07-2015
Zaaknummer
201405878/1/R2
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 26 juni 2014, kenmerk 14R.00271, heeft de raad het bestemmingsplan "Landelijk gebied Woerden, Kamerik, Zegveld, herziening 3" (hierna: het herzieningsplan) vastgesteld.

Wetsverwijzingen
Algemene wet bestuursrecht
Wet ruimtelijke ordening
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JOM 2015/750
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

201405878/1/R2.

Datum uitspraak: 22 juli 2015

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak in het geding tussen:

[appellant] en anderen, allen wonend te Zegveld, gemeente Woerden,

appellanten,

en

de raad van de gemeente Woerden,

verweerder.

Procesverloop

Bij besluit van 26 juni 2014, kenmerk 14R.00271, heeft de raad het bestemmingsplan "Landelijk gebied Woerden, Kamerik, Zegveld, herziening 3" (hierna: het herzieningsplan) vastgesteld.

Tegen dit besluit hebben [appellant] en anderen beroep ingesteld.

De raad heeft een verweerschrift ingediend.

[appellant] en anderen en de raad hebben nadere stukken ingediend.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 6 mei 2015, waar [appellant] en anderen, vertegenwoordigd door [gemachtigde], en de raad, vertegenwoordigd door drs. A. Lacroix en A.H. Chaudron, beiden werkzaam bij de gemeente, bijgestaan door mr. L.M. Muetstege, advocaat te Rotterdam, zijn verschenen. Voorts is ter zitting [belanghebbende], bijgestaan door mr. J.H. Hartman, als partij gehoord.

Overwegingen

Toetsingskader en herzieningsplan

1. Bij de vaststelling van een bestemmingsplan heeft de raad beleidsvrijheid om bestemmingen aan te wijzen en regels te geven die de raad uit een oogpunt van een goede ruimtelijke ordening nodig acht. De Afdeling toetst deze beslissing terughoudend. Dit betekent dat de Afdeling aan de hand van de beroepsgronden beoordeelt of aanleiding bestaat voor het oordeel dat de raad zich niet in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat het plan strekt ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening. Voorts beoordeelt de Afdeling aan de hand van de beroepsgronden of het bestreden besluit anderszins is voorbereid of genomen in strijd met het recht.

2. Het herzieningsplan beslaat het gehele plangebied van het bestemmingsplan "Landelijk gebied Woerden, Kamerik, Zegveld" (hierna: het oorspronkelijke plan) dat op 3 juli 2008 door de raad is vastgesteld en op 3 maart 2009 is goedgekeurd door het college van gedeputeerde staten van de provincie Utrecht. Het herzieningsplan wijzigt de plankaart niet, maar wijzigt alleen de planvoorschriften omtrent het behoud van cultuurhistorisch waardevolle bebouwing en vrijkomende agrarische bebouwing van het oorspronkelijke plan. De raad wenst met het herzieningsplan de flexibiliteit in gebruiksmogelijkheden die het oorspronkelijke plan beoogde te bieden voor cultuurhistorisch waardevolle bebouwing, alsnog te regelen.

Blijkens de plantoelichting van het herzieningsplan acht de raad het onwenselijk dat daar waar op de plankaart van het oorspronkelijke plan zowel de aanduiding "rijksmonument", "gemeentelijk monument", "karakteristiek hoofdgebouw" of "cultuurhistorisch waardevol bijgebouw" (hierna: "r/g/k/c") als de aanduiding "vrijkomende agrarische bebouwing (vab)" is weergegeven, zowel de voorwaarden van artikel 35 als artikel 37 van de planvoorschriften van het oorspronkelijke plan van toepassing zijn. Hierdoor wordt volgens de raad de flexibiliteit die bij het oorspronkelijke plan was beoogd minder groot dan wenselijk wordt geacht. De raad heeft het herzieningsplan vastgesteld om te bewerkstelligen dat in een dergelijk geval alleen aan de voorwaarden van artikel 35 hoeft te worden voldaan.

