Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2013:1730

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
30-10-2013
Datum publicatie
30-10-2013
Zaaknummer
201300799/1/A1
Formele relaties
Eerste aanleg: ECLI:NL:RBARN:2012:2677, Bekrachtiging/bevestiging
Rechtsgebieden
Omgevingsrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 4 september 2012 heeft het college aan [belanghebbende] een omgevingsvergunning voor de duur van vijf jaar verleend voor het plaatsen van een tijdelijke supermarkt op het perceel aan de [locatie] te Huissen (hierna: het perceel).

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

201300799/1/A1.

Datum uitspraak: 30 oktober 2013

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak op het hoger beroep van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Jumbo Huissen B.V., gevestigd te Huissen, gemeente Lingewaard,

appellante,

tegen de uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank Arnhem van 4 december 2012 in zaak nrs. 12/5137 en 12/5640 in het geding tussen:

Jumbo

en

het college van burgemeester en wethouders van Lingewaard.

Procesverloop

Bij besluit van 4 september 2012 heeft het college aan [belanghebbende] een omgevingsvergunning voor de duur van vijf jaar verleend voor het plaatsen van een tijdelijke supermarkt op het perceel aan de [locatie] te Huissen (hierna: het perceel).

Bij uitspraak van 4 december 2012 heeft de voorzieningenrechter, voor zover van belang, het door Jumbo daartegen ingestelde beroep ongegrond verklaard. Deze uitspraak is aangehecht.

Tegen deze uitspraak heeft Jumbo hoger beroep ingesteld.

Het college heeft een verweerschrift ingediend.

Daartoe in de gelegenheid gesteld, heeft [belanghebbende] een schriftelijke uiteenzetting gegeven.

Jumbo en het college hebben nadere stukken ingediend.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 11 september 2013, waar Jumbo, vertegenwoordigd door [gemachtigden], bijgestaan door mr. G. Bosma, advocaat te Utrecht, en het college, vertegenwoordigd door E.P.H. Weijde-Leenders en mr. R.D. Garritsen, werkzaam bij de gemeente, zijn verschenen. Voorts is daar [belanghebbende], vertegenwoordigd door J. de Leeuw, gehoord.

Overwegingen

1. Jumbo heeft ter zitting haar beroepsgrond dat het rapport "Centrumvisie Huissen, Initiatieven oppakken en investeren" van februari 2007 van Seinpost Adviesbureau B.V. in strijd met artikel 3:11, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht niet ter inzage heeft gelegen, ingetrokken.

2. Ingevolge het ter plaatse geldende bestemmingsplan "Buitendijks gebied 2005" rust op het perceel de bestemming "Natuur".

Het bouwen en gebruiken van een tijdelijke supermarkt op het perceel is in strijd met het bestemmingsplan. Het college heeft daarvoor een omgevingsvergunning verleend voor de duur van vijf jaar.

3. Ingevolge artikel 2.12, eerste lid, aanhef en onder a, onderdeel 3o, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: de Wabo) kan de omgevingsvergunning, voor zover de aanvraag betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, indien de activiteit in strijd is met het bestemmingsplan slechts worden verleend indien de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat.

Ingevolge het tweede lid kan in afwijking van het eerste lid, aanhef en onder a, onderdeel 3°, de vergunning, voor zover zij betrekking heeft op een activiteit voor een bepaalde termijn, worden verleend, indien de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening.

4. Niet in geschil is dat de tijdelijkheid van de voorziene supermarkt op het perceel voldoende is geborgd.

5. Jumbo betoogt dat de voorzieningenrechter heeft miskend dat de omgevingsvergunning is verleend in strijd met een goede ruimtelijke ordening. Zij voert daartoe aan dat geen behoefte bestaat aan de voorziene, tijdelijke supermarkt met een bruto vloeroppervlakte (hierna: bvo) van 1.500 m2 en dat deze leidt tot een verzwakking van de hoofdwinkelstructuur.

5.1. In de ruimtelijke onderbouwing "Huissen, Molenweide, tijdelijke vestiging supermarkt" van 15 juni 2012 van adviesbureau SAB bij de omgevingsvergunning is uiteengezet dat op grond van de aangepaste centrumvisie van Huissen de bestaande Albert Heijn-supermarkt zal verhuizen naar de locatie van de Hema aan de Langestraat en de Hema zal verhuizen naar de locatie van de bestaande supermarkt. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is een omgevingsvergunning verleend voor een tijdelijke supermarkt buitendijks. Dat ten tijde van de zitting niet vaststaat dat de Hema verhuist naar de locatie van de bestaande Albert Heijn-supermarkt maakt dat niet anders. Het college diende te beslissen op de aanvraag om omgevingsvergunning van [belanghebbende] voor een bouwplan ten behoeve van de Albert Heijn.

