Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2009:BJ9476

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
01-10-2009
Datum publicatie
07-10-2009
Zaaknummer
200904001/2/R2
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 7 april 2009 heeft het college van gedeputeerde staten van Utrecht (hierna: het college) besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Amersfoort (hierna: de raad) bij besluit van 8 juli 2008 vastgestelde bestemmingsplan "Birkhoven-Bokkeduinen 2008".

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

200904001/2/R2.

Datum uitspraak: 1 oktober 2009

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op een verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht) in het geding tussen onder meer:

de vereniging Vereniging Behoud Bos Birkhoven en Bokkeduinen, gevestigd te Amersfoort,

verzoekster,

en

het college van gedeputeerde staten van Utrecht,

verweerder.

1. Procesverloop

Bij besluit van 7 april 2009 heeft het college van gedeputeerde staten van Utrecht (hierna: het college) besloten over de goedkeuring van het door de raad van de gemeente Amersfoort (hierna: de raad) bij besluit van 8 juli 2008 vastgestelde bestemmingsplan "Birkhoven-Bokkeduinen 2008".

Tegen dit besluit heeft onder meer de vereniging Vereniging Behoud Bos Birkhoven en Bokkeduinen (hierna: de vereniging) bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 2 juni 2009, beroep ingesteld.

Bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 2 juni 2009, heeft de vereniging de voorzitter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

De voorzitter heeft het verzoek ter zitting behandeld op 16 september 2009, waar de vereniging, vertegenwoordigd door mr. A.I. de Haan, advocaat te Amsterdam, [penningmeester], en J. van der Heiden, en het college, vertegenwoordigd door ir. M.J. Buruma, ambtenaar in dienst van de provincie, zijn verschenen. Voorts is daar gehoord de raad, vertegenwoordigd door mr. K.E. Vlaar-Zijderveld, H.N. Abrahams, R.M. van Assema en L. Visscher, ambtenaren in dienst van de gemeente.

2. Overwegingen

2.1. Het oordeel van de voorzitter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure.

2.2. Het plan voorziet onder meer in de realisering van een bedrijventerrein en parkeerterrein ten westen van de Middelhoefseweg.

2.3. De vereniging betoogt dat in het plan ten onrechte een uitbreiding van het Dierenpark Amersfoort wordt mogelijk gemaakt. Voorts dient volgens de vereniging krachtens het rijks-, provinciaal en gemeentelijk beleid ten westen van de Middelhoefseweg in plaats van een bedrijventerrein en parkeerterrein een ecologische verbindingszone te worden aangelegd.

2.4. Ter zitting heeft de vereniging haar verzoek beperkt tot de gronden ten westen van de Middelhoefseweg.

2.5. De raad heeft zich ter zitting op het standpunt gesteld dat de aanleg van het parkeerterrein noodzakelijk is, nu de uitbreiding van het dierenpark alleen mogelijk was als extra parkeerplaatsen zouden worden gerealiseerd.

2.6. Ter zitting is gebleken dat de gemeente Amersfoort eigenaar is van de gronden ten westen van de Middelhoefseweg. Ter plaatse van het meest zuidelijk gelegen plandeel met de bestemming "Bedrijfsdoeleinden" zal een bedrijfshal worden gerealiseerd op grond van een onherroepelijke bouwvergunning en vrijstelling op grond van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Met betrekking tot het noordelijk gelegen plandeel met de bestemming "Bedrijfsdoeleinden" en het plandeel met de bestemming "Maatschappelijke Doeleinden" heeft de raad ter zitting toegezegd dat totdat uitspraak wordt gedaan in de hoofdzaak geen bouwaanvragen zullen worden ingediend ten behoeve van het realiseren van bebouwing ter plaatse.

Gelet op het vorenstaande is de voorzitter van oordeel dat met het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening wat betreft de plandelen met de bestemmingen "Bedrijfsdoeleinden" en "Maatschappelijke doeleinden" ter plaatse van de gronden ten westen van de Middelhoefseweg geen spoedeisend belang is gemoeid.

2.7. Het parkeerterrein ten westen van de Middelhoefseweg zal volgens de raad op korte termijn worden aangelegd. Ter zitting is in dit verband gebleken dat de gronden ter plaatse van het voorziene parkeerterrein al gedeeltelijk zijn gesaneerd en dat het terrein op dit moment voor een deel is verwilderd en voor een ander deel bestaat uit zand. Bij de aanleg van het parkeerterrein gaat derhalve geen natuur verloren. Voorts is van belang dat de desbetreffende gronden in het bestemmingsplan "Birkhoven-Noord" - dat wordt vervangen door het onderhavige plan - zijn bestemd als "Bijzondere doeleinden" en dat ingevolge de voorschriften van dat plan op deze gronden zonder aanlegvergunning een parkeerterrein mag worden gerealiseerd. De inwerkingtreding van het onderhavige plan leidt derhalve niet tot onomkeerbare gevolgen, zodat naar het oordeel van de voorzitter ook ten aanzien van het plandeel met de bestemming "Verblijfsdoeleinden" ter plaatse van het voorziene parkeerterrein ten westen van de Middelhoefseweg geen sprake is van een spoedeisend belang dat het treffen van een voorlopige voorziening rechtvaardigt.

2.8. Gelet op het vorenstaande bestaat aanleiding het verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening af te wijzen.

2.9. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

3. Beslissing

De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

wijst het verzoek af.

Aldus vastgesteld door mr. J.A.W. Scholten-Hinloopen, als voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. B.C. Bošnjaković, ambtenaar van Staat.

w.g. Scholten-Hinloopen w.g. Bošnjaković

voorzitter ambtenaar van Staat

Uitgesproken in het openbaar op 1 oktober 2009

410-559.