Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2012:BW5962

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
16-05-2012
Datum publicatie
16-05-2012
Zaaknummer
201011997/1/R4
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 14 oktober 2010 heeft de raad het bestemmingsplan "Eerste herziening bestemmingsplan regionaal bedrijventerrein Oude Tonge" vastgesteld.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
ABkort 2012/201
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

201011997/1/R4.

Datum uitspraak: 16 mei 2012

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak in het geding tussen:

de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid Eurobox Self Storage Finance B.V. en Eurobox Bedrijfsbouw B.V. (hierna: Eurobox Self Storage Finance B.V. en Eurobox Bedrijfsbouw B.V.), beide gevestigd te Amsterdam,

appellanten,

en

de raad van de gemeente Oostflakkee,

verweerder.

1. Procesverloop

Bij besluit van 14 oktober 2010 heeft de raad het bestemmingsplan "Eerste herziening bestemmingsplan regionaal bedrijventerrein Oude Tonge" vastgesteld.

Tegen dit besluit hebben Eurobox Self Storage Finance B.V. en Eurobox Bedrijfsbouw B.V. bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 13 december 2010, beroep ingesteld.

De raad heeft een verweerschrift ingediend.

Eurobox Self Storage Finance B.V. en Eurobox Bedrijfsbouw B.V. en de raad hebben nadere stukken ingediend.

De zaak is door een meervoudige kamer van de Afdeling verwezen naar een enkelvoudige.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 29 februari 2012, waar Eurobox Self Storage Finance B.V. en Eurobox Bedrijfsbouw B.V., vertegenwoordigd door T.J.C. van Dam en J. van Dam, bijgestaan door mr. P.J.A. Engelvaart, werkzaam bij Emphasis Ruimtelijke Ordening & Juridisch Advies te Drunen, en de raad, vertegenwoordigd door mr. drs. M.J.J. Bakelaar en C.J. Slui, beiden werkzaam bij de gemeente, bijgestaan door mr. F.J. Jongsma-de Valck, advocaat te Rotterdam, zijn verschenen. Voorts is daar als partij gehoord [derdebelanghebbende], bijgestaan door mr. A.B. Verhage, werkzaam bij ZLTO.

Met instemming van partijen hebben Eurobox Self Storage Finance B.V. en Eurobox Bedrijfsbouw B.V. na de zitting nadere stukken in het geding gebracht.

Met toestemming van partijen is een nadere zitting achterwege gelaten.

2. Overwegingen

Ontvankelijkheid

2.1. De raad stelt zich op het standpunt dat het beroep niet-ontvankelijk dient te worden verklaard voor zover dat is ingesteld namens Eurobox Self Storage B.V., nu zij feitelijk niet bestaat. Uit het uittreksel van het handelsregister blijkt immers dat de juiste, volledige naam van het bedrijf is Eurobox Self Storage Finance B.V. Voor zover ervan dient te worden uitgegaan dat het beroep is ingesteld namens Eurobox Self Storage Finance B.V., stelt de raad subsidiair dat Eurobox Self Storage Finance B.V. geen belanghebbende is bij het bestreden besluit nu zij geen eigenaar is van gronden in het plangebied aangezien de koopovereenkomst met de commanditaire vennootschap Bedrijvenpark Oostflakkee (hierna: BPO) inmiddels is ontbonden.

Eurobox Bedrijfsbouw B.V. is volgens de raad evenmin belanghebbende bij het bestreden besluit aangezien de aan haar voor de oprichting van een bedrijfsverzamelgebouw verleende bouwvergunning eerste fase van rechtswege is vervallen en de koopovereenkomst met betrekking tot het perceel waarop het bedrijfsverzamelgebouw was voorzien, is ontbonden. In een nader stuk heeft de raad er voorts op gewezen dat Eurobox Bedrijfsbouw B.V. op 13 oktober 2011 is opgehouden te bestaan.

2.1.1. Ingevolge artikel 8.2, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening (hierna: Wro) kan een belanghebbende bij de Afdeling beroep instellen tegen een besluit omtrent vaststelling van een bestemmingsplan.

Ingevolge artikel 1:2, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) wordt onder belanghebbende verstaan degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken.

