Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2010:BL1808

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
28-01-2010
Datum publicatie
03-02-2010
Zaaknummer
200907644/2/R3
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 14 juli 2009 heeft de raad van de gemeente 's-Hertogenbosch (hierna: de raad) het bestemmingsplan "Hintham" vastgesteld.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

200907644/2/R3.

Datum uitspraak: 28 januari 2010

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op een verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht) in het geding tussen onder meer:

[verzoekers], beiden wonend te [woonplaats],

en

de raad van de gemeente 's-Hertogenbosch,

verweerder.

1. Procesverloop

Bij besluit van 14 juli 2009 heeft de raad van de gemeente 's-Hertogenbosch (hierna: de raad) het bestemmingsplan "Hintham" vastgesteld.

Tegen dit besluit hebben onder meer [verzoekers] (hierna tezamen in enkelvoud: [verzoeker]) bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 2 oktober 2009, beroep ingesteld.

Bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 2 oktober 2009, heeft [verzoeker] de voorzitter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

De raad, [belanghebbende A] en [belanghebbende B] alsmede [belanghebbende C] hebben nadere stukken ingediend.

De voorzitter heeft het verzoek ter zitting behandeld op 8 januari 2010, waar [verzoeker], in persoon en bijgestaan door mr. C.G.J.M. Termaat, advocaat te Rosmalen, en de raad, vertegenwoordigd mr. G.E.E. Kolkman, ambtenaar in dienst van de gemeente, zijn verschenen.

2. Overwegingen

2.1. Het oordeel van de voorzitter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure.

2.2. Het verzoek richt zich in het bijzonder tegen het plandeel met de bestemming "Kantoor" ten behoeve van een zogenoemde oranjerie op het perceel [locatie 1] alsmede tegen de aanduidingen "parkeerterrein" ten behoeve van dit perceel. Niet is uitgesloten dat in afwachting van de behandeling van het geding in de bodemprocedure een bouwaanvraag voor de oranjerie zal worden ingediend dan wel op basis van het plan parkeervoorzieningen zullen worden gerealiseerd. Met het verzoek is mitsdien een spoedeisend belang gemoeid.

2.3. De voorzitter ziet geen aanleiding in te gaan op de door [verzoeker] aangevoerde formele bezwaren. Deze zullen in de bodemprocedure worden behandeld.

2.4. [verzoeker] voert aan dat het wegverkeer van en naar het perceel [locatie 1] geluidsoverlast zal veroorzaken. [verzoeker] wijst er in dit verband op dat een nieuwe ontsluiting van voormeld perceel op Hintham is voorzien.

2.4.1. Vast staat dat in het onderhavige geval uit de Wet geluidhinder geen verplichting volgt tot het verrichten van akoestisch onderzoek. Uit een oogpunt van een goede ruimtelijke ordening heeft de raad niettemin de eventuele akoestische gevolgen voor de woning van [verzoeker] aan [locatie 2] bezien. Volgens de raad zal een nieuwe ontsluitingsweg op het perceel [locatie 1] worden gerealiseerd op een afstand van circa 12 meter van de woning van [verzoeker]. De verkeersintensiteit van deze ontsluitingsweg zal volgens de raad maximaal 450 motorvoertuigen per etmaal bedragen. De helft hiervan, 225 motorvoertuigen per etmaal, zal in westelijke richting over Hintham langs de woning van [verzoeker] rijden. De huidige verkeersintensiteit van Hintham, die deel uitmaakt van het zogenoemde hoofdwegennet en die eveneens op circa 12 meter afstand van de woning van [verzoeker] ligt, bedraagt volgens de raad circa 13.500 motorvoertuigen per etmaal. De raad heeft zich op het standpunt gesteld dat de toename van het verkeer van en naar het perceel [locatie 1] een verwaarloosbare bijdrage zal leveren aan de geluidsbelasting op de woning van [verzoeker] vanwege het wegverkeer over Hintham. [verzoeker] heeft niet aannemelijk gemaakt dat dit standpunt onjuist is.

2.5. [verzoeker] voert verder aan dat onduidelijk is of voldoende parkeervoorzieningen op het perceel [locatie 1] zelf kunnen worden gerealiseerd.

2.5.1. De oppervlakte van de oranjerie bedraagt circa 128 m2. De aanduidingen "parkeerterrein" bieden volgens de raad de ruimte om maximaal 15 nieuwe parkeerplaatsen op het perceel [locatie 1] aan te leggen. [verzoeker] heeft niet aannemelijk gemaakt dat het voor de oranjerie benodigde aantal parkeervoorzieningen aldus niet op het terrein zelf kan worden gerealiseerd.

2.6. In hetgeen [verzoeker] voor het overige heeft aangevoerd, ziet de voorzitter evenmin een aanknopingspunt voor schorsing van het bestreden plandeel.

2.7. Gezien het vorenstaande ziet de voorzitter aanleiding het verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening af te wijzen.

2.8. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

3. Beslissing

De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

wijst het verzoek af.

Aldus vastgesteld door mr. R.J. Hoekstra, als voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. B.S. Jansen, ambtenaar van Staat.

w.g. Hoekstra w.g. Jansen

voorzitter ambtenaar van Staat

Uitgesproken in het openbaar op 28 januari 2010

399.