Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2011:BR5174

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
17-08-2011
Datum publicatie
17-08-2011
Zaaknummer
201001918/1/M3
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 17 december 2009 heeft de raad van de gemeente Doetinchem het bestemmingsplan "Regionaal Bedrijventerrein 2009" en het exploitatieplan "Bedrijventerein West-Achterhoek (RBT)" vastgesteld.

Wetsverwijzingen
Besluit externe veiligheid inrichtingen
Besluit externe veiligheid inrichtingen 4
Besluit externe veiligheid inrichtingen 5
Besluit externe veiligheid inrichtingen 13
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
OGR-Updates.nl 2011-09-18
Milieurecht Totaal 2012/5618
Omgevingsvergunning in de praktijk 2012/3813
BR 2011/186 met annotatie van H.J. Breeman en R.J.G. Bäcker
JOM 2011/726
JOM 2012/5
JBO 2011/68 met annotatie van mr. drs. D. van der Meijden
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

201001918/1/M3.

Datum uitspraak: 17 augustus 2011

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak in het geding tussen:

1. [appellant sub 1 a] en [appellant sub 1b], wonend te [woonplaats], gemeente Montferland, (hierna tezamen en in enkelvoud: [appellant sub 1]),

2. [appellant sub 2] en anderen, wonend te [woonplaats], gemeente Doetinchem,

3. [appellant sub 3], gevestigd te [plaats], gemeente Doetinchem,

4. [appellant sub 4], wonend te [woonplaats], gemeente Doetinchem,

5. [appellant sub 5], wonend te Doetinchem,

6. [appellant sub 6], wonend te [woonplaats], gemeente Doetinchem,

7. [appellanten sub 7], wonend te [woonplaats], gemeente Doetinchem,

appellanten,

en

de raad van de gemeente Doetinchem,

verweerder.

1. Procesverloop

Bij besluit van 17 december 2009 heeft de raad van de gemeente Doetinchem het bestemmingsplan "Regionaal Bedrijventerrein 2009" en het exploitatieplan "Bedrijventerein West-Achterhoek (RBT)" vastgesteld.

Tegen dit besluit hebben [appellant sub 1] bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 23 februari 2010, [appellant sub 2 en anderen] bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 3 maart 2010, [appellant sub 3] bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 8 maart 2010, [appellant sub 4] bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 8 maart 2010, [appellant sub 5] bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 9 maart 2010, [appellant sub 6] bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 9 maart 2010, en [appellanten sub 7] bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 10 maart 2010, beroep ingesteld. [appellant sub 2 en anderen] hebben hun beroep aangevuld bij brief van 22 maart 2010. [appellant sub 3] heeft haar beroep aangevuld bij brief van 2 april 2010. [appellant sub 4] heeft zijn beroep aangevuld bij brief van 6 april 2010.

De raad heeft een verweerschrift ingediend.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 7 april 2011, waar [appellant sub 1], in persoon, [appellant sub 2 en anderen], in persoon, [appellanten sub 7], in persoon, en de raad, vertegenwoordigd door E.H.J. Ketels, werkzaam bij de gemeente, en [partij], zijn verschenen.

Voorts zijn ter zitting [bedrijf], vertegenwoordigd door [gemachtigde], en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Esbro B.V., vertegenwoordigd door mr. J.H.M. Berenschot, advocaat te Apeldoorn, als partij gehoord.

Na sluiting van het onderzoek ter zitting heeft de Afdeling het onderzoek heropend met het oog op het inwinnen van schriftelijke inlichtingen. Bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 3 mei 2011, heeft de raad nadere gegevens toegezonden, waar [appellant sub 3] bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 17 mei 2011, en [appellant sub 2 en anderen] bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 19 mei 2011, op hebben gereageerd. Met toestemming van partijen is een nadere zitting achterwege gelaten. Vervolgens heeft de Afdeling het onderzoek gesloten.

2. Overwegingen

Bestemmingsplan

2.1. Het plan voorziet in een planologische regeling voor de aanleg van een regionaal bedrijventerrein aan de noordzijde van de A18 ter hoogte van de afslag Wehl.

Ontvankelijkheid

2.2. De raad betoogt dat het beroep van [appellant sub 1] niet-ontvankelijk is omdat hij geen rechtstreeks bij het bestreden besluit betrokken belang heeft. In dit verband heeft de raad erop gewezen dat [appellant sub 1] op 120 meter van het plangebied woont en de zich tussen zijn woning en het bedrijventerrein bevindende A18 een buffer vormt.

2.2.1. [appellant sub 1] woont op een afstand van ongeveer 120 meter ten zuidoosten van het plangebied. Niet uitgesloten kan worden geacht dat op deze afstand milieugevolgen van de realisering van het plan kunnen worden ondervonden, zodat het belang van [appellant sub 1] rechtstreeks bij het besluit is betrokken.

2.2.2. Ten aanzien van het betoog van de raad dat het beroep van [appellant sub 1a] niet-ontvankelijk is, nu zij geen zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerpplan, overweegt de Afdeling dat ter zitting aannemelijk is gemaakt dat de met [appellant sub 1] ondertekende zienswijze is ingediend door [appellant sub 1a].

Het beroep van [appellant sub 1] ook voor zover dit is ingesteld door [appellant sub 1a] is ontvankelijk.

2.3. De raad betoogt dat het beroep van [appellant sub 2 en anderen] niet-ontvankelijk is omdat zij geen rechtstreeks bij het bestreden besluit betrokken belang hebben. In dit verband heeft de raad erop gewezen dat zij op minstens 1.500 meter van het plangebied wonen.

2.3.1. [appellant sub 2 en anderen] wonen op een afstand van ongeveer 1.500 meter ten oosten van het plangebied in het landelijk gebied aan de Broekstraat. [appellant sub 2 en anderen] vrezen dat door het realiseren van het bedrijventerrein waarvoor aan de oostzijde van het plangebied bij het tankstation een ontsluiting zal worden gerealiseerd, sluipverkeer zal ontstaan op de Broekstraat en de nabijgelegen wegen. Deze vrees is niet van iedere grond ontbloot. Er moet derhalve vanuit worden gegaan dat hun belangen rechtstreeks bij het bestreden besluit zijn betrokken. Het beroep is dan ook ontvankelijk.

2.4. De raad betoogt dat het beroep van [appellant sub 4] gedeeltelijk niet-ontvankelijk is, nu [appellant sub 4] geen zienswijze naar voren heeft gebracht over het (ontbreken van een) milieueffectrapport, planregel 4.1 over het plandeel met de bestemming "Bedrijventerrein" en planregel 5.1 over het plandeel met de bestemming "Bedrijventerrein - uit te werken".

2.4.1. Ingevolge artikel 8.2, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening (hierna: Wro), gelezen in samenhang met artikel 6:13 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb), kan door een belanghebbende slechts beroep worden ingesteld tegen het besluit tot vaststelling van een bestemmingsplan, voor zover dit beroep de vaststelling van plandelen, planregels of aanduidingen betreft die de belanghebbende in een tegen het ontwerpplan naar voren gebrachte zienswijze heeft bestreden.

Dit is slechts anders, voor zover de raad bij de vaststelling van het plan daarin wijzigingen heeft aangebracht ten opzichte van het ontwerp, dan wel indien een belanghebbende aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest een zienswijze in te brengen.

2.4.2. In zijn zienswijze richt [appellant sub 4] zich tegen het plan als geheel dat een bedrijventerrein mogelijk maakt. De beroepsgrond van [appellant sub 4] dat in het kader van de voorbereiding van het plan een milieueffectrapport had moeten worden gemaakt, vindt hierin zijn grondslag. Gelet hierop bestaat er geen aanleiding het beroep in zoverre niet-ontvankelijk te verklaren.

2.4.3. De door [appellant sub 4] naar voren gebrachte zienswijze heeft tevens betrekking op de plandelen met de bestemmingen "Bedrijventerrein" onderscheidenlijk "Bedrijventerrein - uit te werken". Er bestaat dan ook geen aanleiding om zijn beroep voor zover dat betrekking heeft op het plandelen met de bestemming "Bedrijventerrein" onderscheidenlijk met de bestemming "Bedrijventerrein - uit te werken" op grond van artikel 6:13 van de Awb gedeeltelijk niet-ontvankelijk te verklaren.

Procedurele aspecten

2.5. [appellant sub 2 en anderen] betogen dat bij de terinzagelegging van het ontwerpplan diverse stukken ontbraken, waaronder het akoestisch onderzoek, het zonebeheerplan, het natuuronderzoek, het archeologisch vervolgonderzoek en het definitief mobiliteitsonderzoek.

2.5.1. De raad heeft naar voren gebracht dat alle aan het plan ten grondslag liggende onderzoeken die beschikbaar waren met het ontwerpplan ter inzage hebben gelegen.

2.5.2. Ingevolge artikel 3.8, eerste lid, van de Wro, voor zover thans van belang, is op de voorbereiding van een bestemmingsplan afdeling 3.4 van de Awb van toepassing. Ingevolge artikel 3:11, eerste lid, van de Awb legt het bestuursorgaan het ontwerp van het te nemen besluit, met de daarop betrekking hebbende stukken die redelijkerwijs nodig zijn voor een beoordeling van het ontwerp, ter inzage.

