Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2011:BQ0253

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
30-03-2011
Datum publicatie
06-04-2011
Zaaknummer
201102468/1/H1 en 201102468/2/H1
Rechtsgebieden
Omgevingsrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening+bodemzaak
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 15 september 2010 heeft het college aan Dept B.V. (hierna: Dept) bouwvergunning verleend voor het uitbreiden en wijzigen van de indeling van een bedrijfspand op het perceel Van Voordenpark 22 te Zaltbommel.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

201102468/1/H1 en 201102468/2/H1.

Datum uitspraak: 30 maart 2011

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op een verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht) en, met toepassing van artikel 8:86 van die wet, op het hoger beroep van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Sachem Europe B.V., gevestigd te Zaltbommel (hierna: Sachem),

appellant,

tegen de uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank Arnhem (hierna: de voorzieningenrechter) van 10 februari 2011 in de zaken nrs. 10/4645 en 10/4646 in het geding tussen:

Sachem

en

het college van burgemeester en wethouders van Zaltbommel (hierna: het college).

1. Procesverloop

Bij besluit van 15 september 2010 heeft het college aan Dept B.V. (hierna: Dept) bouwvergunning verleend voor het uitbreiden en wijzigen van de indeling van een bedrijfspand op het perceel Van Voordenpark 22 te Zaltbommel.

Bij besluit van 9 december 2010 heeft het het door Sachem daartegen gemaakte bezwaar ongegrond verklaard.

Bij uitspraak van 10 februari 2011, verzonden op de volgende dag, heeft de voorzieningenrechter het door Sachem daartegen ingestelde beroep ongegrond verklaard. Deze uitspraak is aangehecht.

Tegen deze uitspraak heeft Sachem bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 24 februari 2011, hoger beroep ingesteld. De gronden zijn aangevuld bij brief van 4 maart 2011. Voorts heeft Sachem de voorzitter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

De voorzitter heeft de zaak ter zitting behandeld op 10 maart 2011, waar Sachem, vertegenwoordigd door mr. H.M.F.F. Verbeet en V. van de Pas, en het college, vertegenwoordigd door Ü. Ince, werkzaam in dienst van de gemeente, zijn verschenen. Voorts is daar Dept, vertegenwoordigd door mr. P.W.M. Dorn, advocaat te Geldrop, en [belanghebbende], gehoord.

2. Overwegingen

2.1. In dit geval kan nader onderzoek redelijkerwijs niet bijdragen aan de beoordeling van de zaak en bestaat ook overigens geen beletsel om met toepassing van artikel 8:86, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht onmiddellijk uitspraak te doen in de hoofdzaak.

2.2. Het bedrijfspand zal dienen ten behoeve van het hoofdkantoor van Dept. In het pand zijn hoofdzakelijk kantoorruimten voorzien en voorts nog twee showrooms. Sachem exploiteert op een nabijgelegen perceel een chemische productieonderneming.

Op de gronden waarop het bouwplan is voorzien, rust ingevolge het bestemmingsplan "Van Voordenpark II" de bestemming "Bedrijfsdoeleinden -B(II)-".

2.2.1. Ingevolge artikel 5, eerste lid, van de planvoorschriften zijn de op de kaart als zodanig aangewezen gronden bestemd voor de volgende doeleinden:

- industriële en ambachtelijke bedrijven, als bedoeld in de categorieën 3 en 4 van de Staat van Inrichtingen (bijlage I), daaronder niet begrepen inrichtingen als bedoeld in artikel 41 van de Wet Geluidhinder die in belangrijke mate geluidhinder kunnen veroorzaken;

- handelsondernemingen, met uitzondering van detailhandelsondernemingen;

- verkeer en parkeren;

- doeleinden van openbaar nut;

- groenvoorzieningen.

Ingevolge het tweede lid, voor zover thans van belang, zijn op deze gronden uitsluitend bouwwerken, andere werken en werkzaamheden toegestaan, die in overeenstemming zijn met de in lid 5.1 omschreven doeleinden en het bepaalde in leden 5.3, 5.4, en 5.5, waar het betreffen: bedrijfsgebouwen, één bedrijfswoning, bouwwerken geen gebouw zijnde en andere werken.

Het derde, vierde en vijfde lid omvatten bouwvoorschriften ten aanzien van onderscheidenlijk bedrijfsgebouwen, bouwwerken geen gebouw zijnde en de bedrijfswoning.

Ingevolge artikel 1, tweede lid, aanhef en onder 14, wordt in het bestemmingsplan onder bedrijfsgebouw verstaan: een (gedeelte van een) gebouw, dat dient voor de uitoefening van een bedrijf.

Ingevolge artikel 4, categorisering bedrijfsactiviteiten, eerste lid, van de beschrijving in hoofdlijnen van de planvoorschriften beoogt dit bestemmingsplan met betrekking tot de bedrijvigheid primair de uitoefening van bedrijfsactiviteiten van de chemische fabriek en secundair de uitoefening van bedrijfsactiviteiten, als bedoeld in de categorieën 3 en 4 van de Staat van Inrichtingen (afzonderlijke bijlage I).