2.1. Ingevolge artikel 2 van de planregels van het herzieningsplan worden de voorschriften van het oorspronkelijke plan als volgt gewijzigd:

a. in hoofdstuk 37 wordt in artikel 37.1, betreffende de aanduiding "vrijkomende agrarische bebouwing (vab)" bij de bepalingen het volgende onderdeel 3 toegevoegd:

3. Voor gebouwen met de aanduiding "r/g/k/c" geldt het bepaalde in hoofdstuk 35.

b. in hoofdstuk 37 wordt in artikel 37.2, betreffende vrijstelling voor ondergeschikte nevenactiviteiten in vrijkomende agrarische bebouwing, bij de bepalingen het volgende onderdeel 11 toegevoegd:

11. Voor gebouwen met de aanduiding "r/g/k/c" geldt het bepaalde in hoofdstuk 35.

Het beroep

3. [appellant] en anderen betogen onder meer dat als gevolg van het herzieningsplan ten onrechte aan het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid wordt geboden om op locaties waaraan de plankaart van het oorspronkelijke plan zowel de aanduiding "vab" als de aanduiding "r/g/k/c" toekent, de hoofdfunctie te wijzigen. Zij voeren hiertoe aan dat als gevolg van artikel 2, aanhef en onder b, van de planregels van het herzieningsplan omgevingsvergunningen kunnen worden verleend die ertoe kunnen leiden dat gebruik mogelijk wordt gemaakt dat niet ondergeschikt is aan het krachtens de bestemming toegestane gebruik, zoals een zelfstandig restaurant, café of trainingscentrum.

Voorts betogen [appellant] en anderen dat het plan ten onrechte de gebruiksmogelijkheden verruimt van gronden waarop op grond van de plankaart van het oorspronkelijke plan zowel de aanduiding "vab" als "r/g/k/c" betrekking heeft. Hiertoe voeren zij aan dat bij de vaststelling van het plan geen afweging is gemaakt of deze gebruiksmogelijkheden in overeenstemming zijn met een goede ruimtelijke ordening en derhalve geen rekening is gehouden met de belangen van omwonenden. Zij stellen daarbij dat de uitbreiding van gebruiksmogelijkheden zal leiden tot een aantasting van hun woongenot en rust, onder meer doordat het verkeer over de smalle dijkwegen zal toenemen. Volgens [appellant] en anderen zijn hun belangen ondergeschikt gemaakt aan de belangen van ondernemers en met name de initiatiefnemer van de beoogde ontwikkelingen aan de Meije 300. Verder maakt het plan een onaanvaardbare stapeling van functies mogelijk, hetgeen de plansystematiek doorkruist. Zij stellen voorts dat in tegenstelling tot wat de raad stelt, de wens tot meer flexibiliteit die met het herzieningsplan is ingevoerd niet reeds bestond bij de vaststelling van het oorspronkelijke plan en dat de mogelijkheden die het plan biedt om meer bedrijvigheid mogelijk te maken in strijd is met het beleid om de vestiging van nieuwe bedrijven tegen te gaan.

3.1. De raad stelt zich op het standpunt dat de gebruiks- en afwijkingsmogelijkheden die het herzieningsplan biedt, slechts betrekking hebben op individuele gebouwen op een perceel en dat de geboden mogelijkheden reeds beoogd waren in het oorspronkelijke plan. Reeds in dat plan was beoogd om met meer gebruiksmogelijkheden binnen bestaande voormalige bedrijfsgebouwen het gebruik van cultuurhistorisch waardevolle bebouwing te stimuleren. Het herzieningsplan beoogt slechts om dit alsnog te realiseren, nu door een rechterlijke uitspraak is gebleken dat het oorspronkelijke plan deze doelstellingen niet bereikte, aldus de raad.

3.2. Ingevolge artikel 1, lid 44, van de planvoorschriften van het oorspronkelijke plan wordt onder ‘ondergeschikte nevenactiviteit’ verstaan: ondergeschikt bestanddeel, minder dan 50% van de totale activiteiten van een bedrijf in omvang, arbeid en inkomen.

Ingevolge artikel 5.1, aanhef en onder a, zijn de op de plankaart als "Bedrijf" aangewezen gronden bestemd voor bedrijven met de nadere bestemming die is vermeld per adres en voor daarbij behorende voorzieningen, waaronder begrepen parkeerplaatsen, watergangen en tuinen. Blijkens de bij deze bepaling behorende lijst geldt ter plaatse van de gronden aan de Meije 300 de nadere bestemming "Galerie".

