Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2011:BU6523

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
17-11-2011
Datum publicatie
01-12-2011
Zaaknummer
201110551/2/H4
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

In onderhavig geval zijn de besluiten tot oplegging van de lasten onder dwangsom, nu daartegen geen bestuursrechtelijke rechtsmiddelen zijn aangewend, sinds 1 oktober 2010 ingevolge artikel 1.6, tweede lid, van de Invoeringswet gelijkgesteld met besluiten krachtens de Wabo. Nu de besluiten tot invordering na 30 september 2010 zijn genomen, staat tegen het besluit waarbij op het tegen deze besluiten ingestelde bezwaar is beslist, beroep open bij de rechtbank. Dit zou anders zijn geweest indien ten tijde van het nemen van de invorderingsbesluiten ten aanzien van de besluiten tot oplegging van de lasten onder dwangsom bezwaar bij het college of beroep bij de Afdeling aanhangig was geweest. In dat geval hadden de invorderingsbesluiten ingevolge artikel 5:39 van de Awb betrokken moeten worden bij de behandeling van dit bezwaar of beroep en zou de Afdeling ter zake de bevoegde rechter zijn.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
ABkort 2011/464
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

201110551/2/H4.

Datum uitspraak: 17 november 2011

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak na vereenvoudigde behandeling (artikel 8:54 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb)) in het geding tussen:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [appellant] B.V., gevestigd te [vestigingsplaats], en [appellanten], wonend te [woonplaats],

appellanten,

en

het college van gedeputeerde staten van Gelderland,

verweerder.

1. Procesverloop

Bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 28 september 2011, hebben [appellant] B.V., [appellanten] beroep ingesteld tegen een besluit van het college van 18 augustus 2011.

2. Overwegingen

2.1. Ambtshalve overweegt de Afdeling als volgt.

2.2. Bij besluit van 1 december 2004 heeft het college een vergunning krachtens de Wet milieubeheer verleend voor een inrichting voor onder meer het opslaan en bewerken van autowrakken aan [adres] te [woonplaats]. Bij besluit van 24 april 2009 zijn onder meer de voorschriften A1 en B1 van deze vergunning gewijzigd. Bij besluiten van 7 december 2009 heeft het college aan ieder van [appellant B.V.]., [appellanten] lasten onder dwangsom opgelegd wegens overtreding van de voorschriften A1 en B1. Tegen de besluiten van 7 december 2009 zijn geen bestuursrechtelijke rechtsmiddelen aangewend.

Bij besluiten van 18 maart 2011 heeft het college, nadat het had geconstateerd dat [appellant B.V.]., [appellanten] niet aan de lasten hadden voldaan, ten aanzien van ieder van hen besloten tot invordering van € 7.650,00 aan verbeurde dwangsommen. Bij het in beroep bestreden besluit van 18 augustus 2011 heeft het college de bezwaren van [appellant B.V.]., [appellanten] tegen de besluiten van 18 maart 2011 ongegrond verklaard en deze besluiten gehandhaafd.

2.3. Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: de Wabo) in werking getreden.

Ingevolge artikel 1.2, eerste lid, van de Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: de Invoeringswet), voor zover hier van belang, wordt een vergunning als bedoeld in artikel 8.1 van de Wet milieubeheer, die onmiddellijk voor het tijdstip van inwerkingtreding van artikel 2.1, eerste lid, van de Wabo van kracht en onherroepelijk is, voor zover voor de betrokken activiteit een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 1.1 van die wet is vereist, gelijkgesteld met een omgevingsvergunning voor de betrokken activiteit.

Ingevolge artikel 1.6, eerste lid, van de Invoeringswet blijft, indien voor het tijdstip waarop de Wabo in werking treedt met betrekking tot een activiteit als bedoeld in die wet een beschikking tot toepassing van bestuursdwang of oplegging van een last onder dwangsom of tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een vergunning is gegeven, het onmiddellijk voor dat tijdstip ten aanzien van een zodanige beschikking geldende recht van toepassing tot het tijdstip waarop de beschikking onherroepelijk wordt.

Ingevolge het tweede lid wordt een beschikking als bedoeld in het eerste lid, nadat deze onherroepelijk is geworden, gelijkgesteld met een beschikking krachtens de Wabo.

2.4. De op 1 oktober 2004 krachtens de Wet milieubeheer verleende vergunning is sinds 1 oktober 2010 ingevolge artikel 1.2, eerste lid, van de Invoeringswet gelijkgesteld met een omgevingsvergunning. De besluiten van 7 december 2009 tot oplegging van de lasten onder dwangsom zijn, nu daartegen geen bestuursrechtelijke rechtsmiddelen zijn aangewend, sinds 1 oktober 2010 ingevolge artikel 1.6, tweede lid, van de Invoeringswet gelijkgesteld met besluiten krachtens de Wabo. Nu de besluiten tot invordering na 30 september 2010 zijn genomen, staat tegen het besluit van 18 augustus 2011 beroep open bij de rechtbank.

De Afdeling merkt nog op dat dit anders zou zijn geweest indien ten tijde van het nemen van de invorderingsbesluiten van 18 maart 2011 ten aanzien van de besluiten van 7 december 2009 tot oplegging van de lasten onder dwangsom bezwaar bij het college of beroep bij de Afdeling aanhangig was geweest. In dat geval hadden de invorderingsbesluiten ingevolge artikel 5:39 van de Awb betrokken moeten worden bij de behandeling van het bezwaar of beroep ten aanzien van de besluiten van 7 december 2009 en zou de Afdeling ter zake de bevoegde rechter zijn.

2.5. Gelet op het voorgaande is de Afdeling kennelijk onbevoegd om van het beroep kennis te nemen. De Afdeling zal het beroepschrift met toepassing van artikel 6:15 van de Awb doorzenden aan de rechtbank Arnhem.

2.6. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

3. Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Recht doende in naam der Koningin:

verklaart zich onbevoegd om van het beroep kennis te nemen.

Aldus vastgesteld door mr. J.H. van Kreveld, voorzitter,

en mr. K. Brink en mr. F.C.M.A. Michiels, leden,

in tegenwoordigheid van mr. M.P.J.M. van Grinsven, ambtenaar van staat.

w.g. Van Kreveld

voorzitter w.g. Van Grinsven

ambtenaar van staat

Uitgesproken in het openbaar op 17 november 2011

Tegen deze uitspraak kan verzet worden gedaan bij de Afdeling (artikel 8:55 van de Awb).

- Verzet dient schriftelijk en binnen zes weken na verzending van deze uitspraak te worden gedaan.

- In het verzetschrift moeten de redenen worden vermeld waarom de indiener het niet eens is met de gronden waarop de beslissing is gebaseerd.

- Indien de indiener over het verzet door de Afdeling wenst te worden gehoord, dient dit in het verzetschrift te worden gevraagd. Het horen gebeurt dan uitsluitend over het verzet.

462.

Verzonden: 17 november 2011

Voor eensluidend afschrift,

de secretaris van de Raad van State,

mr. H.H.C. Visser