Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2013:1872

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
31-10-2013
Datum publicatie
06-11-2013
Zaaknummer
201307616/2/R1
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 27 juni 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Herziening de Wissel" vastgesteld.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

201307616/2/R1.

Datum uitspraak: 31 oktober 2013

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op een verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht) in het geding tussen:

[verzoeker sub 1] en [verzoeker sub 2], beiden wonend te Eys, gemeente Gulpen-Wittem,

verzoekers,

en

de raad van de gemeente Gulpen-Wittem,

verweerder.

Procesverloop

Bij besluit van 27 juni 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Herziening de Wissel" vastgesteld.

Tegen dit besluit hebben [verzoeker sub 1] en [verzoeker sub 2] beroep ingesteld.

[verzoeker sub 1] en [verzoeker sub 2] hebben de voorzitter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

Bij besluit van 26 september 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Herziening de Wissel" gewijzigd vastgesteld.

De voorzitter heeft het verzoek ter zitting behandeld op 15 oktober 2013, waar [verzoeker sub 1] en [verzoeker sub 2], in persoon, en de raad, vertegenwoordigd door K.M.E. Litjens, werkzaam bij de gemeente, zijn verschenen.

Overwegingen

1. Het oordeel van de voorzitter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure.

2. Het bij besluit van 27 juni 2013 vastgestelde plan voorziet in een aangepaste regeling voor de gronden achter de woningen aan De Wissel te Eys waaraan in het tot dusver geldende bestemmingsplan "Kern Eys" de aanduidingen "tuin" en "landschapswaarden" zijn toegekend (deze gronden hierna: de TLW-zone).

3. Het besluit van 26 september 2013 ziet op hetzelfde plangebied als het besluit van 27 juni 2013 en komt niet tegemoet aan het beroep van [verzoeker sub 1] en [verzoeker sub 2]. Hun beroep heeft van rechtswege mede betrekking op het besluit van 26 september 2013.

4. [verzoeker sub 1] en [verzoeker sub 2] betogen dat in het plan ten onrechte de TLW-zone ongedaan is gemaakt. Het vrije en groene karakter achter de woningen dient zo veel mogelijk behouden te blijven. [verzoeker sub 1] en [verzoeker sub 2] vrezen dat op een van de buurpercelen direct tegen de erfgrens met hun perceel een garage met een hoogte van 3 m zal worden opgericht, waardoor hun zicht wordt belemmerd.

4.1. De raad stelt dat binnen de TLW-zone inmiddels, ondanks het verbod daartoe in de op de TLW-zone betrekking hebbende planregeling, bouwwerken opgericht zijn die in het kader van de regeling voor vergunningvrij bouwen zijn toegestaan. Deze situatie heeft tot veel verwarring geleid. Tot op heden is volgens de raad steeds handhavend opgetreden. Teneinde deze voor de gemeente onwerkbare en onwenselijke situatie op te heffen, is er voor gekozen om de bewoners tegemoet te komen en de TLW-zone met de bouwrestricties te laten vervallen, aldus de raad.

4.2. De TLW-zone betreft een overgangszone tussen de aan de straatzijde gelegen gronden waarop woningen gebouwd mogen worden en de gronden met de bestemming "Natuur". De TLW-zone is in het bestemmingsplan "Kern Eys" aldus vormgegeven dat aan de desbetreffende gronden binnen de bestemming "Wonen - 1" de aanduidingen "tuin" en "landschapswaarden" zijn toegekend, waarbij ter plaatse van die aanduidingen geen bebouwing is toegestaan, behoudens, onder bepaalde voorwaarden, tuinhuisjes.

4.3. De voorzitter leidt uit de uitspraak van de Afdeling van 10 juli 2013 in zaak no. 201209655/1/A1 af dat gedeelten van percelen aan De Wissel die direct bij een hoofdgebouw zijn gelegen en feitelijk zijn ingericht ten dienste van het gebruik van dat gebouw, maar die ingevolge het bestemmingsplan "Kern Eys" zijn aangeduid als gronden voor de instandhouding en ontwikkeling van de aanwezige landschappelijke waarden, vanwege de landschappelijke waarden die daaraan zijn toegekend niet kunnen worden aangemerkt als "erf" en daarmee als "achtererfgebied" als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht. Gelet daarop kan op voormelde perceelgedeelten geen op de grond staand bijbehorend bouwwerk vergunningvrij worden opgericht. Met het vervallen van de TLW-zone kunnen op die perceelgedeelten dergelijke bouwwerken wel worden opgericht.

4.4. De voorzitter acht het standpunt van de raad dat de TLW-zone dient te worden geschrapt, omdat deze door het uitsluiten van de mogelijkheden voor vergunningvrij bouwen in de tuinen van de woningen aan De Wissel tot de onwenselijke situatie heeft geleid dat in tuinen gebruikelijke bebouwing niet kan worden opgericht, op voorhand niet onredelijk. Daarbij betrekt hij dat de raad heeft gesteld dat deze aanpassing geen afbreuk doet aan onder meer de aanwezige landschappelijke en natuurlijke waarden en [verzoeker sub 1] en [verzoeker sub 2] in dit verband niet hebben aangevoerd dat in de TLW-zone specifieke landschappelijke waarden bescherming verdienen. Voorts is de bijgebouwenregeling die voor percelen elders geldt, voor de desbetreffende gronden in het plan niet toepasselijk verklaard, zodat niet kan worden staande gehouden dat de functie van het gebied als overgangszone tussen de bebouwde kern en het buitengebied teniet wordt gedaan. Ook in de wens van [verzoeker sub 1] en [verzoeker sub 2] om gevrijwaard te blijven van een garage tegen hun perceelgrens, welke op zichzelf op grond van de regeling voor vergunningvrije bouwwerken toelaatbaar is, ziet de voorzitter geen aanleiding voor de verwachting dat de bestreden besluiten in de hoofdzaak niet in stand zullen blijven.

5. Gelet hierop bestaat aanleiding het verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening af te wijzen.

6. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

Beslissing

De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

wijst het verzoek af.

Aldus vastgesteld door mr. Th.G. Drupsteen, als voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. S. Zwemstra, ambtenaar van staat.

w.g. Drupsteen w.g. Zwemstra

voorzitter ambtenaar van staat

Uitgesproken in het openbaar op 31 oktober 2013

91.