Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2012:BW0628

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
26-03-2012
Datum publicatie
03-04-2012
Zaaknummer
201202050/4/V4
Rechtsgebieden
Vreemdelingenrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Bij mondelinge uitspraak van 26 maart 2012 heeft de voorzitter de minister bij wijze van voorlopige voorziening opgedragen de gevolgen van de overdracht aan België, die vanwege het ontbreken van een tijdige en adequate informatievoorziening aan de gemachtigde van de vreemdeling niet door de voorzitter kon worden getoetst, ongedaan te maken door de vreemdeling binnen 72 uur na het doen van de uitspraak naar Nederland terug te halen. (…) Tijdige en adequate informatievoorziening (…) impliceert in ieder geval dat de minister, indien hem bekend is dat een vreemdeling wordt bijgestaan door een gemachtigde, hij die gemachtigde op voet van artikel 2:1 van de Awb informeert over het voornemen om de uitzetting van de vreemdeling te effectueren, onder vermelding van de datum en het tijdstip ervan, en op zodanig moment dat niet alleen de gemachtigde voldoende gelegenheid heeft om desgewenst een verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening in te stellen, maar ook de voorzitter voldoende gelegenheid heeft om dat verzoek op zorgvuldige wijze te beoordelen (zie ook de uitspraak van 22 november 2011 in zaak nr. 201112082/2/V2; www.raadvanstate.nl). In de onderhavige zaak is niet in geschil dat de minister de vreemdeling op 20 maart 2012 naar België heeft uitgezet zonder diens gemachtigde van diens voornemen daartoe op de hoogte te stellen, terwijl het hem bekend was dat die gemachtigde namens de vreemdeling naar aanleiding van de inbewaringstelling van de vreemdeling op 14 maart 2012 bij de voorzitter een verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening ter voorkoming van de uitzetting had ingediend.

Wetsverwijzingen
Algemene wet bestuursrecht
Algemene wet bestuursrecht 2:1
Algemene wet bestuursrecht 8:81
Vreemdelingenwet 2000
Vreemdelingenwet 2000 63
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
NJB 2012/1058
JV 2012/218
RV20120069 met annotatie van Reneman A.M. Marcelle
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

201202050/4/V4.

Datum uitspraak: 26 maart 2012

RAAD VAN STATE

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

PROCES-VERBAAL van de mondelinge uitspraak van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op een verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht; hierna: de Awb) hangende het hoger beroep van:

[de vreemdeling],

verzoeker,

tegen de uitspraak van de rechtbank 's Gravenhage van 8 februari 2012 in zaak nr. 11/38307 in het geding tussen:

de vreemdeling

en

de minister voor Immigratie, Integratie en Asiel.

Bij besluit van 25 november 2011 heeft de minister een aanvraag van de vreemdeling om hem een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd te verlenen afgewezen.

Bij uitspraak van 8 februari 2012, verzonden op dezelfde dag, heeft de rechtbank het daartegen door de vreemdeling ingestelde beroep ongegrond verklaard.

Tegen deze uitspraak heeft de vreemdeling bij brief, bij de Raad van State binnengekomen op 24 februari 2012, hoger beroep ingesteld.

Bij uitspraak van 5 maart 2012 in zaak nr. 201202050/2/V4 heeft de voorzitter een verzoek van de vreemdeling om het treffen van een voorlopige voorziening afgewezen.

Bij uitspraak van 20 maart 2012 in zaak nr. 201202050/3/V4 heeft de voorzitter opnieuw een verzoek van de vreemdeling om het treffen van een voorlopige voorziening afgewezen.

Bij brief van 23 maart 2012 heeft de vreemdeling de voorzitter opnieuw verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

De voorzitter heeft de zaak ter zitting behandeld op 26 maart 2012, waar de vreemdeling, vertegenwoordigd door mr. A.E.M. de Vries, advocaat te Amsterdam, en de minister, vertegenwoordigd door mr. F.S. Schoot, werkzaam bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, zijn verschenen.

Bij mondelinge uitspraak van 26 maart 2012 heeft de voorzitter de minister bij wijze van voorlopige voorziening opgedragen de gevolgen van de overdracht aan België, die vanwege het ontbreken van een tijdige en adequate informatievoorziening aan de gemachtigde van de vreemdeling niet door de voorzitter kon worden getoetst, ongedaan te maken door de vreemdeling binnen 72 uur na het doen van de uitspraak naar Nederland terug te halen.

Daartoe heeft de voorzitter het volgende van belang geacht.

