Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2014:3964

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
05-11-2014
Datum publicatie
05-11-2014
Zaaknummer
201401510/1/R4
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 12 december 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Industrieterrein De Wieken 2010, parapluherziening geluidszone industrielawaai" vastgesteld.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

201401510/1/R4.

Datum uitspraak: 5 november 2014

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak in het geding tussen:

[appellante], gevestigd te [plaats],

en

de raad van de gemeente Hoogeveen,

verweerder.

Procesverloop

Bij besluit van 12 december 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Industrieterrein De Wieken 2010, parapluherziening geluidszone industrielawaai" vastgesteld.

Tegen dit besluit heeft [appellante] beroep ingesteld.

[appellante] en de raad hebben nadere stukken ingediend.

De zaak is door een meervoudige kamer van de Afdeling verwezen naar een enkelvoudige.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 2 september 2014, waar [appellante], vertegenwoordigd door mr. E. Alders, mr. G.W. Lassche, mr. J.C.F. van der Lans en mr. P.P. de Vries, en het college, vertegenwoordigd door H.J. de Jong-Bouman en J.H. de Vries, beiden werkzaam bij de gemeente, bijgestaan door R.M.O. Tap, werkzaam bij de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe, zijn verschenen.

Buiten bezwaren van partijen is ter zitting nog een stuk in het geding gebracht.

Overwegingen

1. Bij de vaststelling van een bestemmingsplan heeft de raad beleidsvrijheid om bestemmingen aan te wijzen en regels te geven die de raad uit een oogpunt van een goede ruimtelijke ordening nodig acht. De Afdeling toetst deze beslissing terughoudend. Dit betekent dat de Afdeling aan de hand van de beroepsgronden beoordeelt of aanleiding bestaat voor het oordeel dat de raad zich niet in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat het plan strekt ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening. Voorts beoordeelt de Afdeling aan de hand van de beroepsgronden of het bestreden besluit anderszins is voorbereid of genomen in strijd met het recht.

2. [appellante] betoogt dat de vanwege het industrieterrein veroorzaakte geluidbelasting bij de omliggende woningen niet correct is berekend waardoor de geluidcontour van 50 dB(A) op een aantal locaties op te korte afstand van haar bedrijf is gelegd.

3. De raad erkent dat de vanwege het industrieterrein veroorzaakte geluidbelasting bij de omliggende woningen niet correct is berekend en dat de geluidcontour van 50 dB(A) daardoor op een aantal locaties op te korte afstand van het bedrijf van [appellante] is gelegd. Nu de raad zich in zoverre op een ander standpunt stelt dan hij in het bestreden besluit heeft gedaan en niet is gebleken dat gewijzigde omstandigheden hiertoe aanleiding hebben gegeven, moet worden geoordeeld dat het bestreden besluit wat betreft dit onderdeel niet met de vereiste zorgvuldigheid is voorbereid.

4. Het beroep is gegrond. Het bestreden besluit dient te worden vernietigd wegens strijd met artikel 3:2 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb), voor zover het betreft de zuidwestelijke grens van het bestemmingsvlak "Geluidzone" tussen de Industrieweg en de Sportlaan zoals aangeduid op kaart I bij deze uitspraak.

5. Nu de vernietiging de grens van een bestemmingsvlak betreft, ziet de Afdeling aanleiding de navolgende voorlopige voorziening te treffen.

6. De Afdeling ziet aanleiding om met toepassing van artikel 8:72, vierde lid, van de Awb de raad op te dragen om voor het vernietigde planonderdeel met inachtneming van rechtsoverweging 3 een nieuw plan vast te stellen en zal daartoe een termijn stellen.

7. Van proceskosten die voor vergoeding in aanmerking komen, is niet gebleken.

Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

I. verklaart het beroep gegrond;

II. vernietigt het besluit van de raad van de gemeente Hoogeveen van 12 december 2013, waarbij het bestemmingsplan "Industrieterrein De Wieken 2010, parapluherziening geluidszone industrielawaai" is vastgesteld, voor zover het betreft de zuidwestelijke grens van het bestemmingsvlak "Geluidzone" tussen de Industrieweg en de Sportlaan zoals aangeduid op kaart I bij deze uitspraak;

III. draagt de raad van de gemeente Hoogeveen op om voor 1 juni 2015 met inachtneming van hetgeen in deze uitspraak is overwogen ten aanzien van het in dictumonderdeel II. genoemde planonderdeel een nieuw besluit te nemen en dit op de wettelijk voorgeschreven wijze bekend te maken en mede te delen;

IV. treft de voorlopige voorziening inhoudende dat de onder II. bedoelde zuidwestelijke grens van het bestemmingsvlak "Geluidzone" tussen de Industrieweg en de Sportlaan zoals aangeduid op kaart I bij deze uitspraak blijft gelden totdat de raad van de gemeente Hoogeveen een nieuw plan heeft vastgesteld voor dit planonderdeel en dit nieuwe plan in werking treedt;

V. gelast dat de raad van de gemeente Hoogeveen aan [appellante] het door haar voor de behandeling van het beroep betaalde griffierecht ten bedrage van € 328,00 (zegge: driehonderdachtentwintig euro) vergoedt;

Aldus vastgesteld door mr. Th.C. van Sloten, lid van de enkelvoudige kamer, in tegenwoordigheid van mr. T.A. Oudenaarden, griffier.

w.g. Van Sloten w.g. Oudenaarden

lid van de enkelvoudige kamer griffier

Uitgesproken in het openbaar op 5 november 2014

568-745.