Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2012:BX3946

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
08-08-2012
Datum publicatie
08-08-2012
Zaaknummer
201104431/1/R4
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 25 januari 2011 heeft het college geweigerd het bestemmingsplan "Centrum Noordwijkerhout 2007" te wijzigen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

201104431/1/R4.

Datum uitspraak: 8 augustus 2012

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak in het geding tussen:

P. Nulkes, wonend te Noordwijkerhout,

appellant,

en

het college van burgemeester en wethouders van Noordwijkerhout,

verweerder.

1. Procesverloop

Bij besluit van 25 januari 2011 heeft het college geweigerd het bestemmingsplan "Centrum Noordwijkerhout 2007" te wijzigen.

Tegen dit besluit heeft Nulkes bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 15 april 2011, beroep ingesteld. De gronden van het beroep zijn aangevuld bij brief van 12 mei 2011.

Het college heeft een verweerschrift ingediend.

Nulkes heeft een nader stuk ingediend.

De zaak is door een meervoudige kamer van de Afdeling verwezen naar een enkelvoudige.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 15 maart 2012, waar Nulkes, in persoon en bijgestaan door mr. A.K. Koornneef, en de raad, vertegenwoordigd door mr. F.P. van Galen, advocaat te Leiden, en mr. J.C.F. Knapp, wethouder, zijn verschenen.

2. Overwegingen

2.1. Nulkes heeft verzocht het bestemmingsplan "Centrum Noordwijkerhout 2007" met toepassing van artikel 7, zevende lid, onder c, van de planregels te wijzigen ten behoeve van de vestiging van een horecagelegenheid in de vorm van een grand-café op het perceel aan de Dorpsstraat 3B te Noordwijkerhout.

2.2. Nulkes voert aan dat zijn aanvraag ten onrechte is geweigerd vanwege de op het indienen van vijf zienswijzen gebaseerde vrees voor maatschappelijke onrust. Dit is volgens hem in strijd met artikel 3:2 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb). Daartoe voert hij aan dat zijn te vestigen grand-café niet te vergelijken is met een kroeg, maar meer met de verderop gelegen horecagelegenheid "Het wapen van Noordwijkerhout" en dat voor maatschappelijke onrust niet behoeft te worden gevreesd. Volgens hem is de weigering in het besluit onvoldoende gemotiveerd.

Nulkes voert aan dat het college de naar voren gebrachte zienswijzen onjuist heeft geïnterpreteerd en ten onrechte gedeeltelijk gegrond heeft verklaard. Volgens hem zijn de zienswijzen gericht tegen de vestiging van een grand-café categorie h5. De vestiging van een grand-café categorie h5 is reeds op grond van het bestemmingsplan niet toegestaan, zodat de zienswijzen in zoverre ten onrechte gegrond zijn verklaard.

Nulkes betoogt dat zijn aanvraag om een grand-café te vestigen aan de Dorpsstraat 3B past binnen de doelstelling en de voorschriften van het bestemmingsplan "Centrum Noordwijkerhout 2007" en dat het college van burgemeester en wethouders willekeurig en in strijd met artikel 3:4 van de Awb handelt door de vrees van omwonenden zwaarder te laten wegen dan zijn belangen bij de vestiging van het grand-café.

Nulkes voert aan dat in strijd met het vertrouwensbeginsel is gehandeld, doordat het college herhaaldelijk heeft medegedeeld medewerking te zullen verlenen aan de vestiging van een horecagelegenheid tot maximaal categorie h4 (grand-café) op het perceel aan de Dorpsstraat 3B, waarbij zaalexploitatie wordt uitgesloten.

2.2.1. Het college voert aan dat bij de beoordeling van de vraag of toepassing aan de wijzigingsbevoegdheid kan en moet worden gegeven relevant is of sprake zal zijn van relatief lichte daghoreca of niet. Het type horeca moet, volgens de toelichting bij het bestemmingsplan, daghoreca zijn met een uitloop naar de (vroege) avond. De raad heeft een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor de categorieën h1 tot en met h4. De raad wenste geen vestiging van (avond- en nacht)horecavoorzieningen als bedoeld in categorieën h5 en h6 binnen "Doelzone B", als bedoeld in de planvoorschriften van het bestemmingsplan "Centrum Noordwijkerhout 2007".

