Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2009:BK0847

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
21-10-2009
Datum publicatie
21-10-2009
Zaaknummer
200807832/1/M1
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 2 april 2008 heeft het college van gedeputeerde staten van Zeeland (hierna: het college) goedkeuring verleend aan het door de [vergunninghoudsters] ingediende milieubeheerssysteem en meet- en registratiesysteem op hoofdlijnen.

Wetsverwijzingen
Algemene wet bestuursrecht
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JOM 2011/285
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

200807832/1/M1.

Datum uitspraak: 21 oktober 2009

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak in het geding tussen:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Compagnie de Manutention Ro-Ro B.V., gevestigd te Ritthem, gemeente Vlissingen,

appellante,

en

het college van gedeputeerde staten van Zeeland,

verweerder.

1. Procesverloop

Bij besluit van 2 april 2008 heeft het college van gedeputeerde staten van Zeeland (hierna: het college) goedkeuring verleend aan het door de [vergunninghoudsters] ingediende milieubeheerssysteem en meet- en registratiesysteem op hoofdlijnen.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Compagnie de Manutention Ro-Ro B.V. (hierna: CdMR) heeft bezwaar gemaakt tegen het besluit van 2 april 2008. Bij besluit van 9 september 2008 heeft het college op dit bezwaar beslist en het besluit van 2 april 2008 met aanvulling van de motivering gehandhaafd.

Tegen dit besluit heeft CdMR bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 24 oktober 2008, beroep ingesteld.

Het college heeft een verweerschrift ingediend.

De Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening heeft desverzocht een deskundigenbericht uitgebracht.

CdMR en vergunninghoudsters hebben hun zienswijze daarop naar voren gebracht.

CdMR en het college hebben nadere stukken ingediend.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 7 september 2009, waar CdMR, vertegenwoordigd door mr. L. de Kok, advocaat te Amsterdam, E. Colans, en R.P.M. Jansen, deskundige, en het college, vertegenwoordigd door mr. C.J. IJdema, advocaat te Middelburg, B.J. Hanning, W. Barkhuijsen, J.A. Jansen en E.I. de Schmidt, ambtenaren in dienst van de provincie, zijn verschenen.

Voorts zijn vergunninghoudsters vertegenwoordigd door mr. A. van Rossem, advocaat te Rotterdam, M.B. de Vries, ir. D.J. Nederlof en C.F. Maas, als partij gehoord.

2. Overwegingen

2.1. Bij besluit van 16 oktober 2007 zijn aanvullende voorschriften verbonden aan de op 26 september 2006 verleende vergunning voor een inrichting bestemd voor scheepsreparatie, het samenstellen van offshore-constructies en scheepsnieuwbouw.

Ingevolge het aan de vergunning verbonden voorschrift 7.1.1, voor zover van belang, beheerst vergunninghouder de milieubelasting veroorzaakt door de inrichting en streeft waar mogelijk naar vermindering van de milieubelasting. Daartoe heeft de vergunninghouder een beheerssysteem ontwikkeld, waarin ten minste de volgende elementen zijn opgenomen: emissies naar de lucht, afvalstoffen, energieverbuik, water, veiligheid, geluid en windkracht. De vergunninghouder legt op hoofdlijnen de beheersing van de milieubelasting (het milieubeheerssysteem) uiterlijk bij het van kracht worden van deze beschikking ter goedkeuring voor aan de directie Ruimte, Milieu en Water. De vergunninghouder ziet erop toe dat de inrichting in werking is overeenkomstig het goedgekeurde beheerssysteem.

Ingevolge het aan de vergunning verbonden voorschrift 7.3.1, voor zover van belang, is ter bepaling van de veroorzaakte nadelige gevolgen voor het milieu een volledig, transparant, functionerend en gedocumenteerd meet- en registratiesysteem in werking. Dit systeem bevat onder meer ten minste de elementen emissies naar de lucht via puntbronnen, diffuse emissies, emissies door lekverliezen en registratie van windkracht.

