Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2009:BJ6648

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
02-09-2009
Datum publicatie
02-09-2009
Zaaknummer
200901011/1/H1
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 4 september 2007 heeft de raad van de gemeente Westvoorne (hierna: de gemeenteraad) verklaard dat een herziening van het bestemmingsplan "Landelijk gebied Rockanje" wordt voorbereid (hierna: het voorbereidingsbesluit)

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

200901011/1/H1.

Datum uitspraak: 2 september 2009

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak op het hoger beroep van:

[appellant], wonend te [woonplaats],

tegen de uitspraak van de rechtbank Rotterdam van 24 december 2008 in zaak nr. 08/1678 in het geding tussen:

[appellant]

en

de raad van de gemeente Westvoorne.

1. Procesverloop

Bij besluit van 4 september 2007 heeft de raad van de gemeente Westvoorne (hierna: de gemeenteraad) verklaard dat een herziening van het bestemmingsplan "Landelijk gebied Rockanje" wordt voorbereid (hierna: het voorbereidingsbesluit)

Bij besluit van 4 maart 2008 heeft de gemeenteraad het door [appellant] daartegen gemaakte bezwaar ongegrond verklaard.

Bij uitspraak van 24 december 2008, verzonden op dezelfde dag, heeft de rechtbank Rotterdam (hierna: de rechtbank) het door [appellant] daartegen ingestelde beroep niet-ontvankelijk verklaard. Deze uitspraak is aangehecht.

Tegen deze uitspraak heeft [appellant] bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 5 februari 2009, hoger beroep ingesteld. De gronden van het hoger beroep zijn aangevuld bij brief van 9 maart 2009.

De gemeenteraad heeft een verweerschrift ingediend.

De zaak is door een meervoudige kamer van de Afdeling verwezen naar een enkelvoudige.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 10 augustus 2009, waar [appellant], in persoon, en de gemeenteraad, vertegenwoordigd door mr. J.J. Koch, ambtenaar van de gemeente, zijn verschenen.

2. Overwegingen

2.1. [appellant] exploiteert een varkenshouderij op het perceel [locatie] te [plaats]. Het ten tijde van het besluit op bezwaar geldende bestemmingsplan "Landelijk Gebied Rockanje" voorzag in aanzienlijke uitbreidingsmogelijkheden voor dat bedrijf.

2.2. Bij de aangevallen uitspraak heeft de rechtbank geoordeeld dat geen belang meer bestaat bij een beoordeling van het voorbereidingsbesluit nu binnen één jaar na de inwerkingtreding van dat besluit het ontwerp van het bestemmingsplan "Landelijk Gebied Westvoorne, 2e herziening (Langeweg/Middelweg)" (hierna: het bestemmingsplan) ter inzage is gelegd dat de zogenoemde voorbereidingsbescherming heeft overgenomen. De rechtbank heeft om die reden het beroep niet-ontvankelijk verklaard.

2.3. [appellant] betoogt samengevat weergegeven dat de rechtbank heeft miskend dat de door hem voorgenomen uitbreiding van zijn agrarisch bedrijf noodzakelijk is en dat het frustreren van die uitbreiding door het nemen van het voorbereidingsbesluit hem schade berokkent. Volgens [appellant] heeft de rechtbank zijn beroep daarom ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard.

2.4. Niet kan worden staande gehouden dat [appellant] niet tot op zekere hoogte aannemelijk heeft gemaakt dat hij ten gevolge van het voorbereidingsbesluit schade heeft geleden doordat geen bouwvergunning kon worden verleend op basis van het bestemmingsplan "Landelijk Gebied Rockanje" voor de door hem gewenste uitbreiding van zijn agrarisch bedrijf. Daaraan doet niet af dat sinds de inwerkingtreding van het voorbereidingsbesluit geen bouwaanvragen zijn ingediend voor zodanige bedrijfsuitbreiding. Gelet op het verhandelde ter zitting acht de Afdeling, anders dan de rechtbank, aannemelijk dat [appellant] slechts heeft afgezien van het indienen van een bouwaanvraag omdat vanwege het voorbereidingsbesluit een aanhoudingsplicht gold. De aanhoudingsplicht is eerst vervallen met de inwerkingtreding van het bestemmingsplan dat een bedrijfsuitbreiding op het perceel niet mogelijk maakt. Van [appellant] kon niet worden verlangd dat hij gedurende die periode een bouwaanvraag zou indienen. De Afdeling verwijst naar haar uitspraak van 29 december 2004, in zaak nr. 200402048/1. Onder die omstandigheden moet worden geconcludeerd dat de rechtbank het beroep van [appellant] ten onrechte wegens het ontbreken van procesbelang niet-ontvankelijk heeft verklaard.

2.5. Het hoger beroep is gegrond. De aangevallen uitspraak dient te worden vernietigd. De Afdeling zal alsnog de bij de rechtbank aangevoerde beroepsgrond beoordelen, nu de rechtbank daaraan niet is toegekomen.

2.6. Ook in beroep heeft [appellant] aangevoerd dat het gehandhaafde voorbereidingsbesluit een noodzakelijke bedrijfsuitbreiding frustreert. Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (onder meer in de uitspraak van 22 november 2006 in zaak nr. 200600657/1) bestaat voor het oordeel dat de gemeenteraad niet in redelijkheid heeft kunnen besluiten tot het nemen van een voorbereidingsbesluit slechts dan aanleiding indien reeds bij een globale beschouwing aanstonds duidelijk had moeten zijn dat de voorgenomen ruimtelijke ontwikkelingen in planologisch opzicht onaanvaardbaar zijn. De omstandigheid dat bij de door de gemeenteraad voorgestane ontwikkeling bestaande uitbreidingsmogelijkheden voor het bedrijf van [appellant] komen te vervallen leidt niet tot die conclusie.

2.7. Het beroep is ongegrond.

2.8. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding nu besluit van 4 maart 2008 in stand wordt gelaten.

2.9. Redelijke toepassing van artikel 43, eerste lid, van de Wet op de Raad van State brengt met zich dat het door [appellant] betaalde griffierecht door de Secretaris van de Raad van State aan hem wordt terugbetaald.

3. Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Recht doende in naam der Koningin:

I. verklaart het hoger beroep gegrond;

II. vernietigt de uitspraak van de rechtbank Rotterdam van 24 december 2008 in zaak nr. 08/1678;

III. verklaart het bij de rechtbank ingestelde beroep ongegrond;

IV. bepaalt dat de Secretaris van de Raad van State het door [appellant] voor de behandeling van het hoger beroep betaalde griffierecht ten bedrage van € 216,00 (zegge: tweehonderdzestien euro) terugbetaalt.

Aldus vastgesteld door mr. H. Troostwijk, lid van de enkelvoudige kamer, in tegenwoordigheid van mr. J. Willems, ambtenaar van Staat.

w.g. Troostwijk w.g. Willems

lid van de enkelvoudige kamer ambtenaar van Staat

Uitgesproken in het openbaar op 2 september 2009

412.