Ingevolge artikel 5.1, aanhef en onder d, is ander gebruik van de bestaande bebouwing als ondergeschikte nevenactiviteit toegestaan, namelijk de onder de negen bij deze bepaling behorende gedachtestreepjes vermelde functies.

Ingevolge artikel 22.1, aanhef en onder a, zijn de op de plankaart voor "Wonen" aangewezen gronden bestemd voor woondoeleinden met bijbehorende voorzieningen, waaronder erf, tuin, watergangen en parkeerplaatsen.

Ingevolge artikel 35.1, voor zover hier van belang, is in de gebouwen met de aanduiding "r/g/k/c" naast het bestaande gebruik in overeenstemming met de bestemming, ook ander gebruik en verbouw van de bestaande bebouwing toegestaan, namelijk voor het onder a tot en met i vermelde gebruik, waarbij het cultuurhistorisch waardevolle gebouw de maximale maat is.

Ingevolge artikel 35.5, voor zover hier van belang, is het college van burgemeester en wethouders ter plaatse van de aanduiding "r/g/k/c" bevoegd vrijstelling te verlenen voor het gebruiken en verbouw van het bestaande gebouw voor het onder a tot en met x vermelde gebruik, waaronder educatie en voorlichting (onder l). Bij het verlenen van de vrijstelling dienen de bepalingen in de bij artikel 35.5 behorende leden in acht te worden genomen.

Ingevolge artikel 37.1, voor zover hier van belang, zijn in de bestemmingsvlakken met de aanduiding "vrijkomende agrarische bebouwing" (hierna: vab) naast de hoofdactiviteiten voor de huidige bestemming ook andere ondergeschikte nevenactiviteiten toegestaan in de bestaande bebouwing en op de daaraan grenzende gronden binnen het bestemmingsvlak, namelijk de onder a tot en met i vermelde functies, met dien verstande dat

1. Voor de ondergeschikte nevenactiviteiten in lid 37.1 sub b t/m f en i de oppervlakte van de bestaande voormalige bedrijfsgebouwen herbouwd mag worden, met uitzondering van de oppervlakte voor opslag en stalling van niet agrarische goederen (lid 37.1 sub g), want dan is herbouw van maximaal de helft van de oppervlakte toegestaan;

2. De goothoogte en hoogte van bedrijfsgebouwen voor de ondergeschikte nevenactiviteiten van lid 37.1 niet meer mag bedragen dan 3 m respectievelijk 6 m, of niet meer dan de bestaande goothoogte en hoogte indien deze meer bedragen dan 3 m respectievelijk 6 m;

[ingevolge het herzieningsplan:]

3. Voor gebouwen met de aanduiding "r/g/k/c" geldt het bepaalde in hoofdstuk 35.

Ingevolge artikel 37.2, voor zover hier van belang, is het college van burgemeester en wethouders bevoegd vrijstelling te verlenen van de hoofdactiviteiten bij de huidige bestemming ten behoeve van gebruik en eventueel herbouw van bestaande gebouwen en gebruik van de daaraan grenzende gronden binnen een bouwvlak of bestemmingsvlak met de aanduiding "vrijkomende agrarische bebouwing" voor de onder a tot met x vermelde ondergeschikte nevenactiviteiten, waaronder educatie en voorlichting (onder l). Bij het verlenen van de vrijstelling dienen de volgende bepalingen in acht te worden genomen:

(…)

[ingevolge het herzieningsplan:]

11. Voor gebouwen met de aanduiding "r/g/k/c" geldt het bepaalde in hoofdstuk 35.

3.3. De Afdeling overweegt dat artikel 35.5 van de planvoorschriften van het oorspronkelijke plan in de bevoegdheid voorziet van het college van burgemeester en wethouders om een omgevingsvergunning te verlenen voor het toestaan van de 24 onder a t/m x genoemde vormen van gebruik van gronden ter plaatse waarvan op de plankaart de aanduiding "r/g/k/c" is weergegeven. Artikel 37.2 voorziet voor gronden ter plaatse waarvan op de plankaart de aanduiding "vrijkomende agrarische bebouwing (vab)" is weergegeven in dezelfde bevoegdheid voor het toestaan van dezelfde 24 vormen van gebruik, maar dan als ondergeschikte nevenactiviteit.

