Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2014:4429

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
10-12-2014
Datum publicatie
10-12-2014
Zaaknummer
201310918/1/R3
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 26 september 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Vakantiepark en Recreatieve Poort Herperduin - 2013" vastgesteld.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

201310918/1/R3.

Datum uitspraak: 10 december 2014

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak in het geding tussen:

[appellant], wonend te [woonplaats], gemeente Oss,

appellant,

en

de raad van de gemeente Oss,

verweerder.

Procesverloop

Bij besluit van 26 september 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Vakantiepark en Recreatieve Poort Herperduin - 2013" vastgesteld.

Tegen dit besluit heeft [appellant] beroep ingesteld.

De raad heeft een verweerschrift ingediend.

De raad heeft een nader stuk ingediend.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 11 september 2014, waar [appellant] en de raad, vertegenwoordigd door H.A. van Creij, werkzaam bij de gemeente, zijn verschenen. Voorts is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Holding Herperduin B.V., vertegenwoordigd door [gemachtigden], als partij gehoord.

Overwegingen

1. Bij de vaststelling van een bestemmingsplan heeft de raad beleidsvrijheid om bestemmingen aan te wijzen en regels te geven die de raad uit een oogpunt van een goede ruimtelijke ordening nodig acht. De Afdeling toetst deze beslissing terughoudend. Dit betekent dat de Afdeling aan de hand van de beroepsgronden beoordeelt of aanleiding bestaat voor het oordeel dat de raad zich niet in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat het plan strekt ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening. Voorts beoordeelt de Afdeling aan de hand van de beroepsgronden of het bestreden besluit anderszins is voorbereid of genomen in strijd met het recht.

2. Het plan biedt een juridisch-planologisch kader voor de herstructurering en de uitbreiding van het vakantiepark Herperduin en voorziet daartoe in de bouw van 208 recreatiewoningen, een receptie, overdekte speeltuin, wellnessvoorzieningen en een natuurzwemplas met strand. Daarnaast voorziet het plan in een natuurspeelbos, een restaurant en een bezoekerscentrum met winkel ten behoeve van de zogenoemde recreatieve poort. Het plangebied ligt ten zuidwesten van Herpen tussen de rijksweg A50 en het natuurgebied Herperduin, ter hoogte van de Schaijkseweg.

3. [appellant] betoogt dat het plan leidt tot een onaanvaardbare aantasting van zijn woon- en leefklimaat vanwege, zoals hij ter zitting heeft verduidelijkt, het voorziene natuurspeelbos in de nabijheid van zijn woning op het perceel [locatie]. De hiermee gepaard gaande aanwezigheid van duizenden bezoekers per jaar leidt volgens hem tot geluidsoverlast, onder meer vanwege het stemgeluid, die niet alleen in cijfers kan worden uitgedrukt. Hij voert aan dat ten onrechte geen rekening is gehouden met het stemgeluid. Verder voert [appellant] aan dat ten onrechte op korte afstand van zijn woning een geluidswal is voorzien.

3.1. De raad stelt zich op het standpunt dat het plan niet leidt tot een onaanvaardbare aantasting van het woon- en leefklimaat van [appellant].

3.2. Aan een gebied van ongeveer tien ha ten zuiden van de woning van [appellant] is in het plan de bestemming "Natuur" met de aanduiding "specifieke vorm van natuur - natuurspeelbos" toegekend. Daarbinnen is voorzien in een plandeel met de bestemming "Horeca". Verder voorziet het plan ten oosten van de woning van [appellant], aan de overzijde van de Schaijkseweg, onder meer in twee plandelen met de bestemming "Recreatie - Dagrecreatie" met de aanduiding "parkeerterrein" en in diverse functies ten behoeve van het vakantiepark Herperduin.

3.3. In paragraaf 7.2.1 van de plantoelichting staat dat de recreatieve poort Herperduin één van de entrees tot het natuurgebied Herperduin vormt. Ten westen van de Schaijkseweg is als onderdeel van de recreatieve poort een natuurspeelbos van ongeveer tien ha gepland. Het natuurspeelbos moet een aantrekkelijke trekpleister worden aan de rand van het natuurgebied en zo bijdragen aan de gewenste zonering ('rust in het hart en drukte aan de rand') van het natuurgebied Herperduin. Verder zal binnen het natuurspeelbos een pannenkoekenrestaurant worden gerealiseerd, zo staat in de plantoelichting.

