Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2013:BZ7588

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
03-04-2013
Datum publicatie
17-04-2013
Zaaknummer
201209352/1/R3
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 5 juli 2012, met zaaknummer 405374, heeft de raad het bestemmingsplan "Bakel, Milheeze en De Rips" vastgesteld.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

201209352/1/R3.

Datum uitspraak: 3 april 2013

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak in het geding tussen:

1. [appellante sub 1], gevestigd te Bakel, gemeente Gemert-Bakel,

2. [appellante sub 2], gevestigd te Bakel, gemeente Gemert-Bakel,

en

de raad van de gemeente Gemert-Bakel,

verweerder.

Procesverloop

Bij besluit van 5 juli 2012, met zaaknummer 405374, heeft de raad het bestemmingsplan "Bakel, Milheeze en De Rips" vastgesteld.

Tegen dit besluit hebben [appellante sub 1] en [appellante sub 2] beroep ingesteld.

De raad heeft een verweerschrift ingediend.

[appellante sub 1], [appellante sub 2] en de raad hebben nadere stukken ingediend.

De zaak is door een meervoudige kamer van de Afdeling verwezen naar een enkelvoudige.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 4 maart 2013, waar de raad, vertegenwoordigd door F.T.H. Branten, werkzaam bij de gemeente, is verschenen.

Overwegingen

1. Het plan is een integrale herziening van het geldende bestemmingsplan "Bakel, Milheeze en De Rips" en is voornamelijk conserverend van aard.

2. [appellante sub 1] en [appellante sub 2], die beiden een aannemingsbedrijf hebben in Bakel, betogen dat de raad het plan ten onrechte heeft vastgesteld omdat de digitaal gepubliceerde bijlagen bij de planregels niet overeenkomen met het besluit tot vaststelling van het plan. De SBI-code voor hun bedrijven, zoals opgenomen in de bijlagen, waarnaar wordt verwezen in de planregels, is niet correct. Deze codering is beperkend ten opzichte van de huidige bestemming en de feitelijke bedrijfsvoering.

3. De raad stelt zich op het standpunt dat naar aanleiding van de zienswijzen tegen het ontwerp-bestemmingsplan van [appellante sub 1] en [appellante sub 2] het plan gewijzigd is vastgesteld en dat de juiste bijlagen met de correcte SBI-code bij de planregels zitten. Er treden geen beperkingen op in de gebruiksmogelijkheden van de percelen.

4. Ingevolge artikel 1.2.2, eerste lid, van het Besluit ruimtelijke ordening (hierna: Bro) is er een landelijke voorziening waar in elektronische vorm ruimtelijke plannen, zoals genoemd in artikel 1.2.1, voor een ieder toegankelijk en raadpleegbaar zijn.

Ingevolge artikel 1.2.3, eerste lid, in samenhang met artikel 1.2.1, eerste lid, aanhef en onder b, wordt, voor zover hier van belang, een bestemmingsplan langs elektronische weg vastgelegd en in die vorm vastgesteld en stelt het college van burgemeester en wethouders een bestemmingsplan op zodanige wijze beschikbaar dat dit langs elektronische weg door een ieder kan worden verkregen.

5. De Afdeling stelt vast dat het plan gewijzigd is vastgesteld naar aanleiding van de zienswijzen.

Het ontwerpplan kent twee bijlagen bij de planregels. In bijlage 1a is de staat van bedrijven/bedrijfsactiviteiten opgenomen op basis van de brochure "Bedrijven en milieuzonering" uit 2009 van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. In deze bijlage worden de activiteiten gerangschikt naar SBI-code van 2008. [appellante sub 1] en [appellante sub 2] hebben beiden een aannemingsbedrijf met een oppervlakte van meer dan 2000 m². De SBI-code voor een bouwbedrijf groter dan 2000 m² bedraagt 41, 42, 43 met nummer 0. In bijlage 1b is een lijst van bedrijven/bedrijfsactiviteiten opgenomen. Voor het bedrijf van [appellante sub 1] en voor het bedrijf van [appellante sub 2] is de SBI-code 51.1 in een aparte kolom in deze bijlage opgenomen.

