Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2009:BK3677

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
18-11-2009
Datum publicatie
18-11-2009
Zaaknummer
200902436/1/H1
Rechtsgebieden
Omgevingsrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 3 maart 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders van Midden-Drenthe (hierna: het college) het door [appellant] tegen het besluit van 20 september 2006, waarbij het college aan Woonservice Drenthe (hierna: Woonservice) vrijstelling en bouwvergunning eerste fase heeft verleend voor het realiseren van een woongebouw met twintig appartementen op de hoek van het Westeinde en de Roessinghkamplaan te Westerbork (hierna: het project), gemaakte bezwaar opnieuw ongegrond verklaard.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

200902436/1/H1.

Datum uitspraak: 18 november 2009

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak op het hoger beroep van:

[appellant], wonend te [woonplaats],

tegen de uitspraak van de rechtbank Assen van 10 maart 2009 in zaak nr. 08/246 in het geding tussen:

[appellant]

en

het college van burgemeester en wethouders van Midden-Drenthe.

1. Procesverloop

Bij besluit van 3 maart 2008 heeft het college van burgemeester en wethouders van Midden-Drenthe (hierna: het college) het door [appellant] tegen het besluit van 20 september 2006, waarbij het college aan Woonservice Drenthe (hierna: Woonservice) vrijstelling en bouwvergunning eerste fase heeft verleend voor het realiseren van een woongebouw met twintig appartementen op de hoek van het Westeinde en de Roessinghkamplaan te Westerbork (hierna: het project), gemaakte bezwaar opnieuw ongegrond verklaard.

Bij uitspraak van 10 maart 2009, verzonden op dezelfde dag, heeft de rechtbank Assen (hierna: de rechtbank) het door [appellant] daartegen ingestelde beroep ongegrond verklaard. Deze uitspraak is aangehecht.

Tegen deze uitspraak heeft [appellant] bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 8 april 2009, hoger beroep ingesteld.

Het college heeft een verweerschrift ingediend.

De zaak is door een meervoudige kamer van de Afdeling verwezen naar een enkelvoudige.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 16 oktober 2009, waar [appellant], in persoon, en het college, vertegenwoordigd door mr. D. Reitsma, ambtenaar in dienst van de gemeente, zijn verschenen. Voorts is ter zitting Woonservice, vertegenwoordigd door mr. E. M. Dost, als partij gehoord.

2. Overwegingen

2.1. De rechtbank heeft terecht overwogen dat uitsluitend het besluit van 3 maart 2008 ter beoordeling voorligt waarbij voor het project vrijstelling en bouwvergunning eerste fase is verleend. Hetgeen [appellant] heeft aangevoerd met betrekking tot een door het college verleende sloopvergunning dient daarom buiten beschouwing te blijven.

2.2. [appellant] betoogt dat de rechtbank heeft miskend dat het college bij zijn oordeel omtrent welstand niet heeft kunnen volstaan met het verwijzen naar het advies van de Welstandscommissie Gemeente Midden-Drenthe (hierna: de welstandscommissie) van 14 februari 2008 (hierna: het welstandsadvies). Volgens hem is het welstandsadvies ten onrechte niet gebaseerd op criteria als bedoeld in artikel 12a, eerste lid, aanhef en onder a, van de Woningwet (hierna: de Ww) en derhalve in strijd met artikel 12b, eerste lid, van de Ww.

2.2.1. Ingevolge artikel 12a, eerste lid, aanhef en onder a, van de Ww stelt de gemeenteraad een welstandsnota vast, inhoudende beleidsregels waarin in ieder geval de criteria zijn opgenomen die burgemeester en wethouders toepassen bij hun beoordeling of het uiterlijk en de plaatsing van een bouwwerk of standplaats, waarop de aanvraag om bouwvergunning betrekking heeft, in strijd zijn met redelijke eisen van welstand.

Ingevolge artikel 12b, eerste lid, van de Ww, voor zover thans van belang, baseert de welstandcommissie zijn advies slechts op de criteria, bedoeld in artikel 12a, eerste lid, aanhef en onder a.

