Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2011:BP7102

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
09-03-2011
Datum publicatie
09-03-2011
Zaaknummer
201008661/1/H3
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 6 januari 2009 heeft de minister het verzoek van [appellant A] om wijziging van de geslachtsnaam van [zoon] in naam [appellant A] afgewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

201008661/1/H3.

Datum uitspraak: 9 maart 2011

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak op het hoger beroep van:

[appellant A] en [appellant B] (hierna tezamen en in enkelvoud: [appellant A]), wonend te [woonplaats],

tegen de uitspraak van de rechtbank Maastricht van 23 juli 2010 in zaak nr. 09/777 in het geding tussen:

[appellant A]

en

de minister van Justitie, thans: de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie.

1. Procesverloop

Bij besluit van 6 januari 2009 heeft de minister het verzoek van [appellant A] om wijziging van de geslachtsnaam van [zoon] in naam [appellant A] afgewezen.

Bij besluit van 23 maart 2009 heeft de minister het door [appellant A] daartegen gemaakte bezwaar ongegrond verklaard.

Bij uitspraak van 23 juli 2010, verzonden op dezelfde dag, heeft de rechtbank het door [appellant A] daartegen ingestelde beroep ongegrond verklaard. Deze uitspraak is aangehecht.

Tegen deze uitspraak heeft [appellant A] bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 2 september 2010, hoger beroep ingesteld.

De staatssecretaris heeft een verweerschrift ingediend.

De zaak is door een meervoudige kamer van de Afdeling verwezen naar een enkelvoudige.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 16 februari 2011, waar [appellant A], in persoon, en de staatssecretaris, vertegenwoordigd door mr. S.L. de Koning, werkzaam bij het ministerie, zijn verschenen.

2. Overwegingen

2.1. Ingevolge artikel 1:5, vierde lid, van het Burgerlijk Wetboek, voor zover thans van belang, verklaren de ouders, indien een kind door geboorte in familierechtelijke betrekking tot beide ouders komt te staan, gezamenlijk voor of ter gelegenheid van de aangifte van de geboorte welke van hun beider geslachtsnamen het kind zal hebben. Van de verklaring van de ouders die voor de aangifte van de geboorte wordt afgelegd, wordt een akte van naamskeuze opgemaakt. Van de verklaring van de ouders die ter gelegenheid van de aangifte van de geboorte wordt afgelegd, wordt melding gemaakt in de akte van geboorte. De verklaring die niet ter gelegenheid van de aangifte van de geboorte wordt afgelegd, kan ten overstaan van iedere ambtenaar van de burgerlijke stand worden afgelegd.

Ingevolge het vijfde lid, aanhef en onder a, heeft het kind, indien een verklaring houdende naamskeuze, bedoeld in het vierde lid, voor of ter gelegenheid van de aangifte van de geboorte wordt afgelegd, de gekozen naam vanaf de geboorte. Geschiedt de naamskeuze niet uiterlijk ter gelegenheid van de aangifte van de geboorte, dan neemt de ambtenaar van de burgerlijke stand als geslachtsnaam van het kind in de geboorteakte op de geslachtsnaam van de vader in geval het kind door geboorte in familierechtelijke betrekking tot beide ouders komt te staan.

Ingevolge artikel 1:7, eerste lid, kan de geslachtsnaam van een persoon op zijn verzoek, of op verzoek van zijn wettelijke vertegenwoordiger, door de Koning worden gewijzigd.

Ingevolge het vijfde lid worden bij algemene maatregel van bestuur regelen gesteld betreffende de gronden waarop de geslachtsnaamswijziging kan worden verleend, de wijze van indiening en behandeling van verzoeken als in het eerste en het tweede lid bedoeld en betreffende het voor wijziging van de geslachtsnaam verschuldigde recht.

Ingevolge artikel 3, eerste lid, onder a, van het Besluit geslachtsnaamswijziging (hierna: het Besluit), voor zover thans van belang, wordt op eensluidend verzoek van de wettelijke vertegenwoordiger en van degene wiens geslachtsnaam ten behoeve van de minderjarige wordt verzocht de geslachtsnaam van een minderjarige van twaalf jaren of ouder gewijzigd in de geslachtsnaam van de ouder wiens naam het kind niet heeft, indien deze ouder na de ontbinding van het huwelijk of de verbreking van de buitenhuwelijkse samenleving met de andere ouder gedurende een aaneengesloten periode van ten minste drie jaren onmiddellijk voorafgaande aan het verzoek de minderjarige heeft verzorgd en opgevoed.