Artikel 2, aanhef en onder a, van de planregels van het herzieningsplan behelst een wijziging van het oorspronkelijke plan op grond waarvan artikel 37, lid, 37.1 van de voorschriften niet langer van toepassing is op die gebouwen waarop de aanduiding "r/g/k/c" ziet en die op een perceel staan waarop de aanduiding "vab" ziet. De gebruiksmogelijkheden van dergelijke gebouwen zijn hierdoor uitgebreid in die zin dat de functies die genoemd zijn in artikel 35, lid 35.1, a tot en met i eveneens als niet-ondergeschikte activiteit kunnen worden uitgeoefend. Hierdoor is de in artikel 37, lid 37.1, onder c, opgenomen maximering van de verkoop van, kort gezegd, eigen producten tot een oppervlakte van ten hoogste 50 m2 aldaar niet langer geldend.

Artikel 2, aanhef en onder b, van de planregels van het herzieningsplan behelst een wijziging van artikel 37.2 van de planvoorschriften van het oorspronkelijke plan. Hiermee wordt voorzien in de bevoegdheid om voor gronden ter plaatse waarvan op de plankaart zowel de aanduiding "vrijkomende agrarische bebouwing (vab)" als de aanduiding "r/g/k/c" is weergegeven een omgevingsvergunning te verlenen voor het toestaan van het in artikel 35.5 vermelde gebruik - derhalve ook zonder dat tevens is voldaan aan het bepaalde in artikel 37.2 dat het een ondergeschikte nevenactiviteit betreft. Voorts is bij het gebruikmaken van deze bevoegdheid, het college niet langer beperkt tot een maximale oppervlakte bij de in artikel 37.2, onder p tot en met x, genoemde functies.

Voorts mag als gevolg van het herzieningsplan ook gebruik worden gemaakt van de vrijstelling - hetgeen een afwijkingsbevoegdheid is als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wro - wanneer de betreffende gronden niet worden gebruikt voor een ingevolge artikel 5.1 toegekende hoofdfunctie voor bedrijvigheid op plandelen met de bestemming "Bedrijf" en ingevolge artikel 22.1, aanhef en onder a, van de planvoorschriften toegestane woondoeleinden voor plandelen met de bestemming "Wonen". Zo zou het in artikel 35.5 vermelde gebruik van het als bedrijf bestemde perceel aan Meije 300, waaronder educatie en voorlichting, kunnen plaatsvinden zonder de exploitatie van een galerie onderscheidenlijk bewoning van een woning, dan wel zou de bestaande exploitatie of bewoning kunnen worden beëindigd zonder dat het in artikel 35.5 vermelde gebruik eveneens wordt beëindigd.

Ter zitting heeft de raad desgevraagd gesteld dat voormelde uitbreiding van de gebruiksmogelijkheden gevolgen heeft voor de 140 percelen binnen het plangebied van het oorspronkelijke plan waarvoor zowel de aanduiding "vab" als de aanduiding "r/g/k/c" geldt.

3.4. Voor zover het herzieningsplan op voormelde percelen de mogelijkheid biedt om meerdere functies tegelijkertijd uit te oefenen of te stapelen, acht de Afdeling dit op zichzelf niet onaanvaardbaar, mits de ontwikkelingen die het plan mogelijk maakt in overeenstemming zijn met een goede ruimtelijke ordening.

Uit de plantoelichting van het oorspronkelijke plan en de aan dat plan ten grondslag liggende stukken, waaronder het rapport "Het land van Woerden. Onderzoek naar de mogelijkheden van functieverandering van cultuurhistorisch waardevolle bijgebouwen" van 21 augustus 2003 kan worden afgeleid dat in het oorspronkelijke plan was beoogd meer flexibiliteit te bieden voor gebruiksmogelijkheden dan daarin was gerealiseerd. Dit neemt echter niet weg dat voor het herzieningsplan, dat bijna zes jaar na de vaststelling van het oorspronkelijke bestemmingsplan is vastgesteld, de gevolgen van de gebruiksmogelijkheden die het herzieningsplan biedt, dienen te worden onderzocht en dat dient te worden afgewogen of dit ten tijde van het nemen van het besluit in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening.

