Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2011:BR1426

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
13-07-2011
Datum publicatie
13-07-2011
Zaaknummer
201010151/1/H3
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 12 januari 2009 heeft de minister [wederpartij] een boete van € 220,00 opgelegd wegens overtreding van artikel 2.4:2, derde lid, van het Arbeidstijdenbesluit vervoer (hierna: Atbv).

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

201010151/1/H3.

Datum uitspraak: 13 juli 2011

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak op het hoger beroep van:

de minister van Verkeer en Waterstaat, thans: de minister van Infrastructuur en Milieu,

appellant,

tegen de uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 21 september 2010 in zaak nr. 09/3961 in het geding tussen:

[wederpartij], wonend te Amsterdam,

en

de minister.

1. Procesverloop

Bij besluit van 12 januari 2009 heeft de minister [wederpartij] een boete van € 220,00 opgelegd wegens overtreding van artikel 2.4:2, derde lid, van het Arbeidstijdenbesluit vervoer (hierna: Atbv).

Bij besluit van 17 juli 2009 heeft de minister het door [wederpartij] daartegen gemaakte bezwaar ongegrond verklaard.

Bij uitspraak van 21 september 2010, verzonden op dezelfde dag, heeft de rechtbank het door [wederpartij] daartegen ingestelde beroep gegrond verklaard, het besluit van 17 juli 2009 vernietigd, de boete vastgesteld op € 50,00 en bepaald dat de uitspraak in de plaats van het vernietigde besluit treedt. Deze uitspraak is aangehecht.

Tegen deze uitspraak heeft de minister bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 22 oktober 2010, hoger beroep ingesteld.

[wederpartij] heeft een verweerschrift ingediend.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 18 april 2011, waar de minister, vertegenwoordigd door mr. W. Autar, werkzaam bij het ministerie, en [wederpartij], in persoon, zijn verschenen.

2. Overwegingen

2.1. Ingevolge artikel 5:12, tweede lid, aanhef en onder a, van de Arbeidstijdenwet (hierna: Atw) kunnen bij of krachtens algemene maatregel van bestuur, met uitzondering van arbeid verricht door defensiepersoneel, regels worden gesteld die afwijken van, in de plaats komen van of strekken tot aanvulling van het bij paragraaf 5.2 bepaalde, ten aanzien van arbeid verricht door personen, werkzaam in of op railvoertuigen of motorrijtuigen.

Ingevolge artikel 7:2, derde lid, gelezen in verbinding met het eerste lid van dat artikel, wordt een beschikking op grond van deze wet van een ambtenaar als bedoeld in de artikelen 8:1, tweede lid, en 10:5, tweede lid, voor zover het betreft de arbeid verricht door personen als bedoeld in artikel 5:12, tweede lid, alsmede arbeid in bedrijven of inrichtingen die rechtstreeks betrekking heeft op arbeid verricht in of op motorrijtuigen als bedoeld in artikel 5:12, tweede lid, onderdeel a, genomen namens de minister van Verkeer en Waterstaat.

Ingevolge artikel 10:5, tweede lid, legt een daartoe door de minister van Verkeer en Waterstaat en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangewezen ambtenaar, voor zover het de in artikel 5:12, tweede lid, onderscheiden categorieën van arbeid betreft, de bestuurlijke boete op aan de natuurlijke persoon of rechtspersoon op wie de verplichtingen rusten welke voortvloeien uit deze wet en de daarop berustende bepalingen, voor zover het niet naleven daarvan is aangeduid als overtreding.

Ingevolge artikel 2.4:2, eerste lid, van het Atbv heeft bij taxivervoer de bestuurder gedurende de tijd dat hij arbeid verricht een geldige werkmap bij zich volgens een door de minister van Verkeer en Waterstaat vastgesteld model.

Ingevolge het derde lid kunnen bij regeling van de minister nadere regels worden gesteld ten aanzien van de inhoud, het gebruik, de vorm, de afgifte en de verlenging van de geldigheidsduur van de werkmap.

Ingevolge artikel 8:1, eerste lid, levert het niet naleven van het bepaalde krachtens artikel 2.4:2, derde lid, een overtreding op.

Ingevolge artikel 2.4:4, aanhef en onder a, is het de werkgever, de werknemer en de persoon, bedoeld in artikel 2:7, eerste lid, van de Atw verboden in of op controlemiddelen onjuiste gegevens of onjuiste aantekeningen te stellen, te doen stellen, of toe te laten dat zij daarin of daarop gesteld worden.

Ingevolge artikel 2, eerste lid, van de krachtens artikel 2.4:2, derde lid, van het Atbv vastgestelde Regeling werkmap (hierna: de Regeling) vullen de werkgever en de bestuurder de werkmap in op de daarin aangegeven wijze.

Volgens de gebruiksaanwijzing voor de werkmap (hierna: de gebruiksaanwijzing) is de werkmap afgegeven overeenkomstig het gestelde in de Regeling en is deze verplicht voor bestuurders van taxi's.

Volgens het bepaalde onder 4.3 worden de rusttijd, rijtijd, wachttijd, tijd voor overige werkzaamheden en de pauzes ingevuld door een horizontale lijn in de betreffende vakken te plaatsen. Het begin en eind van een registratie wordt aangegeven door het plaatsen van een kruisje in het betreffende vak.

Volgens het bepaalde onder 4.4 moeten de aantekeningen worden gemaakt aan het begin en het eind van elke periode waarop deze betrekking hebben.