2.5.3. Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen in de uitspraak van 9 juni 1998, in zaak no. E01.95.0148 (AB 1998, 338), heeft een dergelijke plicht slechts betrekking op reeds bestaande stukken. De door [appellant sub 2 en anderen] genoemde stukken waren ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerpplan nog niet voorhanden, zodat artikel 3:11, eerste lid, van de Awb hierop niet van toepassing is. Overigens hebben [appellant sub 2 en anderen] kennis kunnen nemen van deze stukken, nu deze als bijlagen bij het vastgestelde plan zijn gevoegd.

2.6. Voor zover [appellant sub 2 en anderen] en [appellanten sub 7] stellen dat ten onrechte aan hen geen exemplaar van het besluit is toegezonden, overweegt de Afdeling dat, wat daarvan ook zij, dit een feit betreft dat dateert van na het bestreden besluit. Dit feit kan niet worden betrokken bij het thans voorliggende geschil omdat de toetsing van het bestreden besluit door de Afdeling wordt verricht aan de hand van de feiten zoals die zich voordeden en het recht dat gold ten tijde van het nemen van het bestreden besluit.

Formele aspecten

2.7. [appellant sub 3] betoogt dat in de legenda van de verbeelding de voor de plangrens gebruikte lijnsoort ontbreekt.

2.7.1. De plangrens is op de verbeelding ingetekend met een lijnsoort die duidelijk afwijkt van de overige op de verbeelding gebruikte lijnsoorten. Nu geen enkele twijfel kan bestaan over de ligging van de plangrens op de verbeelding, ziet de Afdeling in hetgeen [appellant sub 3] heeft aangevoerd geen grond voor het oordeel dat het plan in zoverre is vastgesteld in strijd met de rechtszekerheid.

Nut en noodzaak

2.8. [appellant sub 1], [appellant sub 2 en anderen], [appellant sub 4], [appellant sub 5] en [appellant sub 6] betogen dat nut en noodzaak van het plan onvoldoende onderzocht en onderbouwd zijn.

2.8.1. De raad wijst in dit verband op het in het kader van het structuurplan Land van Wehl opgestelde rapport "Marktonderzoek Regionaal bedrijventerrein Doetinchem" van Etin adviseurs van juli 2006. Daaruit blijkt volgens de raad dat er behoefte is aan een bedrijventerrein van circa 80 hectare. Deze conclusie wordt onderschreven in het rapport "Bedrijventerreinen West Achterhoek: toekomst in perspectief" van Grontmij van 26 april 2010, aldus de raad.

2.8.2. [appellant sub 1], [appellant sub 2 en anderen], [appellant sub 4], [appellant sub 5] en [appellant sub 6] hebben niet aannemelijk gemaakt dat de resultaten van dit onderzoek onjuist zijn.

Milieueffectrapport

2.9. [appellant sub 1] betoogt dat in het milieueffectrapport voor de autonome ontwikkeling van het verkeer ten onrechte bewust een hoog cijfer is gehanteerd, zodat het effect van de uitvoering van het plan op de verkeersintensiteit heel beperkt lijkt.

2.9.1. In het kader van het structuurplan Land van Wehl, waarin het regionaal bedrijventerrein met een oppervlakte van 78 hectare samen met de woonwijk Wehl-Zuid en het Groen in en om de stad (GIOS) Meerenbroek is opgenomen, is op 30 januari 2007 een milieueffectrapport voor plannen opgesteld. Dit milieueffectrapport was ingevolge artikel 7.2, tweede lid, van de Wet milieubeheer vereist, nu het structuurplan een kader vormt voor een bestemmingsplan ten behoeve van een bedrijventerrein met een oppervlakte groter dan de drempel van 75 hectare van categorie 11.3 en de inrichting van het landelijk gebied met een oppervlakte groter dan de drempel van 125 hectare van categorie 9 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieu-effectrapportage 1994 (hierna: Besluit m.e.r. 1994).

De Commissie voor de milieueffectrapportage heeft op 28 maart 2007 geoordeeld dat in het milieueffectrapport de essentiële informatie aanwezig was om het milieu een volwaardige rol te geven bij de besluitvorming. De Commissie voor de milieueffectrapportage heeft erop gewezen dat indien de raad een bedrijventerrein van meer dan 75 hectare in het bestemmingsplan wil vastleggen, een onderbouwd beoordelingsbesluit nodig is. Daarbij heeft de Commissie de verwachting uitgesproken dat in het beoordelingsbesluit aannemelijk is te maken dat er geen bijzondere omstandigheden zijn, die het maken van een nieuw milieueffectrapport met aanvullende milieu-informatie nodig maken.

2.9.2. De gegevens over de autonome ontwikkeling van het verkeer en het effect van de uitvoering van het plan op de verkeersintensiteit in het milieueffectrapport zijn ontleend aan het rapport "Ruimtelijke ontwikkelingen in Wehl, effecten op de infrastructuur" van Goudappel Coffeng van 29 november 2006, dat in het kader van het structuurplan Land van Wehl in opdracht van de gemeente Doetinchem is opgesteld. Op basis van deze gegevens wordt in het milieueffectrapport geconcludeerd dat binnen het plangebied de verkeersintensiteit op enkele wegen significant toeneemt, terwijl buiten het plangebied de bijdrage van het bedrijventerrein en de woonwijk Wehl-Zuid aan de verkeersintensiteit nergens meer dan 5% bedraagt. [appellant sub 1] heeft niet aannemelijk gemaakt dat de gegevens over de verkeersintensiteit waarvan in het milieueffectrapport is uitgegaan onjuist zijn.

2.10. [appellant sub 1] betoogt dat in het kader van het milieueffectrapport de effecten van verkeer en geluid door de bouw van een stadion ten onrechte niet zijn onderzocht. [appellant sub 2 en anderen] wijzen op de gevolgen van de verkeersbewegingen ten gevolge van de komst van een voetbalstadion voor de inrichting van de rest van het bedrijventerrein.

2.10.1. De raad betoogt dat in het kader van de wijzigingsprocedure de noodzakelijke onderzoeken zullen worden uitgevoerd.

Ter zitting heeft de raad naar voren gebracht dat de wijzigingsbevoegdheid niet zal worden aangewend ten behoeve van een stadion voor betaald voetbalorganisatie De Graafschap, nu deze na het uitvoeren van een haalbaarheidsstudie heeft laten weten geen gebruik van deze locatie te zullen maken.

2.10.2. Artikel 4, lid 4.7, van de planregels bepaalt dat het college van burgemeester en wethouders (hierna: het college), overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening, de bestemming "Bedrijventerrein" ter plaatse van de aanduiding "wro-zone - wijzigingsgebied" kunnen wijzigen in de bestemming "Sport-stadion".

2.10.3. Ingevolge artikel 7.2, eerste lid, aanhef en onder b, en tweede lid, van de Wet milieubeheer, in samenhang met artikel 2, tweede en derde lid, van het Besluit m.e.r. 1994 en onderdeel D, categorie 10.1, van de bijlage bij dit besluit, dient bij de voorbereiding van een bestemmingsplan dat voorziet in de aanleg van een recreatieve of toeristische voorziening in gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op 250.000 bezoekers of meer per jaar een milieueffectrapport voor plannen te worden gemaakt, voor zover dit plan een kader vormt voor een besluit als omschreven in kolom 4, zoals een wijzigingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, van de Wro.

Ingevolge artikel 7.26c, eerste lid, van de Wet milieubeheer stelt het bevoegd gezag een plan niet vast dan nadat het toepassing heeft gegeven aan paragraaf 7.4a van de Wet milieubeheer, die ziet op de voorbereiding van een milieueffectrapport dat betrekking heeft op een plan.

2.10.4. Niet in geschil is dat bedoelde wijzigingsbevoegdheid is opgenomen ten behoeve van een stadion voor de betaald voetbalorganisatie De Graafschap.

Volgens de uitspraak van de Afdeling van 26 januari 2005 in zaak nr. 200400465/1 valt het voetbalstadion in Den Haag onder categorie 10.1 van de bijlagen C en D van het Besluit m.e.r. 1994. Uit deze uitspraak volgt dat een voetbalstadion een recreatieve of toeristische voorziening als bedoeld in categorie 10.1 van de bijlagen C en D van het Besluit m.e.r. 1994 kan zijn. In aanmerking genomen dat De Graafschap evenals ADO Den Haag uitkomt in de eredivisie, moet ervan worden uitgegaan dat ook een stadion voor De Graafschap betrekking heeft op 250.000 bezoekers of meer per jaar.

Nu de wijzigingsbevoegdheid het kader vormt voor een wijzigingsplan dat een stadion voor 250.000 bezoekers of meer per jaar mogelijk kan maken, was een milieueffectrapport dan ook vereist. Dit heeft de raad niet onderkend. De overige beroepsgronden van [appellant sub 1] en [appellant sub 2 en anderen] gericht tegen deze wijzigingsbevoegdheid behoeven gelet hierop geen bespreking meer.

