Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2013:2652

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
17-12-2013
Datum publicatie
24-12-2013
Zaaknummer
201307656/4/R4 en 201307656/2/R4
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening+bodemzaak
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 28 mei 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Bestemmingsplan Buitengebied Tynaarlo" vastgesteld.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

201307656/4/R4 en 201307656/2/R4.

Datum uitspraak: 17 december 2013

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op een verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb)) en, met toepassing van artikel 8:86 van die wet, op het beroep, in het geding tussen:

Vennootschap onder firma V.O.F. Hippisch Centrum Rosworld, gevestigd te Zeijen, gemeente Tynaarlo,

appellante,

en

de raad van de gemeente Tynaarlo,

verweerder.

Procesverloop

Bij besluit van 28 mei 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Bestemmingsplan Buitengebied Tynaarlo" vastgesteld.

Tegen dit besluit heeft onder meer Rosworld beroep ingesteld.

Rosworld heeft de voorzitter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

De voorzitter heeft het verzoek ter zitting behandeld op 28 november 2013. Partijen zijn met kennisgeving niet verschenen.

Rosworld en de raad hebben schriftelijk toestemming gegeven onmiddellijk uitspraak te doen in de hoofdzaak.

De voorzitter heeft de behandeling van het verzoek en het beroep van Rosworld afgesplitst van zaak nr. 201307656/1/R4. De behandeling van de andere tegen het besluit van 28 mei 2013 ingestelde beroepen zal onder laatstgenoemd nummer worden voortgezet.

Overwegingen

1. In dit geval kan nader onderzoek redelijkerwijs niet bijdragen aan de beoordeling van de zaak en bestaat ook overigens geen beletsel om met toepassing van artikel 8:86, eerste lid, van de Awb onmiddellijk uitspraak te doen in de hoofdzaak.

2. Het beroep van Rosworld is gericht tegen de in artikel 23, lid 23.1, van de planregels opgenomen regeling met betrekking tot de door haar geëxploiteerde gronden met, voor zover hier van belang, de bestemming "Sport-Manege" en de functieaanduidingen "recreatie" en "verblijfsrecreatie". Rosworld betoogt dat de planregel ten onrechte niet voorziet in een omschrijving van de activiteiten die de functieaanduidingen toelaten, waardoor rechtsonzekerheid ontstaat.

3. De raad heeft erkend dat de gebruiksmogelijkheden die hij in het plan heeft willen opnemen door middel van de functieaanduidingen niet goed in de planregels zijn verwerkt en heeft na overleg met Rosworld gesteld dat in artikel 23, lid 23.1 had moeten worden aangevuld met de bepaling dat de voor "Sport-Manege" aangewezen gronden zijn bestemd voor:

- logiesverstrekkende bedrijven en kleinschalige verblijfsrecreatie, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding "verblijfsrecreatie";

- sport- en spelactiviteiten met bijbehorende speelvoorzieningen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding "recreatie".

Gelet daarop is het bestreden besluit in zoverre niet met de vereiste zorgvuldigheid voorbereid, hetgeen in strijd is met artikel 3:2 van de Awb.

4. Het beroep van Rosworld is gegrond. Het bestreden besluit komt voor vernietiging in aanmerking voor zover het betreft artikel 23, lid 23.1, nu daarin, anders dan de raad heeft beoogd, geen planregels zijn opgenomen met betrekking tot de functieaanduidingen "recreatie" en "verblijfsrecreatie" binnen de bestemming "Sport-Manege".

5. De voorzitter ziet met het oog op een zo spoedig mogelijke finale geschilbeslechting in dit geval aanleiding om met toepassing van artikel 8:72, derde lid, aanhef en onder b, van de Awb op de hierna te melden wijze zelf in de zaak te voorzien. Hierbij wordt in aanmerking genomen dat de raad en Rosworld wensen dat de planregel op de voormelde wijze wordt vastgesteld en dat overigens niet aannemelijk is dat derden door het zelf in de zaak voorzien in hun belangen worden geschaad. De voorzitter zal bepalen dat deze uitspraak in zoverre in de plaats treedt van het vernietigde besluit.

6. Gelet op het voorgaande dient het verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening te worden afgewezen.

7. Uit oogpunt van rechtszekerheid en gelet op artikel 1.2.3 van het Besluit ruimtelijke ordening, ziet de voorzitter aanleiding de raad op te dragen de hierna in de beslissing nader aangeduide onderdelen van deze uitspraak binnen vier weken na verzending van de uitspraak te verwerken in het elektronisch vastgestelde plan dat te raadplegen is op de landelijke voorziening, www.ruimtelijkeplannen.nl.

8. De raad dient op na te melden wijze tot vergoeding van de proceskosten te worden veroordeeld.

Beslissing

De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

I. verklaart het beroep gegrond;

II. vernietigt het besluit van 28 mei 2013 voor zover het betreft artikel 23, lid 23.1, van de planregels;

III. bepaalt dat artikel 23, lid 23.1, van de planregels komt te luiden als volgt:

De voor ‘sport - manege’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. manege, met daaraan ondergeschikte horeca en detailhandel;

b. het wonen ten behoeve van het bedrijf, al dan niet in combinatie met:

- een aan huis verbonden beroep of aan huis verbonden bedrijfsactiviteiten in de milieucategorieën 1 en 2, die zijn genoemd in de bij deze regels behorende Staat van bedrijven, dan wel naar de aard en de invloed op de omgeving daarmee gelijk te stellen bedrijvigheid;

- een bed and breakfast;

c. logiesverstrekkende bedrijven en kleinschalige verblijfsrecreatie, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘verblijfsrecreatie’;

d. sport- en spelactiviteiten met bijbehorende speelvoorzieningen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘recreatie’;

met de daarbij behorende:

e. tuinen, erven, terreinen, parkeervoorzieningen, water en watergangen, straten en paden;

f. nutsvoorzieningen;

g. waterhuishoudkundige voorzieningen;

h. groenvoorzieningen.

IV. bepaalt dat deze uitspraak in zoverre in de plaats treedt van het besluit voor zover vernietigd;

V. draagt de raad van de gemeente Tynaarlo op om binnen vier weken na verzending van deze uitspraak ervoor zorg te dragen dat de hiervoor vermelde onderdelen II en III worden verwerkt in het elektronisch vastgestelde plan dat te raadplegen is op de landelijke voorziening, www.ruimtelijkeplannen.nl;

VI. wijst het verzoek af;

VII. veroordeelt de raad van de gemeente Tynaarlo tot vergoeding van bij V.O.F. Hippisch Centrum Rosworld in verband met de behandeling van het beroep en het verzoek opgekomen proceskosten tot een bedrag van € 944,00 (zegge: negenhonderdvierenveertig euro), geheel toe te rekenen aan door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand;

VIII. gelast dat de raad van de gemeente Tynaarlo aan V.O.F. Hippisch Centrum Rosworld het door haar betaalde griffierecht ten bedrage van in totaal € 636,00 (zegge: zeshonderdzesendertig euro) voor de behandeling van het beroep en het verzoek vergoedt.

Aldus vastgesteld door mr. T.G. Drupsteen, als voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. H.E. Postma, ambtenaar van staat.

w.g. Drupsteen w.g. Postma

voorzitter ambtenaar van staat

Uitgesproken in het openbaar op 17 december 2013

539.