Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2011:BQ9633

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
29-06-2011
Datum publicatie
29-06-2011
Zaaknummer
201011538/1/R1
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 2 november 2010 heeft de deelraad het bestemmingsplan "Zuidoosthoek" vastgesteld.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

201011538/1/R1.

Datum uitspraak: 29 juni 2011

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak in het geding tussen:

de vereniging Vereniging ter bevordering van de leefbaarheid van de Funke Küpperbuurt, gevestigd te Amsterdam,

appellante,

en

de deelraad van het stadsdeel Nieuw-West,

verweerder.

1. Procesverloop

Bij besluit van 2 november 2010 heeft de deelraad het bestemmingsplan "Zuidoosthoek" vastgesteld.

Tegen dit besluit heeft de vereniging bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 1 december 2010, beroep ingesteld. De gronden van het beroep zijn aangevuld bij brief van 23 december 2010.

De deelraad heeft een verweerschrift ingediend.

De vereniging heeft een nader stuk ingediend.

De zaak is door een meervoudige kamer van de Afdeling verwezen naar een enkelvoudige.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 27 mei 2011, waar de vereniging, vertegenwoordigd door [voorzitter], bijgestaan door ir. J.H. Kwa, stedenbouwkundig architect, en de deelraad, vertegenwoordigd door mr. P.E. Brouwer-Stam, werkzaam bij het stadsdeel, zijn verschenen.

2. Overwegingen

2.1. Het beroep richt zich tegen het plandeel met de bestemming "Maatschappelijk" voor het perceel Funke Küpperterrein, gelegen op de hoek van de Funke Küpperstraat en de Louis Davidsstraat, en tegen het plandeel met de bestemming "Wonen - Uit te werken" voor het perceel gelegen aan de Maria Montessoristraat.

De vereniging betoogt dat het plan ten onrechte voorziet in de verplaatsing van een schoolgebouw van de Ichthusschool van het perceel gelegen aan de Maria Montessoristraat naar het perceel Funke Küpperterrein. De vereniging voert hiertoe aan dat de rechtbank Amsterdam bij uitspraak van 5 oktober 2010 het besluit van 5 januari 2010, waarbij het besluit van 2 juli 2009 van het dagelijks bestuur van het voormalig stadsdeel Osdorp tot het verlenen van vrijstelling van het destijds geldende bestemmingsplan en een bouwvergunning voor de oprichting van het desbetreffende schoolgebouw op het perceel Funke Küpperterrein is gehandhaafd, heeft vernietigd, zodat de deelraad thans niet tot vaststelling van de plandelen heeft kunnen besluiten.

2.2. De deelraad heeft zich op het standpunt gesteld dat de rechtbank bij voormelde uitspraak heeft overwogen dat in het besluit van 5 januari 2010 onvoldoende is gemotiveerd waarom van een welstandsadvies is afgeweken, welk oordeel volgens de deelraad niet relevant is bij de vaststelling van het plan. De rechtbank heeft voorts overwogen dat het dagelijks bestuur van het voormalig stadsdeel Osdorp in redelijkheid de belangen die zijn gemoeid met het situeren van het schoolgebouw op het perceel Funke Küpperterrein zwaarder heeft laten wegen dan de belangen van de vereniging, zodat volgens de deelraad geen grond bestaat voor het oordeel dat hij bij vaststelling van het plan niet bij de overwegingen in het besluit van 5 januari 2010 heeft kunnen aansluiten.

2.2.1. Ingevolge artikel 5, lid 5.1, aanhef en onder a, van de planregels zijn de voor "Maatschappelijk" aangewezen gronden bestemd voor maatschappelijke voorzieningen met inbegrip van bijbehorende bergingen en andere nevenruimten.

2.2.2. Volgens de toelichting bij het plan wordt op het perceel Funke Küpperterrein een brede school gerealiseerd. Daarin wordt naast het bestaande kinderdienstencentrum De Kring de Ichthusschool ondergebracht. De brede school voorziet in maximaal 20 klaslokalen, een tweede speellokaal, een gymlokaal, een peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang.

