Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2013:BZ7790

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
17-04-2013
Datum publicatie
17-04-2013
Zaaknummer
201107635/1/R3
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 12 mei 2011 heeft de raad het bestemmingsplan "Nijverkamp" vastgesteld.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

201107635/1/R3.

Datum uitspraak: 17 april 2013

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak in het geding tussen:

[appellant] en Dynamostaal B.V., beide gevestigd te Veenendaal,

en

de raad van de gemeente Veenendaal,

verweerder.

Procesverloop

Bij besluit van 12 mei 2011 heeft de raad het bestemmingsplan "Nijverkamp" vastgesteld.

Tegen dit besluit hebben onder meer [appellant] en Dynamostaal B.V. (hierna: [appellant] en Dynamostaal) beroep ingesteld.

De raad heeft een verweerschrift ingediend.

De raad heeft nadere stukken ingediend.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 27 juni 2012, waar onder meer [appellant] en Dynamostaal, vertegenwoordigd door mr. S.W. Boot, advocaat te Rotterdam, en de raad, vertegenwoordigd door drs. ing. E.J.A. Groen in 't Wout en J. van Manen, beiden werkzaam bij de gemeente, zijn verschenen.

De Afdeling heeft het beroep van [belanghebbende] afgesplitst en bij uitspraak van 26 september 2012, in zaak nr. 201107635/2/R3, www.raadvanstate.nl, op dit beroep beslist.

Bij tussenuitspraak van 26 september 2012, in zaak nr. 201107635/1/T1/R3, heeft de Afdeling de raad opgedragen om binnen zestien weken na de verzending van de tussenuitspraak de daarin omschreven gebreken in het besluit van 12 mei 2011 te herstellen. Deze tussenuitspraak is aangehecht.

Bij besluit van 20 december 2012 heeft de raad ter herstel van de omschreven gebreken het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld.

[appellant] en Dynamostaal zijn in de gelegenheid gesteld hun zienswijze over de wijze waarop de gebreken zijn hersteld, naar voren te brengen. Bij brief van 12 februari 2013 hebben [appellant] en Dynamostaal daar gebruik van gemaakt.

De Afdeling heeft bepaald dat een nadere zitting achterwege blijft.

Vervolgens heeft de Afdeling het onderzoek gesloten.

Overwegingen

1. De Afdeling heeft in de tussenuitspraak geoordeeld dat het besluit van 12 mei 2011 wat betreft de functieaanduiding "bedrijf tot en met categorie 4.1" op het plandeel met de bestemming "Bedrijf" aan Dynamostraat 34 in strijd is met de rechtszekerheid, wat betreft de bestaande opslag in de open lucht buiten het bouwvlak op het plandeel met de bestemming "Bedrijf" aan de Dynamostraat 34 in strijd is met artikel 3:2 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) en wat betreft de aanduiding "maximale bouwhoogte 12 m" op de plandelen met de bestemming "Bedrijf" aan Dynamostraat 31 en 34 in strijd is met de artikelen 3:2 en 3:46 van de Awb. De Afdeling heeft de raad opgedragen om de geconstateerde gebreken te herstellen en het daartoe strekkende besluit op de wettelijk voorgeschreven wijze bekend te maken. Voorts heeft de Afdeling de raad opgedragen de uitkomst mede te delen.

Het beroep van [appellant] en Dynamostaal tegen het besluit van 12 mei 2011 is gegrond, zodat dit besluit vernietigd dient te worden, voor zover het voormelde planonderdelen betreft.

2. De raad heeft naar aanleiding van de tussenuitspraak bij besluit van 20 december 2012 het bestemmingsplan "Nijverkamp" gewijzigd en opnieuw vastgesteld. Daarbij is aan het perceel Dynamostraat 34 een maximale milieucategorie 4.2 en de aanduiding "specifieke vorm van bedrijf - open opslag" toegekend, waarbij in artikel 3, lid 3.1, onder q, van de planregels is bepaald dat de voor "Bedrijf" aangewezen gronden onder andere zijn bestemd voor opslag, met dien verstande dat opslag in de open lucht uitsluitend achter de voorgevelrooilijn en binnen het bouwvlak mag plaatsvinden, alsmede op de op de verbeelding voor open opslag aangeduide gronden. Verder is aan het perceel Dynamostraat 31 een maximale bouwhoogte van 13 m toegekend.

2.1. Ingevolge artikel 6:18, eerste lid, van de Awb, zoals dit luidde ten tijde van belang, brengt het aanhangig zijn van beroep tegen een besluit geen verandering in een los van het beroep reeds bestaande bevoegdheid tot intrekking of wijziging van dat besluit.

Ingevolge artikel 6:19, eerste lid, zoals dit luidde ten tijde van belang, wordt, indien een bestuursorgaan een besluit heeft genomen als bedoeld in artikel 6:18, het beroep geacht mede te zijn gericht tegen het nieuwe besluit, tenzij dat besluit aan het beroep geheel tegemoet komt.

2.2. [appellant] en Dynamostaal hebben medegedeeld geen bezwaren te hebben tegen het bij besluit van 20 december 2012 gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan. De Afdeling gaat er derhalve vanuit dat de raad geheel is tegemoet gekomen aan het beroep van [appellant] en Dynamostaal dat was gericht tegen het besluit van 12 mei 2011. Gelet op het bepaalde in artikel 6:19, eerste lid, van de Awb, zoals dit luidde ten tijde van belang, is daarom geen beroep van rechtswege ontstaan tegen het besluit van 20 december 2012, waarbij het bestemmingsplan is gewijzigd en opnieuw is vastgesteld.

3. De raad dient op na te melden wijze tot vergoeding van de proceskosten te worden veroordeeld.

Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Recht doende in naam der Koningin:

I. verklaart het beroep tegen het besluit van 12 mei 2011 gegrond;

II. vernietigt het besluit van de raad van de gemeente Veenendaal van 12 mei 2011 tot vaststelling van het bestemmingsplan "Nijverkamp", voor zover het betreft:

- het plandeel met de bestemming "Bedrijf" aan Dynamostraat 34;

- de aanduiding "maximale bouwhoogte 12 m" op het plandeel met de bestemming "Bedrijf" aan Dynamostraat 31;

III. veroordeelt de raad van de gemeente Veenendaal tot vergoeding van bij [appellant] en Dynamostaal B.V. in verband met de behandeling van het beroep opgekomen proceskosten tot een bedrag van € 944,00 (zegge: negenhonderdvierenveertig euro), geheel toe te rekenen aan door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand, met dien verstande dat betaling aan een van hen bevrijdend werkt ten opzichte van de ander;

IV. gelast dat de raad van de gemeente Veenendaal aan [appellant] en Dynamostaal B.V. het door hen voor de behandeling van het beroep betaalde griffierecht ten bedrage van € 302,00 (zegge: driehonderdtwee euro) vergoedt, met dien verstande dat betaling aan een van hen bevrijdend werkt ten opzichte van de ander.

Aldus vastgesteld door mr. J.A. Hagen, voorzitter, en mr. E. Helder en mr. G. van der Wiel, leden, in tegenwoordigheid van mr. R. Kegge, ambtenaar van staat.

w.g. Hagen w.g. Kegge

voorzitter ambtenaar van staat

Uitgesproken in het openbaar op 17 april 2013

459-661.