Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2009:BK2902

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
04-11-2009
Datum publicatie
11-11-2009
Zaaknummer
200906286/2/R3
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 24 juni 2009, nummer 165665, heeft de raad van de gemeente Deventer het bestemmingsplan "De Wijtenhorst en Douweler Leide" vastgesteld.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

200906286/2/R3.

Datum uitspraak: 4 november 2009

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op een verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht) in het geding tussen onder meer:

de stichting Stichting Platform Schalkhaar, gevestigd te Schalkhaar, gemeente Deventer,

verzoekster,

en

de raad van de gemeente Deventer,

verweerder.

1. Procesverloop

Bij besluit van 24 juni 2009, nummer 165665, heeft de raad van de gemeente Deventer het bestemmingsplan "De Wijtenhorst en Douweler Leide" vastgesteld.

Tegen dit besluit heeft onder meer de stichting Stichting Platform Schalkhaar (hierna: de stichting) bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 19 augustus 2009, beroep ingesteld.

Bij dezelfde brief als waarmee beroep is ingesteld heeft de stichting de voorzitter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

De voorzitter heeft het verzoek ter zitting behandeld op 20 oktober 2009, waar de stichting, vertegenwoordigd door [voorzitter] en [bestuurslid], en de raad, vertegenwoordigd door drs. ing. P. Hamming, ing. M. Dijkhof, ing. M.C. van Neck-Kliest en A. Paauwe, allen ambtenaren in dienst van de gemeente, zijn verschenen.

2. Overwegingen

2.1. Het oordeel van de voorzitter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure.

2.2. Het plan maakt de ontwikkeling mogelijk van de woningbouwlocaties De Wijtenhorst en Douweler Leide ten zuidoosten van het dorp Schalkhaar. Gezien de plankaart kunnen ongeveer 373 woningen worden gerealiseerd. Volgens de plantoelichting zullen ongeveer 285 woningen worden gerealiseerd.

2.3. De stichting voorziet grote verkeerskundige problemen als gevolg van de ontwikkeling van de nieuwe woonwijken. Thans is reeds sprake van hoge verkeersintensiteiten op de Oerdijk en de Koningin Wilhelminalaan en deze zullen volgens haar verder toenemen als gevolg van het plan. De nieuwe wijken worden namelijk door middel van de Oerdijk ontsloten en de bestaande ontsluitingsweg Colmschaterstraatweg zal worden afgesloten. De toename van het aantal verkeersbewegingen zal geluidsoverlast, trillingshinder en verkeersonveiligheid met zich brengen waardoor de leefbaarheid in Schalkhaar wordt aangetast. Volgens de stichting zouden de nieuwe wijken via de Nico Bolkesteinlaan moeten worden ontsloten.

2.3.1. De raad erkent dat wat betreft de verkeersintensiteiten op de Oerdijk thans sprake is van een overbelaste situatie, maar stelt dat als gevolg van het plan het aantal verkeersbewegingen op de Oerdijk niet zal toenemen. Hiertoe heeft de raad aangevoerd dat de Oerdijk zal worden aangewezen als 30 km-gebied en dat het doorgaande verkeer uit de kern Schalkhaar zal worden geweerd door middel van het afsluiten van de Colmschaterstraatweg. Gelet hierop is de raad van mening dat de leefbaarheid in de kern Schalkhaar niet wordt aangetast als gevolg van het plan. De raad stelt voorts dat de oplossing van de huidige verkeerskundige problemen niet op het niveau van het onderhavige plan dient te worden gezocht, maar op een hoger schaalniveau zoals bijvoorbeeld de structuurvisie, te meer daar in de directe omgeving van het plangebied in de toekomst nog meer woningbouw is voorzien.

2.3.2. Niet in geschil is dat thans sprake is van een overbelaste situatie op de Oerdijk. De voorzitter deelt de verwachting van de raad, dat het plan niet zal leiden tot meer verkeersbewegingen op de Oerdijk, vooralsnog niet. Hiertoe wordt overwogen dat de Colmschaterstraatweg in de huidige situatie buiten de winkelopeningstijden reeds is afgesloten en dat niet aannemelijk is gemaakt dat minder motorvoertuigen van de Oerdijk gebruik zullen maken als deze is aangewezen - en ingericht - als 30 km-gebied.

Gelet hierop betwijfelt de voorzitter of is onderkend dat een toename van het verkeer, hoe gering ook, in een overbelaste situatie als de onderhavige tot gevolg kan hebben dat de grens van wat uit een oogpunt van een goede ruimtelijke ordening nog aanvaardbaar kan worden geacht, wordt overschreden. Dit vergt nader onderzoek waar deze procedure zich niet voor leent.

De stichting heeft de aan het plan ten grondslag liggende verkeersonderzoeken gemotiveerd bestreden. Beoordeling daarvan vergt eveneens nader onderzoek waar deze procedure zich niet voor leent. Gelet op het verhandelde ter zitting acht de voorzitter voorts niet uitgesloten dat bouwvergunningen zullen worden verleend voordat de behandeling van het geding in de bodemprocedure zal zijn afgerond. Gelet hierop ziet de voorzitter aanleiding het verzoek toe te wijzen teneinde onomkeerbare gevolgen te voorkomen.

2.4. De raad dient op na te melden wijze in de proceskosten te worden veroordeeld.

3. Beslissing

De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

I. schorst bij wijze van voorlopige voorziening het besluit van de raad van de gemeente Deventer van 24 juni 2009, nummer 165665;

II. veroordeelt de raad van de gemeente Deventer tot vergoeding van bij de stichting Stichting Platform Schalkhaar in verband met de behandeling van het verzoek opgekomen proceskosten tot een bedrag van € 13,00 (zegge: dertien euro);

III. gelast dat de raad van de gemeente Deventer aan de stichting Stichting Platform Schalkhaar het door haar voor de behandeling van het verzoek betaalde griffierecht ten bedrage van € 297,00 (zegge: tweehonderdzevenennegentig euro) vergoedt.

Aldus vastgesteld door mr. J.C.K.W. Bartel, als voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. K.M. Gerkema, ambtenaar van Staat.

w.g. Bartel w.g. Gerkema

voorzitter ambtenaar van Staat

Uitgesproken in het openbaar op 4 november 2009

472.