Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2011:BU6357

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
30-11-2011
Datum publicatie
30-11-2011
Zaaknummer
201101448/1/R4
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 14 december 2010 heeft de raad het bestemmingsplan "A2 Traverse" vastgesteld.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

201101448/1/R4.

Datum uitspraak: 30 november 2011

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak in het geding tussen:

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Xelat Holding B.V., de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Apple Park Maastricht B.V. en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Xelat Onroerend Goed B.V. (hierna: Xelat Holding B.V. en anderen), alle gevestigd te Maastricht,

2. [appellante sub 2 A] en [appellante sub 2 B] (hierna tezamen en in enkelvoud: de stichting), beide gevestigd te Maastricht,

3. de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Ondernemers Initiatief Wyck, gevestigd te Maastricht, en anderen,

en

de raad van de gemeente Maastricht,

verweerder.

1. Procesverloop

Bij besluit van 14 december 2010 heeft de raad het bestemmingsplan "A2 Traverse" vastgesteld.

Tegen dit besluit hebben Xelat Holding B.V. en anderen bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 7 februari 2011, de stichting bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 7 februari 2011, en Ondernemers Initiatief Wyck en anderen bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 7 februari 2011, beroep ingesteld.

De raad heeft een verweerschrift ingediend.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 21 september 2011, waar de raad, vertegenwoordigd door mr. E.C.M. Schippers, advocaat te Den Haag, ir. A.S.C. van Aart, werkzaam bij [belanghebbende A], mr. M.I. Blokland, mr. J.P.L.M. Gerits, J.T.M.T. Geurts, ir. J.J. Maas, mr. S.M.H.J. Timmermans, dr. F.L.A. Vanweert, allen werkzaam bij [belanghebbende B], F. Wahls en mr. M.M.E. Wetzels, beiden werkzaam bij de gemeente, is verschenen.

Voorts zijn ter zitting [belanghebbende A] en [belanghebbende B], beide vertegenwoordigd door [gemachtigde], als partij gehoord.

2. Overwegingen

Het plan

2.1. Het plan voorziet in een juridisch-planologisch kader voor de ruimtelijke inpassing van een deel van de nieuwe autosnelweg A2/N2 en de daarmee samenhangende maatregelen.

Het beroep van Xelat Holding B.V. en anderen

2.2. De raad stelt zich op het standpunt dat het beroep van Xelat Holding B.V. en anderen niet-ontvankelijk is, omdat zij niet als belanghebbenden kunnen worden aangemerkt bij het bestreden besluit. Daartoe voert de raad aan dat de gronden waarop de plannen van Xelat Holding B.V. en anderen zien buiten het plangebied liggen en dat de ontwikkelingen waarin het plan voorziet evenmin invloed op die gronden hebben.

2.2.1. Ingevolge artikel 8.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wet ruimtelijke ordening (hierna: Wro) kan, voor zover hier van belang, een belanghebbende bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep instellen tegen een besluit omtrent vaststelling van een bestemmingsplan.

Ingevolge artikel 1:2, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) wordt onder belanghebbende verstaan: degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken.

2.2.2. De gronden van Xelat Holding B.V. en anderen liggen op een afstand van ongeveer 100 m van het plangebied. Niet uitgesloten kan worden geacht dat op deze afstand gevolgen van de realisering van het plan kunnen worden ondervonden. Gelet hierop kunnen Xelat Holding B.V. en anderen worden aangemerkt als belanghebbenden in de zin van artikel 1:2, eerste lid, van de Awb bij het bestreden besluit en is hun beroep ontvankelijk.

2.3. Xelat Holding B.V. en anderen betogen dat de raad bij het vaststellen van het plan onvoldoende rekening heeft gehouden met hun wens om op het bestaande restaurant nabij het plangebied een toren van 70 m hoog te realiseren en om bij het bestaande hotel nabij het plangebied een bovenregionale publiekstrekker en een wellnesscentrum te realiseren. Volgens Xelat Holding B.V. en anderen was de raad met deze plannen bekend. In dit verband vrezen zij als gevolg van de uitvoering van de werkzaamheden en de nieuwe autosnelweg A2/N2 voor onder meer geluidhinder en een verslechtering van de bereikbaarheid van hun gronden.

2.3.1. Gezien de stukken en het verhandelde ter zitting hebben Xelat Holding B.V. en anderen niet aannemelijk gemaakt dat ten tijde van de vaststelling van het plan concrete plannen bestonden tot het realiseren van de door Xelat Holding B.V. en anderen gewenste ontwikkelingen. Gelet hierop bestaat geen aanleiding voor het oordeel dat de raad zich niet in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat de gewenste planologische ontwikkelingen van Xelat Holding B.V. en anderen onvoldoende concreet waren om hiermee bij het vaststellen van het plan rekening te moeten houden. In verband hiermee behoeft hetgeen Xelat Holding B.V. en anderen voor het overige hebben aangevoerd geen bespreking.

