Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2009:BJ6632

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
02-09-2009
Datum publicatie
02-09-2009
Zaaknummer
200901923/1/R3
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 8 december 2008, kenmerk 2008/120, heeft de raad van de gemeente Medemblik (hierna: de raad) het bestemmingsplan "Medemblik Binnenstad" vastgesteld.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

200901923/1/R3.

Datum uitspraak: 2 september 2009

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak in het geding tussen:

1. [appellanten sub 1], wonend te Medemblik,

2. [appellanten sub 2], wonend te Medemblik,

3. de vereniging Vereniging van Eigenaren Appartementencomplex Pekelharinghaven 5, 6 en 6a, gevestigd te Medemblik, en anderen, wonend te Medemblik,

appellanten,

en

de raad van de gemeente Medemblik,

verweerder.

1. Procesverloop

Bij besluit van 8 december 2008, kenmerk 2008/120, heeft de raad van de gemeente Medemblik (hierna: de raad) het bestemmingsplan "Medemblik Binnenstad" vastgesteld.

Tegen dit besluit hebben [appellanten sub 1] (hierna in enkelvoud: [appellant sub 1]) bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 19 maart 2009, [appellanten sub 2] (hierna in enkelvoud: [appellant sub 2]) bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 19 maart 2009, en de vereniging Vereniging van Eigenaren Appartementencomplex Pekelharinghaven 5, 6 en 6a te Medemblik en anderen (hierna in enkelvoud: de vereniging) bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 19 maart 2009, beroep ingesteld.

De zaak is door een meervoudige kamer van de Afdeling verwezen naar een enkelvoudige.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 27 juli 2009, waar [een van appellanten sub 1] in persoon en als vertegenwoordiger van [appellant sub 1], [appellant sub 2] en de vereniging, en de raad, vertegenwoordigd door A. van het Ende-van der Kolk, ambtenaar in dienst van de gemeente, zijn verschenen. Tevens zijn [belanghebbenden], in persoon en bijgestaan door mr. W. Kattouw, werkzaam bij ARAG Rechtsbijstand, als belanghebbenden gehoord.

2. Overwegingen

2.1. Het plan heeft betrekking op de binnenstad van Medemblik inclusief een deel van de bebouwing ten zuiden van het Koningin Emmapark.

2.2. [appellant sub 1], [appellant sub 2] en de vereniging betogen dat aan het plandeel ter plaatse van het Koningin Emmapark met de bestemming "Park" en de aanduiding "café-/restaurant toegestaan", plaatselijk bekend als 'het theehuis', ten onrechte geen duidelijke horeca-categorie-indeling is toegekend, nu de inhoud van het begrip 'café-/restaurant' in de planregels niet nader is bepaald. Zij stellen dat vanwege het ontbreken van een definitie in de planregels van het begrip 'café-/restaurant' ter plaatse van 'het theehuis' een horecabedrijf - categorie C mogelijk is. Dit betekent dat bezoekersintensieve drink- en eethoreca is toegestaan, ook 's nachts.

Zij vrezen dat de ongedefinieerde aanduiding "café-/restaurant toegestaan" met betrekking tot de exploitatie van 'het theehuis' kan leiden tot onaanvaardbare geluidhinder, met name laat in de avond en gedurende nachtelijke uren, alsmede tot aantasting van hun woongenot. Het park, waarin het theehuis is gevestigd, bevindt zich midden in een woonbuurt.

Horecabedrijf - categorie C betekent een aanzienlijke verzwaring van het huidige gebruik dat overeenkomt met horecabedrijf - categorie B. Een dergelijke verzwaring is strijdig is met het uitgangspunt van het plan dat uitbreiding van de horeca uitsluitend in het kerngebied voor de horeca (midden in de binnenstad) is toegestaan, aldus [appellant sub 1], [appellant sub 2] en de vereniging.

