Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2011:BU4100

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
02-11-2011
Datum publicatie
11-11-2011
Zaaknummer
201109935/2/V4
Rechtsgebieden
Vreemdelingenrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

In het besluit van 9 augustus 2011 heeft de minister ten aanzien van de documenten waar door de vreemdeling een beroep op is gedaan volstaan met een enkele verwijzing naar voormelde uitspraak van 14 juli 2011. Naar het voorlopig oordeel van de voorzitter is de minister aldus niet gemotiveerd op deze documenten ingegaan en kan niet worden uitgesloten dat vanwege dit motiveringsgebrek de aangevallen uitspraak en het bestreden besluit voor vernietiging in aanmerking komen. Hoewel daarmee nog geenszins vaststaat dat bij overdracht van de vreemdeling naar Italië schending van voormelde verdragsbepaling dreigt, ziet de voorzitter in het licht van de dreigende overdracht van de vreemdeling thans aanleiding om de hierna te melden voorlopige voorziening te treffen.

Wetsverwijzingen
Algemene wet bestuursrecht
Algemene wet bestuursrecht 8:81
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JV 2012/15
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

201109935/2/V4.

Datum uitspraak: 2 november 2011

RAAD VAN STATE

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op een verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht), met toepassing van artikel 8:83, vierde lid, van die wet, hangende het hoger beroep van:

[de vreemdeling],

verzoeker,

tegen de uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank 's Gravenhage, nevenzittingsplaats Zwolle, van 6 september 2011 in zaak nrs. 11/25859 en 11/25860 in het geding tussen:

de vreemdeling

en

de minister voor Immigratie en Asiel.

1. Procesverloop

Bij besluit van 9 augustus 2011 heeft de minister een aanvraag van de vreemdeling om hem een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd te verlenen afgewezen.

Bij uitspraak van 6 september 2011, verzonden op dezelfde dag, heeft de voorzieningenrechter, voor zover thans van belang, het daartegen door de vreemdeling ingestelde beroep ongegrond verklaard.

Tegen deze uitspraak heeft de vreemdeling bij brief, bij de Raad van State binnengekomen op 13 september 2011, hoger beroep ingesteld.

Voorts heeft de vreemdeling de voorzitter, bij brief bij de Raad van State binnengekomen op 28 oktober 2011, verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

2. Overwegingen

2.1. Het verzoek is er op gericht te voorkomen dat de vreemdeling wordt uitgezet gedurende de behandeling van het ingestelde hoger beroep.

2.2. De vreemdeling heeft zich in het kader van zijn verzoek om voorlopige voorziening, gelezen in samenhang met het door hem ingediende hogerberoepschrift, kort gezegd, op het standpunt gesteld dat de minister ten aanzien van Italië niet kon uitgaan van het interstatelijk vertrouwensbeginsel nu de asielprocedure in Italië niet voldoet aan het Unierecht en overdracht naar dat land strijd oplevert met artikel 3 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.

2.3. In de uitspraak van de Afdeling van 14 juli 2011 in zaak nr. 201009278/1/V3 (www.raadvanstate.nl), heeft de Afdeling over een aantal documenten met betrekking tot de situatie in Italië geoordeeld dat hiervan niet op voorhand kan worden gezegd dat ze niet relevant zijn voor de beoordeling van de vraag of de in het arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in de zaak M.S.S. tegen België en Griekenland, zaak nr. 30696/09, JV 2011/68, genoemde aspecten aan overdracht in de weg zouden moeten staan. Omdat in het in die zaak door de rechtbank beoordeelde besluit een op deze documenten toegespitste standpuntbepaling ten aanzien van deze documenten ontbrak, oordeelde de Afdeling dat deze niet waren beoordeeld op de in het arrest genoemde wijze.

2.4. In het besluit van 9 augustus 2011 heeft de minister ten aanzien van de documenten waar door de vreemdeling een beroep op is gedaan volstaan met een enkele verwijzing naar voormelde uitspraak van 14 juli 2011. Naar het voorlopig oordeel van de voorzitter is de minister aldus niet gemotiveerd op deze documenten ingegaan en kan niet worden uitgesloten dat vanwege dit motiveringsgebrek de aangevallen uitspraak en het bestreden besluit voor vernietiging in aanmerking komen.

Hoewel daarmee nog geenszins vaststaat dat bij overdracht van de vreemdeling naar Italië schending van voormelde verdragsbepaling dreigt, ziet de voorzitter in het licht van de dreigende overdracht van de vreemdeling thans aanleiding om de hierna te melden voorlopige voorziening te treffen.

2.5. De voorzitter acht termen aanwezig om de minister op na te melden wijze in de proceskosten te veroordelen.

3. Beslissing

De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

I. bepaalt bij wijze van voorlopige voorziening dat de vreemdeling niet wordt uitgezet, totdat op het door hem ingestelde hoger beroep is beslist;

II. veroordeelt de minister voor Immigratie en Asiel tot vergoeding van bij de vreemdeling in verband met de behandeling van het verzoek opgekomen proceskosten tot een bedrag van € 437,00 (zegge: vierhonderdzevenendertig euro), geheel toe te rekenen aan door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand.

Aldus vastgesteld door mr. A.B.M. Hent, als voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. J.H. van der Winden, ambtenaar van staat.

w.g. Hent

voorzitter

w.g. Van der Winden

ambtenaar van staat

Uitgesproken in het openbaar op 2 november 2011

348-722.

Verzonden: 2 november 2011

Voor eensluidend afschrift,

de secretaris van de Raad van State,

mr. H.H.C. Visser