Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2009:BI8434

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
11-06-2009
Datum publicatie
17-06-2009
Zaaknummer
200903676/1/M2
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 21 april 2009 heeft het college van burgemeester en wethouders van Waalwijk (hierna: het college) aan stichting Stichting Centrum voor de kunsten De Terp (hierna: De Terp) een last onder dwangsom opgelegd wegens overtreding van artikel 2.17 van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (hierna: het Activiteitenbesluit).

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

200903676/1/M2.

Datum uitspraak: 11 juni 2009

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op een verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht) in het geding tussen:

de stichting Stichting Centrum voor de kunsten De Terp, gevestigd te Waalwijk,

verzoekster,

en

het college van burgemeester en wethouders van Waalwijk,

verweerder.

1. Procesverloop

Bij besluit van 21 april 2009 heeft het college van burgemeester en wethouders van Waalwijk (hierna: het college) aan stichting Stichting Centrum voor de kunsten De Terp (hierna: De Terp) een last onder dwangsom opgelegd wegens overtreding van artikel 2.17 van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (hierna: het Activiteitenbesluit).

Tegen dit besluit heeft De Terp bezwaar gemaakt.

Bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 20 mei 2009, heeft De Terp de voorzitter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

De voorzitter heeft het verzoek ter zitting behandeld op 26 mei 2009, waar De Terp, vertegenwoordigd door mr. M.B.Ph. Geeraedts, advocaat te 's-Hertogenbosch, en vergezeld door haar [directeur], en het college, vertegenwoordigd door L.J. van Wissen en ing. W.P.A.M. Adriaansen, zijn verschenen.

2. Overwegingen

2.1. Bij het bestreden besluit heeft het college De Terp gelast overtredingen van artikel 2.17 van het Activiteitenbesluit te beëindigen. Vanaf 25 mei 2009 wordt een dwangsom verbeurd van € 1000,00 per keer dat een overtreding van artikel 2.17 van het Activiteitenbesluit wordt geconstateerd, tot een maximum van € 10.000,00.

2.2. Tijdens geluidmetingen op 7 oktober 2008, 9 oktober 2008 en 16 december 2008 heeft het college geconstateerd dat de geluidgrenswaarden voor het maximale geluidniveau (LAmax) zoals weergegeven in artikel 2.17, eerste lid, sub a, van het Activiteitenbesluit in in- en aanpandige gevoelige gebouwen werden overschreden vanwege activiteiten die plaatsvonden in de aula van het Kunstencentrum.

2.3. In hetgeen De Terp heeft aangevoerd ziet de voorzitter geen aanleiding voor het oordeel dat de uitkomsten van de genoemde metingen onjuist zijn. Evenmin ziet de voorzitter aanleiding voor het oordeel dat de gemeten overschrijdingen niet aan activiteiten in het Kunstencentrum zijn toe te rekenen. Gelet hierop was er in zoverre sprake van overtreding van artikel 2.17 van het Actviteitenbesluit, zodat het college bevoegd was bestuurlijke handhavingsmaatregelen te treffen.

2.4. De Terp stelt dat de begunstigingstermijn onredelijk kort is. In dit verband voert zij aan dat het niet mogelijk is om vóór 25 mei 2009 zodanige bouwkundige maatregelen te treffen aan de aula dat ten gevolge van de activiteiten in het Kunstencentrum geen overschrijding van de geluidgrenswaarden voor het maximale geluidniveau (LAmax) in aanpandige gevoelige gebouwen meer zal optreden. Dit zal ertoe leiden dat de lessen die in de aula plaatsvinden geen doorgang meer kunnen vinden vanaf 25 mei 2009. Volgens de Terp kan dit worden voorkomen door de begunstigingstermijn te verlengen naar 28 juli 2009, omdat op die datum de vakantie aanvangt en er geen lessen meer plaatsvinden in de aula.

