Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2009:BJ6642

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
02-09-2009
Datum publicatie
02-09-2009
Zaaknummer
200809103/1/M1
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 4 augustus 2008 heeft de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (hierna: de minister) geweigerd aan de stichting Stichting Milieuklachten.nl een subsidie te verlenen voor het project "Milieuklachten.nl; ondersteuning burgermaatschappij bij het melden van milieuklachten."

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JOM 2009/758
JB 2009/222
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

200809103/1/M1.

Datum uitspraak: 2 september 2009

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak in het geding tussen:

de stichting Stichting Milieuklachten.nl, gevestigd te Arnhem,

appellante,

en

de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

verweerder.

1. Procesverloop

Bij besluit van 4 augustus 2008 heeft de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (hierna: de minister) geweigerd aan de stichting Stichting Milieuklachten.nl een subsidie te verlenen voor het project "Milieuklachten.nl; ondersteuning burgermaatschappij bij het melden van milieuklachten."

Bij besluit van 14 november 2008 heeft de minister het door de Stichting Milieuklachten.nl hiertegen gemaakte bezwaar ongegrond verklaard.

Tegen dit besluit heeft de Stichting Milieuklachten.nl bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 17 december 2008, beroep ingesteld. De gronden van het beroep zijn aangevuld bij brief van 12 januari 2009.

De minister heeft een verweerschrift ingediend.

De Stichting Milieuklachten.nl heeft nadere stukken ingediend.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 10 augustus 2009, waar de Stichting Milieuklachten.nl, vertegenwoordigd door [oprichter], en de minister, vertegenwoordigd door mr. M.J.C. van Amerongen, werkzaam bij het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, en mr. H. Vissinga, werkzaam bij SenterNovem, zijn verschenen.

2. Overwegingen

2.1. De Stichting Milieuklachten.nl heeft op 6 mei 2008 een aanvraag voor een projectsubsidie ingediend op grond van de Subsidieregeling maatschappelijke organisaties en milieu (Stcrt. 1999, 173; hierna: de Smom), onder meer gewijzigd bij regeling van 21 mei 2007 (Stcrt. 2007, 103). Op 21 juni 2008 is de Subsidieregeling maatschappelijke organisaties en milieu 2008 (Stcrt. 2008, 116) in werking getreden. Met ingang van diezelfde datum is de Smom ingetrokken. Uit artikel 17, tweede lid, van de Subsidieregeling maatschappelijke organisaties en milieu 2008 volgt evenwel dat de Smom van toepassing blijft op subsidies die vóór 21 juni 2008 op grond van die regeling zijn aangevraagd.

2.2. Ingevolge artikel 1, aanhef en onder f, van de Smom, zoals dit vóór 21 juni 2008 luidde, wordt onder een maatschappelijke organisatie verstaan: een in Nederland gevestigde rechtspersoon zonder winstoogmerk, niet zijnde een overheidsorganisatie of onderneming in Europeesrechtelijke zin, die zich richt op milieuverbetering of duurzame ontwikkeling.

Ingevolge artikel 6, eerste lid, van de Smom, zoals dit vóór 21 juni 2008 luidde, komen voor een projectsubsidie uitsluitend maatschappelijke organisaties als bedoeld in artikel 1, aanhef en onder f, in aanmerking.

2.3. De minister heeft aan de weigering om een subsidie te verlenen ten grondslag gelegd dat de Stichting Milieuklachten.nl niet kan worden aangemerkt als maatschappelijke organisatie als bedoeld in artikel 1, aanhef en onder f, van de Smom (oud). Hiertoe heeft de minister in het bestreden besluit overwogen dat [oprichters en bestuurders] van de Stichting Milieuklachten.nl, elk een eenmanszaak drijven onder de naam van respectievelijk Milned en KamConsult en elk met hun eenmanszaak zijn te vereenzelvigen. In dat verband betoogt de minister onder meer dat geen onderscheid wordt gemaakt tussen het privévermogen en het ondernemingsvermogen en dat de economische activiteit van de eenmanszaak wordt uitgevoerd door de natuurlijke persoon die deze eenmanszaak drijft. Voorts wijst de minister erop dat de eenmanszaken actief zijn op een werkterrein dat verwant is aan dat van de Stichting Milieuklachten.nl en dat werkzaamheden voor de stichting op grond van een overeenkomst van opdracht zijn uitbesteed aan Milned. Nu [oprichters en bestuurders] elk zijn te vereenzelvigen met de door hen gedreven eenmanszaken, is de Stichting Milieuklachten.nl volgens de minister opgericht door twee ondernemingen in Europeesrechtelijke zin. Gezien de toelichting bij artikel 1, aanhef en onder f, van de Smom (oud) kan de Stichting Milieuklachten.nl daarom niet worden beschouwd als maatschappelijke organisatie als bedoeld in die bepaling en komt zij derhalve niet in aanmerking voor een projectsubsidie op grond van de Smom, aldus de minister.

