Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2010:BN2587

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
19-07-2010
Datum publicatie
28-07-2010
Zaaknummer
201000235/2/M2
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 3 november 2009 heeft de raad van de gemeente Rijnwaarden het bestemmingsplan "Herwen, Ficoterrein 2008" vastgesteld.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

201000235/2/M2.

Datum uitspraak: 19 juli 2010

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op een verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht) in het geding tussen:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Krystyna's Fashion Service B.V. en anderen, gevestigd te Herwen, gemeente Rijnwaarden,

verzoeker,

en

de raad van de gemeente Rijnwaarden,

verweerder.

1. Procesverloop

Bij besluit van 3 november 2009 heeft de raad van de gemeente Rijnwaarden het bestemmingsplan "Herwen, Ficoterrein 2008" vastgesteld.

Tegen dit besluit hebben Krystyna’s en anderen bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 6 januari 2010, beroep ingesteld.

Bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 17 mei 2010, hebben Krystyna’s en anderen de voorzitter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

De voorzitter heeft het verzoek ter zitting behandeld op 14 juni 2010, waar Krystina's en anderen, vertegenwoordigd door mr. H.J. Kastein, advocaat te Zevenaar, en het college, vertegenwoordigd door A.B. Schenk, werkzaam bij de gemeente, zijn verschenen.

Voorts is ter zitting als partij gehoord MVO Varsseveld B.V. handelend onder de naam MVO Projecten, vertegenwoordigd door E.H.M. Harbers, advocaat te Arnhem, en J.W. BraccoGarter.

2. Overwegingen

2.1. Het oordeel van de voorzitter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure.

2.2. Gezien het verhandelde ter zitting beperkt deze procedure zich aldus tot de gehanteerde richtafstand van het bestaande bedrijventerrein tot woningen en de toereikendheid van de parkeervoorziening.

2.3. Krystina’s en anderen betogen dat zij in hun maximale planologische mogelijkheden worden beperkt. Daartoe voeren zij - kort weergegeven - aan dat in het plan de aanbevolen richtafstand van de brochure "Bedrijven en milieuzonering" van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (hierna: de VNG-brochure) ten onrechte niet in acht is genomen.

2.4. De raad brengt naar voren dat in het rapport "Geluidbelasting bouwplan woningen terrein FICO in Herwen" van 3 april 2008 van Buijvoets Bouw- en geluidadvisering - dit rapport behoort als bijlage bij het bestemmingsplan - is weergegeven dat de bedrijven van Krystina’s en anderen textielveredelingsactiviteiten ontplooien. Deze activiteiten vallen volgens de VNG-brochure onder milieucategorie 3.1, met een richtafstand van 50 meter.

De daadwerkelijk ontplooide bedrijfsactiviteiten betreffen volgens de raad echter opslag en transport van kleding en winkelmateriaal. Dergelijke activiteiten vallen volgens de VNG-brochure onder milieucategorie 2, met een richtafstand van 30 meter, aldus de raad.

Volgens de raad is het gebied een gemengd gebied met matige tot sterke functiemenging, waarbij naast woningen ook andere functies zoals bedrijven voorkomen. In een dergelijke omstandigheid kan de richtafstand met één afstandstap worden verlaagd. Gelet hierop kan de richtafstand van 30 meter worden verlaagd naar 10 meter, aldus de raad.

Voorts brengt de raad naar voren dat binnen een straal van 10 meter van het bedrijf gelegen aan de Nijverheidstraat 8 te Herwen woningen zijn gepland, zodat in zoverre niet aan de richtafstand kan worden voldaan. De raad ziet echter aanleiding om in zoverre af te wijken van de VNG-brochure, nu het bedrijf op Nijverheidstraat 8 niet onevenredig in de bedrijfsvoering wordt beperkt. Dit omdat binnen deze straal reeds bestaande (bedrijfs)woningen zijn gelegen en als zodanig zijn bestemd, zodat, anders dan Krystina’s en anderen menen, in de huidige planologische situatie de maximale planologische mogelijkheden reeds beperkt zijn.