2.5. Ter zitting is gebleken dat in de aula de volgende activiteiten plaatsvinden: schoolprojecten, bijvoorbeeld theaterles, reguliere theaterlessen, dansles van dansschool Ed & Anjo en pilateslessen. De voorzitter heeft de directeur van de Terp gevraagd te bezien of het mogelijk is zodanige organisatorische maatregelen te treffen dat geluidhinder vanwege piekgeluiden in aanpandige gevoelige gebouwen ten gevolge van de activiteiten in de aula zoveel mogelijk voorkomen kunnen worden. De directeur van de Terp is in de gelegenheid gesteld uiterlijk 2 juni 2009 de door haar voorgestelde maatregelen aan de voorzitter en het college bekend te maken.

2.6. De voorzitter heeft kennis genomen van het emailbericht van de directeur van De Terp van 29 mei 2009 aan de ter zitting aanwezige vertegenwoordiger van de gemeente, waarin zij het volgende vermeldt:

De schoolprojecten en de theaterlessen worden tot en met 27 juli 2009 verplaatst naar de scholen zelf of een andere ruimte in het Kunstencentrum.

De huur van de aula door dansschool Ed & Anjo betreft alleen de dinsdagmiddag van 16:00 - 19:00 uur. Tijdens de op dat tijdstip gegeven lessen streetdance aan kinderen zal er door de docent op worden toegezien dat in het kader van de lessen geen sprongen worden gemaakt en niet wordt geschoven met bankjes of stoelen en dergelijke. Daarnaast krijgen de kinderen in de pauze iets te drinken in de ontmoetingsruimte. De kinderen zullen in de pauze niet in de aula komen.

Tijdens de pilateslessen worden op matjes yoga-achtige oefeningen uitgevoerd waarvan geen overlast valt te verwachten. De docent zal erop toezien dat niet wordt geschoven met stoelen en dergelijke.

2.7. De voorzitter is ervan overtuigd dat de verplaatsing van de schoolprojecten en de theaterlessen naar de scholen zelf en andere ruimten in het Kunstencentrum ertoe zal leiden dat deze activiteiten niet meer kunnen leiden tot overschrijding van de grenswaarden voor het maximale geluidniveau (LAmax) in aanpandige gevoelige gebouwen. De voorzitter acht voorts aannemelijk dat de maatregelen bestaande uit het niet maken van sprongen in het kader van de lessen streetdance, het in de pauze van deze lessen niet aanwezig zijn van kinderen in de aula, het niet schuiven met stoelen of bankjes en dergelijke tijdens de lessen streetdance en de pilateslessen toereikend zijn om overschrijding van de geluidgrenswaarden voor het maximale geluidniveau (LAmax) in aanpandige gevoelige gebouwen in voldoende mate te voorkomen.

2.8. Onder deze omstandigheden ziet de voorzitter aanleiding de hierna te melden voorlopige voorziening te treffen.

2.9. Het college dient op na te melden wijze in de proceskosten te worden veroordeeld.

3. Beslissing

De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

I. treft als voorlopige voorziening dat de begunstigingstermijn van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Waalwijk van 21 april 2009 wordt verlengd van 25 mei 2009 tot en met 27 juli 2009;

II. veroordeelt het college van burgemeester en wethouders van Waalwijk tot vergoeding van bij de stichting Stichting Centrum voor de kunsten De Terp in verband met de behandeling van het verzoek opgekomen proceskosten tot een bedrag van € 676,49 (zegge: zeshonderdzesenzeventig euro en negenenveertig cent), waarvan € 644,00 dient te worden toegerekend aan door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand; het dient door de gemeente Waalwijk aan de stichting Stichting Centrum voor de kunsten De Terp onder vermelding van het zaaknummer te worden betaald;

III. gelast dat de gemeente Waalwijk aan de stichting Stichting Centrum voor de kunsten De Terp het door haar voor de behandeling van het verzoek betaalde griffierecht ten bedrage van € 297,00 (zegge: tweehonderdzevenennegentig euro) vergoedt.

Aldus vastgesteld door mr. Th.G. Drupsteen, als voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. C. Taal, ambtenaar van Staat.

w.g. Drupsteen w.g. Taal

voorzitter ambtenaar van Staat

Uitgesproken in het openbaar op 11 juni 2009

325-578.