2.3.1. De Stichting Milieuklachten.nl kan zich niet met de afwijzing van de subsidieaanvraag verenigen. Zij voert allereerst aan dat de stichting moet worden beschouwd als maatschappelijke organisatie als bedoeld in artikel 1, aanhef en onder f, van de Smom (oud), aangezien zij geen onderneming in Europeesrechtelijke zin is en evenmin is opgericht door een of meer ondernemingen in Europeesrechtelijke zin. Dat de oprichters en bestuurders van de stichting beiden tevens een eenmanszaak drijven, brengt volgens de Stichting Milieuklachten.nl niet mee dat zij de stichting in hun hoedanigheid als ondernemer hebben opgericht.

2.3.2. In de toelichting bij artikel 1, aanhef en onder f, van de Smom, zoals dit vóór 21 juni 2008 luidde, (Stcrt. 2007, 103) is vermeld dat uitsluitend maatschappelijke organisaties, bijvoorbeeld een vereniging of stichting, in aanmerking komen voor project- of programmasubsidies. Van belang is volgens de toelichting dat er geen subsidie naar ondernemingen in Europeesrechtelijke zin gaat. Een maatschappelijke organisatie die subsidie aanvraagt, mag zelf geen onderneming in Europeesrechtelijke zin zijn, maar het mag ook niet gaan om bijvoorbeeld een stichting die door een of meer ondernemingen in Europeesrechtelijke zin is opgericht. Daarbij wordt blijkens de toelichting onder onderneming in Europeesrechtelijke zin verstaan iedere eenheid die een economische activiteit - dat wil zeggen: het aanbieden van goederen of diensten op de markt - uitoefent, ongeacht haar rechtsvorm en de wijze waarop zij wordt gefinancierd.

2.3.3. Niet in geschil is dat de Stichting Milieuklachten.nl een in Nederland gevestigde rechtspersoon zonder winstoogmerk is die zich richt op milieuverbetering of duurzame ontwikkeling; evenmin is in geschil dat deze stichting geen overheidsorganisatie is. Gelet op artikel 1, aanhef en onder f, van de Smom (oud) kan de Stichting Milieuklachten.nl daarom worden aangemerkt als maatschappelijke organisatie, tenzij zij moet worden beschouwd als onderneming in Europeesrechtelijke zin, dat wil zeggen als eenheid die een economische activiteit uitoefent.

De Afdeling ziet in de tekst van artikel 1, aanhef en onder f, van de Smom (oud) onvoldoende aanknopingspunten voor het oordeel dat een rechtspersoon in de hierboven bedoelde zin die zelf geen onderneming in Europeesrechtelijke zin is, maar die wel (mede) door een of meerdere van dergelijke ondernemingen is opgericht, geen maatschappelijke organisatie in de zin van die bepaling kan zijn. Hetgeen in de toelichting omtrent de doelstelling van deze bepaling is vermeld, kan hieraan niet afdoen, omdat daarmee naar het oordeel van de Afdeling een aanvullende voorwaarde zou worden gesteld waarvoor de tekst van de wettelijke regeling geen grondslag biedt.

De door de minister gestelde omstandigheid dat de Stichting Milieuklachten.nl is opgericht door een of meer ondernemingen in Europeesrechtelijke zin kan daarom - wat daarvan verder ook zij en daargelaten de vraag of de stichting als zodanig kan worden aangemerkt als onderneming in Europeesrechtelijke zin - niet de conclusie rechtvaardigen dat deze stichting niet is aan te merken als maatschappelijke organisatie als bedoeld in artikel 1, aanhef en onder f, van de Smom (oud).

Gelet op het voorgaande heeft de minister onvoldoende gemotiveerd waarom de Stichting Milieuklachten.nl, gelet op artikel 6, eerste lid, in samenhang met artikel 1, aanhef en onder f, van de Smom, zoals deze bepalingen vóór 21 juni 2008 luidden, niet in aanmerking komt voor een projectsubsidie. Het bestreden besluit berust in zoverre in strijd met artikel 7:12, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht niet op een deugdelijke motivering.

Deze beroepsgrond slaagt.

2.4. Het beroep is gegrond. Het bestreden besluit dient te worden vernietigd. De overige beroepsgronden behoeven geen bespreking.

2.5. Van proceskosten die voor vergoeding in aanmerking komen, is niet gebleken.

3. Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Recht doende in naam der Koningin:

I. verklaart het beroep gegrond;

II. vernietigt het besluit van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 14 november 2008, kenmerk JZ/4305-08-05/081194/BNE;

III. gelast dat de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer aan de Stichting Milieuklachten.nl het door haar voor de behandeling van het beroep betaalde griffierecht ten bedrage van € 288,00 (zegge: tweehonderdachtentachtig euro) vergoedt.

Aldus vastgesteld door mr. J.M. Boll, voorzitter, en drs. H. Borstlap en mr. M.W.L. Simons-Vinckx, leden, in tegenwoordigheid van mr. R.I.Y. Lap, ambtenaar van Staat.

w.g. Boll w.g. Lap

voorzitter ambtenaar van Staat

Uitgesproken in het openbaar op 2 september 2009

483.