Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2013:CA2909

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
12-06-2013
Datum publicatie
12-06-2013
Zaaknummer
201207762/1/R4
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 11 juni 2012 heeft de raad het bestemmingsplan "Albrandswaardsedijk 43" vastgesteld.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

201207762/1/R4.

Datum uitspraak: 12 juni 2013

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak in het geding tussen:

[appellant] en anderen, wonend te Poortugaal, gemeente Albrandswaard,

en

de raad van de gemeente Albrandswaard,

verweerder.

Procesverloop

Bij besluit van 11 juni 2012 heeft de raad het bestemmingsplan "Albrandswaardsedijk 43" vastgesteld.

Tegen dit besluit hebben [appellant] en anderen beroep ingesteld.

De raad heeft een verweerschrift ingediend.

De raad heeft een nader stuk ingediend.

De zaak is door een meervoudige kamer van de Afdeling verwezen naar een enkelvoudige.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 16 april 2013, waar [appellant] en anderen, vertegenwoordigd door A. Mark en de raad, vertegenwoordigd door drs. C.A. de Klerk-Verbeek en mr. M. Visser, beiden werkzaam bij de gemeente, zijn verschenen.

Voorts zijn ter zitting de vereniging Woningbouwvereniging Poortugaal, vertegenwoordigd door M. Kouters, en de stichting Stichting Wish, vertegenwoordigd door A. Kuiper, als partij gehoord.

Overwegingen

Intrekking beroepsgronden

1. Ter zitting hebben [appellant] en anderen de beroepsgronden over de geschiktheid van de gekozen locatie, de gevolgen die deze keuze meebrengt voor de directe omgeving en de wijze waarop de informatievoorziening en communicatie met hen over het plan hebben plaatsgevonden, ingetrokken.

Procesbelang

2. De raad betoogt dat [appellant] en anderen geen belang hebben bij een inhoudelijke beoordeling van hun beroep. In dit verband wijst hij erop dat voor het bouwplan voor het woon-zorgcomplex reeds een omgevingsvergunning is verleend en dat deze inmiddels in rechte onaantastbaar is geworden. De raad betwijfelt of het plan zich leent voor herhaalde toepassing omdat met dat bouwplan de maximale planologische mogelijkheden van het plan volledig worden benut.

2.1. De Afdeling ziet in deze omstandigheid geen aanleiding voor het oordeel dat [appellant] en anderen niet langer een belang hebben bij een inhoudelijke beoordeling van het ingestelde beroep. Een bestemmingsplan leent zich immers voor herhaalde toepassing. Dat met het bouwplan de maximale planologische mogelijkheden van het plan volgens de raad volledig worden benut, maakt dat niet anders.

Toetsingskader

3. Bij de vaststelling van een bestemmingsplan heeft de raad beleidsvrijheid om bestemmingen aan te wijzen en regels te geven die de raad uit een oogpunt van een goede ruimtelijke ordening nodig acht. De Afdeling toetst deze beslissing terughoudend. Dit betekent dat de Afdeling aan de hand van de beroepsgronden beoordeelt of aanleiding bestaat voor het oordeel dat de raad zich niet in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat het plan strekt ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening. Voorts beoordeelt de Afdeling aan de hand van de beroepsgronden of het bestreden besluit anderszins is voorbereid of genomen in strijd met het recht.

Het plan

4. Het plan voorziet in de mogelijkheid van de bouw van een woon-zorgcomplex. Volgens de plantoelichting komen in het woon-zorgcomplex vijftien wooneenheden, die zijn bedoeld voor mensen met een geestelijke of lichamelijke beperking. Verder is voorzien in een fietsenstalling, twee parkeerterreinen met in totaal zestien parkeerplaatsen en een voetpad dat ontsloten zal worden aan de Snip.

Alternatieve locaties

5. [appellant] en anderen kunnen zich niet verenigen met de keuze van de raad om het woon-zorgcomplex op onderhavige locatie te realiseren. Volgens hen zijn er in het dorp andere locaties beschikbaar met ruime parkeergelegenheid die beter geschikt zijn om het woon-zorgcomplex te realiseren. In dit verband hebben [appellant] en anderen ook gewezen op daarvoor in aanmerking komende kavels in de wijk Essendael in Rhoon.

5.1. De raad stelt zich op het standpunt dat de gekozen locatie zeer geschikt is voor een woon-zorgcomplex. Over de andere locaties waarop [appellant] en anderen wijzen stelt de raad dat zij niet duidelijk hebben gemaakt over welke locaties het precies gaat, en ook niet hebben aangetoond of, en in hoeverre, deze locaties geschikt zijn voor een woon-zorgcomplex.

5.2. De Afdeling overweegt dat de raad bij de keuze van een bestemmingsregeling een afweging dient te maken van alle daarbij betrokken belangen. Daarbij heeft de raad beleidsvrijheid. De voor- en nadelen van alternatieven dienen in die afweging te worden meegenomen.

