Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2011:BQ7955

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
15-06-2011
Datum publicatie
15-06-2011
Zaaknummer
201009556/1/R2
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 24 juni 2010, kenmerk 10R.00125, heeft de raad het bestemmingsplan "Snellerpoort" vastgesteld.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

201009556/1/R2.

Datum uitspraak: 15 juni 2011

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak in het geding tussen:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Roche Nederland B.V., gevestigd te Woerden,

appellante,

en

de raad van de gemeente Woerden,

verweerder.

1. Procesverloop

Bij besluit van 24 juni 2010, kenmerk 10R.00125, heeft de raad het bestemmingsplan "Snellerpoort" vastgesteld.

Tegen dit besluit heeft Roche bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 30 september 2010, beroep ingesteld.

Roche heeft nadere stukken ingediend.

De zaak is door een meervoudige kamer van de Afdeling verwezen naar een enkelvoudige.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 10 mei 2011, waar Roche, vertegenwoordigd door H. van Eijk, werkzaam bij Roche,

ir. B.A. Wilmink en mr. J.H.A. van der Grinten, advocaat te Amsterdam, en de raad, vertegenwoordigd door A.S. Barelds, werkzaam bij de gemeente, zijn verschenen.

2. Overwegingen

2.1. Met het plan wordt beoogd de aanleg van een nieuwe woonwijk mogelijk te maken, tussen de huidige Steinhagenseweg en het spoor. Tevens voorziet het plan in een verplaatsing van de Steinhagenseweg.

2.2. Het beroep van Roche is gericht tegen het plandeel met de bestemming "Verkeer", voor zover hiermee de verlegging van de Steinhagenseweg wordt mogelijk gemaakt. Roche vreest voor een slechte bereikbaarheid van haar gebouw en een verslechtering van de verkeersveiligheid, doordat het nieuwe plan geen mogelijkheid meer kent om met voertuigen ter hoogte van haar pand te keren. Voorts acht Roche onduidelijk wie de nieuwe zuidelijke ontsluiting van haar kantoorpand zal gaan realiseren. Tot slot betoogt Roche dat de raad ten onrechte niet heeft gekozen voor model 2 uit het concept van het "Masterplan Snellerpoort" (hierna: het Masterplan).

2.3. Roche is gevestigd aan de Beneluxlaan 2A en heeft haar entree en ontsluiting naar de openbare weg thans aan de noordkant van het gebouw.

Blijkens de stukken en het verhandelde ter zitting is de raad in beginsel voornemens om het gebouw uitsluitend via de zuidzijde te ontsluiten. Naar het oordeel van de Afdeling heeft de raad zijn stelling dat ook in die situatie het gebouw voldoende bereikbaar zal zijn en dat dit niet tot verkeersonveilige situaties zal leiden, onvoldoende met onderzoek gestaafd. Daarbij betrekt de Afdeling dat weliswaar uit de plantoelichting volgt dat Goudappel Coffeng op basis van het verkeersmodel regio Utrecht een verkeersmodel heeft opgesteld voor het jaar 2020, maar dat niet is gebleken dat de verkeersveiligheid ten aanzien van de gewijzigde bereikbaarheid van Roche hierin is betrokken. In opdracht van Roche zijn door Delft Infra Advies de verkeerskundige effecten van het plan onderzocht. De bevindingen zijn neergelegd in de notitie "Verkeerseffecten bestemmingsplan Snellerpoort - Roche". De conclusie van deze notitie is voor zover hier van belang, dat onder meer vanwege het ontbreken van een keermogelijkheid in het plan de ingang van Roche niet bereikbaar is voor leveranciers, de vuilnisophaaldienst en hulpdiensten. Voorts is het plan onvoldoende verkeerskundig uitgewerkt om de in het plan opgenomen ruimtelijke inperkingen en beperkingen rond het pand van Roche goed te kunnen beoordelen, aldus de notitie. De raad heeft vorenstaande conclusies weliswaar weersproken, maar heeft dit niet met nader onderzoek onderbouwd.

Alhoewel de raad in beginsel niet voornemens is een noordelijke ontsluiting aan te leggen, heeft de raad terecht gesteld dat het plan strikt genomen niet aan de aanleg van een dergelijke ontsluiting in de weg staat. Tevens heeft de raad ter zitting nog gewezen op de mogelijkheid om een parkeerhaven ten noorden van het gebouw van Roche aan te leggen, waarbij de meest noordelijk voorziene rotonde zal komen te vervallen. Mede gezien de in het plan voorziene haakse bocht direct ten noorden van het gebouw van Roche had het naar het oordeel van de Afdeling echter in de rede gelegen te onderzoeken of ter plaatse een verkeersveilige ontsluiting dan wel een verkeersveilige parkeerhaven kan worden gerealiseerd. Van een dergelijk onderzoek is echter niet gebleken.

2.4. In hetgeen Roche heeft aangevoerd ziet de Afdeling aanleiding voor het oordeel dat het bestreden besluit, voor zover het betreft het plandeel met de bestemming "Verkeer" direct ten noorden en ten westen van het pand van Roche aan de Beneluxlaan 2A, is genomen in strijd met de bij het voorbereiden van een besluit te betrachten zorgvuldigheid. Het beroep is gegrond. Het bestreden besluit dient in zoverre wegens strijd met artikel 3:2 van de Algemene wet bestuursrecht te worden vernietigd.

2.5. Gezien het voorgaande behoeft hetgeen overigens is aangevoerd geen bespreking meer.

2.6. De raad dient op na te melden wijze in de proceskosten te worden veroordeeld.

3. Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Recht doende in naam der Koningin:

I. verklaart het beroep gegrond;

II. vernietigt het besluit van de raad van de gemeente Woerden van 24 juni 2010, kenmerk 10R.00125, voor zover het betreft het plandeel met de bestemming "Verkeer" direct ten noorden en ten westen van het pand van Roche aan de Beneluxlaan 2A;

III. veroordeelt de raad van de gemeente Woerden tot vergoeding van bij de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Roche Nederland B.V. in verband met de behandeling van het beroep opgekomen proceskosten tot een bedrag van € 1.392,91 (zegge: duizenddriehonderdtweeënnegentig euro en eenennegentig cent), waarvan € 874,00 is toe te rekenen aan door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand;

IV. gelast dat de raad van de gemeente Woerden aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Roche Nederland B.V. het door haar voor de behandeling van het beroep betaalde griffierecht ten bedrage van € 298,00 (zegge: tweehonderdachtennegentig euro) vergoedt.

Aldus vastgesteld door mr. R.J. Hoekstra, lid van de enkelvoudige kamer, in tegenwoordigheid van mr. P.F.W. Tuit, ambtenaar van staat.

w.g. Hoekstra w.g. Tuit

lid van de enkelvoudige kamer ambtenaar van staat

Uitgesproken in het openbaar op 15 juni 2011

425-706.