2.5. In de VNG-brochure zijn de bedrijfstypen ingedeeld in milieucategorieën, die samenhangen met een aanbevolen afstand ten opzichte van een milieugevoelige bestemming om hinder van de milieuaspecten geur, stof, geluid en gevaar uit te sluiten of althans tot een aanvaardbaar niveau te beperken. De afstanden die in de brochure worden aanbevolen, gelden in beginsel tussen de perceelsgrens van een bedrijf en de gevel van een woning die is gelegen in een rustige woonwijk of een vergelijkbaar omgevingstype.

Indien de omgeving is aan te merken als gemengd gebied, kunnen de richtafstanden volgens de VNG-brochure met één afstandsstap worden verlaagd, zonder dat dit ten koste gaat van het woon- en leefklimaat.

Onder gemengd gebied wordt in de brochure verstaan: "Een gebied met een matige tot sterke functiemenging. Direct naast woningen komen andere functies voor zoals winkels, horeca en kleine bedrijven. Ook lintbebouwing in het buitengebied met overwegend agrarische en andere bedrijvigheid kan als gemengd gebied worden beschouwd. Gebieden die direct langs de hoofdinfrastructuur liggen behoren eveneens tot het omgevingstype gemengd gebied."

De in de VNG-brochure opgenomen afstanden zijn weliswaar indicatief en afwijking hiervan in verband met de specifieke omstandigheden van het betrokken gebied is mogelijk, echter met dien verstande dat een afwijking zorgvuldig dient te zijn voorbereid en gemotiveerd.

2.6. Krystina’s en anderen betwisten niet bij dat de binnen de bedrijven verrichte activiteiten kunnen worden gekwalificeerd als milieucategorie 2. Gelet op de VNG-brochure kan daarvan dan ook worden uitgegaan. Tevens betwisten zij niet dat de omgeving een gemengd gebied is in de zin van de VNG-brochure en derhalve de verlaagde richtwaarde kan worden gehanteerd van 10 meter.

De vraag of de raad ten aanzien van het bedrijf gelegen aan de Nijverheidsstraat 8 in redelijkheid heeft kunnen afwijken van de VNG-brochure en in het verlengde daarvan de vraag of de bestaande (bedrijfs)woningen, gelet op het bepaalde in artikel 6.15 van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, zijn aan te merken als geluidgevoelige objecten en daarmee reeds een beperking vormen ten aanzien van de maximale planologische mogelijkheden voor het bedrijf lenen zich minder voor een beoordeling in het kader van deze voorlopige voorzieningsprocedure en dient in de bodemprocedure te geschieden.

2.7. Gelet op het vorenstaande ziet de voorzitter na afweging van de betrokken belangen aanleiding de hierna te melden voorlopige voorziening te treffen.

2.8. De raad dient op na te melden wijze tot vergoeding van de proceskosten te worden veroordeeld.

3. Beslissing

De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

I. schorst bij wijze van voorlopige voorziening het besluit van de raad van de gemeente Rijnwaarden van 3 november 2009, projectnummer 70767;

II. veroordeelt de raad van de gemeente Rijnwaarden tot vergoeding van bij Krystyna's Fashion Service bv e.a. in verband met de behandeling van het verzoek opgekomen proceskosten tot een bedrag van € 874,00 (zegge: achthonderdvierenzeventig euro), geheel toe te rekenen aan door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand;

III. gelast dat de raad van de gemeente Rijnwaarden aan Krystyna's Fashion Service bv e.a. het door hem voor de behandeling van het verzoek betaalde griffierecht ten bedrage van € 298,00 (zegge: tweehonderdachtennegentig euro) vergoedt.

Aldus vastgesteld door mr. W.D.M. van Diepenbeek, als voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. T.L.J. Drouen, ambtenaar van Staat.

w.g. Van Diepenbeek w.g. Drouen

voorzitter ambtenaar van Staat

Uitgesproken in het openbaar op 19 juli 2010

375.