2.10.5. In hetgeen [appellant sub 1] en [appellant sub 2 en anderen] hebben aangevoerd ziet de Afdeling aanleiding voor het oordeel dat het plan is vastgesteld in strijd met artikel 7.26c, eerste lid, van de Wet milieubeheer. De beroepen zijn gegrond, zodat het bestreden besluit dient te worden vernietigd wat betreft artikel 4, lid 4.7, van de planregels.

M.e.r.-beoordelingsbesluit

2.11. [appellant sub 2 en anderen] betogen dat het plangebied groter is dan waarvan is uitgegaan bij het milieueffectrapport voor het structuurplan Land van Wehl. Zij betwijfelen of dit milieueffectrapport kan worden gebruikt in het kader van het vaststellen van dit bestemmingsplan. Bovendien is volgens de Commissie voor de milieueffectrapportage daarop nog een aanvulling vereist, aldus [appellant sub 2 en anderen].

[appellant sub 4] betwijfelt of niet een aanvullend milieueffectrapport had moeten worden gemaakt.

2.11.1. Ingevolge artikel 7.2, eerste lid, aanhef en onder b, en vierde lid, van de Wet milieubeheer, in samenhang met artikel 2, tweede en vierde lid, van het Besluit m.e.r. 1994 en onderdeel D, categorie 11.3, van de bijlage bij dit besluit, moet in het kader van de vaststelling van een bestemmingsplan dat voorziet in de aanleg van een bedrijventerrein in gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op een oppervlakte van 75 hectare of meer het bevoegd gezag krachtens artikel 7.8d van de Wet milieubeheer beoordelen of vanwege de bijzondere omstandigheden waaronder de activiteit wordt ondernomen, een milieueffectrapport moet worden gemaakt.

2.11.2. Bij besluit van 17 december 2009 heeft de raad een m.e.r.-beoordelingsbesluit genomen ertoe strekkende dat voor de aanleg van het regionaal bedrijventerrein met een omvang van 87 hectare geen sprake is van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu ten opzichte van het door de Commissie voor de milieueffectrapportage beoordeelde milieueffectrapport waarbij is uitgegaan van een bedrijventerrein van 78 hectare. Daardoor ontbreekt volgens de raad de noodzaak een aanvullend milieueffectrapport op te stellen.

2.11.3. In de door de raad gegeven nadere onderbouwing van 2 mei 2011 van het m.e.r.-beoordelingsbesluit is vermeld dat de uitbreiding van het plangebied met 9 hectare voor 5 hectare betrekking heeft op uitbreiding van percelen met een bedrijfsbestemming en voor 4 hectare op een groenzone en de oppervlakte van een reeds bestaand tankstation. Ten aanzien van de gevolgen van de uitbreiding van het plangebied voor de verschillende milieucompartimenten concludeert de raad dat de uitbreiding van het bedrijventerrein mede door het treffen van maatregelen niet tot grotere nadelige gevolgen voor het milieu leidt dan het oorspronkelijke bedrijventerrein.

2.11.4. Gezien de nadere onderbouwing van het m.e.r.-beoordelingsbesluit is de Afdeling van oordeel dat het m.e.r.-beoordelingsbesluit toereikend is gemotiveerd. Hetgeen [appellant sub 2 en anderen] en [appellant sub 4] in zoverre hebben aangevoerd geeft de Afdeling dan ook geen aanleiding voor het oordeel dat het plan in zoverre niet zorgvuldig is voorbereid. In het aangevoerde behoefde de raad geen aanleiding te zien te concluderen dat een aanvullend milieueffectrapport moet worden gemaakt.

Provinciaal beleid

2.12. [appellant sub 4] betoogt dat het plan een grotere oppervlakte aan bedrijventerrein mogelijk maakt dan waaraan volgens de Streekplanuitwerking zoekzones stedelijke functies en landschappelijke versterking van 12 december 2006 (hierna: de Streekplanuitwerking) behoefte is.

2.12.1. De raad is bij de vaststelling van een bestemmingsplan niet aan provinciaal beleid gebonden. Wel dient de raad daarmee rekening te houden, hetgeen betekent dat dit beleid in de belangenafweging dient te worden betrokken. In paragraaf 3.3.1 van de plantoelichting wordt ingegaan op het Streekplan Gelderland 2005 en in paragraaf 3.3.2 wordt ingegaan op de Streekplanuitwerking. Volgens de plantoelichting sluit het plan aan op het beleid zoals dat is geformuleerd in het Streekplan Gelderland 2005 en op de doelstellingen en ontwikkelingen zoals aangegeven in de Streekplanuitwerking. Aldus heeft de raad het provinciale beleid bij de afweging in aanmerking genomen als een bij het plan betrokken belang.

Gemeentelijk beleid

2.13. [appellant sub 2 en anderen] betogen dat de uitbreiding van het plangebied ten opzichte van het structuurplan niet is onderbouwd.

2.13.1. In het structuurplan Land van Wehl van 7 juni 2007 is ter plaatse van het plangebied een bedrijventerrein met een omvang van 78 hectare voorzien.

De raad heeft op 12 februari 2009 het "Stedenbouwkundig programma van eisen regionaal bedrijventerrein Achterhoek" vastgesteld. Dit programma van eisen legt de hoofdstructuur en de plangrenzen van het bedrijventerrein vast. De oppervlakte van het bedrijventerrein is daarbij op ruim 87 hectare bepaald. De uitbreiding ten opzichte van het structuurplan betreft deels het gebied tussen de Martinuslaan en de Weemstraat om een optimale ontsluiting van het plangebied aan de Weemstraat en de A18 te verkrijgen en deels een strook agrarische grond die nodig is om de voor het bedrijventerrein noodzakelijke waterberging te realiseren.

De Afdeling is van oordeel dat de raad bij de vaststelling van onderhavig plan in redelijkheid heeft kunnen uitgaan van het raadsbesluit van 12 februari 2009 waarmee gemotiveerd is afgeweken van het structuurplan.

Planperiode

2.14. [appellant sub 5] betoogt dat de planperiode de wettelijke termijn van tien jaar overschrijdt. In dit verband verwijst hij naar de Nota van zienswijzen waarin is vermeld dat de planhorizon tot 2027 loopt.

2.14.1. De raad betoogt dat nu binnen de planperiode uitwerkingsplannen zullen worden vastgesteld, het plan binnen de planperiode zal worden verwezenlijkt.

2.14.2. Ingevolge artikel 3.1, tweede lid, van de Wet ruimtelijke ordening dient een bestemmingsplan, voor zover hier van belang, ten minste eenmaal in de tien jaren te worden herzien. Uit deze bepaling blijkt dat de wetgever een planperiode van tien jaar voor ogen staat. De Afdeling acht het in beginsel niet in overeenstemming met een goede ruimtelijke ordening dat in een plan bestemmingen worden vastgesteld die pas na afloop van de tienjarige planperiode zullen worden verwezenlijkt.

2.14.3. Volgens de plantoelichting is de realisering van het bedrijventerrein in twee hoofdfasen verdeeld: een zuidelijk deel (fase 1) en een noordelijk deel (fase 2). De grens tussen beide fasen is gelegen ten noorden van de Kemnadeweg. Uitgangspunt voor de planning van het bedrijventerrein is dat dit in 2027 gereed is. In de fasering is uitgegaan van een uitgiftetempo van circa 4,5 hectare per jaar. Daarbij zal in de eerste jaren het uitgiftetempo hoger liggen dan in de laatste jaren. Waar het bestemmingsplan uitwerking behoeft zal dit uiterlijk in 2017 hebben plaatsgevonden.

[appellant sub 1] heeft niet aannemelijk gemaakt dat in het plan bestemmingen zijn vastgesteld die eerst na afloop van de planperiode in december 2019 zullen worden verwezenlijkt.

Waterparagraaf

2.15. [appellant sub 2 en anderen] betogen dat de waterparagraaf niet compleet is, omdat een deel van de oplossing voor het hemelwater moet worden gezocht in het GIOS-gebied. Dit klemt temeer nu de Commissie voor de milieueffectrapportage erop heeft gewezen dat voor het GIOS-gebied geen financieringsplan is opgesteld, aldus [appellant sub 2 en anderen].

2.15.1. In paragraaf 4.4.2 van de plantoelichting is beschreven op welke wijze in het plan rekening is gehouden met de gevolgen voor de waterhuishouding. Daarin wordt ingegaan op de gevolgen van de uitvoering van het plan voor de kwantiteit en kwaliteit van het oppervlaktewater en het grondwater. Aan deze beschrijving ligt het rapport "Geohydrologisch onderzoek en globale waterstructuur RBT Achterhoek" van Tauw van 24 juli 2008 ten grondslag. Dit rapport is volgens de plantoelichting in nauw overleg met het Waterschap Rijn en IJssel opgesteld.

