Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2010:BO4817

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
16-11-2010
Datum publicatie
24-11-2010
Zaaknummer
201009044/2/R1
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 6 juli 2010 heeft de raad het bestemmingsplan "Gevel Verburg" vastgesteld.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

201009044/2/R1.

Datum uitspraak: 16 november 2010

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op een verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht) in het geding tussen onder meer:

[verzoeker A] en [verzoekster B] (hierna tezamen en in enkelvoud: [verzoeker]), wonend te [woonplaats],

en

de raad van de gemeente Langedijk,

verweerder.

1. Procesverloop

Bij besluit van 6 juli 2010 heeft de raad het bestemmingsplan "Gevel Verburg" vastgesteld.

Tegen dit besluit heeft onder meer [verzoeker] bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 15 september 2010, beroep ingesteld.

Bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 15 september 2010, heeft [verzoeker] de voorzitter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

De voorzitter heeft het verzoek ter zitting behandeld op 26 oktober 2010, waar [verzoeker], in persoon, en de raad, vertegenwoordigd door R.P.W. van Smaalen, werkzaam bij de gemeente, zijn verschenen.

Voorts is ter zitting Woningbouwvereniging Langedijk, vertegenwoordigd door mr. L.T. van Eyck van Heslinga, advocaat te Alkmaar, en [directeur], als partij gehoord.

2. Overwegingen

2.1. Het oordeel van de voorzitter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure.

2.2. Het plan ziet op het realiseren van 22 appartementen in drie appartementengebouwen achter de monumentale gevel van het voormalige bedrijfsgebouw van de Noordhollandsche Conservenfabriek Peter Verburg, ten zuidwesten van het knooppunt van de Voorburggracht en de Krab te Langedijk.

[verzoeker] woont aan de [locatie], aansluitend aan het plangebied.

2.3. [verzoeker] betoogt onder meer dat de raad ten onrechte niet een afstand van 30 meter tussen de voorziene appartementengebouwen en het aan de Voorburggracht gevestigde bedrijf Micronorm heeft aangehouden, terwijl deze afstand naar hij stelt aan hem werd tegengeworpen toen hij een uitbreiding aan zijn woning wilde realiseren.

2.3.1. De raad heeft zich op het standpunt gesteld dat sprake is van een gemengd gebied als bedoeld in de brochure "Bedrijven en milieuzonering" van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (hierna: de VNG-brochure), zodat de daarin aanbevolen afstand van 30 meter met een stap mag worden verlaagd naar 10 meter. Verder heeft de raad gesteld dat een goed woon- en leefklimaat in de voorziene appartementengebouwen kan worden gerealiseerd, nu uit het rapport "Kantoor- en woningbouw Voorburggracht in Noord-Scharwoude, Haalbaarheidsonderzoek akoestiek en luchtkwaliteit" van Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs van 5 februari 2008 volgt dat aan de normstelling uit het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) wordt voldaan, zodat een afstand van 8 respectievelijk 10 meter tussen de voorziene appartementengebouwen en Micronorm aanvaardbaar kan worden geacht.

2.3.2. De voorzitter acht thans onvoldoende inzichtelijk gemaakt dat in dit geval sprake is van het omgevingstype gemengd gebied en niet van het omgevingstype rustige woonwijk als bedoeld in de VNG-brochure. De verwijzing van de raad naar de in de wijk aanwezige huisartsenpraktijk en Micronorm acht de voorzitter daartoe op voorhand niet toereikend. Voorts blijkt uit het overgelegde geluidrapport dat dit is opgesteld ten behoeve van een bouwplan met kantoren op de begane grond en woningen in twee verdiepingen daarboven. Door de raad is niet onderbouwd op welke wijze de in het rapport neergelegde resultaten kunnen worden gehanteerd bij de beoordeling van het thans aan de orde zijnde plan, dat geheel bestaat uit woningen. De voorzitter acht gelet hierop voorshands onvoldoende onderbouwd dat de afstand van 8 respectievelijk 10 meter tussen de voorziene appartementengebouwen en Micronorm aanvaardbaar kan worden geacht.

Gelet op het vorenstaande ziet de voorzitter aanleiding de hierna te melden voorlopige voorziening te treffen.

2.4. Van proceskosten die voor vergoeding in aanmerking komen, is niet gebleken.

3. Beslissing

De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

I. schorst bij wijze van voorlopige voorziening het besluit van de raad van de gemeente Langedijk van 6 juli 2010 tot vaststelling van het bestemmingsplan "Gevel Verburg";

II. gelast dat de raad van de gemeente Langedijk aan [verzoeker A] en [verzoekster B] het door hen voor de behandeling van het verzoek betaalde griffierecht ten bedrage van € 150,00 (zegge: honderdvijftig euro) vergoedt, met dien verstande dat betaling aan een van hen bevrijdend werkt ten opzichte van de ander.

Aldus vastgesteld door mr. Th.C. van Sloten, als voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. M.W. Wijers, ambtenaar van staat.

w.g. Van Sloten w.g. Wijers

voorzitter ambtenaar van staat

Uitgesproken in het openbaar op 16 november 2010

444.