Volgens vaste jurisprudentie van de voorzitter van de Afdeling wordt bij een verzoek van een vreemdeling dat strekt tot voorkoming van diens uitzetting gedurende de behandeling van het door hem ingestelde hoger beroep, eerst een spoedeisend belang aangenomen, indien een concrete datum voor uitzetting bekend is dan wel indien de vreemdeling met het oog op zijn uitzetting in een uitzetcentrum is geplaatst (uitspraak van 4 april 2011 in zaak nr. 201100190/2/V3; www.raadvanstate.nl).

In voormelde uitspraken van 5 maart 2012 en 20 maart 2012 heeft de voorzitter in lijn met die jurisprudentie overwogen dat, voor zover thans van belang, de enkele omstandigheid dat het besluit voor uitvoering vatbaar is, geen spoedeisend belang oplevert als bedoeld in artikel 8:81, eerste lid, van de Awb en bepaald dat de verzoeken bij gebreke van zodanig spoedeisend belang dienen te worden afgewezen.

Aan deze jurisprudentie ligt ten grondslag dat, voor zover een vreemdeling betoogt dat hij bij uitzetting een reëel risico loopt op een met artikel 3 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (hierna: het EVRM) strijdige behandeling of bestraffing, dat risico op voorhand niet aanwezig kan worden geacht, zolang de minister niet daadwerkelijk overgaat tot effectuering van de uitzetting of tot plaatsing van de vreemdeling in een uitzetcentrum met het oog op effectuering van diens uitzetting op korte termijn en bovendien de vreemdeling, zodra zich alsnog concrete aanwijzingen voordoen waaruit blijkt dat de uitzetting op korte termijn zal worden geëffectueerd, een nieuw verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening ter voorkoming daarvan kan indienen, zolang niet op het hoger beroep is beslist.

Dat het systeem van de Vreemdelingenwet 2000 (hierna: de Vw 2000) niet vereist dat de minister ten aanzien van een vreemdeling die geen rechtmatig verblijf heeft en niet aan zijn vertrekplicht heeft voldaan, enige beslissing tot diens daadwerkelijke uitzetting dient te nemen alvorens hij op voet van artikel 63 van de Vw 2000 bevoegd is daartoe over te gaan, laat onverlet dat op de minister niettemin de verplichting rust om een vreemdeling tijdig en adequaat te informeren over het voornemen om diens uitzetting te effectueren, teneinde te voldoen aan het vereiste van een doeltreffend rechtsmiddel, als neergelegd in onder meer artikel 13 van het EVRM.

Tijdige en adequate informatievoorziening, als hiervoor bedoeld, impliceert in ieder geval dat de minister, indien hem bekend is dat een vreemdeling wordt bijgestaan door een gemachtigde, hij die gemachtigde op voet van artikel 2:1 van de Awb informeert over het voornemen om de uitzetting van de vreemdeling te effectueren, onder vermelding van de datum en het tijdstip ervan, en op zodanig moment dat niet alleen de gemachtigde voldoende gelegenheid heeft om desgewenst een verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening in te stellen, maar ook de voorzitter voldoende gelegenheid heeft om dat verzoek op zorgvuldige wijze te beoordelen (zie ook de uitspraak van 22 november 2011 in zaak nr. 201112082/2/V2; www.raadvanstate.nl).

In de onderhavige zaak is niet in geschil dat de minister de vreemdeling op 20 maart 2012 naar België heeft uitgezet zonder diens gemachtigde van diens voornemen daartoe op de hoogte te stellen, terwijl het hem bekend was dat die gemachtigde namens de vreemdeling naar aanleiding van de inbewaringstelling van de vreemdeling op 14 maart 2012 bij de voorzitter een verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening ter voorkoming van de uitzetting had ingediend.

Nu de minister heeft nagelaten de vreemdeling te informeren over het voornemen om diens uitzetting te effectueren, heeft hij de vreemdeling de mogelijkheid ontnomen om een effectief rechtsmiddel daartegen aan te wenden en heeft de voorzitter om die reden aanleiding gezien voormelde voorlopige voorziening te treffen.

De voorzitter acht termen aanwezig om de minister te veroordelen in de door de vreemdeling in verband met de behandeling van het verzoek opgekomen proceskosten tot een bedrag van € 874,00 (zegge: achthonderdvierenzeventig euro), geheel toe te rekenen aan door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand.

w.g. Lubberdink

voorzitter

w.g. Van der Winden

ambtenaar van staat

348/434.

Verzonden: 27 maart 2012

Voor eensluidend afschrift,

de secretaris van de Raad van State,

voor deze,

mr. H.H.C. Visser