[appellant sub 2 en anderen] hebben niet aannemelijk gemaakt dat de beschrijving van de wijze waarop in het plan rekening is gehouden met de gevolgen voor de waterhuishouding niet aan de daaraan te stellen eisen voldoet. Hierbij is in aanmerking genomen dat uit het onderzoeksrapport blijkt dat in het plangebied zelf voldoende retentiecapaciteit voor hemelwater kan worden gecreëerd, zodat ook zonder de retentiemogelijkheid in het GIOS-gebied, waaraan in paragraaf 2.1 van de plantoelichting wordt gerefereerd, rekening kan worden gehouden met de gevolgen voor de waterhuishouding.

Archeologie

2.16. [appellant sub 4] betoogt dat in strijd met het archeologisch beleidskader van de provincie Gelderland geen nader archeologisch onderzoek is uitgevoerd naar een aantal locaties aan de Heislagseweg.

2.16.1. Ingevolge artikel 38a van de Monumentenwet 1988, voor zover hier van belang, houdt de gemeenteraad bij de vaststelling van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening en bij de bestemming van de in het plan begrepen grond, rekening met de in de grond aanwezige dan wel te verwachten monumenten.

2.16.2. Op 23 februari 2009 is door provinciale staten de kadernota "Belvoir 3 Cultuurhistorisch beleid 2009-2012" vastgesteld. Het concept provinciaal beleidskader archeologie van dezelfde datum maakt daarvan deel uit. Het plangebied ligt in een zogenoemd A-gebied (Liemers), waarin de provincie via onderhandeling en indien mogelijk via samenwerking actief stuurt op bescherming, behoud door ontwikkeling en actief onderzoek.

Blijkens paragraaf 3.3.4 van de plantoelichting heeft de raad dit beleidskader tot uitgangspunt genomen.

2.16.3. Ten behoeve van de ontwikkeling van het bedrijventerrein is archeologisch onderzoek verricht. In het rapport "Bureauonderzoek en verkennend booronderzoek Weemstraat te Wehl gemeente Doetinchem" van Synthegra van 10 maart 2009 wordt aanbevolen een aantal locaties nader te onderzoeken. Volgens de plantoelichting liggen deze locaties grotendeels in het plandeel waarop fase 2 van toepassing is en waarvoor een uitwerkingsplicht geldt. Nader archeologisch onderzoek zal in het kader van de uitwerkingsplicht worden verricht.

Wat betreft de in fase 1 gelegen gronden ten westen van de [locatie sub 1], waarvoor ook nader onderzoek is aanbevolen, is op de verbeelding de dubbelbestemming "Waarde - Archeologie" opgenomen ten aanzien waarvan in artikel 11, lid 11.1, van de planregels is bepaald dat deze gronden mede bestemd zijn voor de bescherming en instandhouding van de archeologische verwachtingswaarde en dat de regels van de bestemming "Waarde - Archeologie" vóór de regels van de andere bestemming gaan. In het rapport "Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek, karterend booronderzoek Weemstraat te Wehl, uitbreiding gemeente Doetinchem" van Syntegra van 12 oktober 2009 wordt geadviseerd om ter plaatse van de eveneens in fase 1 gelegen locatie [locatie sub 2] vervolgonderzoek in de vorm van een proefsleuvenonderzoek te doen. Ook voor deze locatie is op de verbeelding de dubbelbestemming "Waarde -Archeologie" opgenomen.

2.16.4. Gelet op het voorgaande is de Afdeling van oordeel dat is voldaan aan het bepaalde in artikel 38a van de Monumentenwet 1988. Het feit dat nog niet al het aanbevolen nader archeologisch onderzoek is verricht, brengt niet met zich dat in dit geval met de in de grond aanwezige dan wel te verwachten monumenten geen rekening is gehouden bij de vaststelling van het plan. Evenmin is er aanleiding voor het oordeel dat de raad het provinciale archeologisch beleid niet bij de vaststelling van het bestemmingsplan heeft betrokken. Onder deze omstandigheden heeft de raad zich in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat met de mogelijke archeologische waarden voldoende rekening zal worden gehouden.

Flora en fauna

2.17. [appellant sub 2 en anderen] betogen dat de aangevraagde ontheffing op grond van de Flora- en faunawet niet kan worden verleend wegens strijd met artikel 75 van die wet. De wettelijke uitzondering voor ruimtelijke inrichting en ontwikkeling mag volgens hen niet worden toegepast.

[appellant sub 5] wijst op de aanwezigheid van beschermde diersoorten in het plangebied.

2.17.1. De vragen of voor de uitvoering van het bestemmingsplan een vrijstelling geldt, dan wel een ontheffing op grond van de Flora- en faunawet nodig is en zo ja, of deze ontheffing kan worden verleend, komen in beginsel pas aan de orde in een procedure op grond van de Flora- en faunawet. Dat doet er niet aan af dat de raad het plan niet had kunnen vaststellen, indien en voor zover hij op voorhand in redelijkheid had moeten inzien dat de Flora- en faunawet aan de uitvoerbaarheid van het plan in de weg staat.

2.17.2. In artikel 12.1 van de planregels is bepaald dat de voor "Waarde - Ecologie" aangewezen gronden, behalve voor de andere daarop rustende bestemming(en), mede bestemd zijn voor de bescherming en instandhouding van de aanwezige flora en fauna in het gebied met dien verstande dat in geval van strijdigheid van de regels van de bestemming "Waarde - Ecologie" met een andere op deze gronden rustende bestemming, de regels van de bestemming "Waarde - Ecologie" vóór de regels van de andere bestemming gaan.

Op de verbeelding is de bestemming "Waarde - Ecologie" toegekend aan het plandeel met de bestemming "Bedrijventerrein".

2.17.3. In paragraaf 4.4.1 van de plantoelichting is vermeld dat ten behoeve van alle beschermde voorkomende soorten een activiteitenplan zal worden opgesteld. In dit activiteitenplan zal worden aangegeven hoe en op welke wijze mitigerende en compenserende maatregelen in en buiten het plangebied zullen plaatsvinden.

2.17.4. Bij brief van 2 mei 2011 heeft de raad het besluit van de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 29 april 2011 overgelegd waarbij de aanvraag voor een ontheffing als bedoeld in artikel 75 van de Flora- en faunawet wordt afgewezen. De staatssecretaris acht de gevraagde ontheffing in het licht van de aangekondigde maatregelen om de functionaliteit van de vaste rust- en verblijfplaatsen te waarborgen niet nodig.

Mede gelet op dit besluit heeft de raad zich in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat de Flora- en faunawet niet aan de uitvoerbaarheid van het plan in de weg zal staan.

Uitvoerbaarheid

2.18. [appellant sub 4] en [appellant sub 6] twijfelen aan de financiële uitvoerbaarheid van het plan.

2.18.1. Blijkens de toelichting bij het exploitatieplan heeft de gemeente Doetinchem ten tijde van de totstandkoming van het exploitatieplan reeds ongeveer 50% van de gronden in het plangebied verworven. Uit de als bijlage bij het exploitatieplan behorende exploitatieopzet, die een positief resultaat laat zien, blijkt dat rekening is gehouden met verwervingskosten, sloop-, sanerings- en onderzoekskosten, kosten voor bouw- en woningrijp maken, planstructurele elementen, plankosten en rentekosten.

Gelet hierop ziet de Afdeling in hetgeen [appellant sub 4] en [appellant sub 6] hebben aangevoerd geen aanleiding voor het oordeel dat de raad zich niet in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat het plan financieel uitvoerbaar is.

Luchtkwaliteit

2.19. [appellant sub 1] betoogt dat het milieueffectrapport uit 2005 wat betreft het onderzoek naar de luchtkwaliteit achterhaald is. Gezien de uitkomsten betwijfelt hij of ter plaatse van zijn woning aan de normen voor luchtkwaliteit kan worden voldaan.

2.19.1. Nu het bedrijventerrein dat door het bestemmingsplan mogelijk wordt gemaakt onder de naam Land van Wehl en IB-nummer 211 is opgenomen in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit, heeft de raad het bestemmingsplan ingevolge artikel 5.16, eerste lid, aanhef en onder d, gelezen in samenhang met het tweede lid, aanhef en onder c, van de Wet milieubeheer kunnen vaststellen zonder dat toetsing aan de in bijlage 2 opgenomen grenswaarden hoefde plaats te vinden.

Verkeer en parkeren

2.20. [appellant sub 2 en anderen] betogen dat over verkeer en parkeren veel te weinig informatie beschikbaar is en dat onvoldoende is onderbouwd wat in zoverre de gevolgen zijn van het plan voor in het bijzonder het GIOS-gebied.

2.20.1. In het milieueffectrapport is het effect van de realisering van het bedrijventerrein en de woonwijk Wehl-Zuid op de verkeersintensiteiten in de avondspits in 2020 ten opzichte van de autonome ontwikkeling op een aantal wegen binnen en buiten het plangebied bepaald. Op basis daarvan is in het milieueffectrapport geconcludeerd dat de bijdrage van de realisering van het bedrijventerrein en de woonwijk Wehl-Zuid aan de verkeersintensiteit buiten het plangebied nergens meer dan 5% bedraagt.

