Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2014:1781

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
07-05-2014
Datum publicatie
14-05-2014
Zaaknummer
201401843/2/R1
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 12 december 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Postzegels Medemblik - Binnenstad" vastgesteld.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

201401843/2/R1.

Datum uitspraak: 7 mei 2014

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op een verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht) in het geding tussen onder meer:

[verzoekers], beiden wonend te Medemblik,

en

de raad van de gemeente Medemblik,

verweerder.

Procesverloop

Bij besluit van 12 december 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Postzegels Medemblik - Binnenstad" vastgesteld.

Tegen dit besluit hebben onder meer [verzoekers] beroep ingesteld.

Zij hebben de voorzitter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

De voorzitter heeft het verzoek ter zitting behandeld op 22 april 2014, waar [verzoekers], en de raad, vertegenwoordigd door mr. W. Smak en P. Meester, zijn verschenen. Voorts zijn ter zitting als partij gehoord [partijen] (hierna tezamen en in enkelvoud: [partij]), in persoon van [een van de partijen].

Overwegingen

1. Het oordeel van de voorzitter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure.

2. Het plan voorziet in een gebouw en terras met onder meer een horecafunctie ter plaatse van het bestaande theehuis in het Koningin Emmapark.

3. [verzoekers] richten zich met het verzoek tegen het plan wat betreft het plandeel met de bestemming "Groen - Park" ter plaatse van het Koningin Emmapark en beogen onomkeerbare gevolgen van de inwerkingtreding daarvan te voorkomen. Zij betogen dat het plan ten onrechte voorziet in een forse uitbreiding van de bouw- en gebruiksmogelijkheden ter plaatse van het bestaande theehuis. Volgens hen leidt het plan tot een onevenredige aantasting van het woon- en leefklimaat en tot parkeeroverlast. Hierbij voeren zij aan dat de nieuwbouw in het waardevolle Koningin Emmapark is voorzien, dat midden in een woonbuurt ligt.

4. De raad stelt zich op grond van akoestisch onderzoek op het standpunt dat aan de grenswaarden uit het Activiteitenbesluit milieubeheer wordt voldaan. Voorts is parkeeronderzoek verricht en is inmiddels bekend dat een daarin noodzakelijk geachte parkeermaatregel zal worden genomen. Verder acht de raad de voorziene nieuwbouw passend in het Koningin Emmapark.

5. Ter plaatse van de beoogde nieuwbouw voorziet het plan in de bestemming "Groen - Park". Ingevolge artikel 8, van de planregels, gelezen in samenhang met artikel 1 en de voorziene aanduidingen, voorziet het plan in:

- een oppervlakte voor gebouwen van 535 m2 met een goot- en bouwhoogte van overwegend 7 m onderscheidenlijk 11 m;

- een hotel/restaurant;

- horeca tot en met categorie C, bestaande uit een horecabedrijf dat zowel is gericht op het verstrekken van etenswaren als dranken of een combinatie van beide zoals eetcafés, cafetaria's, snackbars, automatieken en shoarmazaken;

- een terras;

- een indoor golfbaan;

- vier parkeervoorzieningen bij recht;

- acht extra parkeervoorzieningen via een wijzigingsbevoegdheid.

6. In geschil is of het bestaande theehuis dient te worden aangemerkt als horecacategorie B of C als bedoeld in de regels van het voorliggende plan. Daarmee is niet duidelijk of het plan ten opzichte van de bestaande situatie behalve in een toename van de bebouwingsmogelijkheden ook voorziet in een verzwaring van de horecacategorie. Naar verwachting zal de Afdeling in de bodemprocedure de Stichting Advisering bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening vragen om een deskundigenbericht uit te brengen.

7. Vast staat dat de voorziene nieuwbouw aanzienlijk groter is dan het bestaande theehuis. Voorts is gebleken dat de horecagelegenheid wordt vergroot en met een indoor glowgolfbaan wordt uitgebreid om exploitatie in de wintermaanden mogelijk te maken. Verder is de raad, gelet op het akoestisch onderzoek, uitgegaan van het gebruik van de bar/het restaurant en het buitenterras tot 00:00 uur en het gebruik van de bar/het restaurant voor feesten en partijen tot 02:00 uur. Niet in geschil is dat de openingstijden van het bestaande theehuis aanzienlijk beperkter zijn. De voorziene nieuwbouw zal derhalve naar verwachting aanmerkelijk meer bezoekers trekken dan het bestaande theehuis op meer dagen per jaar en op meer uren per dag.

8. Gelet op het vorenstaande acht de voorzitter op voorhand onvoldoende gemotiveerd dat het plan niet leidt tot een onaanvaardbare aantasting van het woon- en leefklimaat van verzoekers. De beoordeling van het plan vergt evenwel nader onderzoek waartoe de onderhavige procedure zich niet leent. De voorzitter ziet aanleiding de hierna te melden voorlopige voorziening te treffen.

9. Van proceskosten die voor vergoeding in aanmerking komen, is niet gebleken.

Beslissing

De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

I. schorst bij wijze van voorlopige voorziening het besluit van de raad van de gemeente Medemblik van 12 december 2013 tot vaststelling van het bestemmingsplan "Postzegels Medemblik - Binnenstad", voor zover het betreft het plandeel met de bestemming "Groen - Park" ter plaatse van het Koningin Emmapark;

II. gelast dat de raad van de gemeente Medemblik aan [verzoekers] het door hen voor de behandeling van het verzoek betaalde griffierecht ten bedrage van € 165,00 (zegge: honderdvijfenzestig euro) vergoedt.

Aldus vastgesteld door mr. Th.C. van Sloten, als voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. J.S.S. Hupkes, ambtenaar van staat.

w.g. Van Sloten w.g. Hupkes

voorzitter ambtenaar van staat

Uitgesproken in het openbaar op 7 mei 2014

635.