Artikel 5, eerste lid, van de beleidsregel boeteoplegging Atw en Atbv (wegvervoer), zoals gewijzigd bij besluit van 29 juni 2009 in verband met de maximering van de boete bij taxivervoer en enige andere wijzigingen, vermeldt de boete voor taxivervoer als bedoeld in artikel 1, onder j, van de Wet personenvervoer 2000, die maximaal per boetebeschikking kan worden opgelegd.

Volgens het tweede lid wordt de boete, bedoeld in bijlage 1, indien bij een inspectie wordt geconstateerd dat de registraties in de weekstaat niet juist zijn aangetekend, maar er geen arbeids-, rij- en rusttijdovertredingen zouden zijn als de registraties wel juist waren aangetekend, gematigd tot € 50,00 per overtreding.

In de bij de beleidsregel behorende Bijlage 1 is bij het onderwerp "werkmap" vermeld dat het boetenormbedrag bij "niet geldig/onjuist model/ meerdere bij 1 werkgever/administratieve voorschriften niet naleven" € 220,00 is.

2.2. Bij het in bezwaar gehandhaafde besluit van 12 januari 2009 heeft de minister [wederpartij] een boete opgelegd van € 220,00, omdat uit de rittenstaat is gebleken dat zijn dienst op 11 september 2008 om 12:30 uur is begonnen, terwijl de in de werkmap opgenomen weekstaat niet conform de wettelijke regelingen was ingevuld. Volgens de minister heeft de toezichthouder bij de controle op die dag omstreeks 17:00 uur gezien dat [wederpartij] op het moment van controle de weekstaat heeft bijgewerkt door middel van het plaatsen van een verticale streep naar beneden om 12:30 uur van het vak van het bedje (rusttijd) naar het vak van het vierkantje (rijtijd, wachttijd en tijd voor overige werkzaamheden) en een horizontale streep van 12:30 uur tot 15:15 uur in het vak van het vierkantje. Bovendien stelt de minister dat geen kruisjes in de weekstaat zijn geplaatst bij het begin van de werkzaamheden. Voor het kunnen opleggen van een boete voor overtreding van artikel 2.4:2, derde lid, van het Atbv is niet vereist dat tevens de rij- en rusttijden zijn overtreden, aldus de minister. Als overtredingen van de rij- en rusttijden waren vastgesteld, hadden ook daarvoor boetes kunnen worden opgelegd.

2.3. De minister betoogt dat de rechtbank ten onrechte de boete heeft gematigd tot € 50,00 door artikel 5, tweede lid, van de beleidsregel van toepassing te verklaren. Hij voert daartoe aan dat de zinsnede "indien de registraties in de weekstaat niet juist zijn aangetekend" uit dit artikellid betekent dat reeds een registratie moet zijn gemaakt. Dit artikellid is daarom van toepassing bij overtreding van artikel 2.4:4, onder a, van het Abtv. Dit blijkt volgens hem uit de toelichting op artikel 5, tweede lid. In dit geval is de chauffeur niet een boete opgelegd voor overtreding van artikel 2.4:4, onder a, omdat hij geen juiste aantekening heeft gemaakt, maar voor overtreding van artikel 2.4:2, derde lid, van het Abtv in samenhang met de artikelen 4.3 en 4.4 van de Regeling werkmap, omdat hij bij de aanvang van zijn dienst op 11 september 2008 om 12:30 uur geen registratie heeft aangetekend. Artikel 5, tweede lid, is daarom in dit geval niet van toepassing, aldus de minister.

2.3.1. Het betoog faalt. Gelet op de tekst van artikel 5, tweede lid, van de beleidsregel is beoogd onderscheid te maken tussen onjuiste registraties waarbij sprake is van rij- en rusttijdovertredingen en onjuiste registraties waarbij geen sprake is van rij- en rusttijdovertredingen. Uit dit artikel blijkt niet dat dit uitsluitend van toepassing is bij overtreding van artikel 2.4:4, onder a, van het Abtv. Dat dit zou blijken uit de toelichting op artikel 5, tweede lid, is niet bepalend, nu de tekst van het artikellid duidelijk is en geen grond biedt voor een dergelijke beperkte uitleg. Vast staat dat [wederpartij] zijn rij- en rusttijden niet juist heeft aangetekend als bedoeld in artikel 5, tweede lid. Hierbij kan in het midden blijven of hij pas bij de controle de weekstaat heeft bijgewerkt of dit, zoals [wederpartij] stelt, al eerder had gedaan. Niet is echter in geding dat zijn dienst om 12.30 uur is begonnen. Dit brengt mee dat er geen rij- en rusttijdovertreding was geweest als de registratie wel juist was aangetekend. Met de rechtbank is de Afdeling daarom van oordeel dat artikel 5, tweede lid, van de beleidsregel van toepassing is op dit geval. De rechtbank heeft de aan [wederpartij] opgelegde boete dan ook terecht gematigd tot € 50,00.

2.4. Het hoger beroep is ongegrond. De aangevallen uitspraak dient te worden bevestigd.

2.5. Van proceskosten die voor vergoeding in aanmerking komen, is niet gebleken.

3. Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Recht doende in naam der Koningin:

I. bevestigt de aangevallen uitspraak;

II. bepaalt dat van de minister van Infrastructuur en Milieu een griffierecht van € 448,00 (zegge: vierhonderdachtenveertig euro) wordt geheven.

Aldus vastgesteld door mr. D.A.C. Slump, voorzitter, en mr. B.P. Vermeulen en mr. N.S.J. Koeman, leden, in tegenwoordigheid van mr. P. Klein, ambtenaar van staat.

w.g. Slump w.g. Klein

voorzitter ambtenaar van staat

Uitgesproken in het openbaar op 13 juli 2011

176-637.