Volgens de plantoelichting zal op het bedrijventerrein een parkeerverbodszone gaan gelden, waardoor parkeren alleen op eigen terrein zal kunnen plaatsvinden. In artikel 4.5.2 van de planregels is bepaald dat per bouwperceel dient te worden voorzien in voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein. Het benodigde aantal parkeerplaatsen voor vrachtwagens in de openbare ruimte is op het moment van vaststelling van het plan nog niet bekend, maar zal in een later stadium moeten worden bepaald, aldus de plantoelichting. Ter zitting is door de raad onweersproken gesteld dat het plan daartoe voldoende ruimte biedt.

De Afdeling is van oordeel dat aldus voldoende inzichtelijk is gemaakt dat de gevolgen van de realisering van het bestemmingsplan voor het GIOS-gebied in zoverre beperkt zullen zijn.

Geurhinder

2.21. [appellant sub 1] heeft bezwaar tegen de verplaatsing van hinderveroorzakende bedrijven naar het plangebied, in het bijzonder van een pluimveeslachterij, nu onvoldoende is gewaarborgd dat in de omgeving van het plangebied geen geurproblematiek zal ontstaan.

2.21.1. Ingevolge artikel 4, lid 4.1, aanhef en onder a, van de planregels zijn de voor "Bedrijventerrein" aangewezen gronden bestemd voor bedrijven, met dien verstande dat m.e.r.-plichtige bedrijven zijn uitgesloten en, ter plaatse van de aanduiding van bedrijfscategorieën, bedrijven met bijbehorende bedrijfsactiviteiten in de categorieën 1 tot en met 4.2 van de Staat van bedrijfsactiviteiten zijn toegestaan met uitzondering van grote lawaaimakers.

In de Staat van bedrijfsactiviteiten zijn pluimveeslachterijen overeenkomstig de handreiking "Bedrijven en milieuzonering" van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten van 2009 (hierna: VNG-brochure) ingedeeld in categorie 3.2, waarvoor de richtafstand in verband met geur 100 meter bedraagt.

2.21.2. In aanmerking genomen dat [appellant sub 1] niet aannemelijk heeft gemaakt dat zich binnen een straal van 100 meter rond het plandeel waar de pluimveeslachterij kan worden gevestigd geurgevoelige objecten bevinden, heeft de raad zich in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat het plan in zoverre geen onaanvaardbare geurhinder met zich zal brengen.

[appellant sub 1]

2.22. [appellant sub 1] betoogt dat de geluidbelasting op de gevel van zijn woning als gevolg van de uitvoering van het plan onaanvaardbaar wordt.

2.22.1. De raad stelt op grond van het milieueffectrapport dat de toename van de geluidbelasting op de gevel van de woning van [appellant sub 1] het gevolg is van de autonome groei van het wegverkeer en niet van de realisering van het bedrijventerrein.

2.22.2. De woning van [appellant sub 1] aan de [locatie sub 3] te [plaats] ligt buiten de geluidzone van het bedrijventerrein op korte afstand ten zuiden van het wegvak A18-Oost.

Volgens tabel 8.2 van het milieueffectrapport bedraagt in de huidige situatie de afstand van de 55 dB(A)-contour tot de wegas van het wegvak A18-Oost 220 meter. Door de autonome groei van het verkeer op dit wegvak verschuift deze contour naar 300 meter van de wegas. Uit tabel 8.3 van het milieueffectrapport kan worden afgeleid dat als gevolg van de realisering van de woonwijk Wehl-Zuid en het regionale bedrijventerrein de verkeersintensiteit op het wegvak A18-Oost met 2% toeneemt ten opzichte van de autonome verkeersontwikkeling, maar dat de 55 dB(A)-contour daardoor niet verder verschuift. Zoals de Afdeling in r.o. 2.9.2 heeft overwogen, geeft hetgeen [appellant sub 1] heeft aangevoerd geen aanleiding om wat betreft de gegevens over verkeersintensiteit aan de juistheid van het milieueffectrapport te twijfelen.

[appellant sub 1] heeft niet aannemelijk gemaakt dat de toename van de geluidbelasting op de gevel van zijn woning het gevolg is van de realisering van het bedrijventerrein.

[appellant sub 2 en anderen]

2.23. [appellant sub 2 en anderen] betogen dat het plan ten onrechte kantoren als (beperkt) kwetsbare objecten mogelijk maakt binnen de veiligheidszone van de aardgasleidingen in het plangebied.

2.23.1. Op de verbeelding is 150 meter aan weerszijden van de door het plangebied lopende aardgasleidingen de aanduiding "veiligheidszone - leiding" vermeld. Deze veiligheidszone overlapt ten dele het plandeel met de bestemming "Bedrijventerrein" en de aanduiding "kantoor".

In artikel 4.5.3, onder c, van de planregels is bepaald dat het ter plaatse van de aanduiding "veiligheidszone - leiding" niet is toegestaan om (beperkt) kwetsbare objecten te realiseren, tenzij is aangetoond, dat het aantal personen in de groepsrisicocontour de geldende oriëntatiewaarde niet overschrijdt.

2.23.2. Uit de plantoelichting blijkt dat de raad ten aanzien van de externe veiligheid met het oog op aardgasleidingen het ontwerpbesluit externe veiligheid buisleidingen (hierna: het ontwerpbesluit) dat op 28 augustus 2009 is gepubliceerd in de Staatscourant tot uitgangspunt heeft genomen. [appellant sub 2 en anderen] hebben niet gesteld dat de raad niet in redelijkheid hierbij heeft kunnen aansluiten.

Overigens is het Besluit externe veiligheid buisleidingen wat betreft de delen die relevant zijn voor het bestreden besluit per 1 januari 2011 in werking getreden (Staatsblad 2010, 863).

2.23.3. Volgens artikel 12, eerste lid, van het ontwerpbesluit wordt bij de vaststelling van een bestemmingsplan, op grond waarvan de aanleg van een buisleiding, of de aanleg, bouw of vestiging van een kwetsbaar of een beperkt kwetsbaar object wordt toegelaten, tevens het groepsrisico in het invloedsgebied van de buisleiding verantwoord. In de toelichting bij het besluit wordt in ieder geval vermeld:

a. de aanwezige en de op grond van dat besluit te verwachten dichtheid van personen in het invloedsgebied van de buisleiding of buisleidingen die het groepsrisico mede veroorzaakt of veroorzaken;

b. het groepsrisico per kilometer busleiding op het tijdstip waarop het besluit wordt vastgesteld en de bijdrage van de in dat besluit toegelaten kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten aan de hoogte van het groepsrisico, vergeleken met de lijn die de kans weergeeft op een ongeval met 10 of meer dodelijke slachtoffers van ten hoogste 10-4 per jaar, met de kans op een ongeval met 100 of meer dodelijke slachtoffers van ten hoogste 10-6 per jaar;

[..]

f. de mogelijkheden tot voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een ramp of zwaar ongeval;

g. de mogelijkheden voor personen die zich bevinden in het invloedsgebied van de buisleiding of buisleidingen die het groepsrisico mede veroorzaakt of veroorzaken, om zich in veiligheid te brengen, indien zich een ramp of zwaar ongeval voordoet.

2.23.4. In de plantoelichting is vermeld dat een berekening van het groepsrisico pas kan worden gemaakt als de exacte invulling van het bestemmingsplan bekend is. Er moet op dat moment worden getoetst aan de oriëntatiewaarde voor het groepsrisico. Binnen het invloedsgebied is het gewenst het aantal personen onder de oriëntatiewaarde te houden. Dit kan worden gerealiseerd door het alleen onder voorwaarden toestaan van kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten, tenzij is aangetoond, dat het aantal personen in het invloedsgebied de geldende oriëntatiewaarde niet overschrijdt.

2.23.5. Artikel 4.5.3, onder c, van de planregels staat de realisering van een (beperkt) kwetsbaar object binnen het invloedsgebied van een aardgasleiding toe, wanneer is aangetoond dat daardoor het aantal personen in het invloedsgebied de geldende oriëntatiewaarde voor het groepsrisico niet overschrijdt. Daardoor is realisering van een (beperkt) kwetsbaar object binnen het invloedsgebied van een aardgasleiding toegestaan, zonder dat bij de vaststelling van het plan toepassing is gegeven aan de verantwoording van het groepsrisico als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van het ontwerpbesluit.

2.23.6. In hetgeen [appellant sub 2 en anderen] hebben aangevoerd ziet de Afdeling aanleiding voor het oordeel dat het bestreden besluit in zoverre is genomen in strijd met de bij het voorbereiden van een besluit te betrachten zorgvuldigheid. Het beroep van [appellant sub 2 en anderen] is gegrond. Het bestreden besluit dient wegens strijd met artikel 3:2 van de Algemene wet bestuursrecht te worden vernietigd voor zover het betreft de clausule "tenzij is aangetoond, dat het aantal personen in de groepsrisicocontour de geldende oriëntatiewaarde niet overschrijdt" in artikel 4, lid 4.5.3, onder c, van de planregels.

2.24. [appellant sub 2 en anderen] betogen dat ten onrechte aan de westgrens van het plangebied hoge bebouwing is toegestaan.