Ter zitting heeft het college toegelicht dat de bestaande vestiging van Albert Heijn weliswaar ongeveer 700 m2 bvo omvat, maar dat mede naar aanleiding van de sluiting van de Super de Boer-supermarkt met 850 m2 bvo in het centrum behoefte bestaat aan een full service supermarkt in Huissen en dat de tijdelijke supermarkt met 1.500 m2 bvo in die behoefte voorziet totdat de nieuwe permanente Albert Heijn-supermarkt is gerealiseerd.

De voorzieningenrechter heeft terecht overwogen dat voldoende is gebleken van een behoefte aan de voorziene tijdelijke supermarkt met 1.500 m2 bvo en niet is gebleken dat de hoofdwinkelstructuur wordt verzwakt door de komst daarvan.

Het betoog faalt.

6. Jumbo betoogt dat de omgevingsvergunning in strijd met de goede ruimtelijke ordening is verleend aangezien de toename van het verkeer van en naar het parkeerterrein Molenweide ten gevolge van de voorziene tijdelijke supermarkt leidt tot een aantasting van het Natura 2000-gebied

"Gelderse Poort".

6.1. In de Flora- en faunarapportage Molenweide, tijdelijke vestiging supermarkt, van 27 maart 2012 van adviesbureau SAB (hierna: quickscan) wordt geconcludeerd dat de tijdelijke vestiging van de supermarkt op het Natura 2000-gebied "Gelderse Poort" niet leidt tot negatieve effecten op dat gebied.

Het betoog van Jumbo slaagt reeds niet omdat zij slechts heeft gesteld dat het bouwplan leidt tot een aantasting van het Natura-2000-gebied zonder dat zij inhoudelijke gronden tegen de quickscan heeft aangevoerd.

7. Tevens betoogt Jumbo dat de voorzieningenrechter heeft miskend dat de omgevingsvergunning niet verleend kon worden, nu deze is verleend in strijd met de uitgangspunten van de plantoelichting bij het bestemmingsplan "Buitendijks gebied 2005".

7.1. De omgevingsvergunning is verleend voor bouwen en gebruiken in afwijking van het bestemmingsplan. Er is niet gebleken van het bestaan van een rechtsregel die inhoudt dat een dergelijke omgevingsvergunning niet verleend kan worden indien die in strijd is met de uitgangspunten van de plantoelichting bij het bestemmingsplan.

Het betoog faalt.

8. Jumbo betoogt dat de voorzieningenrechter heeft miskend dat weliswaar geen ontheffing van de Ruimtelijke Verordening Gelderland (hierna: de verordening) is vereist, maar dat gelet op de verordening aangetoond dient te worden dat de voorziene tijdelijke supermarkt bijdraagt aan de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. Voorts betoogt zij dat de omgevingsvergunning is verleend in strijd met provinciaal beleid.

8.1. Ingevolge artikel 2, lid 2.2, van de verordening is nieuwe bebouwing ten behoeve van wonen en werken slechts toegestaan binnen bestaand stedelijk gebied en enkele specifiek aangewezen contouren en zoekzones.

Ingevolge lid 2.6 kan in afwijking van het bepaalde in 2.2 in een bestemmingsplan nieuwe bebouwing tevens worden mogelijk gemaakt indien in de toelichting bij het bestemmingsplan wordt aangetoond dat sprake is van een ontwikkeling die redelijkerwijs niet kan worden gerealiseerd binnen de in 2.2 genoemde gebieden en indien deze ontwikkeling bijdraagt aan de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit.

8.2. Niet in geschil is dat geen alternatieve locatie voorhanden is voor de vestiging van een tijdelijke supermarkt in de omvang zoals deze is aangevraagd en dat deze derhalve niet redelijkerwijs kan worden gerealiseerd in de in artikel 2, lid 2.2, van de verordening genoemde gebieden. Voorts wordt onder verwijzing naar rechtsoverweging 5.1 overwogen dat de tijdelijke supermarkt een tussenstap is om later een permanente supermarkt van vergelijkbare omvang in het centrum van Huissen mogelijk te maken en deze ontwikkeling in die zin bijdraagt aan de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. Hetgeen Jumbo in hoger beroep heeft aangevoerd, leidt tevens niet tot het oordeel dat de omgevingsvergunning in strijd met provinciaal beleid is verleend.

Het betoog faalt.

9. Het hoger beroep is ongegrond. De uitspraak, voor zover aangevallen, dient te worden bevestigd.

10. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

bevestigt de aangevallen uitspraak, voor zover aangevallen.

Aldus vastgesteld door mr. D.A.C. Slump, voorzitter, en Th.C. van Sloten en mr. E. Helder, leden, in tegenwoordigheid van mr. V. van Dorst, ambtenaar van staat.

w.g. Slump w.g. Van Dorst

voorzitter ambtenaar van staat

Uitgesproken in het openbaar op 30 oktober 2013

270-761.