In het vaststellingsbesluit staat onder punt 4 dat het plan met planidentificatie NL.IMRO.1652.BPBMR-VA01 gewijzigd wordt vastgesteld met de wijzingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zoals opgenomen in bijlagen I en II. In bijlage I, de nota van zienswijzen, staat dat de opgenomen lijst die is gebaseerd op de VNG-lijst niet actueel bleek te zijn met betrekking tot het eigendom en de SBI-code. Aan de raad is daarom het voorstel gedaan om bijlage 1b te wijzigen in die zin dat de datum van de lijst vermeld zou worden en dat de kolom met de onjuiste SBI-code uit de lijst verwijderd zou worden.

6. De Afdeling overweegt dat op de in artikel 1.2.2 van het Bro bedoelde landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl twee versies van het voorliggende plan staan. De versie met IMRO-nummer NL.IMRO.1652.BPBMR-VA01, die is genoemd in het vaststellingsbesluit, bevat niet de voorgestelde wijzigingen zoals in de laatste alinea van overweging 5 opgenomen. In bijlage 1b is de kolom met de onjuiste SBI-code 51.1 niet verwijderd. De versie met IMRO-nummer NL.IMRO.1652.BPBMR-VA02, die niet is genoemd in het vaststellingsbesluit maar wel elektronisch op de landelijke voorziening beschikbaar is gesteld, zonder voorafgaand besluit van de raad, bevat wel de voorgestelde wijzigingen. In bijlage 1b is de kolom met de onjuiste SBI-code verwijderd en is de datum op de lijst vermeld.

Door het raadplegen van de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl wordt derhalve niet duidelijk welke versie van het plan is vastgesteld, nu daar twee versies van het plan ter beschikking zijn gesteld. Gelet op het voorgaande is sprake van een rechtsonzekere situatie omdat niet duidelijk is welk plan de raad langs elektronische weg heeft vastgesteld.

7. Gelet op het voorgaande is de conclusie dat hetgeen [appellante sub 1] en [appellante sub 2] hebben aangevoerd aanleiding geeft voor het oordeel dat het bestreden besluit en bijlage 1b bij de planregels in onderlinge samenhang zijn vastgesteld in strijd met de rechtszekerheid. De beroepen zijn gegrond. Het bestreden besluit dient in zoverre te worden vernietigd.

7.1 De Afdeling ziet aanleiding om met toepassing van artikel 8:72, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) de raad op te dragen om binnen 12 weken na de verzending van de uitspraak een nieuw besluit te nemen tot vaststelling van bijlage 1b bij de planregels en dit op de wettelijk voorgeschreven wijze bekend te maken. De raad hoeft hierbij geen toepassing te geven aan afdeling 3.4 van de Awb.

Voorts dient de raad de versie van het plan met de onjuiste bijlage 1b en foutieve SBI-code te verwijderen of te laten verwijderen van de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.

8. Van proceskosten die voor vergoeding in aanmerking komen, is niet gebleken.

Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Recht doende in naam der Koningin:

I. verklaart de beroepen gegrond;

II. vernietigt het besluit van de raad van de gemeente Gemert-Bakel van 5 juli 2012, met zaaknummer 405374, voor zover het betreft bijlage 1b bij de planregels;

III. draagt de raad van de gemeente Gemert-Bakel op om binnen 12 weken na de verzending van deze uitspraak met inachtneming van hetgeen daarin is overwogen:

a. een nieuw besluit tot vaststelling van bijlage 1b te nemen;

b. dit besluit op de wettelijk voorgeschreven wijze bekend te maken;

c. de versie van het plan met de foutieve bijlage 1b en de daarop staande onjuiste SBI-code te verwijderen of te laten verwijderen van de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl;

IV. gelast dat de raad van de gemeente Gemert-Bakel aan appellanten het door hen voor de behandeling van hun beroepen betaalde griffierecht vergoedt, als volgt:

- € 310,00 (zegge: driehonderdtien euro) voor [appellante sub 1];

- € 310,00 (zegge: driehonderdtien euro) voor [appellante sub 2].

Aldus vastgesteld door mr. M.W.L. Simons-Vinckx, lid van de enkelvoudige kamer, in tegenwoordigheid van mr. M.F.N. Pikart-van den Berg, ambtenaar van staat.

w.g. Simons-Vinckx w.g. Pikart-van den Berg

lid van de enkelvoudige kamer ambtenaar van staat

Uitgesproken in het openbaar op 3 april 2013

350-774.