2.24.1. De raad betoogt onder verwijzing naar de planregels en de beeldkwaliteitseisen uit de "Stedenbouwkundige voorwaarden A18 bedrijvenpark" van december 2009, dat het plan voorziet in voorwaarden voor een optimale inpassing van het bedrijventerrein in de omgeving.

2.24.2. [appellant sub 2 en anderen] hebben niet aannemelijk gemaakt dat de aan de westgrens van het plangebied toegestane bebouwing van maximaal 8 meter zodanig hoog is dat deze niet inpasbaar is in de omgeving.

2.25. Ten aanzien van het betoog van [appellant sub 2 en anderen] dat de delen van het plangebied die overblijven voor water en groen als zodanig moeten worden bestemd, bij voorkeur inclusief aanduiding voor waardevolle bomen, overweegt de Afdeling dat het plan deze bestemmingen toelaat en dat niet aannemelijk is gemaakt dat een meer specifieke bestemming nodig is.

[appellant sub 3]

2.26. [appellant sub 3] betoogt dat de gevolgen van het plan voor haar tankstation aan de [locatie sub 4] onvoldoende inzichtelijk zijn gemaakt en dat onvoldoende rekening is gehouden met haar belangen. Zij voert daartoe aan dat de afsluiting van het plangebied aan de oostzijde voor vrachtverkeer nadelige gevolgen zal hebben voor haar tankstation. Voorts voert zij aan dat indien het plangebied niet aan de oostzijde wordt afgesloten voor vrachtverkeer, sluipverkeer ertoe zal leiden dat verkeersmaatregelen zullen worden getroffen waardoor haar tankstation ook niet meer voor gewoon verkeer bereikbaar is. Zij wenst inpassing op een locatie met betere vooruitzichten en wijst erop dat aan westzijde van het plangebied waarschijnlijk een ander tankstation mogelijk wordt gemaakt.

2.26.1. De raad stelt dat met [appellant sub 3] is gesproken over de mogelijkheid van vestiging elders op het bedrijventerrein.

De raad brengt voorts naar voren dat hij heeft besloten de oostelijke ontsluiting ter hoogte van de Heislagseweg te handhaven ten behoeve van het tankstation aan de [locatie sub 4]. Mocht dat er toe leiden dat sluipverkeer van in het bijzonder vrachtauto's ontstaat, dan zullen verkeersmaatregelen worden getroffen, aldus de raad. Ter zitting heeft de raad toegelicht dat het tankstation alsdan bereikbaar zal blijven voor verkeer vanuit het plangebied en voor verkeer van buiten het plangebied, maar dat doorgaand verkeer langs het tankstation van binnen naar buiten het plangebied of in tegenovergestelde richting onmogelijk zal worden gemaakt.

Gelet op het vorengaande acht de Afdeling met hetgeen [appellant sub 3] heeft aangevoerd, niet aannemelijk gemaakt dat bij de vaststelling van het plan onvoldoende rekening is gehouden met haar belangen.

2.27. [appellant sub 3] stelt dat de milieucontouren rond zijn tankstation niet juist zijn vastgesteld. Zo betoogt zij dat ten onrechte is uitgegaan van een doorzet van 1.000 m³ per jaar in plaats van 1.500 m³ per jaar.

2.27.1. De raad betoogt dat de doorzet van LPG in het tankstation van [appellant sub 3] bij vergunning zal worden beperkt tot 1.000 m³ per jaar.

2.27.2. Ingevolge artikel 5, derde lid, gelezen in samenhang met artikel 4, vijfde lid, onder a, van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (hierna: Bevi), voor zover hier van belang, neemt het bevoegd gezag bij de vaststelling van een besluit als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wro, de bij regeling van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (thans: Infrastructuur en Milieu) vastgestelde afstand tot kwetsbare objecten in acht en houdt hij bij dat besluit rekening met de in die regeling vastgestelde afstand tot beperkt kwetsbare objecten, indien dat besluit betrekking heeft op een gebied dat geheel of gedeeltelijk ligt binnen het invloedsgebied van een LPG-tankstation.

Evenbedoelde afstanden zijn uitgewerkt in artikel 2, eerste lid, onder a, gelezen in samenhang met tabel 1 van bijlage 1, van de Regeling externe veiligheid inrichtingen (hierna: Revi). Voor LPG-tankstations geldt met betrekking tot het plaatsgebonden risico een afstand vanaf het vulpunt tot al dan niet geprojecteerde kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten van 45 meter bij een doorzet tot 1.000 m³ per jaar en van 110 meter bij een doorzet vanaf 1.000 m³ per jaar.

2.27.3. Op de verbeelding is de "veiligheidszone - lpg" met een straal van 45 meter opgenomen met daaraan gekoppeld artikel 4, lid 4.5.3, onder a, van de planregels, waarin is bepaald dat ter plaatse van de aanduiding "veiligheidszone - lpg" het binnen de plaatsgebonden risicocontour van 45 m niet is toegestaan om (beperkt) kwetsbare objecten te realiseren.

2.27.4. Ten tijde van het bestreden besluit was in de milieuvergunning voor het tankstation aan de [locatie sub 4] geen maximale LPG-doorzet opgenomen. Wel was in voorbereiding een wijziging van de milieuvergunning om een maximale doorzet van 1.000 m3 als voorwaarde op te nemen. In het bestreden besluit is om die reden uitgegaan van een maximale LPG-doorzet van 1.000 m3 per jaar.

Hierbij is het college van een onjuist uitgangspunt uitgegaan. Voor het bepalen van het plaatsgebonden risico is uitgangspunt hetgeen ten tijde van het bestreden besluit in de geldende milieuvergunning was opgenomen. In de milieuvergunning zoals deze gold ten tijde van het bestreden besluit, was de doorzet niet gemaximeerd en ook anderszins in deze vergunning niet beperkt. Gesteld noch gebleken is dat de vergunde installaties een LPG-doorzet van 1.000 m3 of meer per jaar technisch niet mogelijk maken. Onder deze omstandigheden kon een hogere doorzet dan 1.000 m3 niet worden uitgesloten. Dat het voornemen bestond de doorzet te maximeren op 1.000 m3, maakt het voorgaande niet anders. Door in het kader van de vaststelling van het bestemmingsplan uit te gaan van een maximumdoorzet van 1.000 m3 LPG per jaar en met dat uitgangspunt aan het Bevi en de Revi te toetsen, is het bestreden besluit genomen in strijd met de bij het voorbereiden van een besluit te betrachten zorgvuldigheid.

2.27.5. Ingevolge artikel 13 van het Bevi, voor zover hier van belang, wordt indien het bevoegd gezag een bestemmingsplan vaststelt op grond waarvan de bouw of vestiging van kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten wordt toegelaten, in de plantoelichting in elk geval vermeld:

a. de aanwezige en de op grond van dat besluit te verwachten dichtheid van personen in het invloedsgebied van de inrichting of inrichtingen die het groepsrisico mede veroorzaakt of veroorzaken, voor zover het invloedsgebied ligt binnen het gebied waarop dat besluit betrekking heeft, op het tijdstip waarop dat besluit wordt vastgesteld;

b. het groepsrisico per inrichting op het tijdstip waarop dat besluit wordt vastgesteld en de bijdrage van de in dat besluit toegelaten kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten aan de hoogte van het groepsrisico, vergeleken met de kans op een ongeval met 10 of meer dodelijke slachtoffers van ten hoogste 10-5 per jaar, met de kans op een ongeval met 100 of meer dodelijke slachtoffers van ten hoogste 10-7 per jaar en met de kans op een ongeval met 1000 of meer dodelijke slachtoffers van ten hoogste 10-9 per jaar;

c. indien mogelijk, de mogelijkheden ter beperking van het groepsrisico die worden toegepast door degene die de inrichting drijft, die dat risico mede veroorzaakt en, indien van toepassing, de voorschriften die zijn of worden verbonden aan de voor die inrichting geldende vergunning, bedoeld in artikel 8.1 van de wet;

d. indien mogelijk, de maatregelen ter beperking van het groepsrisico die in dat besluit zijn opgenomen;

e. de voorschriften ter beperking van het groepsrisico die het bevoegd gezag voornemens is te verbinden aan de voor een inrichting, die behoort tot een categorie van inrichtingen ten behoeve waarvan dat besluit wordt vastgesteld, te verlenen vergunning, bedoeld in artikel 8.1 van de wet;

f. de voor- en nadelen van andere mogelijkheden voor ruimtelijke ontwikkelingen met een lager groepsrisico.

In tabel 1 van bijlage 2 van de Revi wordt voor de verantwoording van het groepsrisico met betrekking tot een LPG-tankstation een afstand tot de grens van het invloedsgebied van 150 meter aangehouden.

2.27.6. Ingevolge artikel 4, lid 4.5.3, onder b, van de planregels is het ter plaatse van de aanduiding "veiligheidszone - lpg" binnen de groepsrisicocontour van 150 m niet toegestaan om (beperkt) kwetsbare objecten te realiseren, tenzij is aangetoond, dat het aantal personen in de groepsrisicocontour de geldende oriëntatiewaarde (maximaal 45 personen per hectare of in totaal 301 personen in de gehele groepsrisicozone) niet overschrijdt.