De wetgever heeft deze eis gesteld teneinde te voorkomen dat een ieder, in welke hoedanigheid ook, of een persoon met slechts een verwijderd of indirect belang als belanghebbende zou moeten worden beschouwd en beroep zou kunnen instellen. Om als belanghebbende in de zin van de Awb te kunnen worden aangemerkt, dient een natuurlijk persoon dan wel een rechtspersoon een voldoende objectief, en actueel, eigen, persoonlijk belang te hebben dat hem in voldoende mate onderscheidt van anderen en dat rechtstreeks wordt geraakt door het bestreden besluit.

2.1.2. Volgens een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel is Eurobox Bedrijfsbouw B.V. met ingang van 13 oktober 2011 ontbonden. Uit de overgelegde conceptovereenkomst tot overdracht van aandelen van Eurobox Bedrijfsbouw B.V. kan niet worden afgeleid dat sprake is van een rechtsopvolger onder bijzondere titel die heeft besloten het rechtsgeding voort te zetten. Gelet daarop is de Afdeling van oordeel dat Eurobox Bedrijfsbouw B.V. geen belang meer heeft bij beoordeling van haar beroep. Het beroep dient dan ook niet-ontvankelijk te worden verklaard, voor zover ingesteld namens Eurobox Bedrijfsbouw B.V.

De Afdeling overweegt verder dat sprake is van een kennelijke verschrijving en dat het beroep moet worden geacht mede te zijn ingediend namens Eurobox Self Storage Finance B.V. Ten tijde van de vaststelling van het plan had Eurobox Self Storage Finance B.V. een koopovereenkomst gesloten met BPO ter zake van een perceel in het plangebied. De juridische eigendom van het perceel was ten tijde van het nemen van het bestreden besluit nog niet aan Eurobox Self Storage Finance B.V. overgedragen. In de koopovereenkomst is, voor zover thans van belang, bepaald dat Eurobox Self Storage Finance B.V. zich verplicht het verkochte te (doen) bebouwen met een bedrijfsverzamelgebouw. Verder is in de overeenkomst een vaste koopprijs van het perceel vastgelegd. Uit deze overeenkomst kan worden afgeleid dat het risico van waardeverandering is overgegaan op Eurobox Self Storage Finance B.V. Gelet daarop is de Afdeling van oordeel dat het belang van Eurobox Self Storage Finance B.V. in dit geval rechtstreeks bij het bestreden besluit is betrokken. Nu ter zitting tot op zekere hoogte aannemelijk is gemaakt dat Eurobox Self Storage Finance B.V. schade heeft geleden als gevolg van het bestreden besluit, is de Afdeling van oordeel dat Eurobox Self Storage Finance B.V. belang heeft bij een oordeel omtrent de rechtmatigheid van dit besluit.

Procedurele bezwaren

2.2. Eurobox Self Storage Finance B.V. betoogt dat het plan ten onrechte gewijzigd is vastgesteld. Volgens haar had opnieuw een ontwerpplan ter inzage moeten worden gelegd.

2.2.1. De raad kan bij de vaststelling van het plan daarin wijzigingen aanbrengen ten opzichte van het ontwerp. Slechts indien de afwijkingen van het ontwerp naar aard en omvang zodanig groot zijn dat een wezenlijk ander plan is vastgesteld, dient de wettelijke procedure opnieuw te worden doorlopen. De raad heeft het plan gewijzigd vastgesteld in de zin dat een geurzone is opgenomen op de verbeelding. Deze wijziging ten opzichte van het ontwerp is naar aard en omvang niet zo groot dat geoordeeld moet worden dat een wezenlijk ander plan voorligt. Daarbij wordt in aanmerking genomen dat de geurzone slechts betrekking heeft op een ondergeschikt deel van het plangebied.

2.3. Eurobox Self Storage Finance B.V. stelt voorts dat het plan ten onrechte niet digitaal is vastgesteld.

2.3.1. Dienaangaande overweegt de Afdeling dat daartoe geen wettelijke verplichting bestond, nu het ontwerpplan voor 1 januari 2010 ter inzage is gelegd.

2.4. Eurobox Self Storage Finance B.V. stelt verder dat de termijn als bedoeld in artikel 3.8, vierde lid, van de Wro niet in acht is genomen, nu het vastgestelde plan binnen twee weken na vaststelling bekend is gemaakt. Verder stelt zij dat het vastgestelde plan niet is gepubliceerd op de website van de gemeente en evenmin op ruimtelijke plannen.nl.

