Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2009:BJ6660

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
02-09-2009
Datum publicatie
02-09-2009
Zaaknummer
200809067/1/H2
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 20 november 2007 heeft de Raad voor Rechtsbijstand 's-Gravenhage (hierna: de Raad) een aanvraag van [appellante] om een toevoeging ten behoeve van rechtsbijstand afgewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

200809067/1/H2.

Datum uitspraak: 2 september 2009

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak op het hoger beroep van:

[appellante], wonend te [woonplaats],

tegen de uitspraak van de rechtbank 's-Gravenhage van 8 december 2008 in zaak nr. 08/1674 in het geding tussen:

[appellante]

en

de Raad voor Rechtsbijstand 's-Gravenhage.

1. Procesverloop

Bij besluit van 20 november 2007 heeft de Raad voor Rechtsbijstand 's-Gravenhage (hierna: de Raad) een aanvraag van [appellante] om een toevoeging ten behoeve van rechtsbijstand afgewezen.

Bij besluit van 22 februari 2008 heeft de Raad het door [appellante] daartegen gemaakte bezwaar ongegrond verklaard.

Bij uitspraak van 8 december 2008, verzonden op 9 december 2008, heeft de rechtbank 's-Gravenhage (hierna: de rechtbank) het door [appellante] daartegen ingestelde beroep ongegrond verklaard. Deze uitspraak is aangehecht.

Tegen deze uitspraak heeft [appellante] bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 17 december 2008, hoger beroep ingesteld.

[appellante] heeft nadere stukken ingediend.

De zaak is door een meervoudige kamer van de Afdeling verwezen naar een enkelvoudige.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 22 juli 2009, waar [appellante], in persoon, is verschenen.

2. Overwegingen

2.1. Ingevolge artikel 34, eerste lid, van de Wet op de rechtsbijstand (hierna: Wrb), zoals dit luidde ten tijde van belang, wordt rechtsbijstand overeenkomstig de bepalingen van deze wet verleend aan hen wier inkomen per jaar € 22.400,- of minder bedraagt, indien zij alleenstaand zijn, dan wel, indien zij met één of meer anderen een gemeenschappelijke huishouding voeren, ten hoogste € 31.700,-.

Ingevolge het derde lid worden bij de vaststelling van het inkomen en vermogen van de rechtzoekende, behoudens het geval van onderling tegenstrijdige belangen, mede in aanmerking genomen het inkomen en vermogen van:

a. de echtgenoot of geregistreerde partner van de rechtzoekende, tenzij deze op het moment van de aanvraag duurzaam van hem gescheiden leeft;

b. de persoon van verschillend of gelijk geslacht met wie de rechtzoekende duurzaam een gezamenlijke huishouding voert, tenzij tussen deze en de rechtzoekende op het moment van de aanvraag een bloedverwantschap in de eerste of tweede graad bestaat.

Ingevolge artikel 34a, eerste lid, is het inkomen van de rechtzoekende het verzamelinkomen in het peiljaar.

Ingevolge artikel 1, eerste lid, aanhef en onder j, wordt onder peiljaar verstaan: het tweede kalenderjaar dat voorafgaat aan het kalenderjaar waarin de aanvraag om een toevoeging wordt gedaan.

2.1.1. De Raad voert ten aanzien van de toepassing van de Wrb het beleid neergelegd in het Handboek Toevoegen (hierna: het Handboek). Volgens aantekening 3 bij artikel 1 van het Besluit draagkrachtcriteria rechtsbijstand in het Handboek, zoals hier van toepassing, is ingevolge artikel 34, derde lid onder b, van de Wrb de mate van bloedverwantschap mede bepalend voor de vraag of sprake is van een gezamenlijke huishouding. Voorts wordt vermeld dat op basis van de begripsbepaling geen gezamenlijke huishouding kan worden aangenomen indien er een samenlevingsverband bestaat van een ouder met een meerderjarig kind. In dat geval wordt de norm voor alleenstaanden toegepast.

2.2. De Raad heeft bij het besluit van 20 november 2007, zoals gehandhaafd bij het besluit op bezwaar van 22 februari 2008, de aanvraag om toevoeging afgewezen, omdat het inkomen van [appellante] de in artikel 34, eerste lid, van de Wrb vastgestelde grens voor een alleenstaande overschrijdt.

2.3. De rechtbank heeft terecht vastgesteld dat [appellante] voor de toepassing van de Wrb als alleenstaande moet worden gezien. Dat zij samenwoont met haar volwassen zoon - een bloedverwant in de eerste graad - leidt er, gelet op de systematiek van - artikel 34 van - de Wrb en het hiervoor weergegeven beleid, niet toe dat zij een gemeenschappelijke huishouding voert in de zin van de Wrb. Nu zij geen gemeenschappelijke huishouding voert, noch minderjarige kinderen heeft die tot de huishouding behoren, heeft de Raad haar terecht als alleenstaand aangemerkt.

Vast staat dat het verzamelinkomen van [appellante] in het peiljaar 2005, na correctie door de inspecteur van de Belastingdienst, € 26.974,- bedraagt. Dit bedrag overschrijdt derhalve de in dit geval geldende financiële grens van € 22.400,-. Hetgeen [appellante] heeft aangevoerd kan er niet toe leiden dat haar de gevraagde toevoeging moet worden verstrekt.

2.4. Het hoger beroep is ongegrond. De aangevallen uitspraak dient te worden bevestigd.

2.5. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

3. Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Recht doende in naam der Koningin:

bevestigt de aangevallen uitspraak.

Aldus vastgesteld door mr. P.B.M.J. van der Beek-Gillessen, lid van de enkelvoudige kamer, in tegenwoordigheid van mr. R.H.L. Dallinga, ambtenaar van Staat.

w.g. Van der Beek-Gillessen w.g. Dallinga

lid van de enkelvoudige kamer ambtenaar van Staat

Uitgesproken in het openbaar op 2 september 2009

18-621.