2.2.2. Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (uitspraak van 6 mei 2009 in zaak nr. 200804977/1) mag het college, hoewel het niet aan een welstandsadvies is gebonden en de verantwoordelijkheid voor welstandstoetsing bij hem berust, aan het advies in beginsel doorslaggevende betekenis toekennen. Dit is echter anders indien de aanvrager of een derde-belanghebbende een advies overlegt van een andere deskundig te achten persoon of instantie dan wel gemotiveerd aanvoert dat het welstandsadvies in strijd is met de volgens de welstandsnota geldende criteria. In dat geval kan sprake zijn van een besluit van het college in strijd met artikel 44, eerste lid, aanhef en onder d, van de Woningwet of van een besluit dat niet berust op een deugdelijke motivering.

2.2.3. Volgens de in juli 2004 door de gemeenteraad van Midden-Drenthe vastgestelde "Welstandsnota Midden-Drenthe" (hierna: de welstandsnota) valt de locatie van het project in gebied 3 "Niet planmatige uitbreidingen". Voor dat gebied zijn in de welstandsnota criteria opgenomen als bedoeld in artikel 12a, eerste lid, aanhef en onder a, van de Ww. Voorts is ten aanzien van dat gebied, voor zover thans van belang, het volgende vermeld in de welstandsnota:

"(…) nieuwe ontwikkelingen zullen per geval worden bekeken en met een ruimtelijke onderbouwing aan de welstandscommissie worden voorgelegd.". Volgens het welstandsadvies dat door het college in het besluit op bezwaar van 3 maart 2008 is gevolgd, is, onder verwijzing naar deze zinsnede, het project uitsluitend getoetst aan de ruimtelijke visie die is neergelegd in hoofdstuk vijf, pagina 13 van de ruimtelijke onderbouwing van het project en is overwogen dat het project daaraan voldoet. Uit de hiervoor aangehaalde zinsnede uit de welstandsnota kan evenwel niet worden afgeleid dat het project volgens die nota niet behoeft te worden getoetst aan de daarin opgenomen gebiedsgerichte criteria uit de welstandsnota. Hieronder vallen criteria ten aanzien van massa en vorm, detaillering en materiaal en kleurgebruik die niet in de ruimtelijke visie staan. Zo staat in de welstandsnota dat gebouwen individueel herkenbaar, de detaillering passend bij de bouwstijl van het gebouw en de gevels van baksteen in een bruinrode of bruinbeige kleurstelling moeten zijn. De omstandigheid dat Woonservice bij het opstellen van de ruimtelijke onderbouwing veel overleg met de welstandscommissie heeft gehad, maakt niet dat het bouwplan niet aan die criteria getoetst hoeft te worden. Het welstandsadvies voldoet daarom niet aan het bepaalde in artikel 12b, eerste lid, van de Ww. Gelet hierop heeft het college bij zijn oordeel omtrent welstand niet kunnen volstaan met het verwijzen naar het welstandsadvies. De rechtbank heeft dat ten onrechte niet onderkend.

2.3. Het hoger beroep is gegrond. De aangevallen uitspraak dient te worden vernietigd. Doende hetgeen de rechtbank zou behoren te doen, zal de Afdeling het beroep tegen het besluit van 3 maart 2008 van het college alsnog gegrond verklaren. Dat besluit komt eveneens voor vernietiging in aanmerking wegens strijd met artikel 7:12, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

2.4. Van proceskosten die voor vergoeding in aanmerking komen, is niet gebleken.

3. Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Recht doende in naam der Koningin:

I. verklaart het hoger beroep gegrond;

II. vernietigt de uitspraak van de rechtbank Assen van 10 maart 2009 in zaak nr. 08/246;

III. verklaart het bij de rechtbank ingestelde beroep gegrond;

IV. vernietigt het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Midden-Drenthe van 3 maart 2008, kenmerk A&B 07/2320, 08/1512;

V. gelast dat het college van burgemeester en wethouders van Midden-Drenthe aan [appellant] het door hem betaalde griffierecht ten bedrage van € 368,00 (zegge: driehonderdachtenzestig euro) voor de behandeling van het beroep en het hoger beroep vergoedt.

Aldus vastgesteld door mr. P.A. Offers, lid van de enkelvoudige kamer, in tegenwoordigheid van mr. M.M. van Driel, ambtenaar van Staat.

w.g. Offers w.g. Van Driel

lid van de enkelvoudige kamer ambtenaar van Staat

Uitgesproken in het openbaar op 18 november 2009

414-543.