Nulkes heeft verzocht om toepassing van de wijzigingsbevoegdheid voor een grand-café waar alcoholische dranken worden verstrekt. Volgens het college kan een grand-café vallen onder categorie h2 en/of categorie h4 en/of categorie h5, al naar gelang de nadruk meer ligt op een hapje met een drankje of een complete maaltijd en of de nadruk ligt op het verstrekken van alcolholhoudende dranken of niet-alcoholische dranken. Bij de beoordeling van de categorie-indeling zal worden gekeken naar de hoofdfunctie die de meest nadelige effecten heeft voor het woon- en leefklimaat.

Pas in een later stadium is duidelijk geworden dat het de bedoeling van Nulkes is dat het grand-café, waar alcohol wordt geschonken, tot 02:00 uur is geopend. Daarmee is het volgens het college in feite tevens een inrichting als bedoeld in categorie h5. Volgens het college kan uit het bestemmingsplan zelf genoegzaam worden opgemaakt dat op het perceel met toepassing van de wijzigingsbevoegdheid slechts - relatief lichte - daghoreca gevestigd kan worden. Het college heeft, naar gesteld, ook nooit een andere indruk gewekt.

2.2.2. Ingevolge artikel 7, lid 7, onder c, van het bestemmingsplan "Centrum Noordwijkerhout 2007" zijn burgemeester en wethouders bevoegd de bestemming "Centrumdoeleinden" te wijzigen en nieuwvestiging van een horecagelegenheid toe te staan, met dien verstande dat:

a. de bevoegdheid betrekking heeft op maximaal twee nieuwe horecagelegenheden van maximaal categorie h1 tot en met h4;

b. een horecagelegenheid uitsluitend is toegestaan binnen de "Doelzone B" op de plankaart;

c. een horecagelegenheid zich moet oriënteren op de Dorpsringweg;

d. een horecagelegenheid uitsluitend is toegestaan op de begane grond;

e. het bepaalde in artikel 12, lid 7, van overeenkomstige toepassing is.

In artikel 1, eerste lid, onder 30 van de planregels is vermeld wat onder horecabedrijf wordt verstaan. Daarbij is de volgende categorie indeling opgenomen:

- Categorie h1: inrichtingen, waarvan de hoofdfunctie bestaat uit het verschaffen van logies per nacht of voor langere tijd, zoals hotels, pensions en andere daarmee gelijk te stellen inrichtingen.

- Categorie h2: inrichtingen waarvan de hoofdfunctie bestaat uit het verstrekken van in eigen onderneming bereide en in hoofdzaak complete maaltijden voor gebruik ter plaatse, zoals restaurants, bistro's, grillrooms en andere daarmee gelijk te stellen horeca.

- Categorie h3: inrichtingen, waarvan de hoofdfunctie bestaat uit het snel serveren en/of verstrekken van al dan niet in eigen onderneming bereide kleine maaltijden of kleine etenswaren, zoals snackbars, cafetaria, fritures, broodjeszaken, croissanterieën en andere daarmee gelijk te stellen inrichtingen.

- Categorie h4: inrichtingen, waarvan de hoofdfunctie bestaat uit het verstrekken van alcoholvrije dranken en/of ijs voor gebruik ter plaatse, zoals koffiehuizen, theehuizen, espressobars, ijssalons en andere daarmee gelijk te stellen inrichtingen.

- Categorie h5: inrichtingen, waarvan de hoofdfunctie bestaat uit het verstrekken van alcoholhoudende dranken voor gebruik ter plaatse, zonder amusementsprogramma, zoals cafés, bars, bodega's en andere daarmee gelijk te stellen inrichtingen.

- Categorie h6: inrichtingen, waarvan de hoofdfunctie bestaat uit het verstrekken van alcoholhoudende dranken voor gebruik ter plaatse, met amusementsprogramma, zoals bardancings, cafés met dansgelegenheid, nachtclubs en andere daarmee gelijk te stellen inrichtingen.

