Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2011:BU7016

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
29-11-2011
Datum publicatie
07-12-2011
Zaaknummer
201109620/2/R2
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 4 juli 2011 heeft de raad het bestemmingsplan "Arnhem Zuid-Oost" vastgesteld.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

201109620/2/R2.

Datum uitspraak: 29 november 2011

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op een verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht) in het geding tussen:

[verzoekster] en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Big Apple Arnhem B.V., beide gevestigd te Arnhem,

verzoekers,

en

de raad van de gemeente Arnhem,

verweerder.

1. Procesverloop

Bij besluit van 4 juli 2011 heeft de raad het bestemmingsplan "Arnhem Zuid-Oost" vastgesteld.

Tegen dit besluit hebben [verzoekster] en Big Apple bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 1 september 2011, beroep ingesteld. De gronden van het beroep zijn aangevuld bij brief van 4 oktober 2011.

Bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 1 september 2011, hebben [verzoekster] en Big Apple de voorzitter verzocht een voorlopige voorziening te treffen. De gronden van het verzoek zijn aangevuld bij brief van 20 september 2011.

De voorzitter heeft het verzoek ter zitting behandeld op 14 november 2011, waar [verzoekster] en Big Apple, vertegenwoordigd door J.W.T.H. Heezen, bijgestaan door mr. M.A.A. Gockel-Gieskes, advocaat te Zevenaar, en de raad, vertegenwoordigd door ing. B. Lagerberg en mr. E. van Noordenburg, beiden werkzaam bij de gemeente, zijn verschenen.

Verder zijn als partij gehoord de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid JVH Gaming & Entertainment B.V., vertegenwoordigd door mr. M.T.C.A. Smets, advocaat te Eindhoven, en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Wereldhave Nederland B.V., vertegenwoordigd door mr. H.M. Kasteel en drs. H. Vermeeren, bijgestaan door mr. I.J. Middel, advocaat te Amsterdam.

2. Overwegingen

2.1. Het oordeel van de voorzitter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure.

2.2. De raad, JVH Gaming & Entertainment B.V. en Wereldhave Nederland B.V. betogen dat het beroep van [verzoekster] en Big Apple niet-ontvankelijk is, nu [verzoekster] en Big Apple zich richten tegen de mogelijkheid in het plan van de vestiging van een casino als geheel. Zij voeren daartoe aan dat [verzoekster] en Big Apple geen zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan hebben ingediend. Omdat het plan gewijzigd is vastgesteld, kunnen [verzoekster] en Big Apple zich in hun beroep alleen richten op de verschuiving van de bouwgrens en de toevoeging van de begrippen 'casino' en 'speelautomatenhal'. Voorts stellen zij dat [verzoekster] en Big Apple door deze wijzigingen niet in een ongunstiger positie zijn komen te verkeren.

2.2.1. De voorzitter overweegt dat nader onderzoek dient plaats te vinden naar de omvang van het geding en dat deze procedure zich daar niet voor leent. Hierover zal in de bodemprocedure uitsluitsel worden gegeven. Nu voorshands geen aanleiding bestaat voor de verwachting dat de Afdeling het beroep van [verzoekster] en Big Apple om de genoemde redenen geheel niet-ontvankelijk zal verklaren, gaat de voorzitter voor de onderhavige procedure uit van de ontvankelijkheid van het beroep.

2.2.2. Het plan voorziet onder meer in de mogelijkheid tot vestiging van een casino/speelautomatenhal in het winkelcentrum Kronenburg.

2.3. [verzoekster] en Big Apple kunnen zich niet verenigen met het plan, voor zover dit voorziet in de vestiging van een speelautomatenhal en casino. Hiertoe voeren zij onder meer aan dat de raad niet heeft gemotiveerd waarom deze vestiging in ruimtelijk opzicht aanvaardbaar is.

2.3.1. De raad stelt zich op het standpunt dat de vestiging en/of uitbreiding van een casino/speelautomatenhal ter plaatse planologisch wenselijk is en als passend is beoordeeld. Een motivering ontbreekt echter zowel in het besluit als in de plantoelichting. Nu voorzieningen als een casino en een speelautomatenhal een relevante ruimtelijke uitstraling kunnen hebben, ligt het naar het oordeel van de voorzitter in de rede dat de raad de wenselijkheid en de passendheid in ruimtelijk opzicht van de in het plan voorziene activiteiten motiveert. Het ontbreken van een motivering klemt temeer nu de voorzieningenrechter van de rechtbank in het kader van de onder de Wet op de Ruimtelijke Ordening ten aanzien van de vestiging van een casino/speelautomatenhal op de onderhavige locatie gestarte vrijstellingsprocedure bij uitspraak van 27 januari 2011 heeft geoordeeld dat het besluit met betrekking tot het aantal bezoekers en de afwijking van de Parkeernota onvoldoende is gemotiveerd. De voorzieningenrechter heeft hierin aanleiding gezien de bij eerdere uitspraak van 7 december 2010 uitgesproken schorsing van het vrijstellingsbesluit van 19 oktober 2010 te handhaven. Aan de verwijzing ter zitting naar de "Aanvulling Ruimtelijke Onderbouwing speelautomatenhal Kronenburgsingel 3", van maart 2011, die alsnog is opgesteld in het kader van voornoemde vrijstellingsprocedure, komt geen betekenis toe, reeds omdat dit stuk niet aan de voorzitter is overgelegd en door [verzoekster] en Big Apple onweersproken is gesteld dat dit stuk ook hen niet bekend is.

2.4. Gelet op het vorenstaande ziet de voorzitter, daargelaten de precieze omvang van het geding, aanleiding om de hierna te melden voorlopige voorziening te treffen. In verband hiermee behoeven de overige gronden van [verzoekster] en Big Apple thans geen bespreking.

2.5. De raad dient op na te melden wijze tot vergoeding van de proceskosten te worden veroordeeld.

3. Beslissing

De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

I. schorst bij wijze van voorlopige voorziening het besluit van de raad van de gemeente Arnhem van 4 juli 2011, voor zover het betreft het plandeel met de bestemming "Centrum (C)" met de aanduiding 'casino (ca)' voor het perceel Kronenburgsingel 3;

II. veroordeelt de raad van de gemeente Arnhem tot vergoeding van bij [verzoekster] en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Big Apple Arnhem B.V. in verband met de behandeling van het verzoek opgekomen proceskosten tot een bedrag van € 957,71 (zegge: negenhonderdzevenenvijftig euro en eenenzeventig cent) waarvan € 874,00 is toe te rekenen aan door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand, met dien verstande dat betaling aan een van hen bevrijdend werkt ten opzichte van de ander;

III. gelast dat de raad van de gemeente Arnhem aan [verzoekster] en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Big Apple Arnhem B.V. het door hen voor de behandeling van het verzoek betaalde griffierecht ten bedrage van € 302,00 (zegge: driehonderdtwee euro) vergoedt, met dien verstande dat betaling aan een van hen bevrijdend werkt ten opzichte van de ander.

Aldus vastgesteld door mr. W.D.M. van Diepenbeek, als voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. P. Plambeck, ambtenaar van staat.

w.g. Van Diepenbeek w.g. Plambeck

voorzitter ambtenaar van staat

Uitgesproken in het openbaar op 29 november 2011

159-704.