Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2015:1568

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
20-05-2015
Datum publicatie
20-05-2015
Zaaknummer
201409097/1/R4
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 25 september 2014 heeft de raad het bestemmingsplan "Burgemeester Groeneveld De Katerstraat e.o." vastgesteld.

Wetsverwijzingen
Wet ruimtelijke ordening
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JOM 2016/14
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

201409097/1/R4.

Datum uitspraak: 20 mei 2015

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak in het geding tussen:

[appellant] en anderen, allen wonend te Maasdam, gemeente Binnenmaas,

appellanten,

en

de raad van de gemeente Binnenmaas,

verweerder.

Procesverloop

Bij besluit van 25 september 2014 heeft de raad het bestemmingsplan "Burgemeester Groeneveld De Katerstraat e.o." vastgesteld.

Tegen dit besluit hebben [appellant] en anderen beroep ingesteld.

De zaak is door een meervoudige kamer van de Afdeling verwezen naar een enkelvoudige.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 30 april 2015, waar de raad, vertegenwoordigd door mr. C.E.M. Vaassen en K. van Gammeren, beiden werkzaam bij de gemeente, zijn verschenen.

Voorts is ter zitting de stichting HW Wonen, vertegenwoordigd door W. Hoekwater, gehoord.

Overwegingen

1. Bij de vaststelling van een bestemmingsplan heeft de raad beleidsvrijheid om bestemmingen aan te wijzen en regels te geven die de raad uit een oogpunt van een goede ruimtelijke ordening nodig acht. De Afdeling toetst deze beslissing terughoudend. Dit betekent dat de Afdeling aan de hand van de beroepsgronden beoordeelt of aanleiding bestaat voor het oordeel dat de raad zich niet in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat het plan strekt ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening. Voorts beoordeelt de Afdeling aan de hand van de beroepsgronden of het bestreden besluit anderszins is voorbereid of genomen in strijd met het recht.

2. Het plan voorziet, voor zover hier van belang, in de herontwikkeling van de gronden aan de Burgemeester Groeneveld De Katerstraat 52 tot en met 66 te Maasdam. Met het plan wordt beoogd vervangende nieuwbouw mogelijk te maken waarbij de bestaande woningen worden gesloopt en plaats maken voor de realisatie van acht levensloopbestendige woningen.

3. [appellant] en anderen vrezen dat het plan gevolgen heeft voor het doodlopende deel van de Kilstraat gelegen tussen de woningen aan de Sportlaan en de voorziene woningen aan de Burgemeester Groeneveld De Katerstraat. Zij wijzen in dit verband op de omstandigheid dat hun garages aan dit deel van de Kilstraat zijn gelegen. [appellant] en anderen stellen dat het plan geen invloed mag hebben op hun gebruik van dit uitpad.

3.1. Blijkens de verbeelding ligt het doodlopende deel van de Kilstraat gelegen tussen de woningen aan de Sportlaan en de voorziene woningen aan de Burgemeester Groeneveld De Katerstraat buiten het plangebied. Ter zitting heeft de raad dit bevestigd. Het plan voorziet derhalve niet in een aanpassing van dit deel van de Kilstraat en heeft daar ook geen gevolgen voor. Het betoog mist feitelijke grondslag.

4. [appellant] en anderen kunnen zich niet verenigen met de situering van de bouwvlakken aan de Burgemeester Groeneveld De Katerstraat. Zij voeren aan dat deze situering van de bouwvlakken een aantasting van hun woongenot tot gevolg heeft. In dit verband voeren zij aan dat de voorziene woningen ten opzichte van de bestaande woningen een groter volume hebben en dichter bij hun woningen komen te staan. Volgens [appellant] en anderen dienen de bouwvlakken 5 m meer in de richting van de Burgemeester Groeneveld De Katerstraat te worden verplaatst. Deze verplaatsing is volgens [appellant] en anderen tevens gewenst voor de nieuwe bewoners nu de voorziene woningen bedoeld zijn voor de doelgroep ouderen en die doelgroep erbij is gebaat dat de woningen zo dicht mogelijk bij de openbare weg worden gerealiseerd in verband met de loopafstand. Daarnaast blijft het openbaar groen grenzend aan het doodlopende deel van de Kilstraat zo behouden, aldus [appellant] en anderen.