Het beroep is ongegrond.

Het beroep van de stichting

2.4. De raad stelt zich op het standpunt dat het beroep van de stichting niet-ontvankelijk is. Daartoe voert de raad aan dat de stichting niet als belanghebbende kan worden aangemerkt bij het bestreden besluit, onder meer vanwege de ligging van het landgoed Kruisdonk ten opzichte van het plangebied.

2.4.1. De stichting beheert het landgoed Kruisdonk. Het landgoed Kruisdonk ligt op een afstand van meer dan 2 km van het plangebied. Vanaf het landgoed Kruisdonk is er geen zicht op het plangebied. Mede gelet op de aard en omvang van de ruimtelijke ontwikkelingen die door het plan mogelijk worden gemaakt is deze afstand naar het oordeel van de Afdeling te groot om een rechtstreeks bij het bestreden besluit betrokken belang te kunnen aannemen. Voorts heeft de stichting geen feiten of omstandigheden aangevoerd in verband waarmee zou moeten worden geoordeeld dat ondanks deze afstand een objectief en persoonlijk belang rechtstreeks door het besluit wordt geraakt.

De stichting is derhalve geen belanghebbende bij het bestreden besluit als bedoeld in artikel 1:2, eerste lid, van de Awb, zodat zij daartegen ingevolge artikel 8.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wro geen beroep kan instellen.

Het beroep is niet-ontvankelijk.

Het beroep van Ondernemers Initiatief Wyck en anderen

2.5. Ondernemers Initiatief Wyck en anderen betogen dat het plan niet voorziet in een adequate ontsluiting van het stadsdeel Wyck. Volgens Ondernemers Initiatief Wyck en anderen vervalt ten onrechte de rechtstreekse verbinding tussen de autosnelweg A2/N2 en het stadsdeel Wyck, waardoor de bereikbaarheid van het stadsdeel zowel tijdens de uitvoering van de werkzaamheden als wanneer de nieuwe autosnelweg A2/N2 is gerealiseerd ernstig wordt bemoeilijkt. De aangegeven alternatieve routes zijn niet te kwalificeren als redelijke alternatieven, aldus Ondernemers Initiatief Wyck.

2.5.1. Ingevolge artikel 15, achtste lid, van de Tracéwet, kunnen, voor zover hier van belang, zienswijzen voor zover een ontwerp van een bestemmingsplan zijn grondslag vindt in het tracébesluit, geen betrekking hebben op dat deel van het ontwerpplan.

2.5.2. De afsluiting van de rechtstreekse verbinding tussen de autosnelweg A2/N2 en het stadsdeel Wyck is voorzien in het kader van het tracébesluit A2 Passage Maastricht. Deze afsluiting is als onderdeel van het tracébesluit A2 Passage Maastricht reeds aan de orde gekomen in de mede door Ondernemers Initiatief Wyck en anderen ingestelde beroepsprocedure tegen dat besluit. Bij uitspraak van 30 november 2011 in zaak nr. 201100819/1/R4 heeft de Afdeling onder meer het beroep van Ondernemers Initiatief Wyck en anderen tegen dat besluit ongegrond verklaard. Naar het oordeel van de Afdeling bestaat, gezien het wettelijk systeem zoals dit tot uitdrukking komt in artikel 15, achtste lid, van de Tracéwet, geen ruimte om de afsluiting van de rechtstreekse verbinding tussen de autosnelweg A2/N2 en het stadsdeel Wyck in het kader van de bestemmingsplanprocedure opnieuw ter discussie te stellen.

Het beroep is ongegrond.

Proceskosten

2.6. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

3. Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Recht doende in naam der Koningin:

I. verklaart het beroep van [appellante sub 2 A] en [appellante sub 2 B] niet-ontvankelijk;

II. verklaart de beroepen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Xelat Holding B.V., de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Apple Park Maastricht B.V. en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Xelat Onroerend Goed B.V. en de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Ondernemers Initiatief Wyck en anderen ongegrond.

Aldus vastgesteld door mr. J.A.W. Scholten-Hinloopen, voorzitter, en mr. F.C.M.A. Michiels en mr. G. van der Wiel, leden, in tegenwoordigheid van mr. T.L.J. Drouen, ambtenaar van staat.

w.g. Scholten-Hinloopen w.g. Drouen

voorzitter ambtenaar van staat

Uitgesproken in het openbaar op 30 november 2011

375-625.