Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2013:2629

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
24-12-2013
Datum publicatie
24-12-2013
Zaaknummer
201304951/1/R4
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 9 april 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Winkelcentrum Walburg" vastgesteld.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

201304951/1/R4.

Datum uitspraak: 24 december 2013

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak in het geding tussen:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Vastned Retail Nederland B.V., gevestigd te Rotterdam,

appellante,

en

de raad van de gemeente Zwijndrecht,

verweerder.

Procesverloop

Bij besluit van 9 april 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Winkelcentrum Walburg" vastgesteld.

Tegen dit besluit heeft Vastned beroep ingesteld.

De raad heeft een verweerschrift ingediend.

Vastned heeft een nader stuk ingediend.

De zaak is door een meervoudige kamer van de Afdeling verwezen naar een enkelvoudige.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 6 december 2013, waar Vastned, vertegenwoordigd door P. Deraedt en P.H.H. den Bremer, en de raad, vertegenwoordigd door M. Scholten en R.S. Olivieira, beiden werkzaam bij de gemeente, zijn verschenen.

Overwegingen

1. Ter zitting heeft Vastned haar beroepsgrond dat het plan ten onrechte niet voorziet in een uitbreiding van functies, waaronder de door haar gewenste zonnestudio, ingetrokken.

2. Bij de vaststelling van een bestemmingsplan heeft de raad beleidsvrijheid om bestemmingen aan te wijzen en regels te geven die de raad uit een oogpunt van een goede ruimtelijke ordening nodig acht. De Afdeling toetst deze beslissing terughoudend. Dit betekent dat de Afdeling aan de hand van de beroepsgronden beoordeelt of aanleiding bestaat voor het oordeel dat de raad zich niet in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat het plan strekt ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening. Voorts beoordeelt de Afdeling aan de hand van de beroepsgronden of het bestreden besluit anderszins is voorbereid of genomen in strijd met het recht.

3. Het plan voorziet in een actuele juridisch-planologische regeling voor het centrumgebied van Zwijndrecht. Met het plan wordt beoogd te voorzien in een overwegend conserverende regeling.

4. Vastned kan zich niet verenigen met de vaststelling van het plan, voor zover het betrekking heeft op het plandeel met de bestemming "Centrum" voor het perceel Dollard 62 te Zwijndrecht, waarop zich het overdekte winkelcentrum Walburg bevindt. Volgens Vastned, die in het winkelcentrum enkele panden in eigendom heeft, heeft de raad wat betreft de dansschool, het magazijn, de liftschacht en de lichtkoepel ten onrechte de feitelijke en vergunde situatie niet als zodanig bestemd.

4.1. De raad heeft in het verweerschrift erkend dat de dansschool, het magazijn, de liftschacht en de lichtkoepel abusievelijk niet als zodanig in het plan zijn bestemd. Nu de raad zich in zoverre op een ander standpunt stelt dan hij in het bestreden besluit heeft gedaan en niet is gebleken dat gewijzigde omstandigheden hiertoe aanleiding hebben gegeven, moet worden geoordeeld dat het bestreden besluit wat deze onderdelen betreft niet met de vereiste zorgvuldigheid is voorbereid.

4.2. In hetgeen Vastned heeft aangevoerd ziet de Afdeling aanleiding voor het oordeel dat het bestreden besluit is genomen in strijd met artikel 3:2 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) voor zover de op het perceel Dollard 62 te Zwijndrecht aanwezige dansschool, het magazijn, de liftschacht en de lichtkoepel niet als zodanig zijn bestemd. Het beroep is gegrond, zodat het bestreden besluit in zoverre dient te worden vernietigd.

4.3. Met betrekking tot het verzoek van Vastned en de raad om de in overweging 4.2. genoemde gebreken te laten herstellen door toepassing te geven aan artikel 8:51a, eerste lid, van de Awb, overweegt de Afdeling dat zij hiertoe geen aanleiding ziet, nu tussen partijen geen verschil van mening bestaat over de wijze waarop de gebreken dienen te worden hersteld. De Afdeling ziet aanleiding om met toepassing van artikel 8:72, vierde lid, van de Awb de raad op te dragen met inachtneming van deze uitspraak een nieuw besluit te nemen voor zover dat wordt vernietigd en zal daartoe een termijn stellen. Het door de raad te nemen nieuwe besluit behoeft niet overeenkomstig afdeling 3.4 van de Awb te worden voorbereid.

4.4. Van proceskosten die voor vergoeding in aanmerking komen is niet gebleken.

Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

I. verklaart het beroep gegrond;

II. vernietigt het besluit van de raad van de gemeente Zwijndrecht van 9 april 2013, kenmerk 2012-11312, wat betreft het plandeel met de bestemming "Centrum" voor het perceel Dollard 62 te Zwijndrecht, voor zover de op dat perceel aanwezige dansschool, het magazijn, de liftschacht en de lichtkoepel niet als zodanig zijn bestemd;

III. draagt de raad van de gemeente Zwijndrecht op om binnen 16 weken na de verzending van deze uitspraak met inachtneming van hetgeen daarin is overwogen een nieuw besluit te nemen voor zover dit is vernietigd en dit op de wettelijk voorgeschreven wijze bekend te maken;

IV. gelast dat de raad van de gemeente Zwijndrecht aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Vastned Retail Nederland B.V. het door haar voor de behandeling van het beroep betaalde griffierecht ten bedrage van € 318,00 (zegge: driehonderdachttien euro) vergoedt.

Aldus vastgesteld door mr. W.D.M. van Diepenbeek, lid van de enkelvoudige kamer, in tegenwoordigheid van mr. A.J. Kuipers, ambtenaar van staat.

w.g. Van Diepenbeek w.g. Kuipers

lid van de enkelvoudige kamer ambtenaar van staat

Uitgesproken in het openbaar op 24 december 2013

271-685.