4.1. Blijkens de bij de verbeelding behorende ondergrond staan in de huidige situatie ter plaatse van de gronden aan de Burgemeester Groeneveld De Katerstraat 52 tot en met 66 te Maasdam acht woningen die zijn verdeeld over drie bouwblokken die gebouwd zijn in een L-vorm rondom een openbaar plantsoen. Uit de verbeelding en de daarbij behorende ondergrond blijkt dat de afstand tussen de woning aan de [locatie A] en de voorziene woningen aan de Burgemeester Groeneveld De Katerstraat 52 tot en met 66 gelijk blijft, de afstand tussen de woning aan de [locatie B] en de voorziene woningen toeneemt van ongeveer 13 m naar 18 m en de afstand tussen de woning aan de Sportlaan 6 onderscheidenlijk de woning aan de [locatie C] en de voorziene woningen afneemt van ongeveer 23 m naar 21 m onderscheidenlijk 22 m naar 16 m. Voor de voorziene woningen is blijkens de verbeelding een maximale goothoogte van 3,5 m toegestaan.

4.2. In de plantoelichting is vermeld dat de bouwvlakken terug liggen ten opzichte van de Burgemeester Groeneveld De Katerstraat waardoor er langs deze straat ruimte is voor een plantsoen. Volgens de plantoelichting blijft het huidige plantsoen aan de Burgemeester Groeneveld De Katerstraat daardoor gehandhaafd, maar krijgt het een langere en smallere grondvorm. In de plantoelichting is voorts vermeld dat de nieuwe bebouwing samen met het voorliggende plantsoen een fraaie beƫindiging en faƧade op de kop van de Burgemeester Groeneveld De Katerstraat vormt, passend in de ruimtelijke structuur van deze buurt. De raad heeft toegelicht dat het verplaatsen van de bouwvlakken 5 m in de richting van de Burgemeester Groeneveld De Katerstraat vanuit stedenbouwkundig opzicht niet gewenst is. Volgens de raad gaat het verplaatsen van de bouwvlakken ten koste van de openbare groenvoorziening in de wijk, te weten het plantsoen aan de Burgemeester Groeneveld De Katerstraat, en heeft dit tot gevolg dat de achtertuinen van de voorziene woningen dieper worden dan wel aan de achterzijde van de voorziene woningen een bredere openbare ruimte komt. De raad heeft toegelicht dat hij dit gelet op het effectief gebruik van de gronden niet gewenst acht. De Afdeling ziet in het aangevoerde geen aanleiding voor het oordeel dat de raad niet in redelijkheid heeft kunnen afzien van het door [appellant] en anderen voorgestane alternatief.

4.3. In de plantoelichting is voorts vermeld dat de bouwmassa min of meer gelijkwaardig is aan de bebouwing die voorheen aan de Burgemeester Groeneveld De Katerstraat 52 tot en met 66 stond. Zoals blijkt uit de verbeelding komen de voorziene woningen aan de Burgemeester Groeneveld De Katerstraat 52 tot en met 66 uitsluitend dichter bij de woningen van [appellant] en anderen aan de [locatie B] en de [locatie C] te staan. De afstanden tussen de woningen zijn niet ongebruikelijk in de omliggende woonwijk. De Afdeling is gelet op het voorgaande van oordeel dat de raad zich in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat de beoogde situering van de voorziene woningen aan de Burgemeester Groeneveld De Katerstraat 52 tot en met 66 niet zal leiden tot een onaanvaardbare aantasting van het woon- en leefklimaat ter plaatse van de woningen van [appellant] en anderen.

4.4. Het betoog faalt.

5. Gelet op het voorgaande is het beroep ongegrond.

6. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

verklaart het beroep ongegrond.

Aldus vastgesteld door mr. M.A.A. Mondt-Schouten, lid van de enkelvoudige kamer, in tegenwoordigheid van mr. L.C. Lodeweges, griffier.

w.g. Mondt-Schouten w.g. Lodeweges

lid van de enkelvoudige kamer griffier

Uitgesproken in het openbaar op 20 mei 2015

625.