2.2. Bij uitspraak van de Afdeling van 1 oktober 2008 in zaak nr. <a target="_blank" href="http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken_in_uitspraken/zoekresultaat/?zoeken_veld=200708451/1&verdict_id=31108&utm_id=1&utm_source=Zoeken_in_uitspraken&utm_campaign=uitspraken&utm_medium=internet&utm_content=200708451/1&utm_term=200708451/1">200708451/1</a> is het aan de vergunning verbonden voorschrift 7.1.1 vernietigd. Voorschrift 7.3.1 is in stand gelaten, zodat dit voorschrift in rechte onaantastbaar is geworden.

2.3. De Afdeling overweegt ambtshalve als volgt.

2.3.1. Door de vernietiging van voorschrift 7.1.1 bij uitspraak van de Afdeling van 1 oktober 2008 in zaak nr. <a target="_blank" href="http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken_in_uitspraken/zoekresultaat/?zoeken_veld=200708451/1&verdict_id=31108&utm_id=1&utm_source=Zoeken_in_uitspraken&utm_campaign=uitspraken&utm_medium=internet&utm_content=200708451/1&utm_term=200708451/1">200708451/1</a> is de rechtsgrondslag met terugwerkende kracht aan de goedkeuring van het milieubeheerssysteem komen te ontvallen. De voorwaarden voor een rechtsgeldig tot stand komen van het goedkeuringsbesluit, een op dit voorschrift voortbouwend besluit, zijn daarmee nooit vervuld geweest. Het bestreden besluit is in zoverre in strijd met de systematiek van de Algemene wet bestuursrecht.

2.4. Het beroep is gegrond. Daar het meet- en registratiesysteem onderdeel is van het milieubeheerssysteem op hoofdlijnen dat ter goedkeuring aan het college is voorgelegd en partijen desgevraagd ter zitting hebben bevestigd dat de systemen onderling zodanig samenhangen dat deze niet afzonderlijk te beoordelen zijn, komt het gehele bestreden besluit voor vernietiging in aanmerking. De Afdeling zal in de zaak voorzien door het goedkeuringsbesluit van 2 april 2008 in zijn geheel te herroepen en zal bepalen dat deze uitspraak in de plaats treedt van het vernietigde besluit.

2.5. Het college dient op na te melden wijze in de proceskosten te worden veroordeeld. Een veroordeling in de door CdMR opgevoerde kosten terzake van het meebrengen van een deskundige naar de zitting en het opstellen van een deskundigenrapport heeft de Afdeling reeds uitgesproken in de uitspraak van 21 oktober 2009, in zaak nr. 200902166/1/M1 en komen derhalve in deze procedure niet meer voor vergoeding in aanmerking.

3. Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Recht doende in naam der Koningin:

I. verklaart het beroep gegrond;

II. vernietigt het besluit van het college van gedeputeerde staten van Zeeland van 9 september 2008, kenmerk 08025899/60/30;

III. herroept het besluit van 2 april 2008, kenmerk 08010452;

IV. bepaalt dat deze uitspraak in de plaats treedt van het besluit van 2 april 2008;

V. veroordeelt het college van gedeputeerde staten van Zeeland tot vergoeding van bij de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Compagnie de Manutention Ro-Ro B.V. in verband met de behandeling van het beroep opgekomen proceskosten tot een bedrag van € 805,00 (zegge: achthonderdvijf euro), geheel toe te rekenen aan door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand;

VI. gelast dat het college van gedeputeerde staten van Zeeland aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Compagnie de Manutention Ro-Ro B.V. het door haar voor de behandeling van het beroep betaalde griffierecht ten bedrage van € 288,00 (zegge: tweehonderdachtentachtig euro) vergoedt.

Aldus vastgesteld door mr. C.W. Mouton, voorzitter, en mr. W.D.M. van Diepenbeek en mr. G.N. Roes, leden, in tegenwoordigheid van mr. M. de Hek, ambtenaar van Staat.

w.g. Mouton w.g. De Hek

voorzitter ambtenaar van Staat

Uitgesproken in het openbaar op 21 oktober 2009

375-590.