Bij de voorbereiding van het herzieningsplan heeft de raad geen onderzoek gedaan naar de aard en omvang van de ruimtelijke gevolgen van deze 140 percelen en geen afweging gemaakt over de vraag of de gevolgen van het plan in overeenstemming zijn met een goede ruimtelijke ordening. De raad heeft zich in dit verband op het standpunt gesteld dat dit niet nogmaals hoefde te worden onderzocht, omdat de mogelijkheden die het herzieningsplan biedt reeds waren beoogd in het oorspronkelijke plan en dat de raad deze mogelijkheden van belang acht ten behoeve van het behoud van cultuurhistorisch waardevolle bebouwing. Voorts heeft de raad ter zitting toegelicht dat voor zover een concrete uitbreiding gevolgen kan hebben voor omwonenden, bijvoorbeeld doordat deze uitbreiding een toename van verkeer tot gevolg heeft met nadelige gevolgen op de vaak relatief smalle wegen in het plangebied, hiermee rekening wordt gehouden bij het verlenen van een omgevingsvergunning of bij het gebruik van de afwijkingsbevoegdheid.

Het had evenwel op de weg van de raad gelegen om reeds ten behoeve van de vaststelling van het herzieningsplan inzichtelijk te maken of en in hoeverre de gevolgen van het plan aanvaardbaar zijn. Nu dit niet is gedaan, is het herzieningsplan vastgesteld in strijd met het vereiste van een zorgvuldige voorbereiding.

Dat de raad op grond van het "Verkeersonderzoek Meije 300" van 9 februari 2015, opgesteld in opdracht van de raad door het bureau Goudappel Coffeng, heeft geconcludeerd dat de gevolgen van de uitbreiding van gebruiksmogelijkheden op het perceel aan de Meije 300 op verkeer- en parkeergebied aanvaardbaar zijn, doet hier niet aan af. Dit onderzoek dateert immers niet alleen van na het vaststellen van het bestreden besluit, maar ook zijn hierin niet alle gevolgen van het plan inzichtelijk gemaakt, nu dit rapport slechts betrekking heeft op één perceel binnen het plangebied.

4. [appellant] en anderen betogen dat ten onrechte niet is bezien of een passende beoordeling als bedoeld in artikel 19j van de Natuurbeschermingswet 1998 (hierna: Nbw 1998) diende te worden gemaakt. Volgens hen bestond hiertoe aanleiding nu het herzieningsplan voor meer dan 20 locaties nabij het Natura 2000-gebied "Nieuwkoopse Plassen & De Heack" vormen van gebruik mogelijk maakt die niet van ondergeschikte aard zijn. Volgens hen kan dit gebruik leiden tot meer verkeersbewegingen met schadelijke emissies als gevolg en waardoor de rust in het gebied wordt verstoord.

4.1. De raad stelt zich op het standpunt dat uitgesloten is dat het plan significante gevolgen heeft voor het naastgelegen Natura 2000-gebied, omdat alle activiteiten die mogelijk zijn binnen de bestaande bouw- en bestemmingsvlakken plaatsvinden en extra bebouwing niet wordt toegestaan.

4.2. Ingevolge artikel 19j, eerste lid, van de Nbw 1998, houdt een bestuursorgaan bij het nemen van een besluit tot het vaststellen van een plan dat, gelet op de instandhoudingsdoelstelling, met uitzondering van de doelstellingen, bedoeld in artikel 10a, derde lid, voor een Natura 2000-gebied, de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in dat gebied kan verslechteren of een significant verstorend effect kan hebben op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen, ongeacht de beperkingen die terzake in het wettelijk voorschrift waarop het berust, zijn gesteld, rekening met de gevolgen die het plan kan hebben voor het gebied.

Ingevolge het tweede lid maakt het bestuursorgaan voor plannen als bedoeld in het eerste lid, die niet direct verband houden met of nodig zijn voor het beheer van een Natura 2000-gebied maar die afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kunnen hebben voor het desbetreffende gebied, alvorens het plan vast te stellen een passende beoordeling van de gevolgen voor het gebied waarbij rekening wordt gehouden met de instandhoudingsdoelstelling, met uitzondering van de doelstellingen, bedoeld in artikel 10a, derde lid, van dat gebied.