2.4.1. Het aangevoerde heeft betrekking op mogelijke onregelmatigheden van na de datum van het bestreden besluit en kan reeds om die reden de rechtmatigheid van het besluit niet aantasten. Deze mogelijke onregelmatigheden kunnen geen grond vormen voor de vernietiging van het bestreden besluit.

Inhoudelijke bezwaren

2.5. Eurobox Self Storage Finance B.V. kan zich niet verenigen met de gewijzigde vaststelling van het plan, voor zover daarbij een geurzone is opgenomen op de verbeelding voor de veehouderij van [derdebelanghebbende] aan de [locatie] te Oude Tonge. Zij stelt daardoor in haar belangen te worden geschaad nu de geurzone over een groot deel van het perceel ligt waar de oprichting van een bedrijfsverzamelgebouw is voorzien. Daarvoor is op 12 februari 2009 een bouwvergunning eerste fase verleend.

2.5.1. Ter zitting is vastgesteld dat ongeveer tweederde van het perceel binnen de geurzone ligt. Niet in geschil is dat het bedrijfsverzamelgebouw een geurgevoelig object is. Naar aanleiding van het raadsbesluit en het verhandelde ter zitting stelt de Afdeling vast dat voor de vaststelling van het plan de gevolgen van de opname van de geurzone voor de gebruiksmogelijkheden van het perceel niet ten volle zijn onderkend. Eerst na vaststelling van het plan is bezien of tegemoet kon worden gekomen aan de belangen van Eurobox Self Storage Finance B.V. Dit getuigt niet van een zorgvuldige belangenafweging in het kader van de voorbereiding van het plan. De Afdeling is dan ook van oordeel dat het plan op dit punt in strijd met de ingevolge artikel 3:2 van de Awb bij de voorbereiding van een besluit te betrachten zorgvuldigheid is voorbereid. Het beroep is gegrond en het bestreden besluit dient te worden vernietigd, voor zover daarbij de geurzone is vastgesteld.

2.5.2. De Afdeling ziet aanleiding met toepassing van artikel 8:72, derde lid, van de Awb de rechtsgevolgen van het bestreden besluit, voor zover vernietigd, in stand te laten en overweegt daartoe dat tussen partijen niet in geschil is dat geen gebruik zal worden gemaakt van eventuele bouwmogelijkheden op het perceel en dat Eurobox Self Storage Finance B.V. met deze procedure uitsluitend heeft beoogd een beoordeling van de rechtmatigheid van het bestreden besluit te verkrijgen ter voorbereiding van een schadevergoedingsvordering.

Proceskostenveroordeling

2.6. De raad dient ten aanzien van Eurobox Self Storage Finance B.V. op na te melden wijze tot vergoeding van de proceskosten te worden veroordeeld.

3. Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Recht doende in naam der Koningin:

I. verklaart het beroep van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Eurobox Bedrijfsbouw B.V. niet-ontvankelijk;

II. verklaart het beroep van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Eurobox Self Storage Finance B.V. gegrond;

III. vernietigt het besluit van de raad van de gemeente Oostflakkee van 14 oktober 2010, voor zover daarbij de geurzone is vastgesteld;

IV. bepaalt dat de rechtsgevolgen van dat besluit, voor zover vernietigd, in stand blijven;

V. veroordeelt de raad van de gemeente Oostflakkee tot vergoeding van bij de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Eurobox Self Storage Finance B.V. in verband met de behandeling van het beroep opgekomen proceskosten tot een bedrag van € 874,00 (zegge: achthonderdvierenzeventig euro), geheel toe te rekenen aan door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand;

VI. gelast dat de raad van de gemeente Oostflakkee aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Eurobox Self Storage Finance B.V. het door haar voor de behandeling van het beroep betaalde griffierecht ten bedrage van € 298,00 (zegge: tweehonderdachtennegentig euro) vergoedt.

Aldus vastgesteld door mr. W.D.M. van Diepenbeek, lid van de enkelvoudige kamer, in tegenwoordigheid van mr. K.M. Gerkema, ambtenaar van staat.

w.g. Van Diepenbeek w.g. Gerkema

lid van de enkelvoudige kamer ambtenaar van staat

Uitgesproken in het openbaar op 16 mei 2012

472.