2.2.3. In de toelichting bij het bestemmingsplan "Centrum Noordwijkerhout 2007" is vermeld dat onderzoek is verricht naar de knelpunten en kansen met betrekking tot de horecastructuur van Noordwijkerhout. Dit onderzoek is beschreven in de rapportage "Horecastructuurvisie Noordwijkerhout" (Ecorys-Kolpron, 22 juni 2005). De conclusies van dit onderzoek vormen de grondslag voor de in dit bestemmingsplan opgenomen planologische horecaregeling. In dit onderzoek is de horeca in het plangebied geanalyseerd en is een scenario opgesteld voor de ruimtelijke aspecten. Volgens het onderzoek past horeca het beste in het gebied rond de "Witte Kerk". Avondhoreca is volgens het onderzoek oververtegenwoordigd, zodat wordt ingezet op verschuiving van de horecastructuur naar meer daghoreca, ter ondersteuning van het winkelaanbod. Een maatregel daartoe is volgens het onderzoek het faciliteren van de vestiging van één horecagelegenheid aan de Dorpsringweg. Volgens het onderzoek is het gewenste type horeca daarbij daghoreca met een uitloop naar de (vroege) avond. Daarbij kan volgens het onderzoek worden gedacht aan een grand-café.

2.2.4. De Afdeling overweegt dat ingevolge artikel 7, lid 7, aanhef en onder c, sub 1 van de planregels van het bestemmingsplan "Centrum Noordwijkerhout 2007" het college bevoegd is het bestemmingsplan te wijzigen om vestiging van een horecagelegenheid toe te staan, met dien verstande dat de bevoegdheid betrekking heeft op horecagelegenheden van maximaal categorieën h1 tot en met h4.

Uit artikel 1, eerste lid, onder 30, van de planregels blijkt, voor zover thans van belang, dat categorie h2 betrekking heeft op inrichtingen waarvan de hoofdfunctie bestaat uit het verstrekken van in eigen onderneming bereide en in hoofdzaak complete maaltijden voor gebruik ter plaatse, zoals restaurants, bistro's, grillrooms en andere daarmee gelijk te stellen horeca en categorie h4 op inrichtingen, waarvan de hoofdfunctie bestaat uit het verstrekken van alcoholvrije dranken en/of ijs voor gebruik ter plaatse, zoals koffiehuizen, theehuizen, espressobars, ijssalons en andere daarmee gelijk te stellen inrichtingen.

Een belangrijk deel van het verzoek van Nulkes houdt in dat het grand-café, waar alcoholische dranken zullen worden verstrekt, tot 02:00 uur open kan zijn. Daaruit heeft het college af mogen leiden dat het de bedoeling van Nulkes was ook te voorzien in nachthoreca. Gelet hierop heeft het college zich op het standpunt mogen stellen dat Nulkes tevens horeca van categorie h5 wil realiseren, waarbij de exploitatie niet primair is gericht op het verstrekken van maaltijden. Het college heeft derhalve terecht geconcludeerd dat niet is voldaan aan de voorwaarde voor de toepassing van de wijzigingsbevoegdheid, omdat het verzoek geen betrekking heeft op horeca van maximaal categorieën h1 tot en met h4. Gelet hierop kan niet worden geoordeeld dat de weigering louter is gebaseerd op de angst van de omwonenden voor overlast. Voorts kan niet worden geoordeeld dat het college ter zake onvoldoende onderzoek heeft verricht. Daarbij betrekt de Afdeling dat het college Nulkes in de gelegenheid heeft gesteld aan te tonen dat het bij zijn plannen gaat om horeca die past binnen de categorieën h1 tot en met h4. Van door het college ondubbelzinnig en ongeclausuleerd gedane toezeggingen dat zou worden meegewerkt aan de vorm van horeca zoals door Nulkes gewenst, is de Afdeling niet gebleken.

2.3. Het beroep is ongegrond. Gelet hierop bestaat geen aanleiding het college met toepassing van artikel 8:73 van de Awb te veroordelen tot vergoeding van schade.

2.4. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

3. Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Recht doende in naam der Koningin:

verklaart het beroep ongegrond.

Aldus vastgesteld door mr. M.A.A. Mondt-Schouten, lid van de enkelvoudige kamer, in tegenwoordigheid van mr. B. Klein Nulent, ambtenaar van staat.

w.g. Mondt-Schouten w.g. Klein Nulent

lid van de enkelvoudige kamer ambtenaar van staat

Uitgesproken in het openbaar op 8 augustus 2012

433.