Ingevolge artikel 3, tweede lid, is ten aanzien van het verzoek tot wijziging van de geslachtsnaam van een minderjarige die de leeftijd van twaalf jaren nog niet heeft bereikt, het eerste lid van overeenkomstige toepassing met dien verstande dat de termijn van verzorging en opvoeding dan ten minste vijf jaren bedraagt.

2.2. De minister heeft aan het besluit van 23 maart 2009 ten grondslag gelegd dat het verzoek van [appellant A] om geslachtsnaamswijziging van de [zoon] in naam [appellant A] niet voldoet aan de voorwaarden voor geslachtsnaamwijziging zoals die in het Besluit zijn gesteld. Het verzoek is niet afkomstig van een gescheiden ouder die de naam van de zoon wil wijzigen in zijn of haar naam. Door [appellant A] zijn geen relevante feiten en omstandigheden aangevoerd, die ertoe kunnen leiden dat het verzoek wel ingewilligd zou moeten worden, aldus de minister.

2.3. [appellant A] betoogt dat de rechtbank heeft miskend dat bij de aangifte van de geboorte van [zoon] een fout is gemaakt. Voorts is de rechtbank eraan voorbij gegaan dat het verzoek tot geslachtsnaamswijziging van [zoon] in het belang van de eenheid van naam in het gezin is. Zij voert hiertoe aan dat de dochter in het gezin de naam [appellant A] draagt. Voorts wijst [appellant A] op een brief van 27 juli 2010 van de minister aan de Tweede Kamer. In die brief heeft de minister gemeld dat hij voornemens is de wet- en regelgeving te wijzigen, onder meer omdat deze niet in de mogelijkheid voorziet om een bij de geboorte al dan niet impliciete keuze van de geslachtsnaam te herzien.

2.3.1. Het betoog faalt. Een eensluidend gedaan verzoek tot geslachtsnaamswijziging ten behoeve van een minderjarige die de leeftijd van twaalf jaren nog niet heeft bereikt dient te worden getoetst aan de in artikel 3, eerste lid, onder a, en het tweede lid, van het Besluit gestelde voorwaarden. Deze voorwaarden houden onder meer in dat het huwelijk is ontbonden en dat de ouder wiens geslachtsnaam ten behoeve van de minderjarige wordt verzocht gedurende een aaneengesloten periode van ten minste vijf jaren onmiddellijk voorafgaande aan het verzoek de minderjarige dient te hebben verzorgd en opgevoed. Vaststaat dat [appellant B] en [appellant A] zijn gehuwd en samenleven in gezinsverband met [zoon] en [dochter]. Dat betekent dat het verzoek van [appellant A] niet voldoet aan de in het Besluit gestelde voorwaarden. De regelgeving voorziet niet in de mogelijkheid van wijziging van de geslachtsnaam van de ouder wiens naam het kind niet heeft, indien bij de aangifte van de geboorte van een kind door de ouders niet de gewenste naamskeuze is gemaakt. Anders dan [appellant A] betoogt, voorziet de regelgeving evenmin in de mogelijkheid om enkel in het belang van eenheid van de naam in het gezin een verzoek om naamswijziging voor inwilliging in aanmerking te laten komen.

De brief van 27 juli 2010 van de minister aan de Tweede Kamer leidt niet tot een ander oordeel. Dat de minister in die brief het standpunt heeft ingenomen dat hij voornemens is de wet- en regelgeving op het door [appellant A] bedoelde punt te wijzigen, doet er niet aan af dat het besluit van 23 maart 2009 dient te worden getoetst aan het recht dat gold op het moment waarop dat besluit is genomen.

2.4. Het hoger beroep is ongegrond. De aangevallen uitspraak dient te worden bevestigd.

2.5. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

3. Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Recht doende in naam der Koningin:

bevestigt de aangevallen uitspraak.

Aldus vastgesteld door mr. M. Vlasblom, lid van de enkelvoudige kamer, in tegenwoordigheid van mr. M.M. van der Smissen, ambtenaar van staat.

w.g. Vlasblom w.g. Van der Smissen

lid van de enkelvoudige kamer ambtenaar van staat

Uitgesproken in het openbaar op 9 maart 2011

419-671.