5.3. De stelling van [appellant] en anderen dat in het centrum van het dorp andere geschikte panden beschikbaar zijn is in het beroepschrift niet nader onderbouwd. Ook ter zitting hebben zij desgevraagd niet kunnen verduidelijken welke concrete locaties zich voor de vestiging van een woon-zorgcomplex zouden lenen. Wat betreft de door [appellant] en anderen aangedragen alternatieve locatie in de wijk Essendael in Rhoon, heeft Stichting Wish ter zitting uiteengezet dat het, met het oog op participatie van de doelgroep in de samenleving, van wezenlijk belang is dat het woon-zorgcomplex is gelegen in bewoond gebied en nabij voorzieningen. Stichting Wish acht een locatie, die zich in een wijk in aanbouw en op grotere afstand van voorzieningen bevindt, daarom niet geschikt. Dit standpunt heeft de raad ter zitting onderschreven. Gelet op het vorenstaande ziet de Afdeling geen aanleiding voor het oordeel dat de raad alternatieve locaties onvoldoende in zijn afweging heeft betrokken.

Ontsluiting

6. [appellant] en anderen kunnen zich niet verenigen met de gekozen ontsluiting van het plangebied op de Albrandswaardsedijk. Zij stellen dat deze ontsluiting tot verkeersonveilige situaties zal leiden door de omstandigheid dat deze deels over een drukke fietsroute loopt en door het hoogteverschil tussen het woon-zorgcomplex en de Albrandswaardsedijk. Zij voeren voorts aan dat de Albrandswaardsedijk niet is berekend op de afwikkeling van een toename van het verkeer ten gevolge van de in het plan voorziene ontwikkelingen. [appellant] en anderen wijzen erop dat in het vorige bestemmingsplan "Poortugaal Dorp" staat dat bij wijziging van de bestemming van de desbetreffende gronden ten behoeve van woningbouw ontsluiting zal plaatsvinden via 't Wiel. Een ontsluiting benedendijks op 't Wiel is volgens [appellant] en anderen veiliger dan een ontsluiting bovendijks.

6.1. De raad stelt zich op het standpunt dat sprake is van een beperkte verkeersaantrekkende werking van het woon-zorgcomplex die niet tot een onevenredige toename van de verkeersdruk zal leiden. Het heeft de voorkeur om de ontsluiting van het woon-zorgcomplex bovendijks op de Albrandswaardsedijk te situeren omdat zich daar al een ontsluiting bevindt. Deze aangrenzende ontsluiting zal volgens de raad worden geoptimaliseerd ten behoeve van een betere verkeersveiligheid. Het is volgens de raad voorts niet wenselijk om de ontsluiting benedendijks aan te leggen omdat dit vanwege het peilverschil technisch lastig te realiseren en daarom ook kostbaar is, en dit ten koste gaat van een aantal parkeerplaatsen van het nabijgelegen zorgcentrum Hooge-Werf. Daarnaast is ’t Wiel een doodlopende straat. Het verbinden van ’t Wiel met de Albrandswaardsedijk zorgt voor meer autoverkeer, aldus de raad.

6.2. De verbeelding bevat de bestemming "Wonen".

Ingevolge artikel 4, lid 4.1.1, van de planregels zijn de voor "Wonen" aangewezen gronden bestemd voor:

(..)

k. perceelsontsluitingswegen.

6.3. De raad heeft ter zitting uiteengezet dat op de Albrandswaardsedijk een maximumsnelheid geldt van 30 km per uur, dat de weg geschikt is voor het afwikkelen van 4.000 tot 5.000 motorvoertuigbewegingen per etmaal, dat de bestaande verkeersintensiteit op de dijk ongeveer 900 motorvoertuigbewegingen per etmaal bedraagt en dat de voorziene ontwikkeling leidt tot een toename van ongeveer 20 verkeersbewegingen per dag. De verwachte verkeersintensiteit na realisatie van het plan is dus aanmerkelijk lager dan de bovengrens van 4.000 tot 5.000 verkeersbewegingen per etmaal die voor de Albrandswaardsedijk geldt. Voorts staat in de plantoelichting dat voor de Albrandswaardsedijk verkeersremmende maatregelen zullen worden getroffen ten behoeve van de verkeersveiligheid op de dijk en in het plangebied, waarbij in het bijzonder wordt gedacht aan een drempel op de Albrandswaardsedijk en een STOP-kruising bij de aansluiting op de Albrandswaardsedijk. De raad heeft ter zitting verklaard dat deze maatregelen zullen worden getroffen voordat het woon-zorgcomplex wordt gerealiseerd. [appellant] en anderen hebben deze uiteenzetting van de raad over de verkeerssituatie op de Albrandswaardsedijk niet gemotiveerd bestreden. Gelet op de verwachte geringe toename van de verkeersintensiteit ziet de Afdeling geen grond voor het oordeel dat de raad zich niet in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat het plan niet zal leiden tot onevenredige verslechtering van de verkeersveiligheid op de Albrandswaardsedijk. De enkele, niet nader onderbouwde stelling van [appellant] en anderen dat een ontsluiting op 't Wiel veiliger is dan een ontsluiting op de Albrandswaardsedijk, brengt in het voorgaande geen verandering.

Conclusie

7. Gelet op het voorgaande is het beroep ongegrond.

8. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

verklaart het beroep ongegrond.

Aldus vastgesteld door mr. J. Hoekstra, lid van de enkelvoudige kamer, in tegenwoordigheid van mr. T.A. Oudenaarden, ambtenaar van staat.

w.g. Hoekstra w.g. Oudenaarden

lid van de enkelvoudige kamer ambtenaar van staat

Uitgesproken in het openbaar op 12 juni 2013

568-685.