Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2012:BW3065

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
18-04-2012
Datum publicatie
18-04-2012
Zaaknummer
201107156/1/A2
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 27 september 2010 heeft de Belastingdienst/Toeslagen de huurtoeslag van [wederpartij] over 2009 vastgesteld op nihil en € 655,00 aan uitbetaalde voorschotten teruggevorderd.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

201107156/1/A2.

Datum uitspraak: 18 april 2012

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak op het hoger beroep van:

de Belastingdienst/Toeslagen,

appellant,

tegen de uitspraak van de rechtbank 's-Gravenhage van 17 mei 2011 in zaak nr. 10/9083 in het geding tussen:

de erven van [wederpartij] (hierna: de erven)

en

de Belastingdienst/Toeslagen.

1. Procesverloop

Bij besluit van 27 september 2010 heeft de Belastingdienst/Toeslagen de huurtoeslag van [wederpartij] over 2009 vastgesteld op nihil en € 655,00 aan uitbetaalde voorschotten teruggevorderd.

Bij besluit van 29 november 2010 heeft de Belastingdienst/Toeslagen het door de erven daartegen gemaakte bezwaar ongegrond verklaard.

Bij uitspraak van 17 mei 2011, verzonden op 23 mei 2011, heeft de rechtbank, voor zover thans van belang, het door de erven daartegen ingestelde beroep gegrond verklaard, dat besluit vernietigd en de Belastingdienst/Toeslagen opgedragen een nieuw besluit te nemen voor het berekeningsjaar 2009 met inachtneming van hetgeen in de uitspraak is overwogen. Deze uitspraak is aangehecht.

Tegen deze uitspraak heeft de Belastingdienst/Toeslagen bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 30 juni 2011, hoger beroep ingesteld. De gronden van het hoger beroep zijn aangevuld bij brief van 27 juli 2011.

Ter uitvoering van die uitspraak heeft de Belastingdienst/Toeslagen bij besluit van 30 september 2011 het door de erven tegen het besluit van 27 september 2010 gemaakte bezwaar gegrond verklaard, de huurtoeslag over 2009 vastgesteld op € 655,00 en € 21,00 aan rente vergoed.

De erven hebben hierop een reactie ingediend.

De zaak is door een meervoudige kamer van de Afdeling verwezen naar een enkelvoudige.

Desgevraagd hebben partijen bij brieven van 26 en 27 januari 2012 toestemming verleend als bedoeld in artikel 8:57 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) om in het geding uitspraak te doen zonder zitting. Vervolgens heeft de Afdeling bepaald dat het onderzoek ter zitting achterwege blijft.

2. Overwegingen

2.1. Ingevolge artikel 7, eerste lid, van de Wet op de huurtoeslag is het recht op en de hoogte van de huurtoeslag afhankelijk van de draagkracht, waaronder begrepen het vermogen, van de huurder, diens partner en de medebewoners.

Ingevolge artikel 2, eerste lid, onder p, van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen (hierna: de Awir) is inkomensgegeven: inkomensgegeven als bedoeld in artikel 21, onderdeel e, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen

Ingevolge artikel 7, eerste lid, wordt ter bepaling van de draagkracht voor de toepassing van een inkomensafhankelijke regeling het toetsingsinkomen, bedoeld in artikel 8, van de belanghebbende en dat van zijn partner in aanmerking genomen.

Ingevolge artikel 8, eerste lid, is toetsingsinkomen: het op het berekeningsjaar betrekking hebbende inkomensgegeven.

Ingevolge het vijfde lid wordt bij overlijden van de belanghebbende, zijn partner, of een medebewoner, in afwijking in zoverre van het eerste en tweede lid het toetsingsinkomen van de overledene berekend door het op grond van die leden bepaalde toetsingsinkomen tijdsevenredig te herleiden naar een jaarinkomen.

Ingevolge artikel 21, onder e, van de Algemene wet inzake de rijksbelastingen (hierna: de Awr) wordt onder inkomensgegeven verstaan:

1°. […];

2°. indien over een kalenderjaar geen aanslag of navorderingsaanslag inkomstenbelasting is of wordt vastgesteld: het na afloop van dat kalenderjaar van betrokkene over dat kalenderjaar laatst bepaalde belastbare loon.