2.2.3. Bij besluit van 2 juni 2009, dat bij besluit van 5 januari 2010 is gehandhaafd, heeft het dagelijks bestuur van het voormalig stadsdeel Osdorp vrijstelling van het destijds geldende bestemmingsplan en een bouwvergunning verleend aan de Stichting Amsterdamse Oecumenische Scholengemeenschap Amos voor de oprichting van een schoolgebouw van de Ichthusschool op het perceel Funke Küpperterrein. Bij uitspraak van 5 oktober 2010 heeft de rechtbank Amsterdam het besluit van 5 januari 2010 vernietigd voor zover daarbij het gemaakte bezwaar ten aanzien van de welstandsaspecten ongegrond is verklaard. Deze uitspraak staat inmiddels in rechte vast.

2.2.4. Hoewel de afweging die de deelraad bij de vaststelling van het plan heeft moeten maken nauw aansluit bij de afweging in het kader van de verzochte vrijstelling, betreft dit een zelfstandig besluit met een eigen motivering. De omstandigheid dat de rechtbank het besluit van 5 januari 2010 heeft vernietigd, betekent derhalve niet zonder meer dat de deelraad het plan niet in redelijkheid heeft kunnen vaststellen. Daar komt bij dat de rechtbank in de uitspraak van 5 oktober 2010 heeft overwogen dat de ruimtelijke onderbouwing van de vrijstelling voldoet aan de daaraan te stellen eisen.

2.2.5. Dat het te bouwen schoolgebouw mogelijk niet voldoet aan de redelijke eisen van welstand, zoals de vereniging ter zitting heeft betoogd, dient aan de orde te worden gesteld in de procedure inzake de vergunning voor het bouwen en niet in onderhavige bestemmingsplanprocedure.

2.2.6. De vereniging heeft zich in het beroepschrift voor het overige beperkt tot het verwijzen naar de inhoud van de zienswijze. In de overwegingen van het bestreden besluit is ingegaan op deze zienswijze. De vereniging heeft in het beroepschrift, noch ter zitting redenen aangevoerd waarom de weerlegging van de desbetreffende zienswijze in het bestreden besluit onjuist zou zijn.

2.2.7. Voor zover het beroep zich richt tegen het plandeel met de bestemming "Wonen - Uit te werken" voor het perceel gelegen aan de Maria Montessoristraat, heeft de vereniging ter zitting toegelicht dat zij uitsluitend wenst dat deze locatie blijft gereserveerd voor het desbetreffende schoolgebouw van de Ichthusschool voor het geval de verhuizing hiervan geen doorgang zou kunnen vinden. Deze omstandigheid doet zich niet voor. De vereniging heeft ter zitting voorts toegelicht dat zij inhoudelijk geen bezwaren heeft tegen de op dit perceel voorziene woningbouw, zodat hierin geen grond is gelegen voor het oordeel dat dit plandeel niet stekt ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening.

2.3. In hetgeen de vereniging heeft aangevoerd ziet de Afdeling geen aanleiding voor het oordeel dat de deelraad zich niet in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat de plandelen strekken ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening. In het aangevoerde wordt evenmin aanleiding gevonden voor het oordeel dat het bestreden besluit in zoverre anderszins is voorbereid of genomen in strijd met het recht. Het beroep is ongegrond.

2.4. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

3. Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Recht doende in naam der Koningin:

verklaart het beroep ongegrond.

Aldus vastgesteld door mr. J.A. Hagen, lid van de enkelvoudige kamer, in tegenwoordigheid van mr. J. Schaaf, ambtenaar van staat.

w.g. Hagen w.g. Schaaf

lid van de enkelvoudige kamer ambtenaar van staat

Uitgesproken in het openbaar op 29 juni 2011

523.