3.4. Ten behoeve van het plan is akoestisch onderzoek verricht waarvan de resultaten zijn neergelegd in het rapport "Geluidonderzoek MER en BP, Opstellen Bestemmingsplan, MER en diverse onderzoeken vakantiepark en recreatieve Poort Herperduin" van 23 november 2011 van Oranjewoud (hierna: het akoestisch rapport). Uit figuur 4-2 van het akoestisch rapport volgt dat de woning van [appellant] buiten de geluidscontouren van 50 en 55 dB(A) van het natuurspeelbos is gelegen. In figuur 4-3 van het akoestisch rapport is de geluidsbelasting berekend vanwege het wegverkeer in 2020 in de autonome situatie en in de situatie dat de in het plan voorziene ontwikkelingen zijn gerealiseerd. Daarbij wordt geconstateerd dat het plan nauwelijks van invloed is op de geluidsbelasting van de woningen rondom het plangebied. De berekende geluidsbelasting bedraagt in vrijwel alle situaties meer dan 47 dB(A) en zijn daarmee veruit maatgevend voor de geluidkwaliteit in het gebied rondom het vakantiepark, zo staat in het akoestisch rapport. De toename van de geluidsbelasting wordt voornamelijk veroorzaakt door de autonome verkeerstoename op de rijksweg A50. Verder wordt geconstateerd dat de geluidsbelasting vanwege de rijksweg A50 en de Schaijkseweg erg hoog is en dat de geluidkwaliteit ter plaatse van de onderzochte woningen als slecht tot zeer slecht is te karakteriseren. Uit tabel 4-1 volgt dat de cumulatieve geluidsbelasting ter plaatse van de woning van [appellant] in de huidige situatie 64,5 dB bedraagt. De geluidsbelasting zal in 2020 toenemen tot 64,9 dB in de autonome situatie en tot 65,2 dB als het plan wordt gerealiseerd. Uit tabel 4-2 volgt dat de geluidsbelasting ter plaatse van de woning van [appellant] toeneemt tot 65 dB, uitgaande van stemgeluiden en hondengeblaf als maatgevende geluidbronnen en van de aanleg van een geluidswal.

3.5. Anders dan [appellant] stelt, is in het akoestisch rapport rekening gehouden met de geluidsbelasting vanwege het stemgeluid.

Uit het akoestisch rapport volgt dat de geluidskwaliteit ter plaatse van de woning van [appellant] reeds als slecht tot zeer slecht te kwalificeren is vanwege de nabijgelegen wegen. Uit het akoestisch rapport volgt verder dat de geluidsbelasting zal stijgen met ten hoogste 0,3 dB, na aanleg van de in het plan voorziene geluidswal, vanwege het wegverkeerslawaai en de voorziene recreatieve ontwikkelingen. Naar het oordeel van de Afdeling heeft de raad zich evenwel in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat de geluidsbelasting vanwege het voorziene natuurspeelbos niet zal leiden tot een onevenredige aantasting van het woon- en leefklimaat van [appellant]. Hiertoe wordt overwogen dat in artikel 5, lid 5.2, onder f, van de planregels is bepaald dat maximaal 25 speelvoorzieningen in het natuurbos mogen worden geplaatst nadat de geluidswal is gerealiseerd en dat de onderlinge afstand tussen de speelvoorzieningen minimaal 15 m bedraagt. Met deze planregeling heeft de raad willen voorkomen dat op één punt in het natuurspeelbos een concentratie van speelvoorzieningen plaatsvindt die leidt tot een hoge geluidsbelasting vanwege het stemgeluid van spelende kinderen. Verder bedraagt de afstand tussen de woning van [appellant] en het plandeel met de bestemming "Horeca" binnen het natuurspeelbos ongeveer 90 m. Daarnaast heeft de raad in redelijkheid een grotere waarde kunnen hechten aan het belang dat is gediend met de voorziene ontwikkelingen dan aan het belang van [appellant] bij het voorkomen van een verdere toename van de reeds hoge geluidsbelasting ter plaatse van zijn woning. In dit verband is van belang dat de raad onweersproken heeft gesteld dat met de verwezenlijking van de recreatieve poort en het natuurspeelbos buiten de natuurkern van het natuurgebied Herperduin de recreatieve druk op het natuurgebied beter wordt gereguleerd en de druk op de natuurkern wordt verminderd. Het betoog faalt.

3.6. De geluidswal is voorzien ter plaatse van het plandeel met de bestemming "Natuur" en de aanduiding "geluidwal". De kortste afstand tussen dit plandeel en het plandeel met de bestemming "Wonen" ter plaatse van de woning van [appellant] bedraagt ongeveer 20 m. De woning van [appellant] staat binnen laatstgenoemd plandeel op een afstand van ongeveer 30 m van de voorziene geluidswal. De geluidswal is voorzien ten zuiden van de woning van [appellant] en loopt in westelijke richting, van de woning van [appellant] af. Gelet op de afstand tussen de woning van [appellant] en de geluidswal, de maximale toegestane hoogte van 3 m en de ligging van de geluidswal, acht de Afdeling het standpunt van de raad dat de geluidswal niet zal leiden tot een onaanvaardbare aantasting van het uitzicht van [appellant], niet onredelijk. Het betoog faalt.

4. Gelet op het voorgaande is het beroep ongegrond.

5. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

verklaart het beroep ongegrond.

Aldus vastgesteld door mr. Th.C. van Sloten, voorzitter, en mr. J.G.C. Wiebenga en mr. J. Kramer, leden, in tegenwoordigheid van mr. R.I. Slagt, griffier.

w.g. Van Sloten w.g. Slagt

voorzitter griffier

Uitgesproken in het openbaar op 10 december 2014

618.