2.27.7. De Afdeling overweegt dat de raad niet verplicht is een veiligheidszone met een afstand van 150 meter van het vulpunt bij het LPG-tankstation op te nemen. De raad is op grond van artikel 13 van het Bevi wel verplicht om in de plantoelichting verantwoording af te leggen van het groepsrisico op de wijze als beschreven in deze bepaling. In het plan heeft de raad deze verantwoordingsplicht vertaald in een stelsel, waarmee kennelijk is beoogd te bewerkstelligen dat bij de realisering van een nieuw (beperkt) kwetsbaar object op de gronden tussen de 45 en 150 meter uit het vulpunt de zogenoemde oriëntatiewaarde voor het groepsrisico niet wordt overschreden. Een verantwoording van het groepsrisico is noch in de stukken, noch ter zitting door de raad gegeven.

Gezien het voorgaande is de Afdeling van oordeel dat de raad niet heeft voldaan aan de verantwoordingsplicht van artikel 13 van het Bevi.

2.27.8. Gelet op de rechtsoverwegingen 2.27.4. en 2.27.7. ziet de Afdelng in hetgeen [appellant sub 3] heeft aangevoerd aanleiding voor het oordeel dat het bestreden besluit wat betreft de besproken onderdelen van het plan is genomen in strijd met artikel 3:2 van de Awb en artikel 13 van het Bevi. Het beroep is gegrond. Het bestreden besluit dient te worden vernietigd voor wat betreft het plandeel met de aanduiding "veiligheidszone - lpg" op de verbeelding alsmede artikel 4, lid 4.5.3, onder a en b, van de planregels.

[appellant sub 4]

2.28. [appellant sub 4] heeft zich in het beroepschrift wat betreft zijn vrees voor overlast beperkt tot het verwijzen naar de inhoud van de zienswijze. In de overwegingen van het bestreden besluit is ingegaan op deze zienswijze. [appellant sub 4] heeft in het beroepschrift, noch ter zitting redenen aangevoerd waarom de weerlegging van de desbetreffende zienswijze in het bestreden besluit onjuist is.

2.29. [appellant sub 4] betoogt dat voor het plandeel met de bestemming "Bedrijventerrein - uit te werken" ten onrechte niet is aangegeven op welke plaatsen bedrijven van een bepaalde milieucategorie zijn toegestaan.

2.29.1. Artikel 5, lid 5.1, aanhef en onder a, van de planregels bepaalt dat de voor "Bedrijventerrein - uit te werken" aangewezen gronden bestemd zijn voor bedrijven met bijbehorende bedrijfsactiviteiten in de categorieën 1 tot en met 4.2 van de Staat van bedrijfsactiviteiten.

Lid 5.2, onder 5.2.1, bepaalt dat het college, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening, de in lid 5.1 bedoelde gronden met de bestemming "Bedrijventerrein - uit te werken" moeten uitwerken.

Bijlage 14 bij het plan omvat de Staat van bedrijfsactiviteiten met richtafstanden per bedrijfscategorie.

2.29.2. Het college dient bij de uitwerking van het plan ervoor te waken dat geen strijdigheid met de uitwerkingsregels ontstaat.

2.30. [appellant sub 4] betoogt dat artikel 4, lid 4.1, van de planregels innerlijk tegenstrijdig is, nu daarbij onder b is bepaald dat kantoren uitsluitend ter plaatse van de aanduiding "kantoor" kunnen worden gerealiseerd, terwijl onder e is bepaald dat kantoren uitsluitend ten dienste van bedrijven kunnen worden gerealiseerd.

2.30.1. De raad betoogt naar het oordeel van de Afdeling terecht dat deze bepalingen zien op verschillende situaties. Eerstgenoemde bepaling heeft betrekking op kantoren als bedoeld in artikel 1, lid 1.36, van de planregels, die op bepaalde locaties in het plangebied zijn toegestaan, terwijl laatstgenoemde bepaling betrekking heeft op kantoren die onderdeel zijn van een bedrijf als bedoeld in artikel 1, lid 1.9. Aldus doet zich strijd met de rechtszekerheid niet voor.

[appellant sub 5]

2.31. [appellant sub 5] betoogt dat zijn bedrijfswoning ten onrechte niet is aangemerkt als geluidgevoelig object.

2.31.1. Ingevolge artikel 40 van de Wet geluidhinder, zoals deze bepaling luidde ten tijde van belang, wordt - indien bij de vaststelling van een bestemmingsplan aan gronden een zodanige bestemming wordt gegeven dat daardoor een industrieterrein ontstaat - daarbij tevens een rond het betrokken terrein gelegen zone vastgesteld, waarbuiten de geluidsbelasting vanwege dat terrein de waarde van 50 dB(A) niet te boven mag gaan.

2.31.2. De aanduiding "geluidzone industrie" overlapt deels het plandeel met de bestemming "Horeca", waarbinnen de functieaanduiding "bedrijfswoning" is gelegen. De functieaanduiding "bedrijfswoning" ligt evenwel buiten de geluidzone. In artikel 7.1, aanhef en onder b, van de planregels is bepaald dat uitsluitend de gronden ter plaatse van de aanduiding "bedrijfswoning" voor een bedrijfswoning zijn bestemd.

Nu de bedrijfswoning buiten de zone is gelegen mag ingevolge artikel 40 van de Wet geluidhinder de geluidbelasting ter hoogte van de woning vanwege het industrieterrein de waarde van 50 dB(A) niet te boven gaan. In zoverre heeft de raad bij de vaststelling van het plan met inbegrip van de aanduiding "geluidzone industrie" voldoende rekening gehouden met het feit dat de bedrijfswoning van [appellant sub 5] als geluidgevoelig object dient te worden aangemerkt. Nu de geluidbelasting vanwege het industrieterrein ter hoogte van deze woning onder de wettelijke geluidgrenswaarde van 50 dB(A) moet liggen heeft de raad het woon- en leefklimaat ter plaatse aanvaardbaar kunnen achten.

2.32. [appellant sub 5] betoogt dat de raad ten onrechte de geluidhinder ter plaatse van zijn restaurant ten gevolge van het bedrijventerrein niet heeft onderzocht, althans dat zulks niet blijkt uit het rapport "Zonering regionaal bedrijventerrein Wehl, Doetinchem - akoestische onderbouwing" van DGMR van 23 oktober 2009.

2.32.1. Een café-restaurant kan, hoewel het geen geluidgevoelig object is in de zin van de Wet geluidhinder, worden aangemerkt als een object dat in het kader van een goede ruimtelijke ordening bescherming tegen geluidhinder behoeft, nu hier regelmatig mensen zullen verblijven en waar blootstelling aan geluid vanwege het industrieterrein kan leiden tot hinder.

Uit figuur 7 in paragraaf 5.3 van het rapport "Zonering regionaal bedrijventerrein Wehl, Doetinchem - akoestische onderbouwing" van DGMR van 23 oktober 2009 kan worden afgeleid dat het plandeel met de bestemming "Horeca" buiten de 55 dB(A)-contour in de door de raad gekozen variant is gelegen. De raad heeft zich in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat een geluidbelasting tot 55 dB(A) op de gevel van het café-restaurant niet onaanvaardbaar is.

2.33. [appellant sub 5] betoogt dat de raad niet heeft onderbouwd welke kansen en mogelijkheden het plan heeft voor zijn bedrijf. Voorts betoogt hij dat onvoldoende rekening is gehouden met het belang van zijn bedrijf door bij het stadion horeca mogelijk te maken. Het stadion zal hoe dan ook leiden tot een noodzakelijke wijziging van zijn bedrijfsvoering, aldus [appellant sub 5]. Ten slotte betoogt hij dat onvoldoende rekening ermee is gehouden dat de komst van een hotel zal leiden tot negatieve gevolgen voor zijn bedrijf.

2.33.1. De raad voert aan dat het restaurant van [appellant sub 5] is ingepast in het plan en dat fase 2 van het plan via ontsluiting op de binnenring en een bouwtitel voor zijn restaurant kansen biedt. De horeca bij het stadion die een directe relatie met het stadion moet hebben en alleen tijdens evenementen zal mogen zijn geopend, vormt volgens de raad geen bedreiging voor het restaurant van [appellant sub 5]. De mogelijkheid van vestiging van een hotel-congrescentrum met de daaraan gerelateerde functies waaronder mogelijk een restaurant, kan afhankelijk van de bedrijfsvoering concurrentie betekenen voor het restaurant van [appellant sub 5], aldus de raad.

2.33.2. De Afdeling overweegt dat [appellant sub 5] niet aannemelijk heeft gemaakt dat de gevolgen van de realisering van een stadion en een hotel in het plangebied voor de exploitatie van zijn restaurant zodanig zullen zijn dat de raad bij de afweging van de bij het plan betrokken belangen hieraan een groter gewicht had moeten toekennen dan aan de belangen die met de realisering van het plan zijn gemoeid. Hetgeen [appellant sub 5] heeft aangevoerd geeft dan ook geen aanleiding voor het oordeel dat de raad niet in redelijkheid de wijzigingsbevoegdheid ten behoeve van een stadion of het plandeel met de functieaanduiding "hotel" in het plan heeft kunnen opnemen.

