Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2013:1860

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
01-11-2013
Datum publicatie
06-11-2013
Zaaknummer
201306604/2/R4
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 30 mei 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Kern Nieuwkoop" vastgesteld.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

201306604/2/R4.

Datum uitspraak: 1 november 2013

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op een verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht) in het geding tussen onder meer:

[verzoekster], wonend te Nieuwkoop,

verzoekster,

en

de raad van de gemeente Nieuwkoop,

verweerder.

Procesverloop

Bij besluit van 30 mei 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Kern Nieuwkoop" vastgesteld.

Tegen dit besluit heeft onder meer [verzoekster] beroep ingesteld.

[verzoekster] heeft de voorzitter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

De voorzitter heeft het verzoek ter zitting behandeld op 8 oktober 2013, waar [verzoekster], vertegenwoordigd door [gemachtigde], en de raad, vertegenwoordigd door M.E.B. Beckfeld en R. Kouch, beiden werkzaam bij de gemeente, zijn verschenen.

Voorts zijn ter zitting [partij] en anderen, vertegenwoordigd door [gemachtigde], als partij gehoord.

Overwegingen

1. Het oordeel van de voorzitter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure.

2. Het plan voorziet in een actualisering van het juridisch-planologisch kader voor de kern van Nieuwkoop. Het plan bestemt de huidige situatie en voorziet in enkele nieuwe ontwikkelingen.

3. [verzoekster] richt zich tegen het plandeel met de bestemming "Wonen" en de aanduiding "bouwvlak" alsmede tegen de aanduiding "wro-zone wijzigingsgebied 6" voor het perceel aan de [locatie] te Nieuwkoop.

4. Ingevolge artikel 4, lid 4.7, onder 4.7.5, van de planregels is het college van burgemeester en wethouders bevoegd de bestemming van de gronden ter plaatse van de aanduiding "wro-zone wijzigingsgebied 6" ([locatie]) op de verbeelding, geheel of gedeeltelijk te wijzigen in de bestemming "Wonen" en "Tuin", met dien verstande dat:

a. er op de desbetreffende gronden voorzien moet kunnen worden in voldoende parkeergelegenheid;

b. de goothoogte van de woningen mag niet meer bedragen dan 6 m;

c. de bouwhoogte van de woningen mag niet meer bedragen dan 10 m;

d. het maximale aantal woningen bedraagt 3 woningen;

e. voldaan moet worden aan alle relevante wet en regelgeving;

f. voldaan moet worden aan het gemeentelijk en regionaal woningbouw beleid;

g. voor het overige zijn de regels van de bestemming "Tuin" en "Wonen" (artikelen 14 en 20) van overeenkomstige toepassing.

4.1. Voor zover [verzoekster] zich richt tegen de aanduiding "wro-zone wijzigingsgebied 6" voor het perceel aan de [locatie] te Nieuwkoop is de door [verzoekster] gevreesde woningbouw eerst mogelijk na wijziging van het plan. Niet is gebleken dat hiertoe de procedure is aangevangen en gelet op de schriftelijke uiteenzetting van [partij] en anderen is evenmin te verwachten dat op korte termijn gebruik zal worden gemaakt van de wijzigingsbevoegdheid. De voorzitter is derhalve van oordeel dat geen spoedeisend belang aanwezig is, aangezien eerst na de vaststelling van een wijzigingsplan, waartegen rechtsmiddelen kunnen worden aangewend, onomkeerbare gevolgen kunnen ontstaan. Gelet hierop bestaat aanleiding het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening voor zover het betrekking heeft op de aanduiding "wro-zone wijzigingsgebied 6" voor het perceel aan de [locatie] te Nieuwkoop af te wijzen.