4.3. De Afdeling overweegt dat, gelet op de omstandigheid dat het Natura 2000-gebied "Nieuwkoopse Plassen en De Haeck" direct naast het plangebied is gelegen en het plan de mogelijkheid biedt om in het plangebied onder meer bedrijfsmatige en recreatieve activiteiten uit te breiden ten opzichte van de bestaande situatie, niet is uitgesloten dat de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de habitats van soorten in dat gebied kan verslechteren of een significant verstorend effect kan hebben op de soorten waarvoor het gebied is aangewezen als bedoeld in artikel 19j, eerste lid, van de Nbw 1998. Dit is door de raad niet weersproken. Uit de stukken en het ter zitting verhandelde blijkt dat de raad geen onderzoek heeft verricht naar de vraag of het plan significante gevolgen kan hebben voor het desbetreffende gebied en geen passende beoordeling heeft verricht. Derhalve is geen rekening gehouden met de gevolgen die het plan kan hebben voor het gebied. Het plan is vastgesteld in strijd met artikel 19j, eerste lid, van de Nbw 1998.

Dat de raad op grond van de "Natuurtoets Bestemmingsplan Landelijk gebied Woerden, Kamerik, Zegveld, herziening 3", van 13 februari 2015, opgesteld in opdracht van de raad door Bureau Waardenburg BV, heeft geconcludeerd dat negatieve gevolgen voor het Natura 2000-gebied "Nieuwkoopse Plassen en De Haeck" zijn uitgesloten, omdat een toename van de stikstofdepositie op het gebied bij een reëel te verwachten toename van het aantal verkeersbewegingen ten gevolge van het plan van meer dan 1 mol/ha/jr niet zal optreden, doet hier niet aan af. Naast de omstandigheid dat dit onderzoek dateert van na het vaststellen van het bestreden besluit, kan in een overbelaste situatie met betrekking tot stikstofdepositie, zoals in het onderhavige geval, zonder nader onderzoek ook bij een dergelijke geringe toename van stikstofdepositie niet worden geconcludeerd dat op grond van objectieve gegevens is uitgesloten dat de desbetreffende ontwikkeling de kwaliteit van de natuurlijke habitats in een Natura 2000-gebied kan verslechteren (vgl. de uitspraak van 8 april 2015, zaak nr. 201402208/1/R2).

5. Over de beroepsgrond dat ten onrechte aan de bebouwing aan Meije 300, een voormalige hooimijt, de aanduiding "c" is toegekend, onder meer omdat dit in strijd is met het beleid omtrent de toevoeging van bedrijfsbebouwing in het buitengebied, overweegt de Afdeling dat in het herzieningsplan deze aanduiding niet is toegekend. De desbetreffende aanduiding was immers reeds opgenomen op de plankaart die met het oorspronkelijke plan was vastgesteld. Hierom dient deze beroepsgrond buiten beschouwing te worden gelaten.

Conclusie en proceskostenveroordeling

6. Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen in 3.4 en 4.3 is het herzieningsplan vastgesteld in strijd met artikel 3:2 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 19j, eerste lid, van de Nbw 1998 en dient het herzieningsplan derhalve te worden vernietigd.

7. Van voor vergoeding in aanmerking komende proceskosten is niet gebleken. Voor zover [appellant] en anderen hebben verzocht om vergoeding van gemaakte kosten voor door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand, overweegt de Afdeling dat [gemachtigde] weliswaar advocaat is, maar mede namens zichzelf deze procedure heeft gevoerd. Kosten voor door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand komen derhalve niet voor vergoeding in aanmerking.

Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

I. verklaart het beroep gegrond;

II. vernietigt het besluit van de raad van de gemeente Woerden van 26 juni 2014, kenmerk 14R.00271, tot vaststelling van het bestemmingsplan "Landelijk gebied Woerden, Kamerik, Zegveld, herziening 3";

III. gelast dat de raad van de gemeente Woerden aan [appellant] en anderen het door hen voor de behandeling van het beroep betaalde griffierecht ten bedrage van € 165,00 (zegge: honderdvijfenzestig euro) vergoedt, met dien verstande dat betaling aan een van hen bevrijdend werkt ten opzichte van de anderen.

Aldus vastgesteld door mr. J.A.W. Scholten-Hinloopen, voorzitter, en mr. R.J.J.M. Pans en mr. B.P.M. van Ravels, leden, in tegenwoordigheid van mr. L.A. van Heusden, griffier.

w.g. Scholten-Hinloopen w.g. Van Heusden

voorzitter griffier

Uitgesproken in het openbaar op 22 juli 2015

723.