2.34. Ten aanzien van het betoog van [appellant sub 5] dat onderzoek had moeten worden gedaan naar de gevolgen van de uitvoering van het plan voor de nabijgelegen kerngebieden van de Ecologische hoofdstructuur (hierna: EHS), overweegt de Afdeling dat de raad onweersproken heeft gesteld dat de afstand van het plangebied tot EHS-gebieden dusdanig groot is dat onderzoek naar de gevolgen van de uitvoering van het plan voor deze gebieden niet nodig is.

[appellanten sub 7]

2.35. [appellanten sub 7] vrezen ernstige aantasting van hun woongenot en wijzen in dat verband op verkeerslawaai, overlast als gevolg van de komst van bedrijven, stankoverlast, verdubbeling van de Weemstraat en het verdwijnen van de landelijke uitstraling van het gebied.

2.35.1. Voor zover [appellanten sub 7] doelen op geluidhinder vanwege de toename van het verkeer op de mogelijk verbrede Weemstraat, wijst de Afdeling op het als bijlage 13 bij het plan gevoegde rapport "Weemstraat Doetinchem - Nut- en noodzaakstudie verdubbeling" van Royal Haskoning van 24 augustus 2009, waarin wordt geconcludeerd dat een verdubbeling van de Weemstraat niet nodig of noodzakelijk is.

Uit tabel 8.2 van het milieueffectrapport blijkt dat op het wegvak Weemstraat: Plantage Allee - Doetinchemseweg, waaraan de woning van [appellanten sub 7] is gelegen, de verkeersintensiteit door autonome ontwikkeling met 50% toeneemt, waardoor de 50 dB(A)-contour 26 meter verschuift en de 65 dB(A)-contour 6 meter. Uit tabel 8.3 van het milieueffectrapport blijkt dat de verkeersintensiteit op dit wegvak als gevolg van de realisering van het bedrijventerrein en de woonwijk Wehl-Zuid met 3,7% toeneemt, waardoor de 50 dB(A)-contour 4 meter verschuift en de 65 dB(A)-contour 1 meter.

[appellanten sub 7] hebben niet aannemelijk gemaakt dat door de toename van het wegverkeer op de Weemstraat als gevolg van de realisering van het bedrijventerrein hun woon- en leefklimaat zodanig zal verslechteren dat daaraan doorslaggevend gewicht had moeten worden toegekend.

2.35.2. Voor zover [appellanten sub 7] doelen op hinder vanwege de realisering van bedrijven in categorieën die het plan mogelijk maakt, wijst de Afdeling op bijlage 16 van het plan waarin een aan de VNG-brochure ontleende tabel met richtafstanden is opgenomen. Volgens deze tabel is de richtafstand 200 meter voor bedrijven van milieucategorie 4.1 en 300 meter voor bedrijven van milieucategorie 4.2. De woning van [appellanten sub 7] bevindt zich op meer dan 200 meter van het plandeel waar bedrijven van milieucategorie 4.1 zich kunnen vestigen en op meer dan 300 meter van het plandeel waar bedrijven van milieucategorie 4.2 zich kunnen vestigen. [appellanten sub 7] hebben niet aannemelijk gemaakt dat door deze richtafstanden aan te houden de raad zich niet in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat het woon- en leefklimaat ter plaatse van hun woning aanvaardbaar kan worden geacht.

2.35.3. Ten aanzien van het betoog dat door de realisering van het plan de landelijke uitstraling van het gebied verdwijnt waardoor het woongenot van [appellanten sub 7] wordt aangetast, overweegt de Afdeling dat de raad bij de afweging van de bij het plan betrokken belangen in redelijkheid een groter gewicht heeft kunnen toekennen aan de met het plan gediende belangen.

2.36. Wat de eventueel nadelige invloed van het plan op de waarde van de woning van [appellanten sub 7] betreft, bestaat geen grond voor de verwachting dat die waardevermindering zodanig zal zijn dat de raad bij de afweging van de belangen hieraan een groter gewicht had moeten toekennen dan aan de belangen die met de realisering van het plan aan de orde zijn.

2.37. [appellanten sub 7] kondigen aan niet van plan te zijn mee te werken aan het voornemen tot reconstructie van de Plantage Allee op hun gronden. Deze aankondiging betreft niet het plan zelf maar de uitvoering daarvan. Uitvoeringsaspecten kunnen in deze procedure niet aan de orde komen. Deze beroepsgrond kan derhalve buiten beschouwing blijven.

Exploitatieplan

2.38. Ingevolge artikel 8.2, eerste lid, aanhef en onder h, van de Wro, voor zover hier van belang, kan een belanghebbende bij de Afdeling beroep instellen tegen een besluit omtrent vaststelling van een exploitatieplan voor gronden, begrepen in een gelijktijdig vastgesteld bestemmingsplan.

Ingevolge het vijfde lid, voor zover hier van belang, wordt als belanghebbende bij een besluit als bedoeld in artikel 6.12, eerste en tweede lid, in elk geval aangemerkt degene die een grondexploitatieovereenkomst heeft gesloten met betrekking tot de in het desbetreffende besluit opgenomen gronden, of die eigenaar is van die gronden.

Ingevolge artikel 1:2, eerste lid, van de Awb, wordt onder belanghebbende verstaan: degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken.

2.39. [appellanten sub 7] zijn geen eigenaar van gronden in het exploitatiegebied. Evenmin hebben zij een grondexploitatieovereenkomst als bedoeld in artikel 8.2, vijfde lid, van de Wro gesloten met betrekking tot gronden in het exploitatiegebied. Gelet hierop en nu ook anderszins niet is gebleken van belangen van [appellanten sub 7] die rechtstreeks zijn betrokken bij de vaststelling van de genoemde onderdelen van het exploitatieplan, kunnen zij in zoverre niet worden aangemerkt als belanghebbenden. Hun beroep voor zover gericht tegen de vaststelling van het exploitatieplan is niet-ontvankelijk.

Proceskosten

2.40. De raad dient op na te melden wijze in de proceskosten van [appellant sub 3] te worden veroordeeld. Voor het overige is geen aanleiding voor een proceskostenveroordeling onderscheidenlijk is niet gebleken van voor vergoeding in aanmerking komende kosten.

3. Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Recht doende in naam der Koningin:

I. verklaart het beroep van [appellanten sub 7] niet-ontvankelijk voor zover het zich richt tegen de vaststelling van het exploitatieplan;

II. verklaart de beroepen van [appellant sub 1a] en [appellant sub 1b], [appellant sub 2] en anderen en [appellant sub 3] gedeeltelijk gegrond;

III. vernietigt het besluit van de raad van de gemeente Doetinchem van 17 december 2009 tot vaststelling van het bestemmingsplan "Regionaal Bedrijventerrein 2009", voor zover het betreft het plandeel met de aanduiding "veiligheidszone - lpg" op de verbeelding, artikel 4, lid 4.5.3, onder a en b, de clausule "tenzij is aangetoond, dat het aantal personen in de groepsrisicocontour de geldende oriëntatiewaarde niet overschrijdt" in artikel 4, lid 4.5.3, onder c, alsmede artikel 4, lid 4.7, van de planregels;

IV. verklaart de beroepen van [appellant sub 1a] en [appellant sub 1b], [appellant sub 2] en anderen en [appellant sub 3] voor het overige ongegrond;

V. verklaart de beroepen van [appellant sub 4], [appellant sub 5], [appellant sub 6] en [appellanten sub 7] ongegrond;

VI. veroordeelt de raad van de gemeente Doetinchem tot vergoeding van bij [appellant sub 3] in verband met de behandeling van het beroep opgekomen proceskosten tot een bedrag van € 437,00 (zegge: vierhonderdzevenendertig euro), geheel toe te rekenen aan door een derde verleende rechtsbijstand;

VII. gelast dat de raad van de gemeente Doetinchem aan appellanten het door hen voor de behandeling van de beroepen betaalde griffierecht ten bedrage van € 150,00 (zegge: honderdvijftig euro) voor [appellant sub 1a] en [appellant sub 1b], € 150,00 (zegge: honderdvijftig euro) voor [appellant sub 2] en anderen en € 297,00 (zegge: tweehonderdzevenennegentig euro) voor [appellant sub 3] vergoedt, met dien verstande dat betaling aan een van hen bevrijdend werkt ten opzichte van de anderen.

Aldus vastgesteld door mr. W.D.M. van Diepenbeek, voorzitter, en drs. H. Borstlap en mr. M.W.L. Simons-Vinckx, leden, in tegenwoordigheid van mr. R. van Baaren, ambtenaar van staat.

w.g. Van Diepenbeek w.g. Van Baaren

voorzitter ambtenaar van staat

Uitgesproken in het openbaar op 17 augustus 2011

579.