5. [verzoekster] kan zich niet verenigen met het plandeel met de bestemming "Wonen" en de aanduiding "bouwvlak" dat is toegekend aan een deel van het naast haar perceel gelegen perceel aan de [locatie] te Nieuwkoop. Daartoe voert zij aan dat aan dit deel van het perceel een bouwvlak is toegekend, maar dat geen maximum is gesteld aan het aantal woningen en geen goot- en bouwhoogte is opgenomen. Volgens [verzoekster] kan door deze wijziging ten opzichte van het vorige plan een onbeperkt aantal woningen worden gebouwd op dit deel van het perceel. Zij vreest voor een onaanvaardbare aantasting van haar woon- en leefklimaat als gevolg van de bouw van nieuwe woningen ter plaatse.

5.1. Uit de verbeelding volgt dat, voor zover hier van belang, aan een deel van het perceel aan de [locatie] te Nieuwkoop de bestemming "Wonen" en de aanduidingen "bouwvlak" en "wro-zone wijzigingsgebied 6" zijn toegekend.

Ingevolge artikel 20, lid 20.2, onder 20.2.1, onder a, van de planregels mogen hoofdgebouwen uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd.

Ingevolge lid 20.2, onder 20.2.1, onder g, mag ter plaatse van de aanduiding "maximum aantal wooneenheden" op de verbeelding, het aantal woningen niet meer bedragen dan is aangegeven.

5.2. De raad heeft ter zitting toegelicht dat beoogd is door middel van een wijzigingsbevoegdheid drie woningen ter plaatse van het perceel aan de [locatie] te Nieuwkoop mogelijk te maken. Volgens de raad behoort het op de verbeelding opgenomen bouwvlak bij de wijzigingsbevoegdheid en is niet beoogd om een directe bouwtitel toe te kennen. Naar het oordeel van de voorzitter volgt niet uit de verbeelding en de planregels dat het bouwvlak behoort bij de wijzigingsbevoegdheid. Nu volgens de verbeelding aan het perceel aan de [locatie] te Nieuwkoop niet de aanduiding "maximum aantal wooneenheden" is toegekend, wordt naar het oordeel van de voorzitter ter plaatse de bouw van een onbeperkt aantal woningen binnen de bestemming "Wonen" rechtstreeks mogelijk gemaakt. Gelet hierop heeft de raad naar het oordeel van de voorzitter niet vastgesteld hetgeen hij heeft beoogd vast te stellen. De voorzitter ziet derhalve aanleiding om na afweging van alle belangen het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening voor zover het betrekking heeft op het plandeel met de bestemming "Wonen" en de aanduiding "bouwvlak" voor het perceel aan de [locatie] te Nieuwkoop toe te wijzen.

6. Gelet op het hetgeen onder 5.2. is overwogen ziet de voorzitter aanleiding de hierna te melden voorlopige voorziening te treffen.

7. De raad dient op na te melden wijze tot vergoeding van de proceskosten te worden veroordeeld.

Beslissing

De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

I. schorst bij wijze van voorlopige voorziening het besluit van de raad van de gemeente Nieuwkoop van 30 mei 2013, kenmerk 2013-054, tot vaststelling van het bestemmingsplan "Kern Nieuwkoop", voor zover het betreft het plandeel met de bestemming "Wonen" en de aanduiding "bouwvlak" voor het perceel aan de [locatie] te Nieuwkoop;

II. wijst het verzoek voor het overige af;

III. veroordeelt de raad van de gemeente Nieuwkoop tot vergoeding van bij [verzoekster] in verband met de behandeling van het verzoek opgekomen proceskosten tot een bedrag van € 944,00 (zegge: negenhonderdvierenveertig euro), geheel toe te rekenen aan door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand;

IV. gelast dat de raad van de gemeente Nieuwkoop aan [verzoekster] het door haar voor de behandeling van het verzoek betaalde griffierecht ten bedrage van € 160,00 (zegge: honderdzestig euro) vergoedt.

Aldus vastgesteld door mr. J.A.W. Scholten-Hinloopen, als voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. L.C. Lodeweges, ambtenaar van staat.

w.g. Scholten-Hinloopen w.g. Lodeweges

voorzitter ambtenaar van staat

Uitgesproken in het openbaar op 1 november 2013

625.