2.2. Op 29 maart 2009 is [wederpartij] overleden. Uitgaande van het laatst bepaalde belastbare loon bedroeg zijn toetsingsinkomen in 2009 € 5.270,00. De Belastingdienst/Toeslagen heeft dit bedrag herleid naar een maandinkomen en vervolgens naar een jaarinkomen door het te vermenigvuldigen met 12/3. Omdat het op die wijze berekende toetsingsinkomen van € 21.080,00 geen aanspraak op huurtoeslag geeft, heeft de Belastingdienst/Toeslagen de huurtoeslag vastgesteld op nihil en de uitbetaalde voorschotten teruggevorderd.

De rechtbank heeft overwogen dat vanwege het overlijden van [wederpartij] incidentele uitkeringen zijn gedaan die onderdeel zijn van zijn laatst bepaalde belastbare loon. Bij het tijdsevenredig herleiden van het toetsingsinkomen naar een jaarinkomen zijn deze incidentele inkomsten vier keer meegerekend, met als gevolg dat geen aanspraak bestaat op huurtoeslag. Naar het oordeel van de rechtbank is dat in strijd met de bedoeling van de wetgever, die met het tijdsevenredig herleiden naar een jaarinkomen heeft beoogd recht te doen aan de inkomenssituatie van de belanghebbende toen hij nog in leven was. Volgens de rechtbank dienen de incidentele inkomsten dan ook buiten beschouwing te worden gelaten.

2.3. De Belastingdienst/Toeslagen betoogt dat de rechtbank aldus heeft miskend dat moet worden uitgegaan van het inkomensgegeven, zijnde het laatst bepaalde belastbare loon van € 5.270,00. Dit bedrag dient op grond van artikel 8, vijfde lid, van de Awir te worden herleid naar een jaarinkomen, aldus de Belastingdienst/Toeslagen.

2.3.1. Uit artikel 8, eerste lid, van de Awir vloeit voort dat het inkomensgegeven, als bedoeld in artikel 21, onder e, onder 2º, van de Awr, als uitgangspunt geldt voor de bepaling van het toetsingsinkomen van [wederpartij]. Het laatst bepaalde belastbare loon van € 5.270,00 is derhalve het toetsingsinkomen als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Awir. Ingeval een belanghebbende komt te overlijden, moet ingevolge artikel 8, vijfde lid, van de Awir het aldus bepaalde toetsingsinkomen tot een jaarinkomen worden herleid. De Belastingdienst/Toeslagen heeft het toetsingsinkomen van € 5.270,00 daarom terecht herleid naar een jaarinkomen door het te vermenigvuldigen met 12/3. Daarbij zijn geen correcties aangebracht in verband met het incidentele karakter van bepaalde inkomsten. Zoals ook blijkt uit de uitspraak van de Afdeling van 30 november 2011 in zaak nr. 201105379/1/H2, is deze benadering juist.

Het betoog slaagt.

2.4. Het hoger beroep is gegrond. De aangevallen uitspraak dient te worden vernietigd. Doende hetgeen de rechtbank zou behoren te doen, zal de Afdeling het beroep tegen het besluit van 29 november 2010 van de Belastingdienst/Toeslagen alsnog ongegrond verklaren.

2.5. Het besluit van 30 september 2011 wordt, gelet op artikel 6:24 van de Awb, gelezen in samenhang met de artikelen 6:18, eerste lid, en 6:19, eerste lid, van die wet, geacht eveneens voorwerp te zijn van dit geding.

Het besluit van 30 september 2011 is genomen ter uitvoering van de uitspraak van de rechtbank. Door de vernietiging van die uitspraak is de grondslag aan dat besluit komen te ontvallen. Het besluit dient daarom te worden vernietigd.

2.6. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

3. Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Recht doende in naam der Koningin:

I. verklaart het hoger beroep gegrond;

II. vernietigt de uitspraak van de rechtbank 's-Gravenhage van 17 mei 2011 in zaak nr. 10/9083;

III. verklaart het bij de rechtbank in die zaak ingestelde beroep ongegrond;

IV. verklaart het beroep tegen het besluit van 30 september 2011 van de Belastingdienst/Toeslagen, kenmerk: 0561.62.078.T.09.6.4012, gegrond;

V. vernietigt dat besluit.

Aldus vastgesteld door mr. C.J. Borman, lid van de enkelvoudige kamer, in tegenwoordigheid van mr. R.H.L. Dallinga, ambtenaar van staat.

w.g. Borman w.g. Dallinga

lid van de enkelvoudige kamer ambtenaar van staat

Uitgesproken in het openbaar op 18 april 2012

18-686.