2.3. Sachem betoogt dat de voorzieningenrechter, door aan te nemen dat Dept een handelsonderneming is en het bouwplan derhalve in overeenstemming is met het bestemmingsplan, heeft miskend dat, zo Dept al een handelsonderneming is, het bouwplan voorziet in de oprichting van een kantoorgebouw en om die reden in strijd is met de doeleindenomschrijving, neergelegd in artikel 5, eerste lid, van de planvoorschriften. Zij voert hiertoe aan dat een kantoor een bedrijf is, als bedoeld in de categorieën 1 en 2 van de Staat van Inrichtingen. Volgens haar volgt niet alleen uit artikel 5, eerste en tweede lid, van de planvoorschriften, uit artikel 4 dat deel uitmaakt van de beschrijving in hoofdlijnen en uit de toelichting op het bestemmingsplan dat kantoren niet kunnen worden begrepen onder een handelsonderneming, maar ook uit verschillende uitspraken van de Afdeling.

2.3.1. Niet in geschil is dat Dept geen industrieel of ambachtelijk bedrijf uitoefent, als bedoeld in de categorieën 3 en 4 van de Staat van Inrichtingen en zij evenmin detailhandel bedrijft.

In de planvoorschriften is geen omschrijving gegeven van de betekenis van de term 'handelsonderneming'. Onder die omstandigheid heeft de voorzieningenrechter voor die betekenis niet ten onrechte aansluiting gezocht bij de in Van Dale Groot Woordenboek van de Nederlandse taal gegeven omschrijving, die luidt: een onderneming met het doel om koophandel te bedrijven. In het uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel is als bedrijfsomschrijving van Dept vermeld: 'ontwerpen, fabricage, im- en export en in- en verkoop van confectie- en textielartikelen, alles in de ruimste zin, alsmede oprichten, verwerven en financieren van, deelnemen in, samenwerken met en het voeren van de direktie over andere ondernemingen, alles in de ruimste zin'. Gelet op deze omschrijving heeft de voorzieningenrechter terecht aangenomen dat Dept zich bezighoudt met de in- en verkoop van kleding en derhalve met het drijven van koophandel en de door haar gedreven onderneming derhalve terecht aangemerkt als een handelsonderneming.

2.3.2. Nu het bouwplan voorziet in bebouwing die ten dienste staat van een handelsonderneming, is in hetgeen Sachem heeft betoogd geen grond gelegen voor het oordeel dat de voorzieningenrechter het bouwplan ten onrechte in overeenstemming met het bestemmingsplan heeft geacht. Daarbij wordt in aanmerking genomen dat artikel 5, eerste, tweede en derde lid, van de planvoorschriften afzonderlijk en gelezen in hun onderlinge samenhang, geen functionele beperking opleggen aan een op te richten bedrijfsgebouw ten dienste van een handelsonderneming. Voorts wordt in artikel 1, tweede lid, onder 14, een kantoorgebouw niet uitgesloten van de in het bestemmingsplan geldende definitie van een bedrijfsgebouw. Dat in de beschrijving in hoofdlijnen is vermeld dat het bestemmingsplan primair de uitoefening van bedrijfsactiviteiten van de chemische fabriek en secundair die, als bedoeld in de categorieën 3 en 4 van de Staat van Inrichtingen, beoogt, doet er niet aan af dat ingevolge artikel 5, eerste lid, van de planvoorschriften een handelsonderneming op gronden met de bestemming "Bedrijfsdoeleinden -B(II)-" is toegestaan, zonder dat is vereist dat deze is bedoeld in een bepaalde categorie van de Staat van Inrichtingen. Nu de planvoorschriften op zichzelf en in hun onderlinge samenhang duidelijk zijn, komt, gelet op de uitspraak van de Afdeling van 2 december 2009 in zaak nr. 200900961/1/H1, geen betekenis toe aan hetgeen in de toelichting op het bestemmingsplan is vermeld.

Voorts leiden de door Sachem aangehaalde uitspraken evenmin tot het oordeel dat de voorzieningenrechter heeft miskend dat het bouwplan in strijd is met het bestemmingsplan, reeds omdat het niet voorziet in het tot stand brengen van een zelfstandig kantoorgebouw, zoals in die uitspraken aan de orde is, maar een gebouw dat ten dienste staat van een handelsonderneming en bovendien niet alleen kantoorruimten, maar ook showrooms omvat.

2.4. Nu de voorzieningenrechter met juistheid heeft overwogen dat het bouwplan in overeenstemming is met het bestemmingsplan, faalt ook het betoog dat de voorzieningenrechter heeft miskend dat Sachem bij realisering van het bouwplan in haar bedrijfsvoering wordt gehinderd, omdat een kantoorgebouw een kwetsbaar object is, als bedoeld in het Besluit externe veiligheid inrichtingen. Gelet op artikel 44, eerste lid, van de Woningwet heeft de voorzieningenrechter in dat betoog terecht geen grond gevonden voor het oordeel dat het college geen bouwvergunning voor het bouwplan mocht verlenen.

2.5. Het hoger beroep is ongegrond. De aangevallen uitspraak dient te worden bevestigd.

2.6. Gelet hierop bestaat aanleiding het verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening af te wijzen.

2.7. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

3. Beslissing

De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Recht doende in naam der Koningin:

I. bevestigt de aangevallen uitspraak;

II. wijst het verzoek af.

Aldus vastgesteld door mr. R.W.L. Loeb, als voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. T. van Goeverden-Clarenbeek, ambtenaar van staat.

w.g. Loeb w.g. Van Goeverden-Clarenbeek

voorzitter ambtenaar van staat

Uitgesproken in het openbaar op 30 maart 2011

488.