Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2009:BJ2598

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
15-07-2009
Datum publicatie
15-07-2009
Zaaknummer
200805466/1/M1
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 16 mei 2008 heeft het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland (hierna: het college) geweigerd aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Holcim Nederland B.V. (hierna: Holcim) een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4 van de Wet milieubeheer te verlenen voor het veranderen van een inrichting voor de op- en overslag van steen- en betonproducten met het vervaardigen van betonmortel en betonproducten op het perceel Hoogendijk 1 te Alblasserdam. Dit besluit is op 2 juni 2008 ter inzage gelegd.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

200805466/1/M1.

Datum uitspraak: 15 juli 2009

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak in het geding tussen:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Holcim Nederland B.V., gevestigd te Alblasserdam,

appellante,

en

het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland,

verweerder.

1. Procesverloop

Bij besluit van 16 mei 2008 heeft het college van gedeputeerde staten van Zuid-Holland (hierna: het college) geweigerd aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Holcim Nederland B.V. (hierna: Holcim) een revisievergunning als bedoeld in artikel 8.4 van de Wet milieubeheer te verlenen voor het veranderen van een inrichting voor de op- en overslag van steen- en betonproducten met het vervaardigen van betonmortel en betonproducten op het perceel Hoogendijk 1 te Alblasserdam. Dit besluit is op 2 juni 2008 ter inzage gelegd.

Tegen dit besluit heeft Holcim bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 14 juli 2008, beroep ingesteld. De gronden van het beroep zijn aangevuld bij brief van 2 september 2008.

Het college heeft een verweerschrift ingediend.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 7 mei 2009, waar Holcim, vertegenwoordigd door C. de Ruiter, ir. W. Schoonderbeek, ing. E. Jacobs en mr. F.P.J.M. Otten en mr. ing. L.J. Wildeboer, beiden advocaat te Utrecht, en het college, vertegenwoordigd door mr. A. Ayal, ir. L.P.M. Hertsig, J.J. van Dijk-de Bakker en M.A.W. Jansen, allen werkzaam bij de provincie, zijn verschenen. Voorts is het college van burgemeester en wethouders van Alblasserdam, vertegenwoordigd door D.P. Nelemans, gehoord.

2. Overwegingen

2.1. Bij besluit van 21 januari 2004 heeft het college een melding als bedoeld in artikel 8.41 van de Wet milieubeheer in samenhang bezien met het Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer geaccepteerd voor het op- en overslaan van steen- en betonproducten op het perceel Hoogendijk 1 te Alblasserdam. In verband met de inwerkingtreding op 1 januari 2008 van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (hierna: het Activiteitenbesluit) is het Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer komen te vervallen en is sindsdien het Activiteitenbesluit van toepassing op het in werking zijn van de inrichting. Uit de Wet milieubeheer in samenhang bezien met het Activiteitenbesluit volgt dat voor de huidige activiteiten van Holcim geen vergunningplicht bestaat.

2.2. Holcim wil haar activiteiten op genoemd perceel uitbreiden in twee fasen. Voor de eerste fase, die ziet op het in gebruik nemen van een loskade, het plaatsen van een fabriek voor de productie van betonwaren en het incidenteel breken van betonpuin, heeft zij een revisievergunning aangevraagd. Hierop heeft het bestreden besluit betrekking. Tegelijkertijd heeft zij voor de tweede fase, die ziet op het plaatsen van een tweede fabriek voor de productie van betonwaren, het plaatsen van een centrale voor de productie van mortel en het uitbreiden van de opslag van grondstoffen, een veranderingsvergunning aangevraagd.

2.3. Holcim betoogt dat het college de aanvraag om een revisievergunning ten onrechte heeft geweigerd. Aangezien de inrichting voorheen al in werking was op grond van een melding en thans in werking is onder het Activiteitenbesluit, moet de situatie volgens Holcim worden beschouwd als ware de inrichting in werking op grond van een oprichtingsvergunning. Holcim beroept zich hierbij tevens op bestaande rechten.

2.3.1. Het college stelt zich op het standpunt dat de aanvraag om een revisievergunning moet worden geweigerd wegens het ontbreken van een oprichtingsvergunning. Volgens het college is het in strijd met het systeem van de Wet milieubeheer om een revisievergunning te verlenen als Holcim niet beschikt over een oprichtingsvergunning. Om die reden heeft het college in het ontwerp van het besluit de aanvraag beschouwd als een aanvraag om een oprichtingsvergunning. In de zienswijze heeft Holcim expliciet naar voren gebracht dat haar aanvraag ten onrechte niet als een aanvraag om een revisievergunning is behandeld. Bij het nemen van het bestreden besluit heeft het college de aanvraag dan ook behandeld als een aanvraag om een revisievergunning en deze vervolgens geweigerd.

2.3.2. Het is vaste jurisprudentie van de Afdeling dat met het oprichten van een inrichting als bedoeld in artikel 8.1, eerste lid, onder a, van de

Wet milieubeheer wordt bedoeld het juridisch oprichten van een inrichting. Het feitelijk opgericht zijn is hiervoor niet voldoende. De inrichting is niet krachtens artikel 8.1 van de Wet milieubeheer opgericht.

Voor zover Holcim zich beroept op overgangsrecht uit het Activiteitenbesluit overweegt de Afdeling dat geen overgangsrecht bestaat voor de situatie dat een inrichting in verband met wijziging van de activiteiten niet meer onder het Activiteitenbesluit valt maar vergunningplichtig is.

Wat betreft het betoog van Holcim over bestaande rechten overweegt de Afdeling dat Holcim niet beschikt over een onderliggende vergunning zodat van bestaande rechten geen sprake kan zijn.

Uit eerdere uitspraken van de Afdeling van 4 februari 2009, in zaak nrs. 200807446/2 en 200807446/3 (www.raadvanstate.nl), en van 24 mei 1996, in zaak nr. E03.95.1290 (M en R 1997/1, nr. 15), volgt dat bij het ontbreken van een onderliggende vergunning geen grondslag bestaat voor het verlenen van een veranderingsvergunning als bedoeld in artikel 8.1, eerste lid, onder b, van de Wet milieubeheer. Gelet hierop in samenhang bezien met artikel 8.4 van de Wet milieubeheer bestaat bij het ontbreken van een onderliggende vergunning evenmin een grondslag voor het verlenen van een revisievergunning. Nu Holcim niet beschikt over een onderliggende vergunning heeft het college de revisievergunning terecht geweigerd wegens strijd met het systeem van de Wet milieubeheer.

2.4. Het beroep is ongegrond.

2.5. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

3. Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Recht doende in naam der Koningin:

verklaart het beroep ongegrond.

Aldus vastgesteld door mr. J.M. Boll, voorzitter, en mr. G.N. Roes en mr. J.A. Hagen, leden, in tegenwoordigheid van mr. P. Plambeck, ambtenaar van Staat.

w.g. Boll w.g. Plambeck

voorzitter ambtenaar van Staat

Uitgesproken in het openbaar op 15 juli 2009

159-537.