2.3. De raad heeft het plan vastgesteld overeenkomstig het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2008 en de 'reactienota zienswijzen Medemblik Binnenstad'. In die nota is vermeld dat de in het ontwerpbestemmingsplan voorziene nieuwbouw van 'het theehuis' wordt geschrapt en dat daarvoor in de plaats de huidige situatie in het plan wordt opgenomen. Ter zitting heeft de raad toegelicht dat thans in 'het theehuis' feitelijk een eetcafé wordt geëxploiteerd en dat het de bedoeling is, zoals volgt uit de plantoelichting, het bedrijf in het plan te duiden als horecabedrijf - categorie C.

2.4. De Afdeling stelt vast dat op de plankaart van het vastgestelde plan 'het theehuis' is gelegen binnen de bestemming "Park" met de aanduiding "café-/restaurant toegestaan".

Ingevolge artikel 18, aanhef en onder A en 8, van de planregels zijn - voor zover hier van belang - de voor park aangewezen gronden bestemd voor een café-/restaurant inclusief een overdekt terras, voor zover de gronden zijn voorzien van de aanduiding "café-/restaurant toegestaan".

Vast staat dat in de planregels geen begripsbepaling is opgenomen van het begrip 'café-/restaurant' als bedoeld in artikel 18, aanhef en onder A en 8, van de planregels.

In artikel 1, onder 42 tot en met 47 van de planregels zijn echter wel afzonderlijke begripsbepalingen opgenomen van de onderscheidene horecabedrijven van licht naar zwaar, categorieën A, B, C en D, alsmede afzonderlijke begripsbepalingen van de begrippen 'hotel/pension' respectievelijk 'hotel-/restaurant'. Deze systematiek en het ontbreken van een begripsbepaling van het begrip 'café-/restaurant' als bedoeld in artikel 18, aanhef en onder A en 8, van de planregels, heeft - wat er ook zij van de bedoeling van de raad bij de vaststelling van het plan - tot gevolg dat onduidelijk is welke categorie horecabedrijf het plan toelaat ter plaatse van het theehuis in het Koningin Emmapark. Het plan is in zoverre in strijd met het beginsel van de rechtszekerheid.

2.5. De conclusie is dat hetgeen [appellant sub 1], [appellant sub 2] en de vereniging hebben aangevoerd aanleiding geeft voor het oordeel dat het plan, voor zover het betreft het plandeel met de bestemming "Park" en de aanduiding "café-/restaurant toegestaan" ter plaatse van 'het theehuis' in het Koningin Emmapark is vastgesteld in strijd met het beginsel van de rechtszekerheid. De beroepen zijn reeds hierom gegrond, zodat het bestreden besluit in zoverre dient te worden vernietigd. De overige gronden behoeven derhalve geen bespreking meer.

2.6. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

3. Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Recht doende in naam der Koningin:

I. verklaart de beroepen gegrond;

II. vernietigt het besluit van de raad van de gemeente Medemblik van 8 december 2008, kenmerk 2008/120, voor zover het betreft de vaststelling van het plandeel met de bestemming "Park" en de aanduiding "café-/restaurant toegestaan" ter plaatse van 'het theehuis' in het Koningin Emmapark;

III. gelast dat de raad van de gemeente Medemblik aan appellanten het door hen voor de behandeling van de beroepen betaalde griffierecht ten bedrage van € 145,00 (zegge: honderdvijfenveertig euro) voor [appellanten sub 1], € 145,00 (zegge: honderdvijfenveertig euro) voor [appellanten sub 2] en € 145,00 (zegge: honderdvijfenveertig euro) voor de vereniging Vereniging van Eigenaren Appartementencomplex Pekelharinghaven 5, 6 en 6a te Medemblik en anderen vergoedt, met dien verstande dat bij laatstgenoemden betaling aan een van hen bevrijdend werkt ten opzichte van de anderen.

Aldus vastgesteld door mr. M.G.J. Parkins-de Vin, lid van de enkelvoudige kamer, in tegenwoordigheid van mr. P.J.A.M. Broekman, ambtenaar van Staat.

w.g. Parkins-de Vin w.g. Broekman

lid van de enkelvoudige kamer ambtenaar van Staat

Uitgesproken in het openbaar op 2 september 2009

12-602.