Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2013:2171

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
27-11-2013
Datum publicatie
27-11-2013
Zaaknummer
201304470/1/R1
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 26 maart 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Hengelo Zuid-Veldwijk e.o." vastgesteld.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

201304470/1/R1.

Datum uitspraak: 27 november 2013

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak in het geding tussen:

[appellante], gevestigd te Hengelo,

en

de raad van de gemeente Hengelo,

verweerder.

Procesverloop

Bij besluit van 26 maart 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Hengelo Zuid-Veldwijk e.o." vastgesteld.

Tegen dit besluit heeft [appellante] beroep ingesteld.

De raad heeft een verweerschrift ingediend.

De zaak is door een meervoudige kamer van de Afdeling verwezen naar een enkelvoudige.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 6 november 2013, waar [appellante], vertegenwoordigd door mr. S.W. Boot, advocaat te Rotterdam, en de raad, vertegenwoordigd door M. Brummelhuis en M. de Vries, beiden werkzaam bij de gemeente, zijn verschenen.

Overwegingen

1. Het plan voorziet in een actueel planologisch kader voor het gebied Zuid-Veldwijk.

2. Bij de vaststelling van een bestemmingsplan heeft de raad beleidsvrijheid om bestemmingen aan te wijzen en regels te geven die de raad uit een oogpunt van een goede ruimtelijke ordening nodig acht. De Afdeling toetst deze beslissing terughoudend. Dit betekent dat de Afdeling aan de hand van de beroepsgronden beoordeelt of aanleiding bestaat voor het oordeel dat de raad zich niet in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat het plan strekt ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening. Voorts beoordeelt de Afdeling aan de hand van de beroepsgronden of het bestreden besluit anderszins is voorbereid of genomen in strijd met het recht.

3. [appellante] betoogt dat de groothandel in bouwmaterialen die zij exploiteert aan de [locatie] ten onrechte niet als zodanig is bestemd. In de planregels wordt verwezen naar SBI-code 4673.2, hetgeen betekent dat ter plaatse een groothandel in bouwmaterialen met een bedrijfsoppervlakte van maximaal 2000 m² is toegelaten. [appellante] wijst erop dat de ter plaatse aanwezige groothandel een omvang heeft van ongeveer 6000 m².

4. Aan het perceel aan de [locatie] zijn de bestemming "Bedrijf" en de aanduiding "specifieke vorm van bedrijf - 5-44" toegekend.

Ingevolge artikel 3, lid 3.1, aanhef en onder b, vijfde streepje, van de planregels zijn de gronden ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van bedrijf - 5-44" bestemd voor een groothandel in hout- en bouwmaterialen met SBI-code 4673.2.

5. De raad heeft in het verweerschrift erkend dat in de planregels is verwezen naar een onjuiste SBI-code en dat niet is beoogd de groothandel van [appellante] op het perceel aan de [locatie] niet als zodanig te bestemmen. Nu de raad zich in zoverre op een ander standpunt stelt en niet is gebleken dat gewijzigde omstandigheden hiertoe aanleiding hebben gegeven, moet worden geoordeeld dat het bestreden besluit, wat betreft de zinsnede "SBI-code 4673.2" in artikel 3, lid 3.1, onder b, vijfde streepje, van de planregels niet met de vereiste zorgvuldigheid is voorbereid. Het beroep van [appellante] is gegrond. Het besluit dient in zoverre wegens strijd met artikel 3:2 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) te worden vernietigd.

6. Nu niet aannemelijk is dat derdebelanghebbenden in hun belangen zouden kunnen worden geschaad, ziet de Afdeling aanleiding om met toepassing van artikel 8:72, derde lid, aanhef en onder b, van de Awb op de hierna te melden wijze zelf in de zaak te voorzien en te bepalen dat deze uitspraak ten aanzien van dit planonderdeel in de plaats treedt van het bestreden besluit voor zover dit is vernietigd. Hierbij betrekt de Afdeling dat de groothandel onder het voorgaande plan als zodanig was bestemd.

7. Uit oogpunt van rechtszekerheid en gelet op artikel 1.2.3 van het Besluit ruimtelijke ordening, ziet de Afdeling aanleiding de raad op te dragen het hierna in de beslissing nader aangeduide onderdeel van deze uitspraak binnen vier weken na verzending van de uitspraak te verwerken op de landelijke voorziening, www.ruimtelijkeplannen.nl.

8. De raad dient op na te melden wijze in de proceskosten te worden veroordeeld.

Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

I. verklaart het beroep gegrond;

II. vernietigt het besluit van de raad van de gemeente Hengelo, van 26 maart 2013, voor zover het de zinsnede "SBI-code 4673.2" in artikel 3, lid 3.1, onder b, vijfde streepje, van de planregels betreft;

III. bepaalt dat aan artikel 3, lid 3.1, onder b, vijfde streepje, van de planregels achter "specifieke vorm van bedrijf - 5-44" wordt toegevoegd "SBI-code 2008 4673.1";

IV. bepaalt dat deze uitspraak in zoverre in de plaats treedt van het besluit, voor zover dit is vernietigd;

V. draagt de raad van de gemeente Hengelo op om binnen vier weken na verzending van deze uitspraak ervoor zorg te dragen dat de onderdelen II en III verwerkt worden in het elektronisch vastgestelde plan dat te raadplegen is op de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl;

VI. veroordeelt de raad van de gemeente Hengelo, tot vergoeding van bij [appellante] in verband met de behandeling van het beroep opgekomen proceskosten tot een bedrag van € 944,00 (zegge: negenhonderdvierenveertig euro), geheel toe te rekenen aan door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand;

VII. gelast dat de raad van de gemeente Hengelo aan [appellante] het door haar voor de behandeling van het beroep betaalde griffierecht ten bedrage van € 318,00 (zegge: driehonderdachttien euro) vergoedt.

Aldus vastgesteld door mr. Th.C. van Sloten, lid van de enkelvoudige kamer, in tegenwoordigheid van mr. L. Brand, ambtenaar van staat.

w.g. Van Sloten w.g. Brand

lid van de enkelvoudige kamer ambtenaar van staat

Uitgesproken in het openbaar op 27 november 2013

575.